Telefonul copilului
image_viewer
Sigur Online
Untitled-2
Internet sigur
internet-sigur.png
Servicii sociale
Untitled-1
Galerie video

galerie-video.png

Galerie foto

galerie-foto.jpg

Arhiva pentru octombrie, 2017

ANUNŢ/INVITAŢIE DE PARTICIPARE la procedura de achiziţie a lucrărilor prin licitaţie publică

1. Denumirea autorităţii contractante: Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor copilului

2.   IDNO: 1007601009543

3. Tip procedura achiziţie: Licitaţie Publică

4. Obiectul achizitiei:  Lucrări  de  reparaţie

Acest anunţ de participare este întocmit in scopul achiziţionarii Lucrări  de  reparaţie în Centrul de zi de plasament temporar pentru copii şi tineri orfani în perioada postinstituţională „Vatra”, adresa: I. Botezătorul, nr. 1, conform  necesităţilor  autorităţii  contractante  (în  continuare   — Cumpărator) pentru anul 2017, este alocată suma necesară din bugetul local, Primăria municipiului Chisinau.

5. Modalităţi de plată: 100 %   după  executarea  contractului  conform  procesului  verbal  si facturii fiscale  până  la finele anului 2017.

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, sa participe la procedura de achizitie privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor lucrari:

Nr.

d/o

Cod CPV Denumire:  Bunuri solicitate Unitate de măsură Cantitatea Specificarea tehnicii deplinii, Standarde  de referinţe
1 45000000-7 Lucrări de reparaţie în Centrul de zi de plasament temporar pentru copii şi tineri orfani în perioada postinstituţională „Vatra” Buc. 1 Conform  listei  cantităţilor de
             lucrări prevăzut în caietul de
            sarcini. Condiţiile speciale de care
          depinde îndeplinirea contractului:
          a) preţul lucrărilor include toate
          cheltuielile,  inclusiv  TVA si
          trebuie sa fie fix pe toata perioada
          de executare a contractului; b)
          preţu1 ofertei se stabileşte de catre
          ofertant in baza cerinţe1or care le-
          a primit de la organizatorul
          procedurii de achizitie.
          Cheltuielile suplimentare,
          volumul lucrarilor incluse in
          sarcina de lucru dar care nu au
          fost luate in consideraţie de
          ofertant la prezentarea preţu1ui, nu
          se acopera de catre Beneficiar; c)
          Participanţii  asigura efectuarea
          lucrărilor in conformitate cu
          documentaţia de deviz şi se vor
          conduce de Legea privind
          calitatea in construcţii nr.721 din

 

          02.02.1996 şi Legea privind

protecţia consumatorilor nr.105 din 13.03.2003; Informaţiei Ministerului Dezvoltarii regionale

şi Constructiei nr.864 din 01.05.2017 cu privire la determinarea valorii obiectelor de constructii; MO din 12.05.2017

d)  Contractul se incheie intre beneficiarul de stat şi ofertantul câştigator in termen de 3 zile de la data la care i-a fost remis spre semnare; e) Lucrarile vor lncepe in decurs de 3 zile de la semnarea contractului  si  primirii  ordinului de incepere a execuţiei lucrarilor.

f)Termenul  de garanţie a lucrarilor prestate este de 6 ani din momentul recepţiei lucrarilor; g) Agentul economic va garanta executarea contractului, depunind o garanţie de asigurare a executarii contractului in sumă de 10 % din suma contractului, in timpul incheierii contractului. Garanţia de asigurare a executarii contractului se constituie de catre ofertant in scopul asigurarii autoritaţii

contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa şi in perioada convenita a contractului.

Daca oferta, inclusiv documentele de calificare care o insoţesc, nu corespund cerinţe1or prestabilite in prezentul caiet de sarcini sau aceastea nu sunt completate, semnate şi confirmate prin ştampila umeda in modul corespunzător, ea va fi respinsa de catre autoritatea contractanta, şi nu poate fi rectificata in scopul corespunderii  cerinţelor inaintate.

6. Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţiei restrânse sau al procedurii negociate:_______27.10.2017_____________________

7. Adresa la care ofertele şi cererile trebuie transmise: [Denumirea autorităţii contractante şi locul concret de depunere a ofertelor] Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului, str. A. Vlahuţă 3, mun. Chişinău, 022-24-27-02

8. Denumirea şi adresa organismului competent de soluţionare a contestaţiilor: Agenţia Naţională de soluţionare a contestaţiilor

Conducătorul grupului de lucru: Vadim Vacarciuc

Ex.: Angela Todorov

Tel.: 022 22-60-93; 022 24-27-02

 

ANUNŢ/INVITAŢIE DE PARTICIPARE nr. 01-10/17 din 20.10.2017 la procedura de achiziţie a lucrărilor prin cererea ofertelor de preţuri

 1. Denumirea autorităţiicontractante: Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului

 2. IDNO: 1007601009543

3.  Tip procedurii achiziţie: Concurs prin cererea Ofertelor de Preţ fără publicare

4. Obiectul achiziţiei: Lucrări de confecţionare şi montare a ferestrelor cu geam termopan în Centrul de zi de plasament temporar pentru copii şi tineri orfani în perioada postinstituţională Vatra”, adresa: I. Botezătorul, nr. 1

5. Cod CPV: 45441000-0

6. Data publicării anunţului de intenţie: 20.10.2017

 Acest anunţ de participare este întocmit în scopul achiziţionării Lucrcări de confecţionare şi montare a ferestrelor  cu geam termopan conform necesitaţilor Centrul de zi de plasament temporar pentru copii şi tineri orfani în perioada postinstituţională Vatra”, adresa: I. Botezătorul, nr. 1

(In continuare — Cumparator) pentru perioada bugetara 2017.

 1. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Bugetul de Stat
 2. Modalitiiţi be plată: după executarea lucrărilor conform procesului verbal şi factura fiscală până la finele

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care ii pot Satisface necesitaţile, să participe la procedura de achiziţie prin cererea ofertelor de preţuri privind livrarea/prestarea/executarea urmatoarelor bunuri /servicii/lucrări:

 

Nr.

 

 

 

Cod CPV

 

Denumirea bunurilor/serviciilor/lucriirilor solicitate

Unitatea

de măsură

 

 

 

Cantitatea

Specificarea  tehnici

Deplin 5 solicitati,

Standarde de  referinţă

1. 45441000-0 Conform anexei, forma nr.1 WinSineta proiect  

1

 

 

Conform listei

cantităţilor de lucrări.

 1. Contract de achiziţie rezervat  atelierelor
 2. Tipul contractului [indicaţi una din formele de mai jos]De antrepriză
  1. Vinzare-cumparare
  2. Vinzare-cumpărare in rate
  3. Leasing
  4. Locaţiune
  5. De antrepriză
   • De prestare servicii
 1. g) Altele [indicaţi]                                                        
 1. Termenul si condiţiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului):

[indicaţi numărul de luni] 1(una) lună

 1. Termenul de valabilitate a contractului (luni): [indicaţi numărul de luni 12.2017
 2. Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor:

Centrul de zi de plasament temporar pentru copii şi tineri orfani în perioada postinstituţională Vatra”, adresa: I. Botezătorul, nr. 1

 1. Modalitatea de efectuare a evaluării: Pe listă întreagă
 2. Criteriul de evaluare aplicat  pentru  adjudecarea  contractului  va fi: Cel mai mic pret
 3. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico economic, precum şi ponderile lor:
  1.                                                                                                                                                
 4. Admiterea sau interzicerea  ofertelor alternative:  Nu se admit
 5. Condiţii speciale de care depinde indeplinirea contractului (neobligatoriu): [indicaţi]Nu se aplica
 6. Documentele/cerinţele de calificare/selecţie pentru operatorii  economici includ următoarele:
Nr.

d/o

Denumirea documentului/cerin tei Mod de demonstrare a indeplin irii

cerinţei:

Obligativitatea
1.

 

 

Formularul ofertei Original. Confirmat prin

aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului. formularul 3. 3

Da
2. Certificat/Decizie de inregistrare a intreprinderii/Extras din Registrul de Stat a1 persoanelor juridice Copie. Confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului. Da
3. Licenţa de activitate Copie. Confirmat  prin aplicarea

semnăturii şi stampilei participantului.

Da
4. Informaţii generale despre ofertant Original. Confirmat prin

aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului.

Da
5. Declaraţie privind  personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului Original. Confirmat prin

aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului. Formularul

3. 13

Da
6. Declaraţie privind dotorii specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru indeplinirea corespunzătoare a contractului Original. Confirmat prin

aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului. Formularul

3.13

Da
7. Certificate de calitate a principalelor materiei prime, eliberat de Organismul National de Verificare a conformităţii produselor Copie. Confirmat  prin aplicarea

semnăturii şi ştampilei participantului.

Da
8. Devizele locale aferente ofertei Formularele 3,5,7 cu

specificaţia parametrilor tehnici solicitaţi în caietul de sarcini.

Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului.

Da
9. Alte cerinţe Se va completa de către autoritatea contractantă la necesitate
 1. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplementară de la autoritatea contractantă şi familiarizarea cu cerinţele documentaţiei de atribuire la adresa indicată mai jos: 

a) Denumirea autorităţii contractante: Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului

b) Adresa: mun. Chişinău, str. A. Vlahuţă, 3

c) 022-24-27-02,

d) Fax: 022-24-27-02

e) Email: dmpdcchisinau@mail.ru

f) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Vadim Vacarciuc, şef adjunct în cadrul DMPDC.

Setul de documentare poate fi obţinut la aceeşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului de telefonului de contact şi numele persoanei împuternicite de către Participant).

Adiţional setul de documente poate fi obţinut on-line la adresa: dmpdcchisinau@mail.ru

În cazul obţinerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu art. 32 (4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice.

a) Întocmirea ofertelor: Oferta şi documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr şi data de ieşire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a fi prezentate.

b) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem dinamic de achiziţie sau licitaţie deschisă:

Până la: [10:00] pe: [26.10.2017]

c) Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţiei restrânse sau al procedurii negociate:_______27.10.2017_____________________d.) Adresa la care ofertele şi cererile trebuie transmise: [Denumirea autorităţii contractante şi locul concret de depunere a ofertelor] Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului, str. A. Vlahuţă 3, mun. Chişinău, 022-24-27-02

Ofertele întârziate vor fi respinse

21. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.

 1. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile
 2. Limba sau limbele în care acestea trebuie redactate: Limba de Stat
 3. Garanţia pentru ofertă:

Toate ofertele trebuie însoţite de garanţie pentru ofertă în valoare de 0% în formă de: Nu se cere

 1. Garanţia de bună execuţie a contractului [suma Garanţiei de bună execuţie se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat]: 0% Nu se cere
 2. Forma juridical de organizarea pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractual: [indicate una fin formele de mai jos]__________________________
 3. Nu se cere
 4. Societate pe acţiuni
 5. Societate cu răspundere limitată
 6. Altele____________________
 7. Denumirea şi adresa organismului competent de soluţionare a contestaţiilor: Agenţia Naţională de soluţionare a contestaţiilor
 8. Contractul nu intra sub incidenţa Acordului OMC.

Conducătorul grupului de lucru: Vadim Vacarciuc

Ex.: Angela Todorov

Tel.: 022 22-60-93; 022 24-27-02

ANUNŢ pentru ocuparea funcţiei vacante de Asistent social în cadrul Serviciului Asistenţă parentală profesionistă

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului  anunţă concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de Asistent social responsabil de serviciu.

                                                                              Atribuţii de serviciu:

 1. Elaborează planul individual de asistenţă a copilului înainte de plasarea acestuia în serviciu, conform rezultatelor evaluării necesităţilor de asistenţă şi dezvoltare ale copilului;
 2. Realizează potrivirea competenţelor profesionale, a termenelor şi condiţiilor în care a fost aprobat asistentul parental profesionist cu necesităţile de asistenţă şi devoltare ale copilului;
 3. Pregătirea psihologică a familiei şi a copilului spre reintegrare şi monitorizarea acestora în perioada postreintegrare;
 4. Organizează activităţi cu beneficiarii serviciului APP (seminare, mese rotunde, şcoli de vară ect.);
 5. Elaborează rapoarte periodice privind serviciului APP.

    Cerinţe:

 • studii superioare în domeniul: pedagogiei, psihologiei, psihopedagogiei, asistenţei sociale, medicinei;
 • experienţă profesională în domeniu cel puţin 1 an;
 • cunoştinţe de operare PC (calculator).

   Pentru aplicare vor fi prezentate:

 • Copia Buletinului de identitate;
 • Copia Diplomei de studii superioare;
 • Carnetul de muncă.

Date de contact: Chişinău str. A. Vlăhuţă, 3, telefon:

(022) 22-60-98,  CV-ul va fi expediat pe adresa electronică dmpdcchisinau@mail.ru, cu menţiunea „asistent social responsabil de  serviciul asistenţă parentală profesionistă”

Anunţ pentru ocuparea funcţiei vacante de Manager al Serviciului Asistenţă Parentală Profesionistă

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs  pentru ocuparea funcţiei vacante de manager al Serviciului Asistenţă Parentală Profesionistă

Atribuţii de serviciu:
1) coordonează activităţile de admitere a beneficiarilor în Serviciu, de evaluare complexă, de elaborare a planurilor individualizate de asistenţă, precum şi semnează acordurile cu beneficiarii;
2) supervizează, monitorizează şi evaluează activitatea asistenţilor personali;
3) elaborează rapoarte periodice privind activitatea Serviciului;
4) colaborează cu specialiştii din cadrul altor servicii implicate direct sau indirect în acordarea de asistenţă beneficiarilor Serviciului.

Cerinţe:
• studii superioare în domeniul: pedagogiei, psihologiei, psihopedagogiei, asistenţei sociale, medicinei.
• experienţă profesională în domeniu: 1 an
• cunoştinţe de operare PC (calculator)

Pentru aplicare vor fi prezentate:
• Copia Buletinului de identitate
• Copia Diplomei de studii superioare
• Carnetului de muncă

Date de contact: Chişinău str. A. Vlăhuţă, 3, telefon: (022) 22-60-98,  CV-ul va fi expediat pe adresa electronică dmpdcchisinau@mail.ru, cu menţiunea „manager al serviciului asistenţă parentală profesionistă”

Informaţii utile referitor la constituirea Serviciului Asistenţă parentală profesionistă din subordinea Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului

În scopul implementării noilor forme de protecţie socială a copiilor care se află în situaţie de risc sau lipsiţi de mediul familial, în baza Acordului de colaborare a Primăriei municipiului Chişinău cu Organizaţia neguvernamentală Trustul European şi în conformitate cu decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 18/21 din data de 07 septembrie 2000, Serviciul Asistenţă parentală profesionistă a fost implementat ca proiect pilot, cu denumirea iniţială de Asistenţa maternală  profesionistă, pe o durată de 3 ani, Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului având sarcina de realizare a proiectului menţionat. Cheltuielile financiare în implementarea proiectului au fost suportate de ONG-ul Trustul European al Copiilor din Moldova.

Totodată, având în vedere nota informativă prezentată de DMPDC, în scopul protecţiei sociale a copiilor rămaşi fără supraveghere părintească şi a celor din familii defavorizate, la data de 17 iulie 2008, prin decizia CMC nr. 12/21, se creează Serviciul Asistenţă parentală profesionistă, cu aprobarea regulamentului serviciului şi a statelor de personal (1 manager – categoria de salarizare 16 şi 10 asistenţi parentali profesionişti cu categoria de salarizare 11), iar cheltuielile ce ţin de întreţinerea şi funcționarea serviciului, fiind efectuate în limita mijloacelor financiare prevăzute în devizele de cheltuieli ale DMPDC pe anul 2008.

Luând în consideraţie dezvoltarea Serviciului asistenţă parentală profesionistă, DMPDC a înaintat operarea unor modificări la decizia CMC nr. 12/21 din 17.07.2008, astfel conform deciziei CMC nr. 2/12 din 31.03.2011 s-a modificat statele de personal – 27 asistenți parentali, categoria de salarizare 12.

La data de 10.10.2013, Consiliul municipal Chișinău prin decizia nr. 8/14 majorează numărul de asistenți parentali până la 32.

Conform deciziei CMC nr. 9/ 54  din 20 noiembrie 2014, pentru extinderea serviciului asistenţă parentală profesionistă, Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului a adresat o altă notă informativă pentru modificarea deciziei Consiliului municipal Chişinău nr. 12/21 din 17.07.2008 în redacţie nouă şi abrogarea anexei 2 la decizia CMC nr. 12/21 din 17.07.2008, unde au fost aprobate statele de personal ale SAPP cu 41 unități de asistenți parentali profesioniști și 2 șefi ai Serviciului.

Ultima modificare a deciziei CMC nr. 12/21 din 17.07.2008 a fost efectuată în 2015, după cum urmează: managerul Serviciului – 3, asistent social – 2, asistenți parentali profesioniști – 50 unități. În prezent în cadrul Serviciului APP activează: 1 manager SAPP și 1 manager APP, 34 asistenți parentali profesioniști. Locuri vacante sunt: 1 funcție de manager APP, 2 de asistenți sociali și 16 de asistenți parentali profesioniști.

Poza simbol

Deschiderea oficială a Campionatului la Kickboxing 2017 – WAKO

Şeful adjunct al Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, domnul Vadim Vacarciuc a participat la deschiderea oficială a Campionatului la Kickboxing 2017 – WAKO.

Prin desfăşurarea turneului naţional, organizatorii, Federaţia Naţională Oriental Kickboxing, îşi propun să promoveze modul sănătos de viaţă a tinerilor, menţinerea relaţiilor de prietenie între cluburile din diferite regiuni ale Republicii Moldova, dar şi stimularea calităţilor morale şi volitive la sportivi.

Reamintim că în viitorul apropiat DMPDC intenţionează să încheie un acord de colaborare cu FNOK, astfel beneficiarii din evidenţa Direcţiei vor avea oportunitatea să practice kickboxingul şi un un mod sănătos de viaţă.

Şeful interimar al Direcţiei Muncipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, doamna Rodica Terehovschi şi specialistul în protecţia copilului aflat în conflict cu legea, domnul Ianîş Jitari, participă la Conferinţa internaţională „Reglementarea juridică a statutului copilului în contact/conflict cu legea”

Astăzi, 19.10.2017, şeful interimar al DMPDC, doamna Rodica Terehovschi şi specialistul în protecţia copilului aflat în conflict cu legea, domnul Ianîş Jitari, participă la Conferinţa internaţională „Reglementarea juridică a statutului copilului în contact/conflict cu legea”, organizată de Avocatul Poporului pentru protecţia drepturilor copilului.

În cadrul conferinţei s-a discutat despre necesitatea precizării în legislație a statutului copilului care săvârșește fapte penale fiind sub vârsta răspunderii penale, dar și necesitatea instituirii procedurilor speciale de cercetare și de soluționare a cauzelor cu implicarea acestor copii, inclusiv prin aplicarea unor măsuri cu caracter educațional, conform standardelor europene și internaționale.

Doamna Rodica Terehovschi a menţionat despre realizările şi impedimentele identificate în asistenţa şi protecţia copiilor aflaţi  în situaţie de risc din municipiul Chişinău.

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef al Direcţiei reintegrare familială şi adopţie

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacantă prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, anunţă rezultatele concursului.

Lista candidaţilor care a promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef al Direcţiei reintegrare familială şi adopţie al DMPDC:

 1. Grincu Tatiana;

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist jurist în resurse umane

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist jurist în resurse umane.

Scopul general al funcţiei:

Eficientizarea activităţii autorităţii publice prin implementarea politicii şi procedurilor moderne de lucru cu personalul;

Sarcinile de bază:

 1. Elaborarea fișelor de post;
 2. Perfectarea acordurilor de colaborare cu organizațiile neguvernamentale;
 3. Asigură procesul de organizare a şedinţelor Direcţiei generale

4.Perfectează bazei de date lunare pentru polițile de asigurare

Atribuţiile de serviciu

1. Asigură procesul de organizare a şedinţei operative a Direcţiei generale.

a) Repartezează faxograma la toate subdiviziunile DMPDC;

b)Participă la şedinţele operative,

c)Efectuează procesul – verbal;

d)Efectuează apelul celor prezenţi;

4.Responsabilităţi:

1.Respectarea legislaţiei muncii, a legislaţiei privind serviciul public, altor acte normative ce reglementează lucrul resurse umane;

2.Executarea în termenul şi în modul stabilit a acţiunilor incluse în planul de activitate;

3.Implementarea eficientă a procedurilor moderne de lucru cu personalul;

4.Păstrarea confidenţialităţii cu privire la informaţia inclusă în baza de date.

Read the rest of this entry »

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă desfăşurarea probei scrise şi a interviului în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef al Direcţiei reintegrare familială şi adopţie

În baza dosarelor examinate şi în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacantă prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, anunţă desfăşurarea probei scrise şi interviului.

Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei vacantă de şef al Direcţiei reintegrare familială şi adopţie:

 1. Grincu Tatiana;
 2. Jitari Ianîş;

Proba scrisă se va desfăşura la data de 18.10.2017, cu începere de la orele 13.30, interviul se va desfăşura la data de 18.10.2017, cu începere de la ora 14.30, în incinta Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului.

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil
Arhiva articolelor