Arhiva pentru iunie, 2018

Elevii Școlii Sportive „Speranța” s-au implicat activ în colectarea deșeurilor de la Casa comunitară pentru copii cu dizabilități severe

Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului își exprimă recunoștința voluntarilor Școlii Sportive „Speranța”, domnului director, Petru Zaporojan, pentru contribuția adusă în facilitarea colectării și transportării deșeurilor de la Serviciul social Casa comunitară pentru copii cu dizabilități severe din subordinea DMPDC. Acțiunea s-a desfășurat la inițiativa șefului interimar al DMPDC, doamna Lucia Caciuc, și a reprezentat un ajutor necesar și important pentru angajații casei comunitare și administrației DMPDC. Totodată, este de admirat receptivitatea și curajul pentru implicarea în acțiuni sociale a voluntarilor, care nu au rămas indiferenți la necesitățile copiilor cu nevoi de speciale, rămași fără ocrotire părintească din evidența autorității tutelare Chișinău. Tinerii sunt campioni la diverse concursuri naționale/internaționale, fac sport cu regularitate, sunt disciplinați și ambițioși și s-au dovedit a fi sensibili în cauza socială inițiată de DMPDC.

Menționăm că această acțiune a fost posibilă datorită parteneriatului solid dintre Direcția generală educație, cultură, tineret și sport și Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului care și-au unit eforturile pentru ca beneficiarii serviciului social să se bucure de o priveliște frumoasă atunci când vor ieși să respire aer proaspăt în curtea instituției.

Read the rest of this entry »

Mesajul de felicitare a șefului interimar al Direcției, doamna Lucia Caciuc, cu prilejul Zilei funcționarului public

Stimați funcționari publici,

Cu ocazia zilei profesionale – ,,Ziua funcţionarului public”, în numele Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului, dar și personal, exprim tuturor angajaților din serviciul public cordiale felicitări. Sunteți cei care prin perseverență, dedicație, profesionalism și competență contribuiți la asigurarea unor servicii publice de calitate în interesul cetățenilor. De menționat aportul considerabil a funcționarilor publici pentru sporirea încrederii cetățenilor în instituțiile de stat, creșterea puterii statului și capacitatea fiecăruia de a face faţă riscurilor, provocărilor, de a realiza performanțe deosebite şi de a implementa reforme, care vor reprezenta un progres pentru generația nouă. În acest context, prețuind munca exigentă și responsabilitatea cu care Vă onorați atribuțiile de serviciu, transmit tuturor cuvinte de apreciere pentru activitatea riguroasă ce o realizați în fiecare zi. Vă doresc dârzenie, prosperitate, realizări frumoase, noi performanțe atinse în realizarea aspiraţiilor profesionale și în toate activitățile inițiate spre bunăstarea societății.

Cu respect,

Șef interimar al Direcției

Lucia CACIUC

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în problemele socio-educative şi comunitare în cadrul Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului sector Rîşcani

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în problemele socio-educative şi comunitare în cadrul Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului sector Rîşcani.

 Scopul general al funcţiei:

Exercitarea managementului activităţilor socio-educative comunitare, orientarea, coordonarea şi controlul activităţii pedagogilor din Centrele comunitare pentru copii şi tineri, pedagogilor responsabili de segmentul social şi conducătorilor de cerc din CCCT.

Sarcinile de bază:

 1. Elaborarea planul de activitate pe segmentul socio-educativ şi comunitar şi instructiv-metodic, sistematizarea planului Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului;
 2. Elaborarea rapoartelor de activitate pe segmentul socio-educativ şi comunitar şi instructiv-metodic, sistematizarea rapoartelor Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului;
 3. Coordonarea, monitorizarea şi evaluarea activităţii pedagogilor din centrele comunitare din sector şi pedagogilor responsabili de segmentul social şi conducătorilor de cerc;
 4. Organizează activităţi instructiv-metodice pe segmentul socio-educativ şi comunitar a Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului;
 5. Organizarea şi coordonarea activităţilor socio-educative şi comunitare pentru copii.

Read the rest of this entry »

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal jurist din DPDC sector Ciocana

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal jurist.

 1.Scopul general al funcţiei:

Organizarea activităţii serviciului juridic, efectuarea controlului asupra activităţii, servicii profesionalizate de prevenire şi protejare a drepturilor copiilor şi familiilor aflaţi în dificultate;

2.Sarcinile de bază:

 1. Acordă asistenţă juridică solicitanţilor, beneficiarilor din sistem, organizează audienţe, examinează petiţii întru apărarea drepturilor copilului;
 2. Reprezintă Direcţia în instanţele de judecată;
 3. Consultă şi coordonează actele întocmite de către colaboratorii Direcţiei;
 4. Înaintează propuneri la elaborarea proiectelor de decizii privind protecţia drepturilor copilului aprobate de Consiliul municipal Chişinău şi proiectelor de dispoziţii aprobate de Primarul general / viceprimarul al municipiului Chişinău;
 5. Recepţionează, prelucrează şi ţine în evidenţă documentaţia de profil, perfectează răspunsuri şi note informative către instanţele ierarhic superioare în termenii stabiliţi de lege.

   Cerinţe pentru participare la concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;
 5. este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 7. în ultimii 3 ani, nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 9. nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Read the rest of this entry »

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de specialist în protecţia copilului aflat în conflict cu legea din DPDC sector Buiucani şi Centru

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist în protecţia copilului în conflict cu legea.

  Scopul general al funcţiei:

Contribuie la prevenirea şi combaterea delincvenței juvenile în sector.

  Sarcinile de bază:

Depistează, ţine evidenţa şi determină situaţia copiilor aflaţi în situaţie de risc, în conflict cu legea;

Întreprinde acţiuni întru prevenirea şi combaterea delincvenţei juvenile în sector;

Organizează activitatea şi duce lucrul de secretariat al Consiliului pentru protecţia drepturilor copilului din sector;

Colaborează cu reprezentanţii instituţiilor statale şi nestatale întru soluţionarea problemelor copiilor aflaţi în dificultate;

Recepţionează, prelucrează şi ţine în evidenţă documentaţia de profil, perfectează răspunsuri, note informative către instanţele ierarhic   superioare, în termenii stabiliţi de lege;

Participă în activitatea serviciului de urgenţă socială şi asistenţă stradală, organizată de Direcţia municipală.

Read the rest of this entry »

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în protecţia familiei în cadrul DMPDC  

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în protecţia familiei din cadrul DMPDC.

1.Scopul general al funcţiei:

Asigurarea protecţiei sociale a familiilor defavorizate social, precum şi accesul acestora la serviciile sociale de calitate.

2.Sarcinile de bază:

1.Propagă legislaţia privind protecţia socială a familiei şi a copilului:

2.Coordonează, evaluează şi monitorizează activitatea specialiştilor în protecţia familiei şi a supervizorilor în relaţiile cu asistenţii sociali din localităţile suburbane:

3. Supraveghează, monitorizează activitatea Serviciului: Asistenţă parentală profesionistă, echipa mobilă, asistenţi personali şi serviciilor specializate pentru copii/tineri cu nevoi speciale statale / nestatale;

4. Asigură conlucrarea Direcţiei municipale şi subdiviziunilor acesteia în raport cu DGAS;

5.Colaborează cu instituţiile şi organizaţiile statale şi neguvernamentale care prestează serviciile sociale familiilor defavorizate social.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

   Studii: superioare în domeniul pedagogiei, asistenţei sociale, administraţiei publice, sau juridic.
 Experienţă profesională: minimum 1 an în domeniu, preferabil experienţă în serviciul public.

Read the rest of this entry »

Start Concursului ecologic „Arată că îţi pasă!”

Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului dă startul Concursului ecologic „Arată că îţi pasă!”. La concurs participă copiii care frecventează Centrele comunitare pentru copii și tineri și copiii care se află în plasament în centrele de plasament. Concursul se va desfășura pe parcursul lunilor iunie-iulie anului curent. În cadrul concursului fiecare instituție participantă va avea în gestiune o zonă, în cadrul cărora urmează să se întreprindă acțiunile de salubrizare şi amenajare: teritoriul instituției și teritoriul adiacent.

Întrevedere cu reprezentanții Asociației Obștești „Concordia. Proiecte sociale”

Astăzi, 20 iunie 2018, șeful interimar al Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului, doamna Lucia Caciuc și șeful Secției reintegrare familială și adopție, doamna Natalia Terteac, au avut o întrevedere cu vice-directorul Asociației Obștești „Concordia. Proiecte sociale”, doamna Viorica Matas și managerul de programe, doamna Rodica Marcinschi, cu privire la stabilirea unui parteneriat în cadrul proiectelor sociale în domeniul protecției copiilor și tinerilor care fac parte din grupurile de risc, incluziune socială, ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și reducerea sărăciei.

Proiectul va fi depus în cadrul programului „Provocări și soluții comune” lansat de Ministerul Regatului Norvegiei pentru Afaceri Europene și Spațiul Economic European (SEE), din noul fond pentru cooperare regională, parte a Granturilor SEE și norvegiene (EEA Grants and Norway Grants).

Scopul principal al proiectului fiind crearea și dezvoltarea unor servicii inovaționale în domeniul social, precum: serviciul social de intervenție în regim de urgență și a conceptului de lucrător stradal.

Fondul de 34,5 milioane Euro sprijină cooperarea sub forma schimbului de cunoștințe, a schimbului de bune practici și a consolidării capacităților în cadrul sectoarelor prioritare ale granturilor SEE și Norvegiei pentru perioada 2014-2021.

Menționăm că Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului colaborează cu Asociația Obștească „Concordia. Proiecte sociale” în vederea protecției copiilor și tinerilor rămași fără ocrotire părintească și asigurarea acestora cu necesitățile primare pentru creșterea și dezvoltarea armonioasă.

Read the rest of this entry »

Seminar informativ destinat studenților Facultății Sociologie și Asistență Socială și elevilor de la Colegiul ,,Alexei Mateevici”

Seminarul instructiv a avut loc în scopul desfășurării stagiului de practică a studenților și elevilor în serviciile DMPDC și a inițiat cu cuvântul de salut al șefului interimar al DMPDC, doamna Lucia Caciuc, ulterior, șeful Serviciului monitorizare, sinteză și strategii, doamna Valentina Canariov a familiarizat stagiarii cu formele de protecție a sistemului de protecție a copilului din municipiul Chișinău. Discuția s-a desfășurat interactiv, stagiarii acordând întrebări formatorului, totodată, aceștia au rămas perplecși de diversitatea serviciilor din subordinea DMDPC.

Întrevedere cu ambasadorul Italiei în Republica Moldova

Astăzi, 15 iunie 2018, șeful interimar al Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului, doamna Lucia Caciuc, a avut o întrevedere cu ambasadorul Italiei în Republica Moldova, doamna Valeria Biagiotti. În cadrul ședinței au fost puse în discuție modalitățile de plecare a copiilor din serviciile DMPDC în familiile gazdă din Italia, prelungirea acordului de colaborare cu Asociația de Voluntariat PUER Onlus cu sediul legal la Roma, preluarea experienței Italiei în soluționarea problemei copiilor depistați în situație de risc în stradă, precum și intensificarea colaborării dintre ambele instituții în vederea dezvoltării serviciilor sociale.

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil
Arhiva articolelor