Arhiva pentru februarie, 2019

Redeschiderea Centrului comunitar pentru copii și tineri „Florile Dalbe”

Astăzi, 28 februarie 2019, are loc redeschiderea Centrului comunitar pentru copii și tineri „Florile Dalbe” din sectorul Centru. La evenimentul de deschidere participă metodistul Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului, Vera Crudu, șeful Direcției pentru protecția drepturilor copilului sectorul Centru, Lidia Ștefăneț, specialistul în problemele socio-educative și comunitare, Valentina Volontir, precum și pedagogii, care activează în cadrul CCCT sectorul Centru. Frecventând centru copiii au posibilitatea să-și dezvolte aptitudinile artistice în cadrul cercului dramatic, la fel pot să-și îmbunătățească cunoștințele de învățare a limbii engleze, ș. a.

Redeschiderea centrului a fost posibilă datorită contribuției Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului, Direcției pentru protecția drepturilor copilului sectorul Centru și a Preturii sectorul Centru.

Ziua Internațională a Bolilor Rare

În contextul Zilei Internaționale a Bolilor Rare, marcată pe data de 27 februarie, șeful interimar al Direcției, Lucia Caciuc, a participat la evenimentul „Arată că ești rar, arată că iți pasă” organizat de Asociația ” Copiii Ploii”, membrii căreia cresc copii diagnosticați cu maladii rare. În cadrul activității, membrii asociației le-au pregătit copiilor un program artistic, iar părinții beneficiarilor au organizat un flashmob cu scopul de a informa opinia publică despre existența acestor maladii rare, totodată prin flasmob părinții și-au exprimat dragostea față de copiii lor speciali.

Menționăm că Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului conlucrează cu Asociația ” Copiii Ploii” în baza unui acord de colaborare semnat la data de 07.05.2018.

ANUNŢ pentru ocuparea funcţiei vacante de Asistent social în cadrul Serviciului Asistenţă Parentală Profesionistă

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de Asistent social.

Atribuţii de serviciu:

 1. Elaborează planul individual de asistenţă a copilului înainte de plasarea acestuia în serviciu, conform rezultatelor evaluării necesităţilor de asistenţă şi dezvoltare ale copilului;
 2. Realizează potrivirea competenţelor profesionale, a termenelor şi condiţiilor în care a fost aprobat asistentul parental profesionist cu necesităţile de asistenţă şi dezvoltare ale copilului;
 3. Pregătirea psihologică a familiei şi a copilului spre reintegrare şi monitorizarea acestora în perioada postreintegrare;
 4. Organizează activităţi cu beneficiarii serviciului APP (seminare, mese rotunde, şcoli de vară );
 5. Elaborează rapoarte periodice privind serviciului APP.

Cerinţe:

 • studii superioare în domeniul: asistenţei sociale, pedagogiei, psihologiei, psihopedagogiei;
 • experienţă profesională în domeniu cel puțin 1 an;
 • cunoştinţe de operare PC (calculator).

Pentru aplicare vor fi prezentate:

 • Copia Buletinului de identitate;
 • Copia Diplomei de studii superioare;
 • Copia Carnetului de muncă.

Date de contact: Chişinău str. A. Vlăhuţă, 3, telefon Serviciu resurse umane: (022) 22-60-98.

CV-ul va fi expediat pe adresa electronică chisinaudmpdc@gmail.com, cu menţiunea „asistent social în cadrul serviciului asistenţă parentală profesionistă”.

Gala de premiere a copiilor învingători, care au participat la Concursul municipal „Sunt important, nu mă ignora”

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului prelungeşte termenul concursului până la data de 10.03.2019 pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef al Serviciului resurse umane

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului prelungește concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef al Serviciului resurse umane.

       Scopul general al funcţiei:

Eficientizarea activităţii autorităţii publice prin implimentarea politicii şi procedurilor moderne de lucru cu personalul, crearea unui corp de funcţionari publici profesionişti, în vederea realizării optime ale obiectivelor DMPDC.

       Sarcinile de bază:

 1. Implementarea şi promovarea politicii de personal  în domeniul recrutării, selectării şi integrării profesionale a personalului;
 2. Implementarea procesului de dezvoltare profesională a angajaţilor DMPDC;
 3. Implementarea procesului de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici din cadrul DMPDC;
 4. Acordarea asistenţei informaţionale şi metodologice în domeniul procedurilor de personal;
 5. Implimentarea procedurilor administrative de personal;
Condiţiile de participare la concurs:
 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;
 5. este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 7. în ultimii 3 ani, nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 9. nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.
   Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

   Studii: superioare în domeniul dreptului sau administraţiei publice.
  Experienţă profesională:
minimum 1 an în domeniu,   preferabil experienţă în serviciul public.

   Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • Cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel,  Navigare Internet;

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, instruire, motivare, mobilizare, soluţionare de probleme, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate,flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate:

  – Formularul de participare;
  – Copia buletinului de identitate;

  – Cazier juridic;

  – Copia carnetului de muncă;

  – Certificat medical;

  – Alte documente necesare:  Copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare.

  Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă sau personal.

  Notă:

  – Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

  – Cazierul judiciar şi certificatul medical pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere, în acest caz, persoana are obligaţia să completeze dosarul personal de concurs cu originalul documentelor în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Data-limită de depunere a documentelor:

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este data de 10.03.2019.

Depunerea actelor de participare la concurs va avea loc la Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, Serviciul resurse umane, situat pe adresa mun. Chişinău, str. A. Vlăhuţă 3, bir. 14, telefon de contact 022 22 60 98.

Interviu cu angajatorii programului de studii de licență – Asistență socială

Astăzi, 25 februarie 2019, șeful interimar al Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului, Lucia Caciuc, a participat la interviul cu angajatorii programului de studii de licență – Asistență socială din cadrul Universității de Stat din Moldova. Participarea la interviu a doamnei Caciuc este importantă în contextul în care DMPDC angajează absolvenți ai specialității respective, precum și din alte domenii.

În cadrul interviului, șeful interimar a relatat despre colaborarea fructuoasă dintre ambele instituții, menționând despre desfășurarea stagiilor de practică a studenților, despre deschiderea și entuziasmul studenților de a se implica în activitățile desfășurate de DMPDC.

La fel, doamna Caciuc a salutat ideea de alternanță (alternarea studiilor cu munca), pe care o implementează în parteneriat, reprezentând o metodă eficientă de acumulare a experienței studenților pe parcursul anilor de studii și facilitate la angajare.

Discuții privind planificarea bugetului pe anul 2019

Astăzi, 22 februarie 2019, administrația Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului organizează ședințe de lucru cu managerii centrelor de plasament și serviciilor specializate pentru a pune în discuție executarea bugetului centrelor pe anul 2018, precum și planificarea bugetului pe anul 2019.

Dăruiește copiilor rămași temporar fără ocrotire părintească dragoste și căldură

Prezentarea publică a Raportului de evaluare a eficienței și eficacității DMPDC

Astăzi, 20 februarie 2019, Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului (DMPDC) și Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) au organizat evenimentul de Prezentare a Raportului de evaluare a eficienței și eficacității DMPDC.

Evenimentul are loc în contextul asistenței tehnice oferite de APSCF, în parteneriat cu UNICEF Moldova, Primăriei municipiului Chișinău în vederea consolidării sistemului de protecție a copilului din municipiu.

Prin urmare, o echipă de experți (internaționali și naționali) au evaluat eficiența și eficacitatea DMPDC.

Evenimentul a inițiat cu cuvântul de salut al primarului general interimar, al PMC, Ruslan Codreanu și președintele APSCF, Liliana Rotaru, ulterior expertul internațional, Camelia Gheorghe, și expertul național, Dumitru Budianschi, au prezentat Raportul de evaluare a eficienței și eficacității DMPDC.

Șeful interimar al Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului, Lucia Caciuc, a prezentat Foaia de parcurs pentru consolidarea sistemului de protecție  a copilului în Chișinău.

La eveniment au participat reprezentanții PMC, DMPDC și APSCF.

Acțiuni de salubrizare desfășurate pe teritoriul centrelor comunitare pentru copii și tineri

Copiii care frecventează Centrul comunitar pentru copii și tineri „Atlant” și „Speranța” din sectorul Râșcani au profitat de zilele însorite pentru a face curățenie pe teritoriul instituțiilor. Activitatea se desfășoară la solicitarea primarului general interimar al mun. Chișinău, Ruslan Codreanu. Copiii, ghidați de pedagogi, au măturat curtea centrului, au greblat și au strâns crengile de la copaci.

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil
Arhiva articolelor