Arhiva pentru aprilie, 2015

COMUNICAT DE PRESĂ

LUPTA ÎMPOTRIVA CORUPŢIEI SAU GOANA DUPĂ SENZAŢII?

Reacţia Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului
la reportajele difuzate la data de 01 martie 2015 şi 20 aprilie 2015
de canalul televizat PRO TV Moldova ce vizează procesul de adopţie

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului a luat act de reportajele difuzate la data de 01 martie 2015 şi 20 aprilie 2015 de canalul televizat PRO TV Moldova ce vizează procesul de adopţie în Republica Moldova. Conştientizând rolul important al mass-mediei în democratizarea societăţii şi lupta împotriva corupţiei, am rămas, totodată, îngrijoraţi de modul cum au fost prezentate ştirile respective. Este regretabil faptul că o televiziune modernă, cunoscută prin respectarea pluralismului politico-social şi viziunile sale proeuropene, cum este PRO TV, abordând un subiect atât de sensibil ca adopţia unui copil, autorul reportajului s-a dovedit a fi nedocumentat şi neprofesionist. În pregătirea materialului respectiv jurnalistul s-a bazat pe afirmaţiile anonime ale unor femei, care susţin că funcţionarii publici de la Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului le-au pus piedici în procesul de adopţie a copiilor nou-născuţi abandonaţi, pretinzând la o mită în valoare de 30.000-50.000 euro. E o încălcare a deontologiei profesionale să faci asemenea declaraţii publice, fără a realiza o investigaţie jurnalistică, care presupune experienţă, o analiză amplă, dar şi consultarea actelor legislative din domeniu.
Fiind îngrijoraţi de faptul că prin asemenea reportaje televizate societatea a fost dezinformată, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului vine cu acest mesaj public pentru a informa societatea civilă despre procedurile legale privind protecţia copiilor în situaţie de risc şi copiilor separaţi de părinţi, procedura de adopţie în Republica Moldova, precum şi aplicarea practică a acestor prevederi legale.
Conform art. 8 şi art. 9, cap. III al Legii nr. 140 din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi, autorităţile tutelare sunt obligate să identifice copiii aflaţi în situaţie de risc, să evalueze situaţia, să ţină evidenţa şi să acorde asistenţă acestor copii. Potrivit prevederilor aceleiaşi legi, cap. IV, art. 11, „Autoritatea tutelară locală emite dispoziţia privind plasamentul de urgenţă al copilului … în cazul lipsei părinţilor în momentul identificării copilului în situaţiile specificate la art. 8 lit. d)–h).” „…(2) Ţinând cont de interesul superior al copilului, acesta poate fi plasat de urgenţă în: a) familia rudelor sau a altor persoane cu care a stabilit relaţii apropiate…; b) servicii de plasament de tip familial; c) servicii de plasament de tip rezidenţial.”
Ulterior, în conformitate cu prevederile art. 14-18, cap. V al Legii nr. 140, „Autoritatea tutelară teritorială, în evidenţa căreia se află copilul, în cooperare cu autoritatea tutelară locală, întreprinde acţiunile necesare pentru (re)integrarea în familie a copilului sau pentru stabilirea statutului copilului…”.
Art. 17, alin. (2) precizează în continuare: „Concomitent cu emiterea dispoziţiei privind stabilirea statutului de copil rămas fără ocrotire părintească, autoritatea tutelară teritorială emite dispoziţia privind stabilirea statutului de copil adoptabil, luarea în evidenţă a acestuia şi întreprinderea măsurilor de adopţie a copilului, conform prevederilor legislaţiei…”.
Procedura de adopţie a unui copil este reglementată de Legea nr. 99 din 28.05.2010 privind regimul juridic al adopţiei. După stabilirea statutului de copil adoptabil, acesta este propus spre adopţie unei familii care a trecut toate etapele de evaluare stipulate prin lege, se află în evidenţa autorităţii tutelare teritoriale şi este selectată în strictă conformitate cu ordinea de rând din Registrul de evidenţă a solicitanţilor la adopţie – document sigilat, cu pagini numerotate şi aprobat de şeful DMPDC.
În prezent, în evidenţa autorităţii tutelare teritoriale Chişinău sunt 84 de solicitanţi la adopţie naţională. Toţi optează pentru adopţia unui copil sănătos, foarte puţine familii sunt disponibile de a primi în familia sa cupluri de fraţi/surori şi copii cu vârsta peste 7 ani. Numărul total al copiilor cu statut adoptabil este în prezent de 110 copii, inclusiv 42 grupuri de fraţi/surori a câte 2-5 copii; 27 copii se află în proces de potrivire; 25 copii au diagnoze incurabile, 16 – diagnoze recuperabile. Din cei 110 copii doar unul are vârsta până la 3 ani, însă a fost refuzat în repetate ori de potenţialii adoptatori din cauza diagnosticului, actualmente fiind în proces de stabilire a gradului de invaliditate.
Reieşind din cele expuse, copiii prezentaţi în reportaje nu puteau fi plasaţi în familiile celor intervievaţi şi nici propuşi lor spre adopţie, pentru a nu încălca procedura legală şi drepturile solicitanţilor la adopţie care au trecut toate etapele procedurale şi sunt în aşteptarea unui copil, uneori de mai mulţi ani.
Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului este mereu deschisă spre cooperare cu instituţiile mass-media, asigură accesul jurnaliştilor la informaţie (cu excepţia datelor cu caracter personal) în procesul de pregătire a ştirilor, reportajelor, emisiunilor pe acest subiect, inclusiv s-a implicat în realizarea primului reportaj iniţiat de PRO TV Moldova la temă respectivă pe 1 martie 2015. Anume funcţionarii Direcţiei au contribuit la organizarea întâlnirii jurnalistei cu o familie care a adoptat un copil, oferind şi un interviu în acest sens, în care a fost descris limpede şi transparent procedura de adopţie, pentru a sensibiliza opinia publică şi a promova adopţia copiilor. De această dată, spre marele nostru regret, televiziunea respectivă a preferat să facă senzaţie pe seama funcţionarilor corupţi.
Prin prezentul comunicat de presă, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului Chişinău se adresează instituţiilor mass-media cu rugămintea de a realiza şi a difuza cu mare grijă materialele ce se referă la copii şi interesele acestora. În cazul de faţă, mesajele respective transmise societăţii pentru a discredita imaginea funcţionarilor publici corupţi, au de fapt un efect invers, în defavoarea copiilor: dezinformarea de acest post TV afectează grav opinia publică despre procedura de adopţie, ceea ce poate influenţa pe potenţialii solicitanţi de a renunţa la intenţia de a înfia un copil şi astfel se micşorează şansele copiilor rămaşi fără ocrotire părintească, de a avea o viaţă mai bună, într-o familie mult aşteptată.

Activităţile dedicate Sărbătorilor Pascale

      images (1)    În perioada Sărbătorilor Pascale în cadrul subdiviziunilor Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului au fost organizate un şir de activităţi cultural – artistice şi de binefacere specifice acestei perioade, în care au fost implicaţi copii în situaţie de risc şi cei separaţi de părinţi, copii rămaşi fără ocrotire părintească, copii din familii socialmente vulnerabile şi copii care frecventează Centrele Comunitare pentru Copii şi Tineri din municipiul Chişinău. Read the rest of this entry »

DMPDC Vă urează Sărbători Pascale fericite!!!

Felictare Pasti DMPDC1 (1)

DMPDC anunţă funcţie vacantă

A N U N Ţ
privind desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201, din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs:

I. Specialist în protecţia familiei (pe perioadă determinată)
Sarcinile de bază:
1. Depistează, evaluează şi monitorizează familiile social defavorizate şi asigură protecţia socială, precum şi accesul acestora la serviciile sociale de calitate;
2. Asigură reactualizarea bazei de date ale familiilor social defavorizate la nivel de sector;
3. Supervizează, monitorizează activitatea asistenţilor sociali din localităţile suburbane, acordă suport informaţional şi metodologic în domeniul protecţiei copilului;
4. Asigură perfectarea planurilor individualizate, semnarea contractelor cu beneficiarii întru prevenirea separării copiilor de familie;
5. Colaborează cu reprezentanţii instituţiilor statale şi nestatale întru soluţionarea problemelor familiilor aflate în evidenţă.

Condiţiile de participare la concurs:
• Să deţină cetăţenia Republicii Moldova şi domiciliul stabil în Republica Moldova;
•Să cunoască limba de stat;
•Capacitatea deplină de exerciţiu;
•Fără antecedente penale;
•Să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu i se fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
•Să nu depăşească limita vârstei de pensionare;
•Studii: superioare juridice sau pedagogice;
•Cunoaşterea legislaţiei în vigoare cu privire la funcţia publică;
• Abilităţi de utilizare a computerului (Windows, Excel, Word);
•Abilităţi: elaborarea programelor, comunicare, lucru independent şi în echipă;
•Atitudini: disciplină, responsabilitate, flexibilitate, spirit de iniţiativă.

Bibliografie
1. Constituţia Republicii Moldova
2. Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
3. Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public.
4. Legea nr.16-XVI din 15. 02.2008 cu privire la conflictul de interese.
5. Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală.
6.Codul Familiei al Republicii Moldova;
7.Codul Civil al Republicii Moldova;
8.Codul de procedură civilă al Republicii Moldova;
9.Alte acte legislative şi normative ce reglementează protecţia drepturilor copilului;

Lista documentelor necesare ce urmează a fi prezentate:
Candidaţii depun personal dosarul de concurs, care conţine:
a) formularul de participare (anexa nr.1),
b) copia buletinului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
d) copia carnetului de muncă;
Copiile documentelor nominalizate vor fi prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.

Termenul de depunere a documentelor.
Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este de 20 zile din ziua publicării anunţului.

Locul desfăşurării concursului.
Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, pe adresa: str. A.Vlăhuţă, 3, bir.14, telefon de contact 22-60-98.
Persoana de contact –Bostan Natalia, specialist principal în cancelarie şi resurse umane

Anexa nr. 1

Expoziţia – vânzare pascală „Mergând spre înviere”

have-a-happy-holiday-with-easter-craft-ideas-for-kids-and-moms

Anunţ!

Duminică, 5 aprilie 2015, începând cu orele 10.00, în scuarul Catedralei „Naşterea Domnului” (pe aleea din apropierea centrului comercial „Sun City”) va avea loc expoziţia – vânzare pascală cu genericul „Mergând spre înviere”.
La expoziţie vor fi prezentate lucrările manuale ale copiilor din Centrele Comunitare pentru Copii şi Tineri din mun. Chişinău.

                                                       Vă aşteptăm cu drag!

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil
Arhiva articolelor