Arhiva pentru ianuarie, 2018

ANUNŢ de suplinire a funcţiei vacante de șofer

Scopul general al funcţiei:

Transportarea beneficiarilor şi angajaţilor din cadrul Direcţiei la necesitate.

Sarcinile de bază:

1.Asigurară cu transport beneficiarii şi angajaţii Direcţiei.

2.Respectă prevederile legale cu privire la circulaţia auto.

3.Exploatează autovehicolului conform instrucţiunilor prevăzute în cartea tehnică.

4.Menţine autovehicolul într-o stare curată.

Cerinţele funcţiei faţă de persoană

Studii: orice;.

Experienţă profesională: experienţă profesională preferabil 1 an

Documente ce urmează a fi prezentate:

Copia buletinului de identitate, Copia carnetului de muncă, Copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare, Copia permisului de conducător auto.

Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Pruteanu Alexandru, şef al Serviciului resurse umane, telefon: 022 22 60 98

Date de contact: mun. Chişinău, str. A. Vlăhuţă 3, bir. 14

Cv-ul va fi expediat pe adresa electronică dmpdcchisinau@mail.ru, cu menţiunea șofer.

Ședința operativă lărgită cu participarea managerilor serviciilor din subordinea Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului

Astăzi, 19.01.18, în cadrul Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului s-a desfășurat ședința operativă lărgită cu participarea șefului interimar, șefilor adjuncți ai DMPDC, șefilor DPDC de sector, managerilor centrelor de plasament și de zi, managerului APP/SSAP/Echipa Mobilă, directorilor Caselor Comunitare pentru copii cu dizabilități/ pentru copii în situație de risc.

În cadrul ședinței s-a raportat activitatea specialiștilor în perioada 01.12.17 – 19.01.18, raportarea etapelor de inventariere a bunurilor imobile, precum și prezentarea notelor informative privind realizarea acțiunilor planificate în perioada sărbătorilor de iarnă.

 

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în problemele socio-educative şi comunitare

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în problemele socio-educative şi comunitare în cadrul DMPDC.

Scopul general al funcţiei:

Exercitarea managementului activităţilor socio-educative comunitare, orientarea, coordonarea şi controlul activităţii pedagogilor din Centrele comunitare pentru copii şi tineri, pedagogilor responsabili de segmentul social şi conducătorilor de cerc din CCCT.

Sarcinile de bază:

 1. Elaborarea planul de activitate pe segmentul socio-educativ şi comunitar şi instructiv-metodic, sistematizarea planului Direcţiei pentru protecția drepturilor copilului;
 2. Elaborarea rapoartelor de activitate pe segmentul socio-educativ şi comunitar şi instructiv-metodic, sistematizarea rapoartelor Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului;
 3. Coordonarea, monitorizarea şi evaluarea activităţii pedagogilor din centrele comunitare din sector şi pedagogilor responsabili de segmentul social şi conducătorilor de cerc;
 4. Organizează activităţi instructiv-metodice pe segmentul socio-educativ şi comunitar a Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului;
 5. Organizarea şi coordonarea activităţilor socio-educative şi comunitare pentru copii.

Condițiile de participare la concurs:

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;
 5. este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 7. în ultimii 3 ani, nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 9. nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Read the rest of this entry »

Servicii sociale gratuite oferite de Centrul de recuperare activă și reintegrare socială a copiilor și tinerilor

Centrul de recuperare activă și reintegrare socială a copiilor și tinerilor reprezintă o instituție de protecție, recuperare și reintegrare socială a copiilor și tinerilor cu dizabilități fizice, care funcționează în regim de zi.

Centrul își desfășoară activitatea în vederea atingerilor obiectivelor, precum: integrarea persoanelor cu necesități speciale în comunitate, diminuarea discriminării diverselor categorii de persoane cu dizabilități, prevenirea instituționalizării copiilor și tinerilor cu dificultăți locomotorii, ș. a.

Personalul centrului își concentrează eforturile pentru a crea un mediu favorabil persoanelor cu dizabilități prin organizarea diverselor activități recreative, instruiri, traininguri, facilitează procesul de integrare socială a copiilor și tinerilor cu necesități speciale printr-un program complex de recuperare activă fizică, psihologică și, totodată, pregătire profesională.

Dacă dorești să frecventezi centrul apelează administrația instituției la nr. de tel.: 022 76-35-97.

ANUNŢ de suplinire a funcţiei vacante de bucătar

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de bucătar în cadrul Centrului de plasament pentru copii.

Scopul general al funcţiei:

Bucătarul se conduce în activitatea sa de regulile specifice de prestare a serviciilor de alimentaţie publică şi regulamentul de activitate al Centrului.

Bucătarul participă la instruirea igienică  în condiţiile stabilite de Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale şi va include părţile relevante ale prezentelor reguli sanitare.

Bucătarul se află în subordinea managerului Centrului şi este responsabil de organizarea alimentației.

Sarcinile de bază:

1. Respecta condiţiile de păstrare a produselor alimentare si anume respectarea regimului de păstrare a produselor (temperatura, umiditatea, ventilaţia); respectarea termenului de valabilitate a produselor;

2. Respecta cu stricteţe regimul zilnic al beneficiarilor;

3. Prepara producţia culinară se prepară în corespundere cu documentaţia tehnologică.

4. Respecta procesul de preparare, inclusiv termică, a produselor  astfel, încât să se păstreze valoarea nutritivă a produsului culinar;

5. Realizează curăţarea şi dezinfecţia inventarului din bucătărie în conformitate cu prevederile regulilor sanitare.

6. Semnalează managerul despre neregularităţile apărute.

Cerinţele funcţiei faţă de persoană:

Studii: superioare sau medii de specialitate

Experienţă profesională: experienţă profesională preferabil 1 an

Documente ce urmează a fi prezentate:

Copia buletinului de identitate

Copia carnetului de muncă

Copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Pruteanu Alexandru, şef al Serviciului resurse umane, telefon: 022 22 60 98

Date de contact: mun. Chişinău, str. A. Vlăhuţă 3, bir. 14

Cv-ul va fi expediat pe adresa electronică dmpdcchisinau@mail.ru, cu menţiunea Bucătar.

Informații utile cu privire la serviciile gratuite prestate de Centrul de zi de socializare și dezvoltare a copiilor cu nevoi speciale „Atenție” din cadrul DMPDC

Poza-simbol: www.bzb.ro

Centrul de zi de socializare și dezvoltare a copiilor cu nevoi speciale Atențiereprezintă o instituție destinată să acorde servicii și oportunități de dezvoltare copiilor cu dizabilități, precum și altor categorii de copii. Activitățile desfășurate sunt orientate spre stimularea dezvoltării copiilor cu necesități speciale și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități din RM, socializare, ședințe de grup cu părinții, activități de de sprijinire a familiilor beneficiare. Centrul prestează următoarele servicii: kinetoterapie, logopedie, pedagogie, psihologie, terapie ocupațională. Organizarea activității se efectuează în scopul reabilitării, dezvoltării, socializării copiilor conform programelor individuale.

Pentru informații suplimentare referitor la admiterea în centru contactați administrația centrului la nr. de tel: 022 54-89-54.

Serviciul social „Echipa Mobilă” – suport la domiciliu gratuit pentru copiii cu grad mediu sau sever de dizabilitate

Poza-simbol:covorasulfermecat.ro
Serviciul social „Echipa Mobilă” din subordinea DMPDC reprezintă un serviciu specializat, destinat persoanelor cu dizabilităţi, care oferă asistenţă socială, psihologică, logopedică, terapeutică şi suport la domiciliul beneficiarilor, în baza nevoilor identificate ale acestora, precum şi consiliere şi suport persoanelor implicate în procesul de incluziune a acestora.
Beneficiari ai Serviciului sunt copii cu dizabilităţi, cu grad mediu sau sever, selectați în conformitate cu criteriile de admitere a beneficiarilor la servicii prestate în cadrul serviciului de către echipa multidisciplinară de specialişti, şi persoane implicate în procesul de incluziune a acestora.
Scopul Serviciului este îmbunătăţirea calităţii vieţii beneficiarului prin servicii de consiliere, recuperare şi reabilitarea psihosocială, în vederea creşterii gradului de autonomie personală, de prevenire a instituţionalizării şi incluziune socială.
Obiectivele Serviciului sunt următoarele:
1) dezvoltarea abilităţilor beneficiarilor pentru o viaţă independentă în comunitate;
2) dezvoltarea abilităţilor de îngrijire şi suport acordat persoanelor implicate în procesul de incluziune socială a beneficiarului;
3) asigurarea socializării beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea şi accesul la resursele şi serviciile existente în comunitate.
Pentru informații suplimentare referitor la admiterea în serviciu contactați administrația la nr. de tel: 022 56-98-88.

Având în vedere că ne aflăm în perioada sărbătorilor de iarnă, Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului informează cetățenii referitor la depistarea copiilor în situație de risc în stradă

Foto-simbol: www.dcnews.ro

În cazul în care observați pe străzile orașului copii nesupravegheați, care vagabondează sau cerșesc, apelați imediat la nr. 902 – Inspectoratul de poliție din sectorul unde a fost identificat copilul, ulterior angajații Inspectoratului de poliție, după identificarea copilului în stradă, vor anunța autoritatea tutelară locală (Direcția pentru protecția drepturilor copilului de sector), și împreună vor efectua evaluarea inițială a copilului în conformitate cu prevederile Legii nr. 140 din 14.06.2013 „Privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi”. În acest timp copilul va fi plasat în plasament de urgență în cadrul centrelor de plasament din subordinea Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului sau în centre de plasament din subordinea organizațiilor neguvernamentale, pe o perioadă de 72 de ore. Totodată, DMPDC colaborează cu autoritatea tutelară locală de unde provine copilul. După expirarea celor 72 de ore, autoritatea tutelară locală în conlucrare cu autoritatea tutelară teritorială va decide prelungirea plasamentului până la 45 de zile, perioadă în care se pregătește dosarul copilului pentru plasament planificat sau reintegrarea copilului în familia biologică.

ANUNŢ pentru ocuparea funcţiei vacante de asistent social al Serviciului Asistenţă parentală profesionistă (2 unități)

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de Asistent social responsabil de serviciu.

     Atribuţii de serviciu:

 1. Elaborează planul individual de asistenţă a copilului înainte de plasarea acestuia în serviciu, conform rezultatelor evaluării necesităţilor de asistenţă şi dezvoltare ale copilului;
 2. Realizează potrivirea competenţelor profesionale, a termenelor şi condiţiilor în care a fost aprobat asistentul parental profesionist cu necesităţile de asistenţă şi devoltare ale copilului;
 3. Pregătirea psihologică a familiei şi a copilului spre reintegrare şi monitorizarea acestora în perioada postreintegrare;
 4. Organizează activităţi cu beneficiarii serviciului APP (seminare, mese rotunde, şcoli de vară ect.);
 5. Elaborează rapoarte periodice privind serviciului APP.

    Cerinţe:

 • studii superioare în domeniul: pedagogiei, psihologiei, psihopedagogiei, asistenţei sociale, medicinei;
 • experienţă profesională în domeniu cel puţin 1 an;
 • cunoştinţe de operare PC (calculator).

   Pentru aplicare vor fi prezentate:

 • Copia Buletinului de identitate;
 • Copia Diplomei de studii superioare;
 • Carnetul de muncă.

Date de contact: Chişinău str. A. Vlăhuţă, 3, telefon: (022) 22-60-98, CV-ul va fi expediat pe adresa electronică dmpdcchisinau@mail.ru, cu menţiunea „asistent social responsabil de  serviciul asistenţă parentală profesionistă”.

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef al Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului din sectorul Ciocana

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef al Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului sectorul Ciocana.

       Scopul general al funcţiei:

Reprezentarea şi conducerea autorităţii tutelare de sector şi a subdiviziunilor subordonate. Monitorizarea şi controlul respectării standardelor minime de organizare şi funcţionare a sistemului de servicii şi instituţii din sector, care activează în domeniul promovării şi respectării drepturilor copilului, îngrijirii copiilor aflaţi în dificultate şi a celor cu dizabilităţi. Supravegherea respectării drepturilor copilului aflat în dificultate în familia naturală, extinsă sau substitutivă.

       Sarcinile de bază:

Conduce şi organizează activitatea Direcţiei de sector pentru protecţia drepturilor copilului;

Asigură respectarea legislaţiei în vigoare privind protecţia copilului, protecţia socială a familiei şi copilului;

Colaborează, negociază şi încheie acorduri de colaborare cu structurile guvernamentale şi neguvernamentale, organele de resort, întru soluţionarea problemelor beneficiarilor;

Monitorizează activitatea instituţiilor guvernamentale şi neguvernamentale în care sunt plasaţi copii rămaşi fără ocrotire părintească;

 Cerinţe pentru participare la concurs:

Read the rest of this entry »

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil
Arhiva articolelor