Arhiva pentru aprilie, 2019

Mesajul de felicitare al șefului interimar al Direcției, Lucia Caciuc, cu prilejul sărbătorilor de Paște

Cu prilejul sfintelor sărbători de Paști, din numele meu personal, adrezez tuturor gânduri luminate, pace, prosperitate și sănătate. Miracolul Învierii Domnului să Vă aducă împliniri frumoase, liniște sufletească și bucuria de a petrece clipe deosebite alături de cei dragi. Sfânta sărbătoare a Învierii deschide larg porțile inimii pentru a dărui bunătate și generozitate.
În ajun de Înviere, consider că am reușit împreună cu oameni generoși, să realizez misiunea de a aduce de sărbători un strop de fericire și beneficiarilor Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului prin diverse contribuții spirituale, materiale și financiare. Dăruind devenim mai buni, mai nobili, având certitudinea că în fiecare din noi există acel sentiment, care ne face umani – dragostea. 
Vă felicit, vă doresc împăcare cu sine și cu cei din jur, iar Bunul Dumnezeu să Vă binecuvânteze doar cu fapte bune și înțelepte.
Hristos a Înviat!

Cu respect, 
Șef interimar al Direcției
Lucia CACIUC

Melodii pascale dedicate partenerilor DMPDC

În ajunul sărbătorilor de Paști, un grup de copii, care frecventează centrele comunitare pentru copii și tineri din subordinea DMPDC, au adus bucuria Învierii Domnului prin colinde pascale, partenerilor Direcției – Carpeta – MD, Regia autosalubritate, precum și avocatului poporului pentru drepturilor copilului, Maia Bănărescu. Copiii au fost însoțiți de șeful interimar al Direcției, Lucia Caciuc și pedagogi. Prin această acțiune copiii au dorit să promoveze frumoasele tradiții și obiceiuri de Paști.

Seminar cu privire la instrumentele naționale privind protecția copiilor neînsoțiți în procedura de azil în Republicii Moldova

Astăzi, 19 aprilie 2019, șeful interimar, Lucia Caciuc, împreună cu angajații din sistemul de protecție a copilului din municipiul Chișinău participă la seminarul cu privire la instrumentele naționale privind protecția copiilor neînsoțiți în procedura de azil în Republicii Moldova.

Scopul seminarului este informarea reprezentanților autorităților tutelare cu privire la protecția copiilor neînsoțiți și separați aflați în necesitate de protecție internațională.

Șeful interimar al Direcției a relatat despre prevederile Legii 140 privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și aplicabilitate ei față de copiii neînsoțiți sau separați, aflați în procedura de azil.

Seminarul a fost organizat de Centrul de Drept al Avocaților și Biroul Migrație și Azil, fiind destinat specialiștilor din cadrul DMPDC.

Promovarea valorilor naţionale prin intermediul mijloacelor şi metodelor artelor marţiale

La data de 18 aprilie 2019, Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului în parteneriat cu Federația de arte marțiale și luptă GRO-DO au organizat evenimentul de totalizare a activităților sportive desfășurate cu copiii din centrele de plasament. Activitatea a avut loc în cadrul Universității de Stat de Educație, Fizică și Sport, unde au participat și o delegație din Coreea.

Prin acest eveniment organizatorii și-au propus să promoveze valorile naţionale prin intermediul mijloacelor şi metodelor artelor marţiale (lupta GRO-DO) ca element al educaţiei fizice, integrarea copiilor separaţi de părinţi în societatea modernă prin elementele educaţionale ale luptei GRO-DO, promovarea modului sănătos de viaţă, ajustarea devierilor de comportament a copiilor la complexul de bune maniere.

Activitatea s-a finalizat cu demonstrații sportive, specifice luptei GRO-DO, dar și cu decernarea diplomelor și cadourilor pentru copii.

În atenția specialiștilor principali în probleme socio-educative și comunitare, pedagogilor din CCCT și centrele de plasament din subordinea DMPDC

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de Psiholog din cadrul Serviciului ,,Centrul de resurse și suport pentru copii și tineri”

Scopul general al funcţiei:Asigurarea componentei psihologice a sistemului de protecţie a drepturilor copiilor și tinerilor;

Sarcinile de bază:

 1. Evaluarea psihologică primară a beneficiarilor Serviciului;
 2. Colaborarea cu reprezentanţii altor instituții întru soluţionarea problemelor beneficiarilor;
 3. Contribuirea la ridicarea culturii psihologice a angajaţilor Serviciului;

Atribuţiile de serviciu:

 1. Consultă părinţii beneficiarilor  în problema relaţiilor cu persoanele din jur, organizării eficiente a vieţii şi activităţii lor;
 2. Consultă tinerii beneficiari aflaţi în dificultate în vederea depăşirii dificultăţilor apărute;
 3. Se deplasează în teren în vederea evaluării situaţiei copiilor/tinerilor în dificultate şi determinării soluţiilor de remediere;
 4. Acordă consultanţă psihologică specialiştilor din sistem vis-a-vis de respectarea particularităţilor psihologice a copiilor/adolescenţilor/tinerilor aflaţi în dificultate;
 5. Organizează seminare / training-uri pe teme psihologice pentru angajaţii din Centru;
 6. Efectuează consiliere individuală și de grup.

   Cerinţe pentru participare la concurs:

   Studii: superioare de specialitate în domeniu.

Experienţă profesională: preferabil 1 an.

Abilităţi: de planificare şi organizare a activităţii profesionale; de comunicare; de aplicare a tehnicilor de de dezoltare a beneficiarilor; de negociere şi aplanare a conflictelor; de activitate în echipă; abilităţi PC (Windows,Word) gândire critică, deductivă.

Atitudini/comportamente: Toleranţă şi respect faţă de oameni, responsabilitate şi spirit de activitate în echipă, receptivitate la idei noi şi tendinţă spre perfecţionare profesională, obiectivitate şi loialitate faţă de cetăţeni şi colegii de serviciu.

Documente ce urmează a fi prezentate:

Copia buletinului de identitate, Copia carnetului de muncă, Copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare.

Date de contact:
Telefon: 022 22 71 37 , 067733139, Chişinău, str. A. Vlăhuţă 3, bir. 14

Cv-ul va fi expediat pe adresa electronică crst.dmpdc@gmail.com, cu menţiunea psiholog.

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de Jurist din cadrul Serviciului ,,Centrul de resurse și suport pentru copii și tineri”

Scopul general al funcţiei:Asigurarea componentei juridice a sistemului de protecţie a drepturilor copiilor și tinerilor;

Sarcinile de bază:

 1. Acordă asistență juridică beneficiarilor Serviciului;
 2. Colaborarea cu reprezentanţii altor instituții întru soluţionarea problemelor beneficiarilor;
 3. Contribuirea la ridicarea cunoștințelor juridice a angajaţilor Serviciului;

Atribuţiile de serviciu:

 1. Consultă părinţii beneficiarilor pe domeniul juridic;
 2. Oferă consiliere juridică beneficiarilor;
 3. Informează și oferă suport pentru perfectarea actelor
 4. Acordă consultanţă juridică specialiştilor din sistem vis-a-vis de respectarea drepturilor copiilor/adolescenţilor/tinerilor aflaţi în dificultate;
 5. Organizează seminare / training-uri pe teme din domeniul juridic pentru angajaţii din Centru;

   Cerinţe pentru participare la concurs:

   Studii: superioare de specialitate în domeniu.

Experienţă profesională: preferabil 1 an.

Abilităţi: de planificare şi organizare a activităţii profesionale; de comunicare; de aplicare a tehnicilor de de dezoltare a beneficiarilor; de negociere şi aplanare a conflictelor; de activitate în echipă; abilităţi PC (Windows,Word) gândire critică, deductivă.

Atitudini/comportamente: Toleranţă şi respect faţă de oameni, responsabilitate şi spirit de activitate în echipă, receptivitate la idei noi şi tendinţă spre perfecţionare profesională, obiectivitate şi loialitate faţă de cetăţeni şi colegii de serviciu.

Documente ce urmează a fi prezentate:

Copia buletinului de identitate, Copia carnetului de muncă, Copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare.

Date de contact:
Telefon: 022 22 71 37 , 067733139, Chişinău, str. A. Vlăhuţă 3, bir. 14

Cv-ul va fi expediat pe adresa electronică crst.dmpdc@gmail.com, cu menţiunea jurist.Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de Pedagog social din cadrul Serviciului ,,Centrul de resurse și suport pentru copii și tineri”

Scopul general al funcţiei: responsabil de asistenţa socio-pedagogică a beneficiarilor serviciului.

Sarcini de bază:

asigură asistenţa socio-pedagogică a beneficiarilor serviciului,,Centrul de resurse și suport pentru copii și tineri” (CRST);

metodelor pedagogice de lucru cu beneficiarii serviciului CRST;

asigură asistența beneficiarilor serviciului în baza Planurilor individuale de asistență.

Atribuţii de serviciu

 • participă la elaborarea Planului de activitate a serviciului CRST;
 • participă la implementarea Planului de activitate a serviciului CRST pentru atingerea scopului si obiectivelor, îndeplinește responsabilitățile delegate;
 • participă la elaborarea și revizuirea regulamentului intern al serviciului CRST;
 • participa la organizarea şi desfăşurarea şedinţelor de lucru ale echipei multidisciplinare în procesul de asistență a beneficiarilor;
 • completează dosarul beneficiarului cu actele necesare;
 • raportează periodic (săptămînal, lunar, trimestrial, anual) Managerului CRST despre rezultatele activităţii.

Responsabilități:

 •   asigură, în baza interviului şi a dosarului, evaluarea necesităților de asistență a beneficiarilor.
 • informează beneficiarul despre drepturile acestuia şi prevederile legale privind funcționarea serviciului CRST;
 •  informează beneficiarii cu privire la posibilitățile de accesare şi valorificare a resurselor şi facilităților serviciilor din comunitate (educație, sănătate, juridice, asistență socială);
 •  elaborează și implementează Planurile individuale de asistență ale beneficiarilor;
 •  convoacă ședințele echipei multidisciplinare, în scopul adoptării deciziilor privind asistența beneficiarilor;
 •  asigură coordonarea și monitorizarea serviciilor prestate beneficiarilor în baza Planului individualizat de asistență, în cadrul LSA și CRST, altor servicii/structuri care oferă asistență şi suport beneficiarilor;
 •  întocmește rapoarte cu privire la rezultatele implementării Planului individual de asistență și a situației beneficiarului;
 •  asistă beneficiarii serviciului CRST în procesul de înscriere la studii, instruire profesională (consultanță, însoțire, mediere);
 • monitorizează insluziunea beneficiarilor în procesul instructiv-educativ;
 • asistă beneficiarii serviciului CRST în procesul de angajare și în perioada de adaptare la locul de muncăi (consultanță, însoțire, mediere);
 •  asistă beneficiarii în procesul de formare a deprinderilor de viață independentă;
 • respectă programul de lucru al CRST;
 • comunică eficient cu membrii echipei serviciilor Centru de resurse și suport pentru copii și tineri și Locuință socială asistată, beneficiarii acestor servicii, partenerii de implementare a PIA;
 •  participă la activități de formare continuă a personalului angajat în serviciul LSA.

   Cerinţe pentru participare la concurs:

   Studii: superioare de specialitate în domeniu.

Experienţă profesională: preferabil 1 an.

Abilităţi: de planificare şi organizare a activităţii profesionale; de comunicare; de aplicare a tehnicilor de de dezoltare a beneficiarilor; de negociere şi aplanare a conflictelor; de activitate în echipă; abilităţi PC (Windows,Word) gândire critică, deductivă.

Atitudini/comportamente: Toleranţă şi respect faţă de oameni, responsabilitate şi spirit de activitate în echipă, receptivitate la idei noi şi tendinţă spre perfecţionare profesională, obiectivitate şi loialitate faţă de cetăţeni şi colegii de serviciu.

Documente ce urmează a fi prezentate:

Copia buletinului de identitate, Copia carnetului de muncă, Copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare.

Date de contact:
Telefon: 022 22 71 37 , 067733139, Chişinău, str. A. Vlăhuţă 3, bir. 14

Cv-ul va fi expediat pe adresa electronică crst.dmpdc@gmail.com, cu menţiunea pedagog social.

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de Asistent social în cadrul Serviciului ,,Centrul de resurse și suport pentru copii și tineri”

Scopul general al funcţiei: responsabil de asistenţa beneficiarilor serviciului.

Sarcini de bază:

 1. Participă la elaborarea şi adaptarea metodelor de lucru în asistenţă socială cu beneficiarii şi informează permanent echipa despre progresele realizate.
 2. Aplică managementul  de caz în lucrul cu beneficiarii, evaluarea cazurilor, întocmirea planului individual de asistență, determinarea reţelei sociale a beneficiarului, monitorizarea cazului, colectarea informaţiei despre beneficiar.
 3. Informează şi documentează progresele şi raportează persoanelor implicate precum despre evoluţia şi soluţionarea cazului.
 4. Participă la formularea şi înaintarea de propuneri de dezvoltare şi îmbunătăţire a  calităţii serviciilor prestate, prin înaintarea şi implimentarea  propunerilor de proiect la nivel local, naţional şi internaţional.

 Cerinţe pentru participare la concurs:

Studii: superioare de specialitate în domeniu.

Experienţă profesională: preferabil 1 an.

Abilităţi: de planificare şi organizare a activităţii profesionale; de comunicare; de aplicare a tehnicilor de de dezoltare a beneficiarilor; de negociere şi aplanare a conflictelor; de activitate în echipă; abilităţi PC (Windows,Word) gândire critică, deductivă.

Atitudini/comportamente: Toleranţă şi respect faţă de oameni, responsabilitate şi spirit de activitate în echipă, receptivitate la idei noi şi tendinţă spre perfecţionare profesională, obiectivitate şi loialitate faţă de cetăţeni şi colegii de serviciu.

Documente ce urmează a fi prezentate:

Copia buletinului de identitate, Copia carnetului de muncă, Copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare.

Date de contact:
Telefon: 022 22 71 37 , 067733139, Chişinău, str. A. Vlăhuţă 3, bir. 14

Cv-ul va fi expediat pe adresa electronică crst.dmpdc@gmail.com, cu menţiunea asistent social.

Relansarea campaniei de prevenire şi combatere a fenomenului cerşetoriei și copiilor în situație de stradă, cu mesajul:,,Nu le mai da bani! Ajută-ne să-i protejăm!”

Astăzi, 11 aprilie 2019, Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului a relansat campania de prevenire şi combatere a fenomenului cerşetoriei și copiilor în situație de stradă, cu mesajul: ,,Nu le mai da bani! Ajută-ne să-i protejăm!”.

Relansarea campaniei s-a desfășurat printr-o conferință de presă, unde au participat Lucia Caciuc, șef interimar al Direcției, Maia Bănărescu, avocatul poporului pentru drepturile copilului, Tudor Borș, șef SIC al SCASP din cadrul Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, reprezentanții instituțiilor mass-media.

Conferința de presă a inițiat cu difuzarea spotului social cu mesajul: ,,Nu le mai da bani! Ajutaţi-ne să-i protejăm!”,ulterior, șeful interimar al DMPDC, Lucia Caciuc a prezentat informații ce țin de fenomenul cerșetoriei cu implicarea copiilor, precum și date statistice la acest compartiment.

Lucia Caciuc, șef interimar al DMPDC: Pentru pomii roditori fiecare floare este speranţa unui fruct, iar fiecare fruct dovada existenţei şi certitudinea perenităţii. Întocmai sunt pentru om visele şi faptele sale. Fiindcă, întocmai precum pomul, şi omul, pentru a rodi, trebuie mai întâi să înflorească… . Atunci când am ales aceste fraze m-am gândit la cel mai important fruct pe care omul îl aduce pe lume – copilul. Și în condițiile în care copilul este cel mai important pentru noi nu ne putem permite luxul să ne comportăm așa cum fac mamele care ies în stradă cu acești copii, respectiv, Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului relansează campania de prevenire și combaterea a fenomenului cerșetoriei și a copiilor în situație de stradă, cu mesajul ,,Nu le mai da bani! Ajută-ne să-i protejăm!”.

Menționăm că în anul 2017, în adresa DMPDC au parvenit 594 sesizări, dintre care: privind violenţa fizică – 184, psihologică – 110, sexuală – 7, exploatare prin muncă – 5, neglijare – 288. La fel au fost depistați vagabondând și cerșind 10 copii; în anul 2018 au fost înregistrate 599 de sesizări: violenţă fizică – 242, psihologică – 76, sexuală – 5, exploatare prin muncă – 1, neglijare – 275. La fel au fost depistați vagabondând și cerșind 12 copii.

Prin această campanie, DMPDC îndeamnă toţi cetăţenii care remarcă un copil sau un matur cu un copil cerşind în stradă, să nu le oferiţi bani, ci să sesizaţi imediat la numărul 112 organele de Poliţie, care dispun de pârghii legale şi transport pentru a se deplasa imediat la faţa locului şi care, ulterior, vor implica autorităţile tutelare pentru a soluţiona cazurile acestor copii.

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil
Arhiva articolelor