Arhiva pentru septembrie, 2017

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef al Direcţiei reintegrare familială şi adopţie

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef al Direcţiei reintegrare familială şi adopţie.

       Scopul general al funcţiei:

Eficientizarea activităţii autorităţii publice prin implimentarea politicii şi procedurilor moderne de lucru cu personalul, crearea unui corp de funcţionari publici profesionişti, în vederea realizării optime ale obiectivelor DMPDC.

       Sarcinile de bază:

 1. Conduce, organizează, coordonează şi planifică activitatea Direcţiei;
 2. Elaborează strategii şi principii comunitare, acte normative, care reglementează activitatea specialiştilor de nivel municipal, sectorial;
 3. Organizează evaluarea şi monitorizarea activităţii specialiştilor din subordine privind evidenţa şi protecţia copilului aflat în dificultate;
 4. Organizează seminare, şedinţe de lucru cu diverse structuri statale şi nestatale în domeniul protecţiei drepturilor copilului;
 5. Acordă asistenţă informaţională şi metodologică specialiştilor din domeniu;
 6. Asigură implementarea noilor tehnologii de eficientizarea a sistemului de protecţie a drepturilor copilului.

Read the rest of this entry »

Ca reacţie la Conferinţa de presă organizată de consilierii municipali ai PSRM cu tema: „Zeci de milioane de lei, care nu ajung în bugetul municipal al capitalei”, Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului vine cu următoarele precizări:

90 % dintre copii depistaţi fără supraveghere pe străzile oraşului, care cerşesc, duc un mod de viaţă stradal şi abandonează frecvent domiciliul, sunt din republică. În urma raziilor întreprinse sistematic de către specialiştii Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului din mun. Chişinău împreună cu angajaţii Biroului Siguranţă Copii din cadrul Inspectoratelor de Poliţie, mun. Chişinău, copiii respectivi sunt plasaţi în serviciul de plasament de urgenţă în cadrul Centrelor de plasament statale şi nestatale.

Luând în consideraţie prevederile Legii nr. 140 din 14.06.2013 „Privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi” ce stabilesc necesitatea protecţiei şi plasamentul copiilor aflaţi în situaţie de risc, autoritatea tutelară reacţionează în regim de urgenţă, oferindu-le plasament de urgenţă pentru cel puţin 72 de ore, ulterior sunt preluaţi de către autoritatea tutelară locală şi autoritatea tutelară teritorială, unde i se stabilesc o formă optimă de protecţie.

Ce ţine de reparaţia Centrului de zi şi de plasament temporar al copiilor şi tinerilor orfani în perioada postinstituţională „Vatra”, menţionăm că la momentul actual documentaţia tehnică necesară pentru reconstrucţia, reparaţia reţelelor inginereşti, dar şi pentru crearea unui izolator în Centru, precum prevede Hotărârea de Guvern nr. 450 din data 28.04.2006 „Pentru aprobarea Standardelor minime de calitate privind îngrijirea, educarea şi socializarea copilului din Centrul de plasament temporar”, se află în proces de examinare în toate instituţiile abilitate cu eliberarea avizelor pentru efectuarea lucrărilor de reparaţie. După obţinerea avizelor şi aprobărilor, DMPDC va începe renovarea centrului.

Totodată vă aducem la cunoştinţă că DMPDC a înaintat în Consiliul municipal Chişinău proiectul de modificare a regulamentului Centrului respectiv, care este necesar pentru a fi examinat în toate comisiile şi aprobat de CMC.

Menţionăm că nici un copil, depistat în stradă fără supraveghere părintească, nu va fi ignorat, în cazul în care se vor identifica copii aceştia vor fi plasaţi în serviciile statale şi nestatale din municipiul Chişinău. Referitor la beneficiarii plasaţi în momentul sistării activităţii Centrului de zi şi de plasament temporar al copiilor şi tinerilor orfani în perioada postinstituţională „Vatra”, vă informăm că aceştia au depăşit vârsta de înmatriculare în serviciu conform legislaţiei, ulterior au fost plasați în alte instituţii, unde le-a fost acordată toată asistenţa necesară.

Condoleanţe familiei Sanduţa

Angajaţii Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului îşi exprimă cele mai dureroase regrete de compasiune provocată de trecerea în lumea celor drepţi a colegei noastre, doamna Nelly Sanduţa.

Adresăm sincere condoleanţe întregii familii, în speranţa că vor reuşi să treacă peste aceste momente de cumpănă, păstrând vie amintirea celei care a fost o soţie devotată, o mamă iubitoare şi un specialist remarcabil în domeniul său de activitate.

Doamna Nelly Sanduţa a activat în cadrul Direcţiei pentru Protecţia Drepturilor Copilului sectorul Botanica timp de 18 ani în funcţia de specialist principal în problemele socio-educative comunitare.

Dumnezeu să o odihnească!

ANUNŢ de suplinire a funcţiilor vacante în cadrul Centrului de plasament

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de manager adjunct, bucătar şi şef de depozit în cadrul Centrului pentru Copilărie, Adolescenţă şi Familie

Sarcinile de bază a managerului adjunct:

 1. Asigurarea realizării legislaţiei privind protecţia copilului şi protecţia socială;
 2. Promovarea unui sistem coerent de programe, măsuri, activităţi, servicii profesionalizate, prevenire şi protejare a copiilor şi familiilor aflate temporar în dificultate;
 3. Identificarea problemelor sociale şi a cauzelor principale care creează individului situaţia de risc, ţinând cont de legislaţia în vigoare;
 4. Identificarea categoriilor de beneficiari în situaţie de risc, estimarea gravităţii situaţiei lor.
 5. Elaborează planul strategic al serviciilor sociale prestate în cadrul centrului. Stabileşte în comun cu membrii echipei scopul general al activităţii centrului, stabileşte obiectivele de lungă durată şi cele imediate.
 6. Poartă responsabilitate faţă de beneficiarii centrului. Asigură securitatea vieţii şi sănătăţii beneficiarilor şi angajaţilor. Determină criteriile de selecţie a beneficiarilor în comun cu membrii echipei. Asigură calitatea serviciilor sociale prestate. Organizează şi participă  la şedinţele de evaluare şi monitorizare a cazurilor. Asistă la audierea legală a beneficiarilor în caz de necesitate. Urmăreşte  documentarea activităţilor. Planifică şi urmăreşte realizarea activităţilor cu părinţii beneficiarilor Centru şi comunitatea. Este responsabil de soluţionarea litigiilor.
 7. Stabileşte  şi consolidează relaţiile de colaborare cu organele de resort, care pot fi implicare pentru soluţionare cazurilor.
 8. Formulează şi propune strategii de dezvoltare şi îmbunătăţire a servicilor prestate de centru, prin înaintarea propunerilor de proiect la nivel local, naţional şi internaţional cu implementare ulterioră.

Studii: superioare în  domeniul pedagogiei/psihologiei, asistenţa socială.

Experienţă profesională:  în cadrul sistemului de protecţie a copilului.

Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • Cunoaşterea modului de funcţionare a autorităţii publice;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Navigare Internet;
 • Cunoaşterea limbii de stat la nivel avansat citit /scris /vorbit.

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, instruire, motivare, mobilizare, soluţionare de probleme, comunicare eficientă,  monitorizare.

Sarcinile de bază a bucătarului:

1.Participă la întocmirea meniurilor pentru 10 zile în conformitate cu sortimentul produselor alimentare conforme contactului de comun cu administratorul si asistentul medical;

2.Respecta condiţiile de păstrare a produselor alimentare si anume respectarea regimului de păstrare a produselor (temperatura, umiditatea, ventilaţia); respectarea termenului de valabilitate a produselor;

3.Respecta cu stricteţe regimul zilnic al beneficiarilor;

4.Prepara producţia culinară se prepară în corespundere cu documentaţia tehnologică.

5.Respecta procesul de preparare, inclusiv termică, a produselor  astfel, încât să se păstreze  valoarea nutritivă a produsului culinar;

6.Realizează curăţarea şi dezinfecţia inventarului din bucătărie în conformitate cu prevederile regulilor sanitare.

7.Semnalează managerul despre neregularităţile apărute.

8.Dă  dovadă de onestitate în executare atribuţiilor profesionale;

9.In scopul prevenirea contaminării produselor culinare, toate utilajele, instalaţiile se curăţa şi dezinfectează după necesitate.

10.Bucătarul este obligat să  asigure securitatea vieţii şi sănătăţii  beneficiarilor, precum şi integritatea bunurilor în timpul atribuţiilor de serviciu;

11.Respecte regulile de ordin intern ale unităţii, regulile igienei personale şi referitoare la  locul de muncă; regulile privind protecţia muncii;

12.Cunoaşte cerinţele documentelor tehnice în vigoare privind alimentaţia publică;

13.Respectă etica profesională în procesul servirii beneficiarilor.

Studii: medii speciale

Experienţă profesională: Experienţă în serviciul de 1 an

Sarcinile de bază a şefului de depozit:

 1. Responsabil personal de achiziţionarea şi înregistrarea tuturor bunurilor materiale primite de Centrul pentru Copilărie, Adolescenţă şi Familie;
 2. Efectuează depozitarea şi calcularea tuturor bunurilor materiale primite de Centrul pentru Copilărie, Adolescenţă şi Familie, inclusiv şi ajutoarele materiale;
 3. Poartă răspundere personală pentru evidenţa, controlul şi distribuirea tuturor bunurilor materiale primite de Centrul pentru Copilărie, Adolescenţă şi Familie;
 4. Participă la realizarea meniurilor;
 5. Distribuie produsele alimentare către bucătar;
 6. Face comanda produselor alimentare conform specificaţiilor şi contractelor existente;
 7. Verifică calitatea şi cantitatea produselor livrate;
 8. Verifică calitatea păstrării produselor alimentare şi termenele de valabilitate a fiecărui produs;
 9. Întocmeşte meniul de decontarea a produselor zilnic şi prezintă lunar darea de sema la DMPDC;
 10. Întocmeşte acte de decontare sau de instalare a bunurilor la indicaţia managerului;
 11. Prezintă lunar la 25 a fiecărei luni, datele de la contoare pe formulare tipice la DMPDC;
 12. Ține evidenţa la toate defecţiunile existente şi raportează managerului spre a fi lichidate;
 13. Repartizează detergenţi personalului menajer;
 14. Asigură cu dezinfectante şi material necesare grupurile sanitare;
 15. Ţine la evidenţa asigurarea cu materiale de cancelarie şi necesarul de procurări;
 16. Solicită de la furnizori, păstrează şi transmite la DMPDC facturile fiscale;
 17. Organizează Ziua Sanitară în Centru de comun cu personalul tehnic şi bucătar;
 18. Organizează Ziua Sanitară pe terenul adiacent Centrului de 2 ori pe an;
 19. Prezintă la solicitarea managerului conturi de transfer pentru anumite articole;
 20. Respectă normele etice profesionale şi legislaţia privind protecţia socială.

Pentru aplicare vor fi prezentate:
• Copia Buletinului de identitate
• Copia Diplomei de studii
• Carnetului de muncă

Persoanele interesate se pot adresa la DMPDC, date de contact: Chişinău str. A. Vlăhuţă, 3, telefon: (022) 22-60-98 sau vor expedia CV-ul pe adresa electronică dmpdcchisinau@mail.ru, cu menţiunea funcţiei alese.

Mesaj de felicitare al şefului interimar al Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, doamna Rodica Terehovschi cu prilejul Zilei profesionale a lucrătorului din sfera protecţiei sociale

Stimaţi colegi,

Cu prilejul Zilei profesionale a lucrătorului social din sfera protecţiei sociale vă exprimăm felicitări, urări de sănătate şi recunoştinţă pentru contribuţia Dumneavoastră adusă în dezvoltarea serviciilor de asistenţă şi protecţie socială, pentru protejarea persoanelor, comunităţilor cu probleme speciale aflate în dificultate.

Apreciem înalt responsabilitatea cu care vă onoraţi atribuţiile şi misiunea de a contribui la bunăstarea populaţiei, precum şi satisfacerea necesităţilor grupurilor vulnerabile prin implicarea urgentă în identificarea, înţelegerea corectă a fiecărui beneficiar.

Sunteţi o componentă primordială în sistemul de protecţie a copilului din municipiul Chişinău, întrucât oferiţi sprijin şi consiliere, consultanţă şi intervenţie celor mai deosebite făpturi – copiii, le oferiţi dragostea, timpul şi îi ghidaţi să distingă modele corecte pentru a se putea realiza cu eforturi proprii.

Pentru Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului este esenţial aportul Dvs în acordarea asistenţei şi protecţiei copilului aflat în situaţie de risc şi familiei acestuia şi copilului separat de părinţi, în acest scop vom continua să implementăm politici care ar permite îmbunătăţirea sistemului şi vom susţine abilităţile profesionale ale lucrătorilor din domeniul social.

În activitatea Dumneavoastră mereu aţi demonstrat un caracter integru, profesionalism, perseverenţă, receptivitate, blândeţe şi multă dăruire pentru toate acestea vă mulţumim!

Cu respect,

Şef interimar al Direcţiei              

Rodica TEREHOVSCHI

Spune „Nu” suicidului

În fiecare an, pe 10 septembrie, partenerul Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Asociaţia Obştească „Altruism”, marchează Ziua Mondială pentru prevenirea suicidului, având drept scop de a informa publicul despre semnele presuicidare şi să încurajeze cetăţenii să aibă grijă de semenii lor, dacă observă că aceştia nu se simt bine.

Doamna Rodica Terehovschi, şef interimar al DMPDC, a ţinut să sublinieze importanţa implicării societăţii în prevenirea fenomenului suicidului, dar şi crearea serviciilor specializate, care să răspundă nevoilor populației.

Totodată, copiii care frecventează Centrele Comunitare pentru Copii şi Tineri din municipiul Chişinău a condimentat evenimentul prin prezentarea atelierelor de creaţie.

Evenimentul din acest an s-a desfăşurat sub genericul „Găsește un minut pentru informare – poți salva o viață!”.

Read the rest of this entry »

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil
Arhiva articolelor