A N U N Ţ privind desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201, din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante:

I. Specialist principal în problemele socio-educative şi comunitare

 (pe perioadă determinată)

Sarcinile de bază:

1. Exercită managementul educaţional, coordonează activitatea pedagogilor organizatori şi conducătorilor de cerc din centrele comunitare din sector;

2. Organizează lucrul metodic şi schimbul de experienţă în scopul ridicării nivelului de instruire a pedagogilor organizatori în lucrul cu copiii;

3. Elaborează scenarii,  agende ale activităţilor culturale şi sportive pentru copii, asigură organizarea şi desfăşurarea acestora în Centrele comunitare şi la nivel de sector;

4. Identifică necesităţile de calificare, recalificare şi instruire, ale cadrelor didactice în vederea perfecţionării profesionale a angajaţilor;

5. Elaborează planul de activitate privind lucrul socio-educativ şi comunitar pentru pedagogii organizatori şi conducătorii de cerc din centrele comunitare pentru copii şi tineri din sector şi monitorizează implementarea acestuia.

II. Specialist în problemele copilului în conflict cu legea 

(pe perioadă determinată)

 

Sarcinile de bază:

1. Depistează, ţine evidenţa şi determină situaţia copiilor aflaţi în situaţie de risc, în conflict cu legea şi familiilor needucogene. Întreprinde acţiuni întru prevenirea şi combaterea delincvenţei juvenile în sector;

2. Organizează activitatea Consiliului pentru protecţia drepturilor copilului din sector;

3. Colaborează cu reprezentanţii instituţiilor statale şi nestatale întru soluţionarea problemelor copiilor aflaţi în dificultate;

4. Recepţionează, prelucrează şi ţine în evidenţă documentaţia de profil, perfectează răspunsuri şi note informative către instanţele ierarhic superioare, în termenii stabiliţi de lege;

5. Participă în activitatea serviciului de urgenţă socială şi asistenţă stradală, organizată de Direcţia generală.

 

Condiţiile de participare la concurs:

 • Să deţină cetăţenia Republicii Moldova şi domiciliul stabil în Republica Moldova;
 • Să cunoască limba de stat;
 • Capacitatea deplină de exerciţiu;
 • Fără antecedente penale;
 • Să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu i se fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • Să nu depăşească limita vârstei de pensionare;
 • Studii: superioare juridice sau pedagogice;
 • 1 an experienţă profesională în domeniu (pentru specialist principal);

 • Abilităţi de utilizare a computerului (Windows, Excel, Word);
 • Abilităţi: elaborarea programelor, comunicare, lucru independent şi în echipă;
 • Atitudini: disciplină, responsabilitate, flexibilitate, spirit de iniţiativă.

Bibliografie:

1. Constituţia Republicii Moldova;

2. Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

3. Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

4. Legea nr.16-XVI din 15. 02.2008 cu privire la conflictul de interese;

5. Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală;

6.Codul Familiei al Republicii Moldova;

7.Codul Civil al Republicii Moldova;

8.Codul de procedură civilă al Republicii Moldova;

9.Alte acte legislative şi normative ce reglementează protecţia drepturilor copilului.

Lista documentelor necesare ce urmează a fi prezentate:

Candidaţii depun personal dosarul de concurs, care conţine:

a) formularul de participare (anexa nr.1),

b) copia buletinului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d) copia carnetului de muncă;

Copiile documentelor nominalizate vor fi prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.

Termenul de depunere a documentelor.

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este de 20 zile din ziua publicării anunţului.

Locul desfăşurării concursului.

Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, pe adresa: str. A.Vlăhuţa, nr. 3, bir.14,  telefon de contact 0 22 -226098.

Persoana de contact –Bostan Natalia, specialist principal în cancelarie şi resurse umane.

 

Şef Direcţie                                                                             Svetlana Chifa

 

20.08.2013

Scrie un comentariu

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil
Arhiva articolelor