Telefonul copilului
image_viewer
Sigur Online
Untitled-2
Internet sigur
internet-sigur.png
Servicii sociale
Untitled-1
Galerie video

galerie-video.png

Galerie foto

galerie-foto.jpg

A N U N Ţ privind desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul DMPDC

1381028_693223594030965_1573675825_nÎn conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201, din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului  anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante, după cum urmează:

I. Specialist principal în problemele tutelei şi curatelei la DPDC.Buiucani

 (pe perioadă determinată)

1. Depistează şi ia în evidenţă copiii rămaşi fără ocrotirea părintească. Examinează, evaluează şi alege forma de protecţie a copiilor rămaşi fără ocrotirea părintească;

2. Perfectează şi înaintează proiecte de dispoziţii privind instituirea tutelei şi curatelei asupra copiilor rămaşi fără întreţinerea părintească;

3. Examinează litigiile privind educaţia copiilor ocrotiţi prin tutelă, participă la procese în instanţele de judecată şi alte organe de resort;

4. Determină statutul copiilor rămaşi fără îngrijire părintească – copii adoptabili, ţine evidenţa dosarelor adoptatorilor, monitorizează situaţia copiilor după încredinţare şi adopţie. Perfectează rapoarte  de monitorizare;

5. Recepţionează, prelucrează şi ţine în evidenţă documentaţia privind copiii aflaţi în dificultate, examinează petiţiile în termenii stabiliţi de lege, perfectează notele informative pentru instanţele ierarhic superioare.

 

Condiţiile de participare la concurs:

 • Să deţină cetăţenia Republicii Moldova şi domiciliul stabil în Republica Moldova;
 • Să cunoască limba de stat;
 • Capacitatea deplină de exerciţiu;
 • Fără antecedente penale;
 • Să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu i se fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • Să nu depăşească limita vârstei de pensionare;
 • Studii: superioare juridice;
 • 1 an experienţă profesională în domeniu;

 

 • Abilităţi de utilizare a computerului (Windows, Excel, Word);
 • Abilităţi: comunicare, lucru independent şi în echipă;
 • Atitudini: disciplină, responsabilitate, flexibilitate, spirit de iniţiativă.

 

Bibliografie

1. Constituţia Republicii Moldova

2. Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

3. Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public.

4. Legea nr.16-XVI din 15. 02.2008 cu privire la conflictul de interese.

5. Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală.

6.Codul Familiei al Republicii Moldova;

7.Codul Civil al Republicii Moldova;

8.Codul de procedură civilă al Republicii Moldova;

9.Alte acte legislative şi normative ce reglementează protecţia drepturilor copilului;

 

Lista documentelor necesare ce urmează a fi prezentate:

Candidaţii depun personal dosarul de concurs, care conţine:

a) formularul de participare (anexa nr.1),

b) copia buletinului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d) copia carnetului de muncă;

Copiile documentelor nominalizate vor fi prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.

 

Termenul de depunere a documentelor.

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este de 20 zile din ziua publicării anunţului.

 

Locul desfăşurării concursului.

Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, pe adresa: str. A.Vlăhuţă, 3, bir.14,  telefon de contact 22-60-98.

Persoana de contact –Bostan Natalia, specialist principal în cancelarie şi resurse umane

 

Şef Direcţie                                                                             Svetlana Chifa

 

29.10.2013

 

  Anexa nr.1

Formular

de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

 

Autoritatea publică _______________________________________________________________________

 

Funcţia publică solicitată__________________________________________________________________

 

I. Date generale

 

Nume Prenume
Data naşterii Domiciliu
Cetăţenia (inclusiv a altor state)
Telefon serv. –domic. –mobil – E-mail
Adresa poştală

 

II. Educaţie  

Studii de bază:

 

Nr.
crt.

Perioada

Instituţia, localizarea, facultatea

Specialitatea obţinută.
Diplomă/certificat

Studii postuniversitare/universitare (ciclul II): 

Nr.
crt.

Perioada

Instituţia, adresa, facultatea

Specialitatea, titlul obţinut.
Diplomă/certificat

 

Cursuri de perfecţionare/specializare în ultimii 4 ani:

Nr.
crt.

Perioada

Instituţia, adresa

Denumirea cursului

Diplomă/certificat

 

 

 

 

Titluri ştiinţifice
Lucrări ştiinţifice, brevete de invenţie, publicaţii etc.

 

III. Experienţa de muncă 
Vechimea în serviciul public
Vechimea în domeniul aferent funcţiei publice solicitate

 

Experienţa de muncă aferentă funcţiei publice solicitate (începînd cu cea recentă)

Perioada

Organizaţia, adresa. Postul deţinut

Atribuţiile şi responsabilităţile de bază

 

 

Perioada

Organizaţia, adresa. Postul deţinut

Atribuţiile şi responsabilităţile de bază

 

 

Perioada

Organizaţia, adresa. Postul deţinut

Atribuţiile şi responsabilităţile de bază

 

 

 

IV. Calităţi profesionale (autoevaluare) 

Calităţi

Nivel de dezvoltare şi manifestare

înalt

mediu

V. Calităţi personale (autoevaluare)

 

Calităţi

Nivel de dezvoltare şi manifestare

înalt

mediu

 

VI. Nivel de cunoaştere a limbilor  
Denumirea limbii

Calificativ de cunoaştere

cunoştinţe
de bază

bine

foarte
bine

 

VII. Abilităţi de operare pe calculator 
Programe Nivel de utilizare

 

VIII. Relaţii de rudenie 
Relaţii de rudenie cu funcţionarii autorităţilor publice organizatoare a concursului

 

IX. Recomandări 

Nr.

Nume, prenume

Organizaţia, postul deţinut

Tel., e-mail

1.

2.

3.

Declar, pe propria răspundere, că datele înscrise în acest formular sînt veridice. Accept dreptul autorităţii publice de a verifica datele din formular şi din documentele prezentate.
Data completării formularului Semnătura
__________
Hotărîrile Guvernului
201/11.03.2009 Hotărîre privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
Monitorul Oficial 55-56/249, 17.03.2009

Scrie un comentariu

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil

Arhiva articolelor