A N U N Ţ privind desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201, din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului  anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs:

 

Specialist principal jurist

 Sarcinile de bază:

 1. Acordă asistenţă juridică solicitanţilor, beneficiarilor din sistem, organizează audienţe, examinează petiţii întru apărarea drepturilor copilului;
 2. Reprezintă Direcţia în instanţele de judecată;
 3. Consultă şi coordonează actele întocmite de către colaboratorii Direcţiei;
 4. Înaintează propuneri la elaborarea proiectelor de decizii privind protecţia drepturilor copilului aprobate de Consiliul municipal Chişinău şi proiectelor de dispoziţii aprobate de Primarul general/viceprimarul al municipiului Chişinău;
 5. Recepţionează, prelucrează şi ţine în evidenţă documentaţia de profil, perfectează răspunsuri şi note informative către instanţele ierarhic superioare în termenii stabiliţi de lege.

 

Condiţiile de participare la concurs:

 • Să deţină cetăţenia Republicii Moldova şi domiciliul stabil în Republica Moldova;
 • Să cunoască limba de stat;
 • Capacitatea deplină de exerciţiu;
 • Fără antecedente penale;
 • Să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu i se fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • Să nu depăşească limita vârstei de pensionare;
 • Studii: superioare juridice;
 • 1 an experienţă profesională în domeniu;
 • Abilităţi de utilizare a computerului (Windows, Excel, Word);
 • Abilităţi: elaborarea programelor, comunicare, lucru independent şi în echipă;
 • Atitudini: disciplină, responsabilitate, flexibilitate, spirit de iniţiativă.

            Bibliografie

 1. Constituţia Republicii Moldova
 2. Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
 3. Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public.
 4. Legea nr.16-XVI din 15. 02.2008 cu privire la conflictul de interese.
 5. Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală.

6.Codul Familiei al Republicii Moldova;

7.Codul Civil al Republicii Moldova;

8.Codul de Procedură Civilă al Republicii Moldova;

9.Alte acte legislative şi normative ce reglementează protecţia drepturilor copilului;

 

Lista documentelor necesare ce urmează a fi prezentate:

Candidaţii depun personal dosarul de concurs, care conţine:

 1. a) formularul de participare (anexa nr.1),
 2. b) copia buletinului de identitate;
 3. c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 4. d) copia carnetului de muncă;

Copiile documentelor nominalizate vor fi prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.

Termenul de depunere a documentelor.

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este de 20 zile din ziua publicării anunţului.

Locul desfăşurării concursului.

Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, pe adresa: str. A.Vlăhuţă, 3, bir.14,  telefon de contact (022) 22-60-98.

Persoana de contact –Bostan Natalia, specialist principal în cancelarie şi resurse umane

Şef Direcţie  Svetlana Chifa

 

20.11.2014


Scrie un comentariu

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil
Arhiva articolelor