Arhiva pentru martie, 2019

Conferința municipală „Semnificaţia toleranţei şi a intoleranţei: abordări teoretico – aplicative

Angajații Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului participă astăzi, 29 martie 2019, la Conferința municipală „Semnificaţia toleranţei şi a intoleranţei: abordări teoretico – aplicative.

Conferința a inițiat cu cuvântul de salut al șefului interimar al DMPDC, Lucia Caciuc și rectorului Institutului de Formare Continuă, Simion Caisîn, ulterior, specialistul în problemele socio-educative și comunitare, Vera Pșeneac, a deschis sesiunea de comunicări și dezbateri, cu tema: Vorbirea cultă, calitatea umană și instrument didactic eficient în realizarea educației pentru toleranță.

Activitatea are drept scop diseminarea experienţei de succes a actanţilor implicaţi în procesul socio – educativ și comunitar; asigurarea transferului modelelor şi experienţelor reuşite în realizarea unei educaţii de calitate prin şi pentru toleranţă; edificarea unei pedagogii a toleranţei; abordarea pozitivă a diversităţii sociale, culturale, etnice, religioase; integrarea educaţiei culturale şi interculturale în şcoală și comunitate; constituirea unei relaţii de parteneriat între actorii comunitari.

Instruirea privind Controlul Intern Managerial

Astăzi, 29 martie 2019, Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului a organizat instruirea cu privire la Controlul Intern Managerial. Instruirea a inițiat cu cuvântul de salut al șefului interimar al Direcției, Lucia Caciuc, care a menționat despre importanța cunoașterii, implementării și dezvoltării de către angajații autorității tutelare Chișinău a sistemului privind controlul intern managerial (CIM). La instruire au participat angajații DMPDC, șefii DPDC de sector, managerii centrelor de plasament, managerii serviciilor de zi. Participanții au fost instruiți de către Roman Vitiuc, Direcția audit intern din cadrul Primăriei municipiului Chișinău. Formatorul a prezentat subiecte utile ce țin de planificarea strategică și registrul riscurilor. Instruirea s-a desfășurat în vederea realizării sarcinilor la nivel de instituție cu privire la respectarea Legii nr. 229/2010 privind controlul financiar public intern, luând în considerare și recomandările din Raportul privind Evaluarea eficienței și eficacității DMPDC.

Prezentarea participanților la Concursul municipal „Pedagogul anului 2019” (pentru cadrele didactice care activează în sistemul de protecție a drepturilor copilului din municipiul Chișinău) prin prisma managerului, pedagogului-coleg, beneficiarului (copil/părinte) din domeniul de activitate al acestuia

Profilul profesional al participantului Ludmila Condur.

Șef: Doamna Ludmila Condur activează în cadrul Centrului comunitar pentru copii și tineri ,,Florile Dalbe”, în funcție de conducător de cerc, cu stagiul pedagogic de 16 ani. Are o bună pregătire profesională științifico-metodică, colaborează cu colegii și copiii într-o atmosferă armonioasă. Este competentă, energică, altruistă, se implică activ și creativ în diverse activități. Pedagogul îmbină cu măiestrie pedagogică metodele tradiționale cu cele interactive, realizând un proces de predare-învățare-evaluare de calitate. Participă cu copiii la concursuri obținând rezultate remarcabile.

Colegi: Ludmila Condur își iubește meseria, realizează activități deosebite cu copiii. Este un îndrumător persuasiv, plin de forțe, iubitoare și tolerantă. Motivează copiii prin joc, secvențe video, lucrează în grup și individual cu ei. Copiii sunt nerăbdători să experimenteze și să realizeze sarcinile, să-și exprime ideile și emoțiile. Colaborează cu părinții, comunică cu ei asertiv, cu tact. Cunoaște psihologia copilului, îi tratează pe copii cu bunătate, îi ajută să se integreze, să se simtă bine la noi.

Beneficiari: Îmi place să vin la centru, aici îmi fac temele și particip la activități. Aflu multe lucruri noi, diverse tehnici și fac lucrări frumoase, doamna Ludmila mă ajută. Sunt apreciată, promovată și susținută mereu. Am participat la concursul de desen și am primit diplomă, astfel, am bucurat-o mult pe mama. Mă veselesc cu colegii și îmi place să lucrez la postere. Îmi doresc ca doamna să câștige acest concurs!

Ordin nr. 33 din 27.03.2019 cu privire la organizarea Conferinței municipale cu genericul „Semnificația toleranței și a intoleranței: abordări teoretico-aplicative”

ANUNŢ de suplinire a funcţiei vacante de Şofer

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de şofer.

Scopul general al funcţiei:

Transportarea beneficiarilor şi angajaţilor din cadrul Direcţiei la necesitate.

Sarcinile de bază:

       1.Asigurară cu transport beneficiarii şi angajaţii Direcţiei.

       2.Respectă prevederile legale cu privire la circulaţia auto.

       3.Exploatează autovehicolului conform instrucţiunilor prevăzute în cartea tehnică.

       4.Menţine autovehicolul într-o stare curată.

  Cerinţele funcţiei faţă de persoană

Studii: orice;.

Experienţă profesională: experienţă profesională preferabil 1 an

Documente ce urmează a fi prezentate:

Copia buletinului de identitate, Copia carnetului de muncă, Copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare, Copia permisului de conducător auto.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Pruteanu Alexandru, jurist DMPDC

Telefon: 022 22 60 98

Date de contact: mun. Chişinău, str. A. Vlăhuţă 3, bir. 14

Cv-ul va fi expediat pe adresa electronică dmpdcchisinau@gmail.com, cu menţiunea Şofer.

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului prelungeşte termenul concursului pînă la data de 05.04.2019 pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist în protecția familiei în cadrul DPDC Râșcani

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist în protecția familiei în cadrul DPDC Râșcani.

1.Scopul general al funcţiei:

Asigurarea protecţiei sociale a familiilor defavorizate social, precum şi accesul acestora la serviciile sociale de calitate.

2. Sarcinile de bază:

1. Depistează, evaluează şi monitorizează familiile social defavorizate şi asigură protecţia socială,  precum şi accesul acestora la serviciile sociale de calitate;

2. Asigură reactualizarea bazei de date a familiilor social defavorizate la nivel de sector;

3. Supervizează, monitorizează activitatea asistenţilor sociali din localităţile suburbane, acordă suport informaţional şi metodologic în domeniul protecţiei copilului;

4. Asigură perfectarea planurilor individualizate, semnarea contractelor cu beneficiarii întru prevenirea separării copiilor de familie;

5. Colaborează cu reprezentanţii instituţiilor statale şi nestatale întru soluţionarea problemelor familiilor aflate

   Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

 Studii: superioare în domeniul pedagogiei, administraţiei publice, asistenței sociale sau juridic.
Experienţă profesională:
minimum 1 an în domeniu,   preferabil experienţă în serviciul public.

   Cunoştinţe:

  • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
  • Cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice;
  • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel,  Navigare Internet;

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, instruire, motivare, mobilizare, soluţionare de probleme, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate,flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

  Documente ce urmează a fi prezentate:

  – Formularul de participare;
  – Copia buletinului de identitate;

  – Cazier juridic;

  – Copia carnetului de muncă;

  – Certificat medical;

  – Alte documente necesare:  Copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare.

  Modalitatea de depunere a documentelor:

  Prin poștă sau personal.

  Notă:

  – Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

  – Cazierul judiciar şi certificatul medical pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere, în acest caz, persoana are obligaţia să completeze dosarul personal de concurs cu originalul documentelor în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

  Data-limită de depunere a documentelor:

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este data de 05.04.2019.

Depunerea actelor de participare la concurs va avea loc la Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, Serviciul resurse umane, situat pe adresa mun. Chişinău, str. A. Vlăhuţă 3, bir. 14, telefon de contact 022 22 60 98.

  Bibliografia concursului:

1. Constituţia Republicii Moldova;
2. Acte legislative specifice domeniului de specialitate:

2. Codul Civil al Republicii Moldova din 06.06.2002;

3. Codul Familiei al Republicii Moldova din 26.10.2000;

4. Legea nr. 140 din 14.06.2013 cu privire protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc;

şi a copiilor separaţi de părinţi;
5. Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
6. Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
7. Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;
8. Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;

9. Legea nr. 60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanlor cu dizabilități;

10. Hotătârea de Guvern nr. 889 din  11.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii.

Festivalul Internațional de Creație Incluzivă „Солнечная музыка” din Federația Rusă

În perioada 22 – 24 martie 2019, o delegație din Republica Moldova, formată din reprezentanții Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului (Valentina Canariov, șef Serviciu monitorizare, sinteză și strategii), reprezentanții Școlii auxiliare nr. 6 (Oxana Dimidevschi, pedagog), reprezentanții Complexului pilot de Pedagogie Curativă „Orfeu” (Oleg Ababii, director, artist emerit al RM, compozitor și Ion Botnaru, pedagog, artist emerit al RM), copii și tineri cu dizabilități, au participat la Festivalul Internațional de Creație Incluzivă „Солнечная музыка” din Federația Rusă.

În cadrul festivalului, beneficiarii au evoluat pe scenă, acompaniați de instrumente au încântat duios cu melodiile lor toți spectatorii. La fel, beneficiarii au avut oportunitatea să meargă la un meci de hochei, în excursie cu autobusul prin Moscova, inclusiv Piața Rosie, Grădina Botanică, unde au văzut plante, arbori, arbuști, cactuși de specii rare, colecții de fluturi impresionante din Africa de Sud.

La festival au participat Оrchestra „Солнечные нотки” din Federația Rusă, delegații din orașul Курск, Lituania, Iran, Republica Moldova. La organizarea festivalului și-au adus contribuția Alexandra Poroșina, director ГБУК; Diana Gruțcaia, interpretă; Protoiereul Vasile și Serghei Andronov, campion olimpic și căpitanul echipei de hochei ЦСКА.

Festivalul Internațional de Creație Incluzivă „Солнечная музыка” reprezintă o continuare a Festivalului internațional de creație incluzivă “Bunătatea noastră să vă încălzească sufletele”, care s-a desfășurat în perioada 14-16 octombrie 2018 în Republica Moldova. La festival au participat și copiii cu dizabilități din cadrul Orchestrei „Солнечные нотки”, Federația Rusă. Copiii au avut o experiență deosebită, cu dispoziție bună, zâmbete și clipe de fericire.

Prin acest festival, organizatorii își doresc să susțină, să încurajeze și să promoveze talentelor copiilor cu dizabilități.

Politica de protecție a copilului în instituțiile de îngrijire alternativă

Astăzi, 27 martie 2019, Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului în parteneriat cu Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC) desfășoară atelierul „Politica de protecție a copilului în instituțiile de îngrijire alternativă” . Obiectivele atelierului sunt: familiarizarea audienții cu standardele de protecție a copiilor împotriva abuzului, neglijării, exploatării și traficului; conștientizarea importanței dezvoltării Politicii instituționale de protecție a copilului. Participanții au fost informați despre cartografierea progreselor și provocărilor asociate protecției copilului, politica de protecție a copiilor din serviciile de îngrijire alternativă, planificarea colaborării și strategiilor de lucru ulterioare.  

La atelier participă șeful interimar al DMPDC, Lucia Caciuc, președintele CNPAC, Daniela Sâmboteanu, specialiștii coordonatori de servicii, managerii centrelor de plasament, ș. a.

Prezentarea participanților la Concursul municipal „Pedagogul anului 2019” (pentru cadrele didactice care activează în sistemul de protecție a drepturilor copilului din municipiul Chișinău) prin prisma managerului, pedagogului-coleg, beneficiarului (copil/părinte) din domeniul de activitate al acestuia

Profilul profesional al participantului Valentina Lutțeva.

Șef: Doamna Valentina activează în cadrul Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului a sectorului Rîşcani de 17 ani. Pe parcursul activităţii sale, în calitate de pedagog organizator în CCCT ”Speranţa”, ne-a oferit imaginea unui specialist inedit, caracterizându-se prin înaltă competență, experiență profesională, tact şi mărinimie.
Doamna Valentina are darul de a atrage şi captiva oamenii din jurul său, având un suflet împodobit de frumuseţe şi lumină, iar în tot ceea ce face pune dăruire şi bunătate. Merită să i se spună că este omul potrivit la locul potrivit.

Colegi: Am cunoscuto pe doamna Valentina ca o persoană cu inimă mare, responsabilă, întotdeauna gata să ajute colegii care nu ezită să îi ceară sfatul sau sprijinul la nevoie. S-a evidențiat ca un pedagog cu un nivel ridicat de experiență de lucru cu copiii, o persoană creativă care vine mereu cu soluţii în rezolvarea problemelor.
Este o persoană organizată, este respectată pentru sinceritatea şi corectitudinea sa faţă de colegi.

Beneficiari: Cunoscând pedagogul doamna Valentina Lutţeva de câţiva ani, pot să spun că este este o persoană de încredere căreia ne putem adresa indiferent de situație. Ne ajută în soluționarea problemelor cu care ne confruntăm. Copiii vin cu plăcere la centrul, fapt ce ne bucură extrem de mult deoarece știm că acolo sunt în siguranţă.

Prezentarea participanților la Concursul municipal „Pedagogul anului 2019” (pentru cadrele didactice care activează în sistemul de protecție a drepturilor copilului din municipiul Chișinău) prin prisma managerului, pedagogului-coleg, beneficiarului (copil/părinte) din domeniul de activitate al acestuia

Profilul profesional al participantului Sergiu Plotnic.

Șef: Domnul Plotnic activează în cadrul Direcției pentru protecția drepturilor copilului sectorul Ciocana, în funcție de psiholog. Domnul Plotnic este o persoană pozitivă, energică, flexibilă, perseverentă, motivată, cu capacitatea de a-şi asuma responsabilităţi în realizarea optimală a sarcinilor şi atribuţiilor de serviciu. Mereu manifestă un comportament activ, implicare promptă şi deseori din proprie iniţiativă, atât în realizarea sarcinilor stabilite, cât şi îşi aduce aportul în realizarea sarcinilor la nivel de sector, cooperând eficient cu colegii. Întotdeauna caută metode actuale şi originale de soluţionare a problemelor curente, obiectivelor de lucru. Vine în permanenţă cu idei, manifestă spirit de iniţiativăîn domeniul său de activitate şi în domeniul instituţiei.

Colegi: Sergiu este acel coleg invizibil care te ajută să te ridici când viaţa te loveşte. Este omul în care ai încredere atunci când ţi-ai pierdut orice alt reper. Este doctorul care te ajută să te însănătoșești, atât mental, cât şi trupește. Este psihologul care te însoțește prin bezna minţii până ce ajungi la lumină. O face repede, bine şi ferm. Este un bun membru al echipei, acordă întotdeauna sprijin celorlalți, încurajează cooperarea şi realizează cele mai bune rezultate lucrând în echipă.

Beneficiari: Domnul Sergiu este un psiholog care ştie ce face şi mai ales face totul cu dăruire. Este o plăcere să-i observi măiestria cu care pune întrebări atunci când persoana pare să fie blocată. M-a ajutat să trec de la starea de disperare la senzația că orice lucru are rezolvare, iar cel mai important, această senzație a fost de lungă durată. Faptul că domnul Sergiu aduce exemple, te pune în poziția de “martor” şi nu simţi nevoia de justificare. Realizezi că eşti unul din parinții cu dificultăți de relaționare și conștientizezi care sunt paşii de urmat. Consider că activitatea domnului Sergiu este una educativă şi prielnică pentru societatea noastră.

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil
Arhiva articolelor