Telefonul copilului
image_viewer
Sigur Online
Untitled-2
Internet sigur
internet-sigur.png
Servicii sociale
Untitled-1
Galerie video

galerie-video.png

Galerie foto

galerie-foto.jpg

Arhiva pentru categoria ‘Anunțuri’

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de şofer în cadrul Casei comunitare pentru copii cu dizabilităţi severe

Sarcina de bază: transportarea copiilor cu dizabilităţi severe şi a angajaţilor Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului cu respectarea indicaţiilor coordonatorului de transport.

Responsabilităţi:

1. Este obligat să se prezinte la serviciu la ora fixată în program şi să respecte programul stabilit;
2. Va cunoaşte şi va respecta prevederile legale cu privire la circulaţia pe drumurile publice;
3. Păstrează certificatul de înmatriculare, precum si actele maşinii în condiţii corespunzatoare, le prezinta la cerere organelor de control;
4. Nu părăseşte locul de muncă decât în cazuri deosebite şi numai cu aprobarea şefului de birou;
5. Nu va conduce autovehiculul obosit sau sub influenţa alcoolului, drogurilor, medicamentelor, etc. , care reduc capacitatea de conducere;
6. Şoferul va respecta cu stricteţe intinerarul şi instrucţiunile primite de la şeful Direcţiei;
7. Atat la plecare, cat şi la sosirea din cursă, verifica starea tehnica a autovehicului, inclusiv anvelopele.

Cui îi raportează titularul funcţiei:  şefului Direcţiei municipale  pentru protecţia drepturilor copilului, şefului-adjunct al Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului, managerului Casei comunitare pentru copii cu dizabilităţi severe.

Cine îl substituie: un alt şofer  al DMPDC.

Condiţiile de muncă:

 • Regim de muncă: 40 ore pe săptămână, 8 ore pe zi, disponibilitatea lucrului peste program şi în zilele de repaus, după caz;
 • Program de muncă: luni-vineri, orele 8:00-17:00, pauză de masă 12:00-13:00;

Cerinţele funcţiei faţă de persoană

– scoala de conducatori auto categoria B+C+D;
– fără antecedente rutiere grave (penal sau cu permis suspendat);
– experienţă de cel putin 3 (trei) ani în conducerea de autovehicule;
– cunostinţe de mecanica auto;

 Documente ce urmează a fi prezentate:
  – Copia buletinului de identitate;

  – Cazier juridic;

  – Copia carnetului de muncă;

  – Permis de conducere

  – Certificat medical;

  – Alte documente necesare:  Copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare.

  Modalitatea de depunere a documentelor:

  Prin poștă sau personal.

  Notă:

  – Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

  – Cazierul judiciar şi certificatul medical pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere, în acest caz, persoana are obligaţia să completeze dosarul personal de concurs cu originalul documentelor în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Depunerea actelor va avea loc la Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, Serviciul resurse umane, situat pe adresa mun. Chişinău, str. A. Vlăhuţă 3, bir. 14, telefon de contact 022 22 60 98.

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist în problemele tutelei/curatelei în cadrul DPDC sectorul Râşcani

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist în problemele tutelei/curatelei din cadrul Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului din sectorul Râşcani.

     Scopul general al funcţiei:    

Depistează şi ia în evidenţă copiii rămaşi fără ocrotirea părintească. Examinează, evaluează şi alege forma de protecţie a copiilor rămaşi fără ocrotirea părintească;

    Sarcinile de bază:

1. Perfectează şi înaintează proiecte de dispoziţii privind instituirea tutelei şi curatelei asupra copiilor rămaşi fără întreţinerea părintească;

2. Examinează litigiile privind educaţia copiilor ocrotiţi prin tutelă, participă la procese în instanţele de judecată şi alte organe de resort;

3. Determină statutul copiilor rămaşi fără îngrijire părintească – copii adoptabili, ţine evidenţa dosarelor adoptatorilor, monitorizează situaţia copiilor după încredinţare şi adopţie. Perfectează rapoarte  de monitorizare;

4. Recepţionează, prelucrează şi ţine în evidenţă documentaţia privind copiii aflaţi în dificultate, examinează petiţiile în termenii stabiliţi de lege, perfectează notele informative pentru instanţele ierarhic superioare.

     Condiţiile de participare la concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;
 5. este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 7. în ultimii 3 ani, nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 9. nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

   Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

   Studii: în  domeniu pedagogiei, psihologiei, asistenţei sociale sau juridice.

Cunoştinţe:  cunoaşterea legislaţiei în domeniu; cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice; posedarea limbii de stat la nivel avansat citit/vorbit/scris, cunoaşterea operării la calculator.

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborarea documentelor, instruire, motivare, mobilizare, soluţionarea problemelor, comunicare eficientă,  monitorizare, calculator.

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

    Documente ce urmează a fi prezentate:

  – Formularul de participare;
  – Copia buletinului de identitate;

  – Cazier juridic;

  – Copia carnetului de muncă;

  – Certificat medical;

  – Alte documente necesare:  Copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare.

  Modalitatea de depunere a documentelor:

  Prin poștă sau personal.

  Notă:

  – Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

  – Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere, în acest caz, persoana are obligaţia să completeze dosarul personal de concurs cu originalul documentelor în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

  Data-limită de depunere a documentelor:

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este data de 07.07.2019.

Depunerea actelor de participare la concurs va avea loc la Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, Serviciul resurse umane, situat pe adresa mun. Chişinău, str. A. Vlăhuţă 3, bir. 14, telefon de contact 022 22 60 98.

  Bibliografia concursului:

 1. Constituţia Republicii Moldova;
 2. Codul Familiei al Republicii Moldova din 26.10.2000;
 3. Codul Civil al Republicii Moldova;
 4. Legea 140 din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi.
 5. Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală;
 6. Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;
 7. Legea nr. 99 din 28.05.2010 cu privire la regimul juridic la adopţiei;
 8. Hotărîrea Guvernului Nr. 270 din  08.04.2014 cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, 
  referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale
  victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului.

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în problemele socio-educative şi comunitare în cadrul DPDC sectorul Buiucani

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în problemele socio-educative şi comunitare din cadrul Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului din sectorul Buiucani.

     Scopul general al funcţiei:    

Exercită managementul educaţional,  coordonează activitatea pedagogilor organizatori şi conducătorilor de cerc din centrele comunitare din sector;

    Sarcinile de bază:

1. Organizează lucrul metodic şi schimbul de experienţă în scopul ridicării nivelului de instruire a pedagogilor organizatori în lucrul cu copiii;

2. Elaborează scenarii,  agende ale activităţilor culturale şi sportive pentru copii, asigură organizarea şi desfăşurarea acestora în Centrele comunitare şi la nivel de sector;

3. Identifică necesităţile de calificare, recalificare şi instruire, ale cadrelor didactice în vederea perfecţionării profesionale a angajaţilor;

4. Elaborează planul de activitate privind lucrul socio-educativ şi comunitar pentru pedagogii organizatori şi conducătorii de cerc din centrele comunitare pentru copii şi tineri din sector şi monitorizează implementarea acestuia.

     Condiţiile de participare la concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;
 5. este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 7. în ultimii 3 ani, nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 9. nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

   Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

   Studii: în  domeniu pedagogiei, psihologiei, asistenţei sociale sau juridice.

Cunoştinţe:  cunoaşterea legislaţiei în domeniu; cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice; posedarea limbii de stat la nivel avansat citit/vorbit/scris, cunoaşterea operării la calculator.

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborarea documentelor, instruire, motivare, mobilizare, soluţionarea problemelor, comunicare eficientă,  monitorizare, calculator.

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

    Documente ce urmează a fi prezentate:

  – Formularul de participare;
  – Copia buletinului de identitate;

  – Cazier juridic;

  – Copia carnetului de muncă;

  – Certificat medical;

  – Alte documente necesare:  Copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare.

  Modalitatea de depunere a documentelor:

  Prin poștă sau personal.

  Notă:

  – Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

  – Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere, în acest caz, persoana are obligaţia să completeze dosarul personal de concurs cu originalul documentelor în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Data-limită de depunere a documentelor:

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este data de 07.07.2019.

Depunerea actelor de participare la concurs va avea loc la Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, Serviciul resurse umane, situat pe adresa mun. Chişinău, str. A. Vlăhuţă 3, bir. 14, telefon de contact 022 22 60 98.

  Bibliografia concursului:

 1. Constituţia Republicii Moldova;
 2. Codul Familiei al Republicii Moldova din 26.10.2000;
 3. Legea 140 din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi.
 4. Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală;
 5. Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 6. Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;
 7. Hotărârea Guvernului Nr. 270 din  08.04.2014 cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, 
  referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale
  victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului.

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de specialist pentru protecţia copilului în conflict cu legea în cadrul Direcţiilor pentru protecţia drepturilor copilului din sectorul Centru şi Buiucani

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de specialist pentru protecţia copilului în conflict cu legea din cadrul Direcţiilor pentru protecţia drepturilor copilului din sectorul Centru şi Buiucani.

     Scopul general al funcţiei:    

    Contribuie la prevenirea şi combaterea delincvenţei juvenile în sector.

    Sarcinile de bază:

 1. Depistează, ţine evidenţa şi determină situaţia copiilor aflaţi în situaţie de risc, în conflict cu legea;
 2. Întreprinde acţiuni întru prevenirea şi combaterea delincvenţei juvenile în sector;
 3. Organizează activitatea şi duce lucrul de secretariat al Consiliului pentru protecţia drepturilor copilului din sector;
 4. Colaborează cu reprezentanţii instituţiilor statale şi nestatale întru soluţionarea problemelor copiilor aflaţi în dificultate;
 5. Recepţionează, prelucrează şi ţine în evidenţă documentaţia de profil, perfectează răspunsuri, note informative către instanţele ierarhic superioare, în termenii stabiliţi de lege;
 6. Participă în activitatea serviciului de urgenţă socială şi asistenţă stradală, organizată de Direcţia municipală.

     Condiţiile de participare la concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;
 5. este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 7. în ultimii 3 ani, nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 9. nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

   Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

   Studii: în  domeniu pedagogiei, psihologiei, asistenţei sociale sau juridice.

Cunoştinţe:  cunoaşterea legislaţiei în domeniu; cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice; posedarea limbii de stat la nivel avansat citit/vorbit/scris, cunoaşterea operării la calculator.

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborarea documentelor, instruire, motivare, mobilizare, soluţionarea problemelor, comunicare eficientă,  monitorizare, calculator.

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

    Documente ce urmează a fi prezentate:

  – Formularul de participare;
  – Copia buletinului de identitate;

  – Cazier juridic;

  – Copia carnetului de muncă;

  – Certificat medical;

  – Alte documente necesare:  Copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare.

  Modalitatea de depunere a documentelor:

  Prin poștă sau personal.

  Notă:

  – Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

  – Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere, în acest caz, persoana are obligaţia să completeze dosarul personal de concurs cu originalul documentelor în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

  Data-limită de depunere a documentelor:

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este data de 07.07.2019.

Depunerea actelor de participare la concurs va avea loc la Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, Serviciul resurse umane, situat pe adresa mun. Chişinău, str. A. Vlăhuţă 3, bir. 14, telefon de contact 022 22 60 98.

  Bibliografia concursului:

 1. Constituţia Republicii Moldova;
 2. Codul Familiei al Republicii Moldova din 26.10.2000;
 3. Codul Civil al Republicii Moldova;
 4. Codul Penal al Republicii Moldova din 18.04.2002;
 5. Legea 140 din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi.
 6. Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală;
 7. Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 8. Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;
 9. Hotărîrea Guvernului Nr. 270 din  08.04.2014 cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, 
  referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale
  victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului.

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de specialist principal jurist din DPDC sector Râşcani şi Ciocana

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de specialist principal jurist din DPDC sector Râşcani şi Ciocana.

 1.Scopul general al funcţiei:

 Organizarea activităţii serviciului juridic, efectuarea controlului asupra activităţii, servicii profesionalizate de prevenire şi protejare a drepturilor copiilor şi familiilor aflaţi în dificultate;

 2. Sarcinile de bază:

1. Acordă asistenţă juridică solicitanţilor, beneficiarilor din sistem, organizează audienţe, examinează petiţii întru apărarea drepturilor copilului;

2. Reprezintă Direcţia în instanţele de judecată;

3. Consultă şi coordonează actele întocmite de către colaboratorii Direcţiei;

4. Înaintează propuneri la elaborarea proiectelor de decizii privind protecţia drepturilor copilului aprobate de Consiliul municipal Chişinău şi proiectelor de dispoziţii aprobate de Primarul general / viceprimarul al municipiului Chişinău;

5. Recepţionează, prelucrează şi ţine în evidenţă  documentaţia de profil, perfectează răspunsuri şi note informative către instanţele ierarhic superioare în termenii stabiliţi de lege.

Condițiile de participare la concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;
 5. este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 7. în ultimii 3 ani, nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 9. nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

   Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

3.Studii – superioare, licenţă în drept;

4.Experenţă profesională– minim un an

5.Cunoştinţe:

cunoaşterea sistemului de drept al Republicii Moldova,

– cunoaşterea legislaţiei naţionale şi internaţionale în domeniu protecţiei drepturilor copilului;

– cunoştinţe de operare la calculator;

6.Abilităţi- planificare, organizare, coordonare, instruire, control, comunicare eficientă, negociere, lucrul în echipă, computer;

7.Atitudini/comportamente- responsabilitate, respect, receptivitate, obiectivitate, colegialitate, loialitate, tendinţă către dezvoltare profesională;

  Documente ce urmează a fi prezentate:

  – Formularul de participare;
  – Copia buletinului de identitate;

  – Cazier juridic;

  – Copia carnetului de muncă;

  – Certificat medical;

  – Alte documente necesare:  Copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare.

  Modalitatea de depunere a documentelor:

  Prin poștă sau personal.

  Notă:

  – Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

  – Cazierul judiciar şi certificatul medical pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere, în acest caz, persoana are obligaţia să completeze dosarul personal de concurs cu originalul documentelor în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

  Data-limită de depunere a documentelor:

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este data de 07.07.2019.

Depunerea actelor de participare la concurs va avea loc la Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, Serviciul resurse umane, situat pe adresa mun. Chişinău, str. A. Vlăhuţă 3, bir. 14, telefon de contact 022 22 60 98.

  Bibliografia concursului:

1. Constituţia Republicii Moldova;
2. Acte legislative specifice domeniului de specialitate:

1. Constituţia Republicii Moldova;

2. Codul Civil al Republicii Moldova din 06.06.2002;

3. Codul Familiei al Republicii Moldova din 26.10.2000;
4. Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public.
5. Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală.
6. Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;

7. Legea nr. 48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici;

8. Legea nr. 99 din 28.05.2010 cu privire la regimul juridic la adopţiei;

9. Legea nr. 140 din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc 
şi a copiilor separaţi de părinţi.

Nu lăsați copiii în preajma ferestrelor deschise!

În contextul difuzării reportajelor de către mass-media cu privire la copilul de 6 ani, care s-a urcat pe pervazul geamului de la bucătărie, s-a sprijinit de plasă și a căzut în gol, precum și copiii care au fost văzuți pe pervazul unui geam de la etajul 5, cu picioarele în gol, Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului face un apel către părinți să fie precauți și să nu își lase copiii nesupravegheați.

În acest context, vă prezentăm 9 sfaturi utile pentru a ține copiii departe de accidentele din casă.

1. Securizează-ți ferestrele, blochează accesul la scări și încuie ușile!

Căderea de la etaj este unul dintre accidentele cel mai des întâlnite la copii, deși poate fi evitat prin luarea unor măsuri simple. Cea mai importantă regulă este să ții fereastra închisă atunci când copilul se află în încăperea respectivă, nesupravegheat. E bine de știut că un copil mic se poate strecura prin deschizătura de doar 12,7 cm a ferestrei! Atenție! Plasele de țânțari montate la ferestre nu sunt suficient de solide pentru a ține un copil! Copilului mai mare îi puteți explica acest lucru. Nu lăsați copiii să se joace în apropierea unei ferestre deschise și nu așezați în dreptul geamului obiecte pe care micuțul se poate cățăra! Cei care au scări, trebuie să se asigure că accesul micuțului este blocat în acea zonă. Totodată, țineți ușa de la intrarea în locuință încuiată, pentru ca micuțul să nu iasă din casă.

2. Nu lăsa niciodată copilul singur lângă apă!

Nu lăsa niciodată nici măcar câteva secunde copilul nesupravegheat în apă, chiar dacă se află în cada de baie, care nu este plină! În cazul în care sună telefonul sau soneria, ridică copilul din cadă, învelește-l într-un prosop și ia-l cu tine. Este nevoie doar de câteva secunde pentru ca micuțul să se înece! Dacă micuțul rămâne acasă cu o bonă sau cu bunicii, asigură-te că și ei respectă această regulă. Pentru cei care locuiesc la curte, e important de știut că piscina, piscina gonflabilă sau chiar și un mic bazin pentru pești pot fi periculoase pentru un copil lăsat nesupravegheat. Pentru a nu se întâmpla nici o nenorocire, este bine să împrejmuiești piscina cu un gard și să pui o alarmă la ușa care duce spre piscina din curte, astfel încât să fii anunțat în momentul în care copilul folosește acea ușă. De asemenea, în cazul piscinelor de mici dimensiuni, gonflabile, după ce se termină bălăceala, nu uita să le golești! Arsurile provocate de apa fierbinte sunt o altă problemă. Tocmai de aceea, ai grijă ca apa din cadă să nu aibă mai mult de 49 de grade Celsius. Testeaz-o cu mâna înainte de a băga copilul în apă!

3. Păstrează detergenții și produsele cosmetice într-un loc în care copilul nu are acces!

Detergenții și produsele cosmetice sunt toxice pentru copii, dacă aceștia le înghit. În primul rând, ține aceste produse în ambalajele lor originale, pentru a nu fi confundate de copii cu mâncarea. Apoi, depozitează-le în dulapuri care se pot încuia sau la care nu pot ajunge copiii. Același lucru este valabil și în cazul medicamentelor! Dacă, în ciuda măsurilor de precauție luate de tine, copilul ingerează astfel de produse, sună de urgență la 112!

4. Acoperă prizele și nu lăsa la îndemâna copilului firele electrice!

Un șoc electric se poate produce atunci când copilul atinge, în același timp, un obiect încărcat cu energie electrică și o suprafață care este conductoare de curent electric. Iată câteva sfaturi ca să nu se întâmple așa ceva! În primul rând, acoperă prizele pe care nu le folosești cu apărători speciale, din plastic. Repară sau scapă de orice cablu electric sau aparat defect. Nu lăsa copiii mici să se apropie de aparatura electrocasnică. Nu folosi uscătorul de păr sau radioul în apropierea apei.

5. Păstrează obiectele mici și mâncarea departe de copil!

Sunt multe cazuri în care copiii s-au sufocat după ce au înghițit obiecte mici sau diverse produse alimentare, precum: bomboanele, alunele, popcornul, strugurii și morcovul. Prin urmare, aveți grijă ca micuțul să nu aibă acces la ele! De asemenea, asigurați-vă că obiectele mici, cum ar fi monedele, nasturii, bijuteriile mici, acele, biluțele, sunt păstrate în locuri în care copilul nu ajunge. Mai mult, nu lăsați copilul să se joace cu jucării care conțin părți mici care pot fi înghițite.

6. Atenție la animalele de companie!

Au fost semnalate multe cazuri în care copiii au fost mușcați de propriile animale de companie. Iată câteva sfaturi pentru a evita astfel de situații! În primul rând, alegeți un animal care să nu fie agresiv. Nu lăsați niciodată copilul singur cu animalul. Învață-l pe micuț să nu se apropie de animal atunci când acesta mănâncă, să nu-i ia jucăria sau osul din gură, să stea deoparte atunci când animalul se află alături de puiul său sau când animalul mârâie sau își arată colții.

7. Nu acoperi bebelușul cu păturica până la gât! Lasă-i mânuțele libere!

În timpul somnului, bebelușul se poate sufoca dacă își trage, fără să vrea, peste guriță sau năsuc păturica, perna sau vreo jucărie de pluș lăsată în pătuțul lui. Tocmai de aceea, asigură-te că pătuțul este cât mai liber. De asemenea, acoperă-l pe micuț cu o păturică subțire, până la piept, iar colțurile superioare bagă-le sub saltea, astfel încât să creezi un „buzunar”, iar copilul să nu poată să tragă păturica pe față. Dacă este frig, mai bine îmbraci copilul cu o pijama mai groasă, decât să-l acoperi cu mai multe pături. Pe măsură ce copilul crește, discută cu el despre pericolul sufocării. Totodată, ai grijă să nu aibă acces la obiecte periculoase, cum ar fi, de pildă, pungile sau sacoșele.

8. Instalează o alarmă de fum și un detector de monoxid de carbon!

Când izbucnește un incendiu ai doar câteva minute pentru a ieși din casă. Șansele de supraviețuire în astfel de cazuri sunt mai mari, însă, dacă ai în casă un detector de fum care te anunță că ceva e în neregulă și poți, imediat, să scoți copiii din casă. Pentru ca acesta să fie eficient, testează-l în fiecare lună, schimbă-i bateriile anual și asigură-te că micuții tăi sunt familiarizați cu sunetul alarmei.

9. Fii pregătit pentru urgență!

Nu se știe niciodată când apare o urgență, tocmai de aceea e bine să fii pregătit. Așadar, învață cum se face resuscitarea cardio-pulmonară, învață manevra Heimlich (n.r. apăsarea stomacului), ține în casă o trusă de prim-ajutor și păstrează la îndemână numerele de telefon la care să apelezi în caz de urgență: 112, numărul vecinului, numărul medicului pediatru, etc.
Sursa: www.click.ro

Activitate cultural-artistică „Copilărie – dulce feerie” consacrată Zilei Internaționale a Copilului

Planul de acțiuni al Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului privind organizarea și desfășurarea Zilei Internaționale a Copilului 2019

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă desfăşurarea probei scrise şi a interviului în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist în protecția familiei la DPDC Râșcani

În baza dosarelor examinate şi în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacantă prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, anunţă desfăşurarea probei scrise şi interviului.

Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei vacantă de specialist în protecția familiei la DPDC Râșcani:

1. Stână Doina;

2. Butuc Andrei;

Proba scrisă se va desfăşura la data de 21.05.2019 cu începere de la orele 15.00, interviul se va desfăşura la data de 21.05.2019, cu începere de la ora 16.00, în incinta Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului.

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului prelungeşte termenul concursului pînă la data de 05.04.2019 pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist în protecția familiei în cadrul DPDC Râșcani

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist în protecția familiei în cadrul DPDC Râșcani.

1.Scopul general al funcţiei:

Asigurarea protecţiei sociale a familiilor defavorizate social, precum şi accesul acestora la serviciile sociale de calitate.

2. Sarcinile de bază:

1. Depistează, evaluează şi monitorizează familiile social defavorizate şi asigură protecţia socială,  precum şi accesul acestora la serviciile sociale de calitate;

2. Asigură reactualizarea bazei de date a familiilor social defavorizate la nivel de sector;

3. Supervizează, monitorizează activitatea asistenţilor sociali din localităţile suburbane, acordă suport informaţional şi metodologic în domeniul protecţiei copilului;

4. Asigură perfectarea planurilor individualizate, semnarea contractelor cu beneficiarii întru prevenirea separării copiilor de familie;

5. Colaborează cu reprezentanţii instituţiilor statale şi nestatale întru soluţionarea problemelor familiilor aflate

   Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

 Studii: superioare în domeniul pedagogiei, administraţiei publice, asistenței sociale sau juridic.
Experienţă profesională:
minimum 1 an în domeniu,   preferabil experienţă în serviciul public.

   Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • Cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel,  Navigare Internet;

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, instruire, motivare, mobilizare, soluţionare de probleme, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate,flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

  Documente ce urmează a fi prezentate:

  – Formularul de participare;
  – Copia buletinului de identitate;

  – Cazier juridic;

  – Copia carnetului de muncă;

  – Certificat medical;

  – Alte documente necesare:  Copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare.

  Modalitatea de depunere a documentelor:

  Prin poștă sau personal.

  Notă:

  – Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

  – Cazierul judiciar şi certificatul medical pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere, în acest caz, persoana are obligaţia să completeze dosarul personal de concurs cu originalul documentelor în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

  Data-limită de depunere a documentelor:

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este data de 05.04.2019.

Depunerea actelor de participare la concurs va avea loc la Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, Serviciul resurse umane, situat pe adresa mun. Chişinău, str. A. Vlăhuţă 3, bir. 14, telefon de contact 022 22 60 98.

  Bibliografia concursului:

1. Constituţia Republicii Moldova;
2. Acte legislative specifice domeniului de specialitate:

2. Codul Civil al Republicii Moldova din 06.06.2002;

3. Codul Familiei al Republicii Moldova din 26.10.2000;

4. Legea nr. 140 din 14.06.2013 cu privire protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc;

şi a copiilor separaţi de părinţi;
5. Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
6. Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
7. Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;
8. Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;

9. Legea nr. 60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanlor cu dizabilități;

10. Hotătârea de Guvern nr. 889 din  11.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii.

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil
Arhiva articolelor