ANUNŢ de suplinire a funcţiei vacante de manager al Centrului de plasament

Managerul se conduce în activitatea sa de Constituţia Republicii Moldova, Legea privind drepturile copilului, hotărârile Parlamentului, actele normative ale Guvernului, deciziile APL, Convenţia ONU privind drepturile Copilului, tratatele internaţionale şi regulamentul de activitate al Centrului.

Managerul  se află în subordinea Şefului Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi este responsabil de activitatea şi gestionarea Centrului de zi pentru copii şi tineri şi a Serviciului de plasament temporar.

Sarcinile de bază:

 • Asigurarea realizării legislaţiei privind protecţia copilului şi protecţia socială;
 • Promovarea unui sistem coerent de programe, măsuri, activităţi, servicii profesionalizate, prevenire şi protejare a copiilor şi familiilor aflate temporar în dificultate;
 • Identificarea problemelor sociale şi a cauzelor principale care crează individului situaţia de risc, ţinând cont de legislaţia în vigoare;
 • Identificarea categoriilor de beneficiari în situaţie de risc, estimarea gravităţii situaţiei lor.

Atribuţiile de serviciu:

 • Planifică, organizează şi stabileşte priorităţile de protecţie/asistenţă în scopul de a asigura realizarea sarcinilor la timp;
 • Alege soluţia adecvată de protecţie pentru depăşirea situaţiilor de risc împreună cu beneficiarul, monitorizează permanent evoluarea situaţiei;
 • Prestează servicii sociale şi contribuie la ridicarea bunăstării sociale a beneficiarilor prin stabilirea parteneriatelor eficiente la nivel local;
 • Verifică şi asigură evidenţa beneficiarilor pe categorii, în limita atribuţiilor funcţionale;
 • Evaluează şi analizează, în caz de necesitate, condiţiile locative şi sociale ale familiilor social defavorizate şi contribuie la ameliorarea situaţiei de criză;
 • Întocmeşte şi realizează planuri individualizate de asistenţă a beneficiarilor aflaţi în situaţie de risc;
 • Perfectează actele şi completează dosarul beneficiarului cu acurateţe, perseverenţă şi corectitudine, ţinând cont de confidenţialitatea informaţiei referitor la viaţa particulară a beneficiarului;
 • Reprezintă interesele Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului în organele procuraturi, poliţiei şi alte organe de resort şi în instanţele de judecată întru apărarea drepturilor şi intereselor legale ale minorilor.
 • Întocmeşte rapoarte cu privire la situaţia beneficiarului în conformitate cu cerinţele stabilite şi le pune la dispoziţia beneficiarilor înaintea şedinţelor de evaluare a cazului;
 • Contribuie la examinarea şi soluţionarea propunerilor, cererilor, petiţiilor şi reclamaţiilor cetăţenilor;
 • Colaborează cu structurile guvernamentale, organele de resort, cât şi organizaţiile neguvernamentale întru soluţionarea problemelor beneficiarilor;
 • Se deplasează în teren pentru a-şi îndeplini atribuţiile funcţionale, la necesitate;
 • Contribuie la dezvoltarea serviciilor sociale comunitare;
 • Supervizează lucrul studenţilor, în perioada desfăşurării practicii;
 • Identifică alternative de organizare instituţională a activităţiilor de asistenţă socială pentru identificarea surselor de finanţare a programelor de sprijin specializate;
 • Aplică strategii, metode şi tehnici de influenţare activă a politicilor sociale de sprijin al copiilor din instituţii, abandonaţi, de sprijin a tinerilor neintegraţi social, a celor dependenţi de alcool, droguri, abuzaţi fizic, a familiilor socialmente vulnerabile, ş.a;

Cerinţe:
• studii superioare în domeniul: pedagogiei, psihologiei, psihopedagogiei, asistenţei sociale, medicinei.
• experienţă profesională în domeniu cel puţin 3 ani
• cunoştinţe de operare PC (calculator)
• în caz de angajare va fi solicitat cazierul juridic

Pentru aplicare vor fi prezentate:
• Copia Buletinului de identitate
• Copia Diplomei de studii superioare
• Carnetului de muncă

Date de contact: Chişinău str. A. Vlăhuţă, 3, telefon: (022) 22-60-98,  CV-ul va fi expediat pe adresa electronică dmpdcchisinau@mail.ru, cu menţiunea „manager al centrului de plasament” până la data de 14.08.17.

Scrie un comentariu

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil