Arhiva pentru iulie, 2017

ANUNŢ de suplinire a funcţiei vacante de manager al Centrului de plasament

Managerul se conduce în activitatea sa de Constituţia Republicii Moldova, Legea privind drepturile copilului, hotărârile Parlamentului, actele normative ale Guvernului, deciziile APL, Convenţia ONU privind drepturile Copilului, tratatele internaţionale şi regulamentul de activitate al Centrului.

Managerul  se află în subordinea Şefului Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi este responsabil de activitatea şi gestionarea Centrului de zi pentru copii şi tineri şi a Serviciului de plasament temporar.

Sarcinile de bază:

 • Asigurarea realizării legislaţiei privind protecţia copilului şi protecţia socială;
 • Promovarea unui sistem coerent de programe, măsuri, activităţi, servicii profesionalizate, prevenire şi protejare a copiilor şi familiilor aflate temporar în dificultate;
 • Identificarea problemelor sociale şi a cauzelor principale care crează individului situaţia de risc, ţinând cont de legislaţia în vigoare;
 • Identificarea categoriilor de beneficiari în situaţie de risc, estimarea gravităţii situaţiei lor.

Atribuţiile de serviciu:

 • Planifică, organizează şi stabileşte priorităţile de protecţie/asistenţă în scopul de a asigura realizarea sarcinilor la timp;
 • Alege soluţia adecvată de protecţie pentru depăşirea situaţiilor de risc împreună cu beneficiarul, monitorizează permanent evoluarea situaţiei;
 • Prestează servicii sociale şi contribuie la ridicarea bunăstării sociale a beneficiarilor prin stabilirea parteneriatelor eficiente la nivel local;
 • Verifică şi asigură evidenţa beneficiarilor pe categorii, în limita atribuţiilor funcţionale;
 • Evaluează şi analizează, în caz de necesitate, condiţiile locative şi sociale ale familiilor social defavorizate şi contribuie la ameliorarea situaţiei de criză;
 • Întocmeşte şi realizează planuri individualizate de asistenţă a beneficiarilor aflaţi în situaţie de risc;
 • Perfectează actele şi completează dosarul beneficiarului cu acurateţe, perseverenţă şi corectitudine, ţinând cont de confidenţialitatea informaţiei referitor la viaţa particulară a beneficiarului;
 • Reprezintă interesele Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului în organele procuraturi, poliţiei şi alte organe de resort şi în instanţele de judecată întru apărarea drepturilor şi intereselor legale ale minorilor.
 • Întocmeşte rapoarte cu privire la situaţia beneficiarului în conformitate cu cerinţele stabilite şi le pune la dispoziţia beneficiarilor înaintea şedinţelor de evaluare a cazului;
 • Contribuie la examinarea şi soluţionarea propunerilor, cererilor, petiţiilor şi reclamaţiilor cetăţenilor;
 • Colaborează cu structurile guvernamentale, organele de resort, cât şi organizaţiile neguvernamentale întru soluţionarea problemelor beneficiarilor;
 • Se deplasează în teren pentru a-şi îndeplini atribuţiile funcţionale, la necesitate;
 • Contribuie la dezvoltarea serviciilor sociale comunitare;
 • Supervizează lucrul studenţilor, în perioada desfăşurării practicii;
 • Identifică alternative de organizare instituţională a activităţiilor de asistenţă socială pentru identificarea surselor de finanţare a programelor de sprijin specializate;
 • Aplică strategii, metode şi tehnici de influenţare activă a politicilor sociale de sprijin al copiilor din instituţii, abandonaţi, de sprijin a tinerilor neintegraţi social, a celor dependenţi de alcool, droguri, abuzaţi fizic, a familiilor socialmente vulnerabile, ş.a;

Cerinţe:
• studii superioare în domeniul: pedagogiei, psihologiei, psihopedagogiei, asistenţei sociale, medicinei.
• experienţă profesională în domeniu cel puţin 3 ani
• cunoştinţe de operare PC (calculator)
• în caz de angajare va fi solicitat cazierul juridic

Pentru aplicare vor fi prezentate:
• Copia Buletinului de identitate
• Copia Diplomei de studii superioare
• Carnetului de muncă

Date de contact: Chişinău str. A. Vlăhuţă, 3, telefon: (022) 22-60-98,  CV-ul va fi expediat pe adresa electronică dmpdcchisinau@mail.ru, cu menţiunea „manager al centrului de plasament” până la data de 14.08.17.

Prezentarea studiului: „ADOLESCENȚĂ FĂRĂ RISCURI ÎN MUNICIPIUL CHIȘINĂU”

Șeful interimar al DMPDC, doamna Rodica Terehovschi și șeful Serviciului monitorizare, sinteză și strategii, doamna Valentina Canariov participă la prezentarea rezultatelor cercetării sociologice cu participarea adolescenților:”ADOLESCENȚĂ FĂRĂ RISCURI ÎN MUNICIPIUL CHIȘINĂU”. Studiul respectiv a fost elaborat de Asociația pentru Abilitarea Copilului și Familiei „AVE Copiii” și Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului, în parteneriat cu Magenta Consulting.

Read the rest of this entry »

Vizite de lucru în cadrul Centrelor Comunitare pentru Copii și Tineri

În scopul eficientizării activității Centrelor Comunitare pentru Copii și Tineri din municipiul Chișinău, în perioada estivală, șefa Serviciului monitorizare, sinteză și strategii, doamna Valentina Canariov împreună cu specialistul în relații publice Silvia Lașcu au efectuat vizite de monitorizare și evaluare în cadrul Centrelor Comunitare pentru Copii și Tineri „Dacia”; „Albatros”; „Viitorul” și „Andrieș”. Membrii comisiei au evaluat graficul de activitate a centrului, activitatea cu copiii la momentul vizitei, nr. de copii implicați la activitate, planificarea activităților cu copiii, documentarea activităților, precum și aspectul estetic a instituției.

Read the rest of this entry »

Vizite de monitorizare în serviciile din subdiviziunea DMPDC

Șeful interimar al Direcției, doamna Rodica Terehovschi împreună cu șeful adjunct, domnul Vadim Vacarciuc continuă vizitele de monitorizare în cadrul serviciilor din subdivziunea DMPDC. Astfel, au fost evaluate Casa comunitară pentru copii cu dizabilități severe, Centrul de plasament pentru copii, Centrul pentru Copilărie, Adolescență și Familie, Centrul de zi de reabilitare și socializare a copiilor cu necesități educative speciale „Casa Speranței” și Centrul de zi și activități pentru persoane cu dizabilități de intelect „Start”. În cadrul vizitelor șeful interimar a discutat cu managerii despre problemele și necesitățile existente în instituțiile pe care le conduc, a studiat dosarele beneficiarilor, alimentația în centrele de plasament, frecvența copiilor în centrele de zi specializate, activitățile desfășurate cu copiii, aspectul estetic și starea sanitaro-igienică a instituțiilor.

Referitor la articolul cu genericul: „Veste bună pentru fetiţa abandonată la Piața Centrală! O familie de italieni vor să o adopte”, postat de către platformele on-line http://mamaplus.md/ și http://tv8.md, Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului vine cu următoarele precizări:

Foto-simbol: www.google.com

Conform Legii nr. 140 din 14.06.2013 „Privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți”, art. 7 cu privire la atribuţiile autorităţii tutelare teritoriale, în cazul fetiței DMPDC a îndeplinit următoarele atribuții:

– a acordat sprijin autorităţilor tutelare locale în procesul de identificare, evaluare şi asistenţă a copilului aflat în situaţie de risc şi a copilului separat de părinţi şi a participat la acest proces;
– a întreprins, în colaborare cu autoritatea tutelară locală, acţiunile necesare privind prevenirea separării copilului de mediul familial sau privind (re)integrarea lui în familie;

– a asigurat plasamentul planificat al copilului separat de părinţi;
– întreprinde la moment acțiuni privind stabilirea/retragerea statutului de copil rămas temporar fără ocrotire părintească sau de copil rămas fără ocrotire părintească;

– asigură stabilirea statutului de copil adoptabil, dacă nu va fi posibilă reintegrarea în familia biologică;

–  DMPDC va colabora cu instituțiile, structurile din domeniul protecției copilului în vederea identificării unei forme optime de protecție a copilului.

În conformitate cu articolului 20, alin. (1) ale Legii nr. 99 din 28.05.2010 Cu privire la regimul juridic al adopției”, după epuizarea tuturor măsurilor de (re)integrare, în familia biologică ori în familia extinsă, a copilului rămas fără ocrotire părintească, autoritatea teritorială de la domiciliul copilului emite o decizie privind stabilirea statutului de copil adoptabil, statut căruia copilului menționat încă nu îi poate fi atribuit, din motiv că situația fetiței se află în proces de soluționare.

Astfel, în conformitate cu articolul 20 alin. (3) Copilului rămas fără ocrotire părintească din cauza abandonului, dispariţiei fără urmă a părinţilor, stării de sănătate mintală a părinţilor, eschivării de la educaţia copilului, de la apărarea drepturilor şi a intereselor lui legitime i se stabileşte statutul de copil adoptabil după devenirea irevocabilă a hotărârii judecătoreşti privind:

a) decăderea părinţilor din drepturile părinteşti;

b) declararea părinților ca fiind incapabili;
c) declararea părinţilor ca fiind dispăruţi fără urmă sau decedaţi.

Privitor la cazul fetiţei, părinţii biologici încă nu sunt decăzuţi din drepturile părintești, astfel copilului încă nu îi poate fi atribuit statutul adoptabil.

Vă aducem la cunoștință că conform art. 33 Cu privire la condiţiile pentru adopţie internatională”, lit. c) copilul adoptabil fără nevoi speciale (copil adoptabil cu vârsta de pînă la 7 ani) este adoptat de către adoptatorul cu domiciliul în străinătate dacă nu a fost cerut în adopţie naţională (prioritate având adopția națională) ori în tutelă sau curatelă timp de un an din momentul luării la evidenţă drept copil adoptabil.

Dorești să adopți un copil, dar nu știi unde să te adresezi și care este procedura? Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului ți-a pregătit un infografic cu informații utile

Întrevedere cu președintele Institutului pentru Inițiative Rurale

Șeful interimar, doamna Rodica Terehovschi și specialiștii DMPDC au avut o întrevedere cu președintele Institutului pentru Inițiative Rurale, domnul Ruslan Stanga. În cadrul întrevederii s-a discutat despre realizările și provocările ce țin de implementarea politicilor de protecție a drepturilor copilului din municipiul Chișinău, precum și identificarea soluțiilor eficiente, care ar avea un impact sporit în domeniul protecției drepturilor copilului, atât la nivel de republică, cât și în Chișinău. Read the rest of this entry »

Fii asistent parental profesionist!

Șeful interimar al DMPDC, doamna Rodica Terehovschi împreună cu managerul Serviciului Asistență parentală profesionistă, doamna Olga Zaharia au efectuat o vizită în familia asistentului parental profesionist, doamna Valentina Ionaşcu, care are în plasament un copil. Vizita oaspeților la încântat la maxim pe copil, acesta își manifesta bucuria prin zâmbete și voie bună.
Dacă și tu dorești să oferi căldură și dragoste unui copil rămas temporar fără ocrotire părintească și rămas fără ocrotire părintească, contactează-ne la nr. de tel.: 0(22) 278-960 sau 079708056.

(INFOGRAFIC) Activitatea Serviciului reintegrare familială și adopție din cadrul Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului în anul 2016

(Infografic) Activitatea Serviciului protecția familiei din cadrul Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil
Arhiva articolelor