Arhiva pentru categoria ‘Anunțuri’

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist jurist în resurse umane

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist jurist în resurse umane.

Scopul general al funcţiei:

Eficientizarea activităţii autorităţii publice prin implementarea politicii şi procedurilor moderne de lucru cu personalul;

Sarcinile de bază:

 1. Elaborarea fișelor de post;
 2. Perfectarea acordurilor de colaborare cu organizațiile neguvernamentale;
 3. Asigură procesul de organizare a şedinţelor Direcţiei generale

4.Perfectează bazei de date lunare pentru polițile de asigurare

Atribuţiile de serviciu

1. Asigură procesul de organizare a şedinţei operative a Direcţiei generale.

a) Repartezează faxograma la toate subdiviziunile DMPDC;

b)Participă la şedinţele operative,

c)Efectuează procesul – verbal;

d)Efectuează apelul celor prezenţi;

4.Responsabilităţi:

1.Respectarea legislaţiei muncii, a legislaţiei privind serviciul public, altor acte normative ce reglementează lucrul resurse umane;

2.Executarea în termenul şi în modul stabilit a acţiunilor incluse în planul de activitate;

3.Implementarea eficientă a procedurilor moderne de lucru cu personalul;

4.Păstrarea confidenţialităţii cu privire la informaţia inclusă în baza de date.

Read the rest of this entry »

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă desfăşurarea probei scrise şi a interviului în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef al Direcţiei reintegrare familială şi adopţie

În baza dosarelor examinate şi în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacantă prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, anunţă desfăşurarea probei scrise şi interviului.

Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei vacantă de şef al Direcţiei reintegrare familială şi adopţie:

 1. Grincu Tatiana;
 2. Jitari Ianîş;

Proba scrisă se va desfăşura la data de 18.10.2017, cu începere de la orele 13.30, interviul se va desfăşura la data de 18.10.2017, cu începere de la ora 14.30, în incinta Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului.

ANUNŢ de suplinire a funcţiei vacante de pedagog de zi în cadrul Centrului de plasament pentru copii

Scopul general al funcţiei:

Este responsabil de asistenţa pedagogică a copiilor cu cerinţe educative speciale-beneficiari ai Centrului.

Sarcinile de bază:

 1. Asigură asistenţă pedagogică de calitate conform necesităţilor de dezvoltare a copiilor cu cerinţe educative speciale-beneficiarii Centrului;
 2. Participă la elaborarea Planului de acţiuni anual a Centrului;

Atribuţiile de serviciu:

 1. Participă la organizarea şi desfăşurarea şedinţelor de lucru a echipei multidisciplinare în Centru;
 2. Participă la organizarea şi desfăşurarea activităţilor consultative din cadrul Centrului;
 3. Asigură securitatea psihologică şi pedagogică a copiilor cu necesităţi speciale;
 4. Cunoaşte curicula generală pentru clasele primare aprobată de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova
 5. Raportează periodic (trimestrial, anual) managerului Centrului conform specificului activităţii despre rezultatele activităţii profesionale;
 6. Organizează şedinţe de consiliere logopedică (în grup sau individual);

Cerinţele funcţiei faţă de persoană:

Studii: superioare de specialitate domeniul psihopedagogiei speciale și pedagogiei.

Experienţă profesională: experienţă profesională – preferabil 1 an

Cunoştinţe: cunoaşterea legităţilor de dezvoltare a copiilor în general şi a copiilor cu cerinţe educative speciale în particular, cunoaşterea la perfecţie a limbilor română şi rusă ect.

Documente ce urmează a fi prezentate:

Copia buletinului de identitate, Copia carnetului de muncă, Copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor: Pruteanu Alexandru, şef Serviciu resurse umane, telefon: 022 22 60 98.

Date de contact: mun. Chişinău, str. A. Vlăhuţă 3, bir. 14.

Cv-ul va fi expediat pe adresa electronică dmpdcchisinau@mail.ru, cu menţiunea pedagog de zi.

Read the rest of this entry »

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de specialist contabil

  Scopul general al funcţiei:

Asigurarea evidenţei contabile, relaţii cu trezorăria şi terţi, evidenţa cheltuielilor şi executării bugetului în conformitate cu Legea contabilităţii RM nr.113 din 27.04.2007, Instrucţiunea cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice nr. 85 din 08.10.1996 şi alte dispoziţii legale în vigoare.

    Sarcinile de bază:

 1. Asigură calcularea salariului angajaţilor Direcţiei generale şi subdiviziunilor acesteia, perfectează lunar declaraţia pe impozit şi venit, întocmeşte darea de seamă trimestrială şi anuală pentru CNAS conform formularului 4 BASS, darea de seamă anuală conform formularului REV-5 pentru CNAS, declaraţia anuală către Inspectoratul Fiscal privind impozitul pe venit al fiecărui angajat. Întocmeşte rapoarte financiar-contabile şi verifică corelarea acestora, întocmeşte notele de contabilitate 5 şi 5A şi ţine evidenţa acestora.
 2.  Asigură si gestionează în mod eficient întregul patrimoniu al Direcţiei;
 1. Evaluează, monitorizează corectitudinea executării bugetului aprobat, respectării actelor normative în domeniu;
 2. Organizează instruirea metodică a specialiştilor responsabili de gestionarea bunurilor materiale din subdiviziunile Direcţiei generale;
 3. Organizează si coordonează contabilitatea operaţiilor de capital, evidenţa fondurilor fixe, stocurilor,  trezoreriei, cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor, contabilitatea angajamentelor şi altor elemente patrimoniale, contabilitatea de gestiune în conformitate cu legislaţia în vigoare. Completează lunar notele de contabilitate nr. 5, 5a, contabilizează facturile emise, înregistrează facturi de prestări de la furnizori, întocmeşte rapoarte financiar-contabile şi verifică corelarea acestora;

Read the rest of this entry »

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal contabil

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal contabil.

   Scopul general al funcţiei:

Asigurarea evidenţei contabile, relaţii cu trezorăria şi terţi, evidenţa cheltuielilor şi executării bugetului în conformitate cu Legea contabilităţii RM nr.113 din 27.04.2007, Instrucţiunea cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice nr. 85 din 08.10.1996 şi alte dispoziţii legale în vigoare.

    Sarcinile de bază:

 1. Asigură calcularea salariului angajaţilor Direcţiei generale şi subdiviziunilor acesteia, perfectează lunar declaraţia pe impozit şi venit, întocmeşte darea de seamă trimestrială şi anuală pentru CNAS conform formularului 4 BASS, darea de seamă anuală conform formularului REV-5 pentru CNAS, declaraţia anuală către Inspectoratul Fiscal privind impozitul pe venit al fiecărui angajat. Întocmeşte rapoarte financiar-contabile şi verifică corelarea acestora, întocmeşte notele de contabilitate 5 şi 5A şi ţine evidenţa acestora.
 2.  Asigură si gestionează în mod eficient întregul patrimoniu al Direcţiei;
 1. Evaluează, monitorizează corectitudinea executării bugetului aprobat, respectării actelor normative în domeniu;
 2. Organizează instruirea metodică a specialiştilor responsabili de gestionarea bunurilor materiale din subdiviziunile Direcţiei generale;
 3. Organizează si coordonează contabilitatea operaţiilor de capital, evidenţa fondurilor fixe, stocurilor,  trezoreriei, cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor, contabilitatea angajamentelor şi altor elemente patrimoniale, contabilitatea de gestiune în conformitate cu legislaţia în vigoare. Completează lunar notele de contabilitate nr. 5, 5a, contabilizează facturile emise, înregistrează facturi de prestări de la furnizori, întocmeşte rapoarte financiar-contabile şi verifică corelarea acestora;

Read the rest of this entry »

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef al Direcţiei reintegrare familială şi adopţie

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef al Direcţiei reintegrare familială şi adopţie.

       Scopul general al funcţiei:

Eficientizarea activităţii autorităţii publice prin implimentarea politicii şi procedurilor moderne de lucru cu personalul, crearea unui corp de funcţionari publici profesionişti, în vederea realizării optime ale obiectivelor DMPDC.

       Sarcinile de bază:

 1. Conduce, organizează, coordonează şi planifică activitatea Direcţiei;
 2. Elaborează strategii şi principii comunitare, acte normative, care reglementează activitatea specialiştilor de nivel municipal, sectorial;
 3. Organizează evaluarea şi monitorizarea activităţii specialiştilor din subordine privind evidenţa şi protecţia copilului aflat în dificultate;
 4. Organizează seminare, şedinţe de lucru cu diverse structuri statale şi nestatale în domeniul protecţiei drepturilor copilului;
 5. Acordă asistenţă informaţională şi metodologică specialiştilor din domeniu;
 6. Asigură implementarea noilor tehnologii de eficientizarea a sistemului de protecţie a drepturilor copilului.

Read the rest of this entry »

ANUNŢ de suplinire a funcţiilor vacante în cadrul Centrului de plasament

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de manager adjunct, bucătar şi şef de depozit în cadrul Centrului pentru Copilărie, Adolescenţă şi Familie

Sarcinile de bază a managerului adjunct:

 1. Asigurarea realizării legislaţiei privind protecţia copilului şi protecţia socială;
 2. Promovarea unui sistem coerent de programe, măsuri, activităţi, servicii profesionalizate, prevenire şi protejare a copiilor şi familiilor aflate temporar în dificultate;
 3. Identificarea problemelor sociale şi a cauzelor principale care creează individului situaţia de risc, ţinând cont de legislaţia în vigoare;
 4. Identificarea categoriilor de beneficiari în situaţie de risc, estimarea gravităţii situaţiei lor.
 5. Elaborează planul strategic al serviciilor sociale prestate în cadrul centrului. Stabileşte în comun cu membrii echipei scopul general al activităţii centrului, stabileşte obiectivele de lungă durată şi cele imediate.
 6. Poartă responsabilitate faţă de beneficiarii centrului. Asigură securitatea vieţii şi sănătăţii beneficiarilor şi angajaţilor. Determină criteriile de selecţie a beneficiarilor în comun cu membrii echipei. Asigură calitatea serviciilor sociale prestate. Organizează şi participă  la şedinţele de evaluare şi monitorizare a cazurilor. Asistă la audierea legală a beneficiarilor în caz de necesitate. Urmăreşte  documentarea activităţilor. Planifică şi urmăreşte realizarea activităţilor cu părinţii beneficiarilor Centru şi comunitatea. Este responsabil de soluţionarea litigiilor.
 7. Stabileşte  şi consolidează relaţiile de colaborare cu organele de resort, care pot fi implicare pentru soluţionare cazurilor.
 8. Formulează şi propune strategii de dezvoltare şi îmbunătăţire a servicilor prestate de centru, prin înaintarea propunerilor de proiect la nivel local, naţional şi internaţional cu implementare ulterioră.

Studii: superioare în  domeniul pedagogiei/psihologiei, asistenţa socială.

Experienţă profesională:  în cadrul sistemului de protecţie a copilului.

Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • Cunoaşterea modului de funcţionare a autorităţii publice;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Navigare Internet;
 • Cunoaşterea limbii de stat la nivel avansat citit /scris /vorbit.

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, instruire, motivare, mobilizare, soluţionare de probleme, comunicare eficientă,  monitorizare.

Sarcinile de bază a bucătarului:

1.Participă la întocmirea meniurilor pentru 10 zile în conformitate cu sortimentul produselor alimentare conforme contactului de comun cu administratorul si asistentul medical;

2.Respecta condiţiile de păstrare a produselor alimentare si anume respectarea regimului de păstrare a produselor (temperatura, umiditatea, ventilaţia); respectarea termenului de valabilitate a produselor;

3.Respecta cu stricteţe regimul zilnic al beneficiarilor;

4.Prepara producţia culinară se prepară în corespundere cu documentaţia tehnologică.

5.Respecta procesul de preparare, inclusiv termică, a produselor  astfel, încât să se păstreze  valoarea nutritivă a produsului culinar;

6.Realizează curăţarea şi dezinfecţia inventarului din bucătărie în conformitate cu prevederile regulilor sanitare.

7.Semnalează managerul despre neregularităţile apărute.

8.Dă  dovadă de onestitate în executare atribuţiilor profesionale;

9.In scopul prevenirea contaminării produselor culinare, toate utilajele, instalaţiile se curăţa şi dezinfectează după necesitate.

10.Bucătarul este obligat să  asigure securitatea vieţii şi sănătăţii  beneficiarilor, precum şi integritatea bunurilor în timpul atribuţiilor de serviciu;

11.Respecte regulile de ordin intern ale unităţii, regulile igienei personale şi referitoare la  locul de muncă; regulile privind protecţia muncii;

12.Cunoaşte cerinţele documentelor tehnice în vigoare privind alimentaţia publică;

13.Respectă etica profesională în procesul servirii beneficiarilor.

Studii: medii speciale

Experienţă profesională: Experienţă în serviciul de 1 an

Sarcinile de bază a şefului de depozit:

 1. Responsabil personal de achiziţionarea şi înregistrarea tuturor bunurilor materiale primite de Centrul pentru Copilărie, Adolescenţă şi Familie;
 2. Efectuează depozitarea şi calcularea tuturor bunurilor materiale primite de Centrul pentru Copilărie, Adolescenţă şi Familie, inclusiv şi ajutoarele materiale;
 3. Poartă răspundere personală pentru evidenţa, controlul şi distribuirea tuturor bunurilor materiale primite de Centrul pentru Copilărie, Adolescenţă şi Familie;
 4. Participă la realizarea meniurilor;
 5. Distribuie produsele alimentare către bucătar;
 6. Face comanda produselor alimentare conform specificaţiilor şi contractelor existente;
 7. Verifică calitatea şi cantitatea produselor livrate;
 8. Verifică calitatea păstrării produselor alimentare şi termenele de valabilitate a fiecărui produs;
 9. Întocmeşte meniul de decontarea a produselor zilnic şi prezintă lunar darea de sema la DMPDC;
 10. Întocmeşte acte de decontare sau de instalare a bunurilor la indicaţia managerului;
 11. Prezintă lunar la 25 a fiecărei luni, datele de la contoare pe formulare tipice la DMPDC;
 12. Ține evidenţa la toate defecţiunile existente şi raportează managerului spre a fi lichidate;
 13. Repartizează detergenţi personalului menajer;
 14. Asigură cu dezinfectante şi material necesare grupurile sanitare;
 15. Ţine la evidenţa asigurarea cu materiale de cancelarie şi necesarul de procurări;
 16. Solicită de la furnizori, păstrează şi transmite la DMPDC facturile fiscale;
 17. Organizează Ziua Sanitară în Centru de comun cu personalul tehnic şi bucătar;
 18. Organizează Ziua Sanitară pe terenul adiacent Centrului de 2 ori pe an;
 19. Prezintă la solicitarea managerului conturi de transfer pentru anumite articole;
 20. Respectă normele etice profesionale şi legislaţia privind protecţia socială.

Pentru aplicare vor fi prezentate:
• Copia Buletinului de identitate
• Copia Diplomei de studii
• Carnetului de muncă

Persoanele interesate se pot adresa la DMPDC, date de contact: Chişinău str. A. Vlăhuţă, 3, telefon: (022) 22-60-98 sau vor expedia CV-ul pe adresa electronică dmpdcchisinau@mail.ru, cu menţiunea funcţiei alese.

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de asistent social în cadrul Centrului pentru Copilărie, Adolescenţă şi Familie

Scopul general al funcţiei:
Asistentul social supraveghează și acordă îngrijire și suport continuu beneficiarilor Serviciului în conformitate cu planul individualizat de asistență.
Responsabilităţi:
1. Participă la elaborarea şi adaptarea metodelor de lucru în asistenţă socială cu copii şi informează permanent echipa despre progresele realizate.
2. Aplică managementul de caz: identificarea beneficiarilor, evaluarea cazurilor, întocmirea planului individual de intervenţie, determinarea reţelei sociale a beneficiarului, monitorizarea cazului, colectarea informaţiei despre beneficiar şi completarea bazei de date.
3. Monitorizarea permanentă a cazurilor de comun acord cu membrii echipei multidisciplinare şi persoanele responsabile ale organelor de resort.
4. Realizează lucru cu familia beneficiarilor.
Cerinţe pentru participare la concurs:
Studii: superioare în domeniul asistenţei sociale, psihopedagogiei.
Experienţa profesională: preferabil 1 an.
Cunoştinţe: cunoaşterea legislaţiei în domeniu, cunoaşterea limbii de stat, limbile oficiale (după caz), cunoaşterea modului de funcţionare a autorităţii publice, cunoştinţe de operare la calculator.
Abilităţi/aptitudini: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, instruire, motivare, mobilizare, soluţionare de probleme, comunicare eficientă, monitorizare.
Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.
Condiţiile de muncă:
– Regim de muncă: 40 ore pe săptămînă, 8 ore pe zi;
– Program de muncă: luni-vineri, orele 8:00-17:00, pauză de masă 12:00-13:00;
– Activitate preponderent de birou.

Modalitatea de depunere a CV:
Prin email sau personal. Date de contact: mun. Chişinău, str. A. Vlăhuţă, nr. 3, telefon: (022) 22-60-98, CV-ul va fi expediat pe adresa electronică dmpdcchisinau@mail.ru, cu indicarea funcţiei pentru care aplicaţi.

O familie temporară pentru fetița abandonată la poarta pieței centrale din municipiul Chișinău

Fetița găsită acum trei săptămâni la poarta pieței centrale a fost vizitată de ministrul Sănătății, doamna Ruxanda Glavan și șeful interimar al Direcției, doamna Rodica Terehovschi. Specialiștii Centrului municipal de plasament și reabilitare a copiilor de vârstă fragedă, instituție care îi oferă adăpost fetiței de când a fost identificată, menționează că starea beneficiarei s-a îmbunătățit, aceasta se implică în activități, comunică și socializează cu personalul Centrului, dar și cu ceilalți copii. După expirarea celor 45 de zile, conform legislației, fetița va fi plasată temporar într-o familie de asistență parentală profesionistă. Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului îndeamnă toți locuitorii Chișinăului, dar și a suburbiilor să devină asistenți parentali profesioniști, astfel ca fiecare copil să crească într-un mediu familial înconjurat de atenție, dragoste și căldură.
Devino asistent parental profesionist! Dăruiește din bunătatea ta și altora, dăruiește speranță și bucurie celor mici! Ei au nevoie de tine! Contactează-ne la nr. de tel. al Serviciului de Asistenţă Parentală Profesionistă din cadrul Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului: 0 (22) -278-960 sau 079708056.

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de Şofer

 Scopul general al funcţiei:

Transportarea angajaţilor şi copiilor beneficiari ai Direcţiei municipale pentru protecţia  drepturilor copiului

Sarcinile de bază:

 1. Transportarea angajaţilor Direcţiei
 2. Transportarea copiilor beneficiari ai Direcţiei

 Cerinţe pentru participare la concurs:

 • Studii:
 • Permis categoria B + altele.
 • Experienţă minim un an.

Cunoştinţe:  cunoaşterea legilor în domeniu; posedarea limbii de stat, limbile oficiale (după caz) de comunicare interetnice vorbite în teritoriu.

Abilităţi: organizare, coordonare, instruire, control, comunicare eficientă, negociere, lucrul în echipă;

Atitudini/comportamente: responsabilitate, respect, receptivitate, obiectivitate, loialitate, tendinţă către dezvoltare profesională;

  Documente ce urmează a fi prezentate:

– Copia buletinului de identitate;

– Cazier juridic;

– Carnetul de muncă;

– Copia permisului de conducere;

  Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin email sau personal

Date de contact: mun. Chişinău str. A. Vlăhuţă, 3, telefon: (022) 22-60-98,  CV-ul va fi expediat pe adresa electronică dmpdcchisinau@mail.ru, cu menţiunea şofer.

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil