ANUNŢ/INVITAŢIE DE PARTICIPARE nr. 01-10/17 din 20.10.2017 la procedura de achiziţie a lucrărilor prin cererea ofertelor de preţuri

 1. Denumirea autorităţiicontractante: Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului

 2. IDNO: 1007601009543

3.  Tip procedurii achiziţie: Concurs prin cererea Ofertelor de Preţ fără publicare

4. Obiectul achiziţiei: Lucrări de confecţionare şi montare a ferestrelor cu geam termopan în Centrul de zi de plasament temporar pentru copii şi tineri orfani în perioada postinstituţională Vatra”, adresa: I. Botezătorul, nr. 1

5. Cod CPV: 45441000-0

6. Data publicării anunţului de intenţie: 20.10.2017

 Acest anunţ de participare este întocmit în scopul achiziţionării Lucrcări de confecţionare şi montare a ferestrelor  cu geam termopan conform necesitaţilor Centrul de zi de plasament temporar pentru copii şi tineri orfani în perioada postinstituţională Vatra”, adresa: I. Botezătorul, nr. 1

(In continuare — Cumparator) pentru perioada bugetara 2017.

 1. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Bugetul de Stat
 2. Modalitiiţi be plată: după executarea lucrărilor conform procesului verbal şi factura fiscală până la finele

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care ii pot Satisface necesitaţile, să participe la procedura de achiziţie prin cererea ofertelor de preţuri privind livrarea/prestarea/executarea urmatoarelor bunuri /servicii/lucrări:

 

Nr.

 

 

 

Cod CPV

 

Denumirea bunurilor/serviciilor/lucriirilor solicitate

Unitatea

de măsură

 

 

 

Cantitatea

Specificarea  tehnici

Deplin 5 solicitati,

Standarde de  referinţă

1. 45441000-0 Conform anexei, forma nr.1 WinSineta proiect  

1

 

 

Conform listei

cantităţilor de lucrări.

 1. Contract de achiziţie rezervat  atelierelor
 2. Tipul contractului [indicaţi una din formele de mai jos]De antrepriză
  1. Vinzare-cumparare
  2. Vinzare-cumpărare in rate
  3. Leasing
  4. Locaţiune
  5. De antrepriză
   • De prestare servicii
 1. g) Altele [indicaţi]                                                        
 1. Termenul si condiţiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului):

[indicaţi numărul de luni] 1(una) lună

 1. Termenul de valabilitate a contractului (luni): [indicaţi numărul de luni 12.2017
 2. Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor:

Centrul de zi de plasament temporar pentru copii şi tineri orfani în perioada postinstituţională Vatra”, adresa: I. Botezătorul, nr. 1

 1. Modalitatea de efectuare a evaluării: Pe listă întreagă
 2. Criteriul de evaluare aplicat  pentru  adjudecarea  contractului  va fi: Cel mai mic pret
 3. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico economic, precum şi ponderile lor:
  1.                                                                                                                                                
 4. Admiterea sau interzicerea  ofertelor alternative:  Nu se admit
 5. Condiţii speciale de care depinde indeplinirea contractului (neobligatoriu): [indicaţi]Nu se aplica
 6. Documentele/cerinţele de calificare/selecţie pentru operatorii  economici includ următoarele:
Nr.

d/o

Denumirea documentului/cerin tei Mod de demonstrare a indeplin irii

cerinţei:

Obligativitatea
1.

 

 

Formularul ofertei Original. Confirmat prin

aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului. formularul 3. 3

Da
2. Certificat/Decizie de inregistrare a intreprinderii/Extras din Registrul de Stat a1 persoanelor juridice Copie. Confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului. Da
3. Licenţa de activitate Copie. Confirmat  prin aplicarea

semnăturii şi stampilei participantului.

Da
4. Informaţii generale despre ofertant Original. Confirmat prin

aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului.

Da
5. Declaraţie privind  personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului Original. Confirmat prin

aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului. Formularul

3. 13

Da
6. Declaraţie privind dotorii specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru indeplinirea corespunzătoare a contractului Original. Confirmat prin

aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului. Formularul

3.13

Da
7. Certificate de calitate a principalelor materiei prime, eliberat de Organismul National de Verificare a conformităţii produselor Copie. Confirmat  prin aplicarea

semnăturii şi ştampilei participantului.

Da
8. Devizele locale aferente ofertei Formularele 3,5,7 cu

specificaţia parametrilor tehnici solicitaţi în caietul de sarcini.

Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului.

Da
9. Alte cerinţe Se va completa de către autoritatea contractantă la necesitate
 1. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplementară de la autoritatea contractantă şi familiarizarea cu cerinţele documentaţiei de atribuire la adresa indicată mai jos: 

a) Denumirea autorităţii contractante: Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului

b) Adresa: mun. Chişinău, str. A. Vlahuţă, 3

c) 022-24-27-02,

d) Fax: 022-24-27-02

e) Email: dmpdcchisinau@mail.ru

f) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Vadim Vacarciuc, şef adjunct în cadrul DMPDC.

Setul de documentare poate fi obţinut la aceeşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului de telefonului de contact şi numele persoanei împuternicite de către Participant).

Adiţional setul de documente poate fi obţinut on-line la adresa: dmpdcchisinau@mail.ru

În cazul obţinerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu art. 32 (4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice.

a) Întocmirea ofertelor: Oferta şi documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr şi data de ieşire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a fi prezentate.

b) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem dinamic de achiziţie sau licitaţie deschisă:

Până la: [10:00] pe: [26.10.2017]

c) Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţiei restrânse sau al procedurii negociate:_______27.10.2017_____________________d.) Adresa la care ofertele şi cererile trebuie transmise: [Denumirea autorităţii contractante şi locul concret de depunere a ofertelor] Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului, str. A. Vlahuţă 3, mun. Chişinău, 022-24-27-02

Ofertele întârziate vor fi respinse

21. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.

 1. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile
 2. Limba sau limbele în care acestea trebuie redactate: Limba de Stat
 3. Garanţia pentru ofertă:

Toate ofertele trebuie însoţite de garanţie pentru ofertă în valoare de 0% în formă de: Nu se cere

 1. Garanţia de bună execuţie a contractului [suma Garanţiei de bună execuţie se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat]: 0% Nu se cere
 2. Forma juridical de organizarea pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractual: [indicate una fin formele de mai jos]__________________________
 3. Nu se cere
 4. Societate pe acţiuni
 5. Societate cu răspundere limitată
 6. Altele____________________
 7. Denumirea şi adresa organismului competent de soluţionare a contestaţiilor: Agenţia Naţională de soluţionare a contestaţiilor
 8. Contractul nu intra sub incidenţa Acordului OMC.

Conducătorul grupului de lucru: Vadim Vacarciuc

Ex.: Angela Todorov

Tel.: 022 22-60-93; 022 24-27-02

Scrie un comentariu

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil

Arhiva articolelor