Arhiva pentru august, 2016

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal jurist (2 unităţi) în cadrul Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului de sector

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal jurist (2 unităţi)  în cadrul Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului de sector.

     Scopul general al funcţiei:

Organizarea activităţii serviciului juridic, efectuarea controlului asupra activităţii, servicii profesionalizate de prevenire şi protejare a drepturilor copiilor şi familiilor aflaţi în dificultate;

     Sarcinile de bază:

 1. Acordă asistenţă juridică solicitanţilor, beneficiarilor din sistem, organizează audienţe, examinează petiţii întru apărarea drepturilor copilului;
 2. Reprezintă Direcţia în instanţele de judecată;
 3. Consultă şi coordonează actele întocmite de către colaboratorii Direcţiei;
 4. Înaintează propuneri la elaborarea proiectelor de decizii privind protecţia drepturilor copilului aprobate de Consiliul municipal Chişinău şi proiectelor de dispoziţii aprobate de Primarul general / viceprimarul al municipiului Chişinău;
 5. Recepţionează, prelucrează şi ţine în evidenţă documentaţia de profil, perfectează răspunsuri şi note informative către instanţele ierarhic superioare în termenii stabiliţi de lege.

    Condiţiile de participare la concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;
 5. este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 7. în ultimii 3 ani, nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 9. nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Read the rest of this entry »

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante din cadrul Serviciului social “Casa Comunitară”

 1. Denumirea funcţiei: Director

   Scopul general al funcţiei:

Directorul Serviciului efectuează conducerea acestuia. În activitatea sa, directorul se conduce de actele normative şi legislative în vigoare, dispoziţiile autorităţilor publice centrale şi locale, de prezentul Regulament şi standardele minime de calitate ale Serviciului. Directorul poate reprezenta interesele beneficiarului.

   Atribuţiile de serviciu:

 1. planificarea, implementarea şi monitorizarea activităţilor şi resurselor din cadrul Serviciului;
 2. elaborarea fişelor de post pentru specialiştii angajaţi, după caz, în funcţie de necesităţile identificate ale beneficiarului;
 3. organizarea activităţii personalului din Serviciu, conform fişelor postului;
 4. evaluarea anuală a performanţelor personalului din Serviciu;
 5. asigurarea calităţii serviciilor prestate beneficiarului;
 6. asigurarea implementării planului individualizat de asistenţă de către personalul Serviciului;
 7. stabilirea de parteneriate cu alţi prestatori de servicii, donatori, autorităţile publice locale, alţi actori comunitari;
 8. raportarea cu privire la activitatea Serviciului şi situaţia beneficiarilor plasaţi;
 9. sprijinul şi asistenţa beneficiarului în Serviciu.

   Cerinţe pentru participare la concurs:

   Studii: superioare în domeniul psihopedagogiei, psihologiei, asistenţei sociale.

   Experienţă profesională: preferabil 3 ani

  Cunoştinţe: cunoaşterea legislaţiei în domeniu; posedarea limbii de stat, limbile oficiale (după caz), cunoaşterea modului de funcţionare a autorităţii publice;  operare PC.

  Abilităţi: planificare, organizare, coordonare, instruire, control, comunicare eficientă, negociere, lucrul în echipă, computer;

  Atitudini/comportamente: responsabilitate, respect, receptivitate, obiectivitate, loialitate, tendinţă către dezvoltare profesională;

 

 1. Denumirea funcţiei: Lucrător social

   Scopul general al funcţiei:

   Lucrătorul social supraveghează şi acordă îngrijire şi suport continu beneficiarilor Serviciului în conformitate cu planul individualizat de asistenţă.

   Atribuţiile de serviciu:

   1.îngrijirea personală şi securitatea beneficiarilor Serviciului;

 1. asistenţa beneficiarului pentru a accesa şi valorifica resursele şi facilităţile comunităţii;
 2. sprijinul şi asistenţa pentru rezolvarea unor situaţii de criză ale beneficiarilor;
 3. sprijinul şi asistenţa beneficiarului pentru desfăşurarea activităţilor de timp liber, conform potenţialului şi preferinţelor proprii;
 4. raportarea către directorul Serviciului a oricăror schimbări în situaţia beneficiarului, ce ar putea afecta îngrijirea şi suportul acestuia.

   Cerinţe pentru participare la concurs:

   Studii: superioare/medii speciale în domeniul asistenţei sociale, psihopedagogiei, psihologiei, pedagogie.

   Experienţa profesională: minim 1 an.

   Cunoştinţe: cunoaşterea limbii de stat, limbile oficiale (după caz)..

   Abilităţi: evaluare, organizare, comunicare eficientă, utilizare a calculatorului.

   Atitudini: toleranţă, receptivitate, deschidere, obiectivism, responsabilitate.


Read the rest of this entry »

ANUNŢ de suplinire a funcţiei vacante de Şef al Serviciului social „Asistenţă Personală” (5 unităţi)

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului  anunţă concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de Şef al Serviciului social Asistenţă Personală (5 unităţi).

 Atribuţii de serviciu:

 • coordonează activităţile de admitere a beneficiarilor în Serviciu, de evaluare complexă, de elaborare a planurilor individualizate de asistenţă, precum şi semnează acordurile cu beneficiarii;
 • supervizează, monitorizează şi evaluează activitatea asistenţilor personali;
 • elaborează rapoarte periodice privind activitatea Serviciului;
 • colaborează cu specialiştii din cadrul altor servicii implicate direct sau indirect în acordarea de asistenţă beneficiarilor Serviciului.

Cerinţe:

 • studii superioare în domeniul: pedagogiei, psihologiei, asistenţei sociale.
 • experienţă profesională în domeniu cel puţin 3 ani
 • cunoştinţe de operare PC (calculator)
 • în caz de angajare va fi solicitat cazierul juridic

Pentru aplicare vor fi prezentate:

 • Copia Buletinului de identitate
 • Copia Diplomei de studii superioare
 • Copia carnetului de muncă

Date de contact: Chişinău str. A. Vlăhuţă, 3, telefon:

(022) 22-60-98,  CV-ul va fi expediat pe adresa electronică dmpdcchisinau@mail.ru, cu menţiunea „şef al Serviciului social asistenţă personală.

Excursie în sânul naturii

klCopiii şi Tinerii care  vizitează   Centrul   Comunitar   pentru Copii  şi  Tineri  “Convorbitorul” din sect. Ciocana au petrecut o zi minunată plină de culoare, verdeaţă şi multe zâmbete în sânul naturii.

Departe de zăpuşeala şi zgomotele  oraşului,  copiii  au  savurat cu ardoare liniştea naturii, şi-au bucurat ochii cu farmecul peisajelor pitoreşti, s-au  delectat  cu  cele mai apetisante delicii pregătite pentru  picnic şi  s-au  implicat  activ în  jocuri dinamice.zs

Tinerii care au petrecut  mai mulţi ani peste  hotare şi cei  ce  au  călătorit  prin  alte  ţări,  au   împărtăşit  celor  prezenţi  din impresiile  şi  bagajul  de amintiri  cu care  s-au întors  acasă.

Ziua s-a încheiat cu cel mai frumos apus al soarelui care a reflectat prin razele ascunse gustul dulce al verii.

 

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist jurist în cadrul Serviciului resurse umane

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacantă prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă rezultatele concursului.

Lista candidaţilor care a promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist jurist în cadrul Serviciului resurse umane:

      1. Jalba Tatiana.

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului prelungeşte termenul concursului pînă la data de 15.09.2016 pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în problemele socio-educative şi comunitare în cadrul Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului din sectorul Ciocana

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului prelungeşte termenul concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în problemele socio-educative şi comunitare în cadrul Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului sector Ciocana.

  Scopul general al funcţiei:

Exercitarea managementului activităţilor socio-educative comunitare, orientarea, coordonarea şi controlul activităţii pedagogilor din Centrele comunitare pentru copii şi tineri, pedagogilor responsabili de segmentul social şi conducătorilor de cerc din CCCT.

 Sarcinile de bază:

 1. Elaborarea planul de activitate pe segmentul socio-educativ şi comunitar şi instructiv-metodic, sistematizarea planului Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului;
 2. Elaborarea rapoartelor de activitate pe segmentul socio-educativ şi comunitar şi instructiv-metodic, sistematizarea rapoartelor Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului;
 3. Coordonarea, monitorizarea şi evaluarea activităţii pedagogilor din centrele comunitare din sector şi pedagogilor responsabili de segmentul social şi conducătorilor de cerc;
 4. Organizează activităţi instructiv-metodice pe segmentul socio-educativ şi comunitar a Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului;
 5. Organizarea şi coordonarea activităţilor socio-educative şi comunitare pentru copii.

   Condiţiile de participare la concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;
 5. este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 7. în ultimii 3 ani, nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 9. nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Read the rest of this entry »

Organizarea odihnei de vară la tabăra pentru copii ,,Zorile Nistrenii“

image-0-02-01-7834f2f691923282e4845ee724967f2979afa3fa19d97145feb7d4f98abeb733-V

În perioada 28 iulie – 08 august 2016, 19 copii care frecventează Centrul Comunitar pentru Copii şi Tineri „Speranţa” din sectorul Ciocana s-au odihnit 10 zile gratuite la tabăra pentru copii ,,Zorile Nistrenii” din oraşul Vadul lui Vodă.

Copiii au fost fascinaţi de atmosfera lirică şi caldă prezentă în tabără, precum şi de melodiile duioase ale păsarilor din zonă.

Şase tineri care au împlinit vârsta de 18 ani au activat în calitate de educatori, având scopul de a organiza şi desfăşura un program variat de activităţi interesante, educative şi utile pentru copii.

La organizarea activităţii şi-a adus aportul dnul Dumitru Marin, preşedintele Fundaţiei de Binefacere ,,Nicolae Sulac”, caruia pe această cale îi aducem sincere mulţumiri pentru disponibilitate, receptivitate şi generozitate.                   

Read the rest of this entry »

Întrevederea copiilor rămaşi fără ocrotire părintească, care la 1 septembrie 2016 vor merge în clasa I-a, cu reprezentanţii autorităţilor publice locale

principala,jjAstăzi, 19 august 2016, la Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului, s-a desfăşurat tradiţionala întâlnire a copiilor rămaşi fără ocrotire părintească, care la 1 septembrie vor merge în clasa I-a, cu reprezentanţii autorităţilor publice locale.

Cei 12 copii şi tutorii / îngrijitorii lor s-au întâlnit cu şefa Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi şefii DPDC de sectoare, şefa Direcţiei Generale Finanţe a Primăriei municipiului Chişinău, directorul adjunct al Fondului municipal de susţinere socială a populaţiei, reprezentantul Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport, consilieri ai Consiliului Municipal Chişinău.

Ca şi în anii precedenţi, Primăria municipiului Chişinău a alocat câte 4000 lei fiecărui copil pentru acoperirea cheltuielilor de şcolarizare, un pachet cu dulciuri, câte un cadou oferit în acest an de consilierii municipali din Fracţiunea Partidului Liberal, care au donat bani în acest scop, şi rechizite şcolare dăruite de dna Raisa Călin, reprezentant al Comisiei pentru protecţie socială, ocrotire a sănătăţii, educaţie, cultură, mass-media şi relaţii interetnice din cadrul Consiliului Municipal Chişinău.

Întrevederea a decurs într-o atmosferă caldă şi prietenoasă, copiii au ascultat cuvinte de felicitare şi încurajare, au recitat poezii, apoi împreună cu şefa Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului au sunat din clopoţei pentru a prevesti apropierea anului şcolar.

Sărbătoarea a finisat cu o surpriză plăcută oferită copiilor de conducerea Delfinariul Nemo Moldova – excursie şi vizionarea programului artistic cu delfinii.

Folosim această cale pentru a exprima sincere mulţumiri dnei Veronica Herţa, şefa Direcţiei Generale Finanţe, dlui Igor Ciobanu, directorul adjunct al Fondului municipal de susţinere socială a populaţiei, dlui Ion Cebanu, preşedintele Fracţiunii Partidului Liberal în Consiliul Municipal Chişinău, dnei Raisa Călin, reprezentant al Comisiei pentru protecţie socială, ocrotire a sănătăţii, educaţie, cultură, mass-media şi relaţii interetnice din cadrul Consiliului Municipal Chişinău, pentru implicare şi contribuţie financiară, dlui Andrian Focşa, directorul Delfinariului Nemo Moldova şi colectivului instituţiei pentru receptivitate, generozitate şi bună organizare a distracţiei copiilor, ce le va lăsa impresii şi amintiri frumoase despre această zi.

În contextul celor expuse, ţinem să menţionăm că actualmente în evidenţa Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului sunt 1399 copii rămaşi fără ocrotire părintească, dintre care la 1273 copii le-a fost instituită forma de protecţie de tip familial (431 adoptaţi, 790 copii – în serviciul de tutelă/curatelă, 52 – în asistenţă parentală profesionistă) şi 126 copii se află în servicii de tip rezidenţial. Read the rest of this entry »

INVITAŢIE DE PRESĂ

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului invită mass-media la tradiţionala întâlnire a reprezentanţilor autorităţilor publice locale şi centrale cu copiii rămaşi fără ocrotire părintească (orfani), care vor merge la 1 septembrie 2016 în clasa I-a.

Evenimentul va avea loc la data de 19 august 2016, începând cu orele 10.00, în sala de şedinţe a Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului, str. Al. Vlahuţă, nr. 3.

Ca şi în anii precedenţi, în cadrul întrevederii fiecare copil va primi din partea Primăriei municipiului Chişinău un cadou şi o sumă de bani necesară pentru acoperirea cheltuielilor de şcolarizare. Sărbătoarea va finisa cu o excursie la Delfinariul Nemo Moldova.

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă desfăşurarea probei scrise şi a interviului în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist jurist în cadrul Serviciului resurse umane

În baza dosarelor examinate şi în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacantă prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, anunţă desfăşurarea probei scrise şi interviului.

Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei vacante de specialist jurist în cadrul Serviciului resurse umane:

   1. Jalba Tatiana;

Proba scrisă se va fi desfăşura la data de 22.08.2016, cu începere de la orele 14.30, interviul se va desfăşura la data de 22.08.2016, cu începere de la ora 15.30, în incinta Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului.

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil
Arhiva articolelor