Arhiva pentru categoria ‘Anunțuri’

ANUNŢ de suplinire a funcţiilor vacante în cadrul Centrului de plasament

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de manager adjunct, bucătar şi şef de depozit în cadrul Centrului pentru Copilărie, Adolescenţă şi Familie

Sarcinile de bază a managerului adjunct:

 1. Asigurarea realizării legislaţiei privind protecţia copilului şi protecţia socială;
 2. Promovarea unui sistem coerent de programe, măsuri, activităţi, servicii profesionalizate, prevenire şi protejare a copiilor şi familiilor aflate temporar în dificultate;
 3. Identificarea problemelor sociale şi a cauzelor principale care creează individului situaţia de risc, ţinând cont de legislaţia în vigoare;
 4. Identificarea categoriilor de beneficiari în situaţie de risc, estimarea gravităţii situaţiei lor.
 5. Elaborează planul strategic al serviciilor sociale prestate în cadrul centrului. Stabileşte în comun cu membrii echipei scopul general al activităţii centrului, stabileşte obiectivele de lungă durată şi cele imediate.
 6. Poartă responsabilitate faţă de beneficiarii centrului. Asigură securitatea vieţii şi sănătăţii beneficiarilor şi angajaţilor. Determină criteriile de selecţie a beneficiarilor în comun cu membrii echipei. Asigură calitatea serviciilor sociale prestate. Organizează şi participă  la şedinţele de evaluare şi monitorizare a cazurilor. Asistă la audierea legală a beneficiarilor în caz de necesitate. Urmăreşte  documentarea activităţilor. Planifică şi urmăreşte realizarea activităţilor cu părinţii beneficiarilor Centru şi comunitatea. Este responsabil de soluţionarea litigiilor.
 7. Stabileşte  şi consolidează relaţiile de colaborare cu organele de resort, care pot fi implicare pentru soluţionare cazurilor.
 8. Formulează şi propune strategii de dezvoltare şi îmbunătăţire a servicilor prestate de centru, prin înaintarea propunerilor de proiect la nivel local, naţional şi internaţional cu implementare ulterioră.

Studii: superioare în  domeniul pedagogiei/psihologiei, asistenţa socială.

Experienţă profesională:  în cadrul sistemului de protecţie a copilului.

Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • Cunoaşterea modului de funcţionare a autorităţii publice;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Navigare Internet;
 • Cunoaşterea limbii de stat la nivel avansat citit /scris /vorbit.

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, instruire, motivare, mobilizare, soluţionare de probleme, comunicare eficientă,  monitorizare.

Sarcinile de bază a bucătarului:

1.Participă la întocmirea meniurilor pentru 10 zile în conformitate cu sortimentul produselor alimentare conforme contactului de comun cu administratorul si asistentul medical;

2.Respecta condiţiile de păstrare a produselor alimentare si anume respectarea regimului de păstrare a produselor (temperatura, umiditatea, ventilaţia); respectarea termenului de valabilitate a produselor;

3.Respecta cu stricteţe regimul zilnic al beneficiarilor;

4.Prepara producţia culinară se prepară în corespundere cu documentaţia tehnologică.

5.Respecta procesul de preparare, inclusiv termică, a produselor  astfel, încât să se păstreze  valoarea nutritivă a produsului culinar;

6.Realizează curăţarea şi dezinfecţia inventarului din bucătărie în conformitate cu prevederile regulilor sanitare.

7.Semnalează managerul despre neregularităţile apărute.

8.Dă  dovadă de onestitate în executare atribuţiilor profesionale;

9.In scopul prevenirea contaminării produselor culinare, toate utilajele, instalaţiile se curăţa şi dezinfectează după necesitate.

10.Bucătarul este obligat să  asigure securitatea vieţii şi sănătăţii  beneficiarilor, precum şi integritatea bunurilor în timpul atribuţiilor de serviciu;

11.Respecte regulile de ordin intern ale unităţii, regulile igienei personale şi referitoare la  locul de muncă; regulile privind protecţia muncii;

12.Cunoaşte cerinţele documentelor tehnice în vigoare privind alimentaţia publică;

13.Respectă etica profesională în procesul servirii beneficiarilor.

Studii: medii speciale

Experienţă profesională: Experienţă în serviciul de 1 an

Sarcinile de bază a şefului de depozit:

 1. Responsabil personal de achiziţionarea şi înregistrarea tuturor bunurilor materiale primite de Centrul pentru Copilărie, Adolescenţă şi Familie;
 2. Efectuează depozitarea şi calcularea tuturor bunurilor materiale primite de Centrul pentru Copilărie, Adolescenţă şi Familie, inclusiv şi ajutoarele materiale;
 3. Poartă răspundere personală pentru evidenţa, controlul şi distribuirea tuturor bunurilor materiale primite de Centrul pentru Copilărie, Adolescenţă şi Familie;
 4. Participă la realizarea meniurilor;
 5. Distribuie produsele alimentare către bucătar;
 6. Face comanda produselor alimentare conform specificaţiilor şi contractelor existente;
 7. Verifică calitatea şi cantitatea produselor livrate;
 8. Verifică calitatea păstrării produselor alimentare şi termenele de valabilitate a fiecărui produs;
 9. Întocmeşte meniul de decontarea a produselor zilnic şi prezintă lunar darea de sema la DMPDC;
 10. Întocmeşte acte de decontare sau de instalare a bunurilor la indicaţia managerului;
 11. Prezintă lunar la 25 a fiecărei luni, datele de la contoare pe formulare tipice la DMPDC;
 12. Ține evidenţa la toate defecţiunile existente şi raportează managerului spre a fi lichidate;
 13. Repartizează detergenţi personalului menajer;
 14. Asigură cu dezinfectante şi material necesare grupurile sanitare;
 15. Ţine la evidenţa asigurarea cu materiale de cancelarie şi necesarul de procurări;
 16. Solicită de la furnizori, păstrează şi transmite la DMPDC facturile fiscale;
 17. Organizează Ziua Sanitară în Centru de comun cu personalul tehnic şi bucătar;
 18. Organizează Ziua Sanitară pe terenul adiacent Centrului de 2 ori pe an;
 19. Prezintă la solicitarea managerului conturi de transfer pentru anumite articole;
 20. Respectă normele etice profesionale şi legislaţia privind protecţia socială.

Pentru aplicare vor fi prezentate:
• Copia Buletinului de identitate
• Copia Diplomei de studii
• Carnetului de muncă

Persoanele interesate se pot adresa la DMPDC, date de contact: Chişinău str. A. Vlăhuţă, 3, telefon: (022) 22-60-98 sau vor expedia CV-ul pe adresa electronică dmpdcchisinau@mail.ru, cu menţiunea funcţiei alese.

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de asistent social în cadrul Centrului pentru Copilărie, Adolescenţă şi Familie

Scopul general al funcţiei:
Asistentul social supraveghează și acordă îngrijire și suport continuu beneficiarilor Serviciului în conformitate cu planul individualizat de asistență.
Responsabilităţi:
1. Participă la elaborarea şi adaptarea metodelor de lucru în asistenţă socială cu copii şi informează permanent echipa despre progresele realizate.
2. Aplică managementul de caz: identificarea beneficiarilor, evaluarea cazurilor, întocmirea planului individual de intervenţie, determinarea reţelei sociale a beneficiarului, monitorizarea cazului, colectarea informaţiei despre beneficiar şi completarea bazei de date.
3. Monitorizarea permanentă a cazurilor de comun acord cu membrii echipei multidisciplinare şi persoanele responsabile ale organelor de resort.
4. Realizează lucru cu familia beneficiarilor.
Cerinţe pentru participare la concurs:
Studii: superioare în domeniul asistenţei sociale, psihopedagogiei.
Experienţa profesională: preferabil 1 an.
Cunoştinţe: cunoaşterea legislaţiei în domeniu, cunoaşterea limbii de stat, limbile oficiale (după caz), cunoaşterea modului de funcţionare a autorităţii publice, cunoştinţe de operare la calculator.
Abilităţi/aptitudini: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, instruire, motivare, mobilizare, soluţionare de probleme, comunicare eficientă, monitorizare.
Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.
Condiţiile de muncă:
– Regim de muncă: 40 ore pe săptămînă, 8 ore pe zi;
– Program de muncă: luni-vineri, orele 8:00-17:00, pauză de masă 12:00-13:00;
– Activitate preponderent de birou.

Modalitatea de depunere a CV:
Prin email sau personal. Date de contact: mun. Chişinău, str. A. Vlăhuţă, nr. 3, telefon: (022) 22-60-98, CV-ul va fi expediat pe adresa electronică dmpdcchisinau@mail.ru, cu indicarea funcţiei pentru care aplicaţi.

O familie temporară pentru fetița abandonată la poarta pieței centrale din municipiul Chișinău

Fetița găsită acum trei săptămâni la poarta pieței centrale a fost vizitată de ministrul Sănătății, doamna Ruxanda Glavan și șeful interimar al Direcției, doamna Rodica Terehovschi. Specialiștii Centrului municipal de plasament și reabilitare a copiilor de vârstă fragedă, instituție care îi oferă adăpost fetiței de când a fost identificată, menționează că starea beneficiarei s-a îmbunătățit, aceasta se implică în activități, comunică și socializează cu personalul Centrului, dar și cu ceilalți copii. După expirarea celor 45 de zile, conform legislației, fetița va fi plasată temporar într-o familie de asistență parentală profesionistă. Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului îndeamnă toți locuitorii Chișinăului, dar și a suburbiilor să devină asistenți parentali profesioniști, astfel ca fiecare copil să crească într-un mediu familial înconjurat de atenție, dragoste și căldură.
Devino asistent parental profesionist! Dăruiește din bunătatea ta și altora, dăruiește speranță și bucurie celor mici! Ei au nevoie de tine! Contactează-ne la nr. de tel. al Serviciului de Asistenţă Parentală Profesionistă din cadrul Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului: 0 (22) -278-960 sau 079708056.

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de Şofer

 Scopul general al funcţiei:

Transportarea angajaţilor şi copiilor beneficiari ai Direcţiei municipale pentru protecţia  drepturilor copiului

Sarcinile de bază:

 1. Transportarea angajaţilor Direcţiei
 2. Transportarea copiilor beneficiari ai Direcţiei

 Cerinţe pentru participare la concurs:

 • Studii:
 • Permis categoria B + altele.
 • Experienţă minim un an.

Cunoştinţe:  cunoaşterea legilor în domeniu; posedarea limbii de stat, limbile oficiale (după caz) de comunicare interetnice vorbite în teritoriu.

Abilităţi: organizare, coordonare, instruire, control, comunicare eficientă, negociere, lucrul în echipă;

Atitudini/comportamente: responsabilitate, respect, receptivitate, obiectivitate, loialitate, tendinţă către dezvoltare profesională;

  Documente ce urmează a fi prezentate:

– Copia buletinului de identitate;

– Cazier juridic;

– Carnetul de muncă;

– Copia permisului de conducere;

  Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin email sau personal

Date de contact: mun. Chişinău str. A. Vlăhuţă, 3, telefon: (022) 22-60-98,  CV-ul va fi expediat pe adresa electronică dmpdcchisinau@mail.ru, cu menţiunea şofer.

Programul activităţilor dedicate Zilei Internaţionale a Copilului organizate de către subdiviziunile şi serviciile din cadrul Direcţiei Municipale pentru protecţia Drepturilor Copilului

Read the rest of this entry »

ANUNŢ de suplinire a funcţiei vacante de contabil

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de contabil.

Sarcinile de bază:

1.Evidenţa contabilă a obiectelor de mică valoare şi scurtă durată;

2.Evidenţa lunară a alimentaţiei în centrele de plasament şi anume intrările, ieşirile; verificarea corespunderii preţului din facturile emise de furnizor cu specificaţia din contract; verificarea respectării normei zilnice de alimentaţie pentru fiecare copil;

3.Evidenţa lunară a medicamentelor în Centrele de plasament.

4.Perfectarea lunară a notelor contabile.

Condiţiile de participare la concurs:

 • Să deţină cetăţenia Republicii Moldova şi domiciliul stabil în Republica Moldova;
 • Să cunoască limba de stat;
 • Capacitatea deplină de exerciţiu;
 • Fără antecedente penale;
 • Să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu i se fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • Să nu depăşească limita vârstei de pensionare;
 • Studii: superioare sau medii de specialitate în domeniul financiar-contabil;
 • 1 an experienţă profesională în domeniu;
 • Abilităţi de utilizare a computerului (Windows, Excel, Word);
 • Atitudini: disciplină, responsabilitate, flexibilitate, spirit de iniţiativă.

Bibliografie

1.Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

2.Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală.

3.Legea contabilităţii  nr.113 din 27.04.2007

4.Ordinul Ministrului Finanţelor al RM nr.91 din 20.10.2008 Privind clasificarea bugetară

Lista documentelor necesare ce urmează a fi prezentate:

Candidaţii depun personal dosarul de concurs, care conţine:

 1. a) formularul de participare (anexa nr.1),
 2. b) copia buletinului de identitate;
 3. c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 4. d) copia carnetului de muncă;

Copiile documentelor nominalizate vor fi prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.

Locul desfăşurării concursului

Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, pe adresa: str. A.Vlăhuţă, 3, bir.14,  telefon de contact 22-60-98.

Activitate dedicată Zilei Internaţionale a Familiei

Pretura sectorului Centru în colaborare cu Direcţia pentru Protecția Drepturilor Copilului din sectorul Centru invită să petreceți împreună o zi plină de surprize, distracție și voie bună consacrată Zilei Internaţionale a Familiei, cu participarea familiilor de succes, care cresc și educă copii talentați.

Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Serviciului social Casa comunitară pentru copii cu dizabilități

Denumirea funcţiei: Asistent medical 

Scopul general al funcţiei:

Asistent medical supraveghează şi acordă asistenţă medicală continu beneficiarilor Serviciului.

   Atribuţiile de serviciu:

 1. elaborarea şi implementarea planului individualizat de asistenţă al beneficiarilor;
 2. asistenţa medicală a beneficiarilor, conform planului individualizat de asistenţă;
 3. administrarea medicamentelor, după caz, conform prescripţiilor medicului de familie sau a altor medici specialişti;
 4. monitorizarea şi evaluarea progresului cu privire la sănătatea beneficiarilor.

   Cerinţe pentru participare la concurs:

   Studii: superioare/medii speciale în domeniul medicinii

   Experienţa profesională: preferabil 3 ani în sistemul de sănătate.

   Cunoştinţe: cunoaşterea legităţilor de dezvoltare a copiilor în general şi a copiilor cu necesităţi speciale, cunoaşterea limbii de stat, limbile oficiale (după caz).

  Abilităţi: de planificare şi organizare a activităţii profesionale; de comunicare; negociere şi aplanare a conflictelor; de activitate în echipă; abilităţi PC (Windows,Word) gândire critică, deductivă.

   Atitudini/comportamente: toleranţă şi respect faţă de oameni, responsabilitate şi spirit de activitate în echipă, receptivitate la idei noi şi tendinţă spre perfecţionare profesională, obiectivitate şi loialitate faţă de cetăţeni şi colegii de serviciului.

Denumirea funcţiei: Kinetoterapeut

   Scopul general al funcţiei:

Kinetoterapeut realizează activităţi de kinetoterapie şi reabilitare fizică a beneficiarilor.

Read the rest of this entry »

Informații utile referitor la serviciile din cadrul Centrul Municipal de Plasament şi Reabilitare a Copiilor de Vârstă Fragedă

Centrul Municipal de Plasament şi Reabilitare a Copiilor de Vârstă Fragedă reprezintă o instituţie medico-socială, care oferă asistenţă temporară copiilor aflaţi în situaţie de risc şi familiilor lor, asigurîndu-le protecție, îngrijire, educație, supraveghere medicală și reabilitare.
În cadrul Centrului funcționează următoarele Servicii:
I. Serviciul de urgență – oferă plasament în regim de urgență, copilului cu vârsta cuprinsă între 0 și 12 ani, a cărui viaţă sau sănătate este în pericol iminent, pentru o perioadă determinată de timp. Activează 24/24 ore.
II. Serviciul maternal – asigură găzduire și asistență specializată cuplului mamă-copil, aflat în situaţie de risc, femeilor gravide în ultimul trimestru de sarcină și mamelor cu copii mici de la 0 pînă la 3 ani, oferă asistență psiho-medico-sociala , dezvoltare a abilităţilor parentale Activează 24/24 ore.
III. Serviciul Respiro – acordă asistenţă specializată timp de 24 de ore copiilor cu dizabilități severe cu vîrsta cuprinsă între 1 și 12 ani pe o perioadă de maximum 30 de zile pe an, timp în care familiile, rudele sau persoanele care îi îngrijesc beneficiază de o perioadă de repaus. Activează 24/24 ore.
IV. Serviciul de Zi Creșă oferă servicii de zi pentru copiii din familii social vulnerabile , cu vîrsta cuprinsă între 4 luni – 3 ani. Activează de luni până vineri, de la orele 7.00 până la 19.00.
V. Serviciul de zi pentru copii cu nevoi speciale cu vîrsta cuprinsă între 1 și 7 ani, oferă asistență medicală de recuperare, chinetoterapie, asistență psihopedagogică, logopedică, susține și asistă părinții în procesul de creștere și dezvoltare a copilului. Activează de luni până vineri, de la orele 7.00 până la 19.00.
VI. Serviciul de asistenţă socială a copilului şi familiei – oferă asistență/instruire necesară familiilor și copiilor în dificultate pentru a preveni eventualele situații de risc, cât și suport informațional specialiștilor din domeniu protecției familiei și copilului. Activează de luni până vineri, de la orele 8.00 până la 15.30.

Adresa: Bd. Cuza Vodă, nr. 29/4

Tel.: 76-66-88, medici: 66-43-37.

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului prelungeşte termenul concursului până la data de 05.06.2017 pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist pentru protecţia copilului în conflict cu legea în cadrul Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului din sectorul Centru

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist pentru protecţia copilului în conflict cu legea din cadrul Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului din sectorul Centru.

Scopul general al funcţiei:

Contribuie la prevenirea şi combaterea delincvenţei juvenile în sector.

Sarcinile de bază:

 1. Depistează, ţine evidenţa şi determină situaţia copiilor aflaţi în situaţie de risc, în conflict cu legea;
 2. Întreprinde acţiuni întru prevenirea şi combaterea delincvenţei juvenile în sector;
 3. Organizează activitatea şi duce lucrul de secretariat al Consiliului pentru protecţia drepturilor copilului din sector;
 4. Colaborează cu reprezentanţii instituţiilor statale şi nestatale întru soluţionarea problemelor copiilor aflaţi în dificultate;
 5. Recepţionează, prelucrează şi ţine în evidenţă documentaţia de profil, perfectează răspunsuri, note informative către instanţele ierarhic superioare, în termenii stabiliţi de lege;
 1. Participă în activitatea serviciului de urgenţă socială şi asistenţă stradală, organizată de Direcţia municipală.

Condiţiile de participare la concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;
 5. este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 7. în ultimii 3 ani, nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 9. nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Read the rest of this entry »

ANUNŢ de suplinire a funcţiei vacante de pedagog organizator (secretară)

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de Pedagog organizator la Direcţia pentru protecţia drepturilor copilului de sector Centru.

Sarcinile de bază:

 1. Primirea, înregistrarea şi repartizarea corespondenţei pentru subdiviziunile subordonate Direcţiei;
 2. Păstrarea şi evidenţei numelor, adreselor şi numerelor telefonice ale persoanelor şi instituţiilor cu care şeful Direcţiei are relaţii de serviciu;
 3. Înregistrarea telefonogramelor primite şi transmise;
 4. Transmiterea/recepţionarea faxogramelor şi documentelor prin e-mail;
 5. Recepţionarea apelurilor telefonice;
 6. Asigurarea protocolului de primire a delegaţiilor străine, persoanelor oficiale din ţară şi de peste hotare, oaspeţilor Direcţiei (întîmpinarea şi petrecerea oaspeţilor, pregătirea sălii, materialelor, servirea ceaiului/cafelei ş.a);
 7. Întocmirea, tehnoredactarea sau dactilografierea lucrărilor de secretariat;
 8. Înregistrarea şi transmiterea destinatarilor a citaţiilor, procurelor, facturilor şi conturilor contabile;
 9. Evidenţa şi informarea şefului Direcţiei referitor la zilele de naştere ale angajaţilor şi persoanelor din organele ierarhic superioare;
 10. Recepţionarea şi transmiterea solicitarilor personalului de deservire     tehnică (lăcătuş, tîmplar, electrician, inginer pe calculatoare, etc) pentru executarea lucrărilor în subdiviziunile subordonate Direcţiei;

Cerinţele funcţiei faţă de persoană

Studii: superioare sau medii de specialitate.

Experienţă profesională: experienţă profesională preferabil 1 an.

Cunoştinţe: cunoaşterea legislaţiei naţionale şi internaţionale din domeniul protecţiei copilului, a cadrului normativ-legislativ republican care reglementează activitatea funcţionarilor publici; cunoştinţe operare la calculator.

Documente ce urmează a fi prezentate:

Copia buletinului de identitate, Copia carnetului de muncă, Copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Pruteanu Alexandru, Serviciului resurse umane

Telefon: 022 22 60 98.

ANUNŢ pentru ocuparea funcţiei vacante de Asistent social al Serviciului Asistenţă Parentală Profesionistă

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului  anunţă concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de Asistent social responsabil de serviciu.

                                                                                                                                   Atribuţii de serviciu:

 1. Elaborează planul individual de asistenţă a copilului înainte de plasarea acestuia în serviciu, conform rezultatelor evaluării necesităţilor de asistenţă şi dezvoltare ale copilului;
 2. Realizează potrivirea competenţelor profesionale, a termenelor şi condiţiilor în care a fost aprobat asistentul parental profesionist cu necesităţile de asistenţă şi devoltare ale copilului;
 3. Pregătirea psihologică a familiei şi a copilului spre reintegrare şi monitorizarea acestora în perioada postreintegrare;
 4. Organizează activităţi cu beneficiarii serviciului APP (seminare, mese rotunde, şcoli de vară ect.);
 5. Elaborează rapoarte periodice privind serviciului APP.

    Cerinţe:

 • studii superioare în domeniul: pedagogiei, psihologiei, psihopedagogiei, asistenţei sociale, medicinei;
 • experienţă profesională în domeniu cel puţin 1 an;
 • cunoştinţe de operare PC (calculator).

   Pentru aplicare vor fi prezentate:

 • Copia Buletinului de identitate;
 • Copia Diplomei de studii superioare;
 • Carnetul de muncă.

Date de contact: Chişinău str. A. Vlăhuţă, 3, telefon:

(022) 22-60-98,  CV-ul va fi expediat pe adresa electronică dmpdcchisinau@mail.ru, cu menţiunea „asistent social responsabil de  serviciul asistenţă parentală profesionistă”