Arhiva pentru categoria ‘Comunicate de presă’

Ca reacţie la Conferinţa de presă organizată de consilierii municipali ai PSRM cu tema: „Zeci de milioane de lei, care nu ajung în bugetul municipal al capitalei”, Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului vine cu următoarele precizări:

90 % dintre copii depistaţi fără supraveghere pe străzile oraşului, care cerşesc, duc un mod de viaţă stradal şi abandonează frecvent domiciliul, sunt din republică. În urma raziilor întreprinse sistematic de către specialiştii Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului din mun. Chişinău împreună cu angajaţii Biroului Siguranţă Copii din cadrul Inspectoratelor de Poliţie, mun. Chişinău, copiii respectivi sunt plasaţi în serviciul de plasament de urgenţă în cadrul Centrelor de plasament statale şi nestatale.

Luând în consideraţie prevederile Legii nr. 140 din 14.06.2013 „Privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi” ce stabilesc necesitatea protecţiei şi plasamentul copiilor aflaţi în situaţie de risc, autoritatea tutelară reacţionează în regim de urgenţă, oferindu-le plasament de urgenţă pentru cel puţin 72 de ore, ulterior sunt preluaţi de către autoritatea tutelară locală şi autoritatea tutelară teritorială, unde i se stabilesc o formă optimă de protecţie.

Ce ţine de reparaţia Centrului de zi şi de plasament temporar al copiilor şi tinerilor orfani în perioada postinstituţională „Vatra”, menţionăm că la momentul actual documentaţia tehnică necesară pentru reconstrucţia, reparaţia reţelelor inginereşti, dar şi pentru crearea unui izolator în Centru, precum prevede Hotărârea de Guvern nr. 450 din data 28.04.2006 „Pentru aprobarea Standardelor minime de calitate privind îngrijirea, educarea şi socializarea copilului din Centrul de plasament temporar”, se află în proces de examinare în toate instituţiile abilitate cu eliberarea avizelor pentru efectuarea lucrărilor de reparaţie. După obţinerea avizelor şi aprobărilor, DMPDC va începe renovarea centrului.

Totodată vă aducem la cunoştinţă că DMPDC a înaintat în Consiliul municipal Chişinău proiectul de modificare a regulamentului Centrului respectiv, care este necesar pentru a fi examinat în toate comisiile şi aprobat de CMC.

Menţionăm că nici un copil, depistat în stradă fără supraveghere părintească, nu va fi ignorat, în cazul în care se vor identifica copii aceştia vor fi plasaţi în serviciile statale şi nestatale din municipiul Chişinău. Referitor la beneficiarii plasaţi în momentul sistării activităţii Centrului de zi şi de plasament temporar al copiilor şi tinerilor orfani în perioada postinstituţională „Vatra”, vă informăm că aceştia au depăşit vârsta de înmatriculare în serviciu conform legislaţiei, ulterior au fost plasați în alte instituţii, unde le-a fost acordată toată asistenţa necesară.

Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului vine cu următoarele precizări referitor la situaţia copilului mediatizată pe reţelele de socializare

Copilul respectiv se află în evidenţa DMPDC din anul 2014. A fost înmatriculat în Gimnaziul-internat nr. 2, ulterior a fost reintegrat în familia biologică, însă abandona frecvent domiciliul. Fiind depistat de nenumărate ori vagabondând şi cerşind în stradă, a fost plasat în regim de urgenţă în următoarele servicii: Centrul de zi şi de plasament temporar pentru copii şi tineri orfani în perioada postinstituţională “Vatra”, Centrul de plasament „Curcubeul Speranţei”.

Fiind depistat în stradă, copilul manifesta un comportament agresiv faţă de angajaţii Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, deoarece refuza să meargă în centrul de plasament, unde avea oportunitatea să beneficieze de consiliere psihologică, investigaţii medicale, dar şi ajutor social. Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului în colaborare cu inspectorii superiori ai Biroului siguranţă copii din cadrul Inspectoratelor de poliţie întreprind sistematic razii pentru a depista copiii care se află în municipiul Chişinău fără supraveghere părintească, vagabondează sau cerșesc.

Ţinem să informăm opinia publică că copilul menţionat are părinţi, astfel de fiecare dată când a fost plasat în servicii, era anunţată mama copilului pentru a lua copilul acasă. Totodata era anunţată şi autoritatea tutelară de la locul de trai, întrucât nu domiciliază în mun. Chişinău, care considerau oportun ca copilul să se afle în sânul familiei. Mama împreună cu copilul sunt originari din republică, însă locuiesc într-o localitate din apropierea municipiului Chişinău.

Pentru a evita situaţiile de risc, dar şi situaţia precară în care se afla copilul respectiv, autoritatea tutelară teritorilă a considerat oportun plasarea acestuia în plasament planificat. În această perioadă specialiştii DMPDC cu suportul ONG-urilor au intreprins diverse acţiuni pentru a responsabiliza familia acestuia. Mama copilului s-a angajat oficial în câmpul muncii, a închiriat un imobil în suburbia municipiului Chişinău, după ameliorarea situaţiei în familie a fost reintegrat copilul conform deciziei Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate, la data de 16.03.16, în familia biologică a mamei.

Copilul nominalizat face parte din cei 90% din copiii care cerşesc, vagabondează sau se află fără supraveghere în municipiul Chişinău, sunt din republică (sate, comune, raioane ale RM). Toţi aceşti copii au istorioarele lor înduioşetoare, care conţin numai 10% de adevar din cele povestite de ei. Copilul respectiv, dar şi alţi copii ca el, care fug de acasă, au un comportament deviant, sunt foarte agresivi cu specialiştii DMPDC, care doresc să le ofere ajutor, însă ei de fiecare dată se întorc în stradă deoarece strada le oferă libertatea totală de a decide. Aceştia refuză să meargă în centrele de plasament sau abandonează instituţiile respective la scurt timp de la plasare, întrucât acolo trebuie să respecte anumite reguli, să se conformeze anumitor cerinţe.

Astfel, cei care părăsesc centrul la câteva ore după plasament şi pleacă într-o direcţie necunoscută, nu oferă specialiştilor posibilitatea de a le acorda o asistenţă durabilă, de a-i asista în procesul de reabilitare şi conştientizare a pericolelor şi consecinţelor modului de viaţă stradal.

Menţionăm că majoritatea copiilor care fug din familiile biologice şi care se  reîntorc la scurt timp în mun. Chişinău, considerând o destinaţie atractivă  şi o modalitate de a-şi câştiga existenţa, o fac din cauza indiferenţei, neglijenţei sau incapacităţii părinţilor/reprezentanţilor legali de a educa copiii.

Lipsa serviciilor specializate adresate copiilor cu comportament antisocial şi deviant la nivel local, lipsa de supraveghere de către părinţi şi neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor de întreţinere, de educare şi de instruire a copilului, inclusiv adresarea tardivă către organele poliţieneşti privind plecarea copilului de la domiciliu sunt cauzele principale ale acestui fenomen.

Ce ţine de situaţia copilului menţionat, vă aducem la cunoştinţă că specialiştii DPDC sectorul Centrul s-au deplasat spre locaţia indicată, însă acesta nu a fost de găsit. După identificarea locului aflării copilului, Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului va intreprinde toate masurile de rigoare în vederea protejării acestuia, va fi plasat în plasament de urgenţă, perioadă în care se va face o evaluare complexă a situaţiei familiei şi împreună cu autoritatea tutelară de unde este domiciliază copilul se va lua o decizie.

În conformitate cu Legea nr. 362 „Pentru modificarea şi completarea unor acte legislative”, art. 53 „Părinţii poartă răspundere, prevăzută de legislaţie, pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiunilor de îngrijire şi educaţie a copilului”.

Referitor la articolul cu genericul: „Veste bună pentru fetiţa abandonată la Piața Centrală! O familie de italieni vor să o adopte”, postat de către platformele on-line http://mamaplus.md/ și http://tv8.md, Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului vine cu următoarele precizări:

Foto-simbol: www.google.com

Conform Legii nr. 140 din 14.06.2013 „Privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți”, art. 7 cu privire la atribuţiile autorităţii tutelare teritoriale, în cazul fetiței DMPDC a îndeplinit următoarele atribuții:

– a acordat sprijin autorităţilor tutelare locale în procesul de identificare, evaluare şi asistenţă a copilului aflat în situaţie de risc şi a copilului separat de părinţi şi a participat la acest proces;
– a întreprins, în colaborare cu autoritatea tutelară locală, acţiunile necesare privind prevenirea separării copilului de mediul familial sau privind (re)integrarea lui în familie;

– a asigurat plasamentul planificat al copilului separat de părinţi;
– întreprinde la moment acțiuni privind stabilirea/retragerea statutului de copil rămas temporar fără ocrotire părintească sau de copil rămas fără ocrotire părintească;

– asigură stabilirea statutului de copil adoptabil, dacă nu va fi posibilă reintegrarea în familia biologică;

–  DMPDC va colabora cu instituțiile, structurile din domeniul protecției copilului în vederea identificării unei forme optime de protecție a copilului.

În conformitate cu articolului 20, alin. (1) ale Legii nr. 99 din 28.05.2010 Cu privire la regimul juridic al adopției”, după epuizarea tuturor măsurilor de (re)integrare, în familia biologică ori în familia extinsă, a copilului rămas fără ocrotire părintească, autoritatea teritorială de la domiciliul copilului emite o decizie privind stabilirea statutului de copil adoptabil, statut căruia copilului menționat încă nu îi poate fi atribuit, din motiv că situația fetiței se află în proces de soluționare.

Astfel, în conformitate cu articolul 20 alin. (3) Copilului rămas fără ocrotire părintească din cauza abandonului, dispariţiei fără urmă a părinţilor, stării de sănătate mintală a părinţilor, eschivării de la educaţia copilului, de la apărarea drepturilor şi a intereselor lui legitime i se stabileşte statutul de copil adoptabil după devenirea irevocabilă a hotărârii judecătoreşti privind:

a) decăderea părinţilor din drepturile părinteşti;

b) declararea părinților ca fiind incapabili;
c) declararea părinţilor ca fiind dispăruţi fără urmă sau decedaţi.

Privitor la cazul fetiţei, părinţii biologici încă nu sunt decăzuţi din drepturile părintești, astfel copilului încă nu îi poate fi atribuit statutul adoptabil.

Vă aducem la cunoștință că conform art. 33 Cu privire la condiţiile pentru adopţie internatională”, lit. c) copilul adoptabil fără nevoi speciale (copil adoptabil cu vârsta de pînă la 7 ani) este adoptat de către adoptatorul cu domiciliul în străinătate dacă nu a fost cerut în adopţie naţională (prioritate având adopția națională) ori în tutelă sau curatelă timp de un an din momentul luării la evidenţă drept copil adoptabil.

26 mai, ora 15.00 – întâlnire cu copiii rămaşi fără ocrotire părintească, absolvenţi ai ciclului de învăţământ liceal – promoţia 2017

Chişinău, 26 mai 2017

La data de 26 mai 2017, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor organizează tradiţionala întâlnire cu copiii rămaşi fără ocrotire părintească, absolvenţi ai ciclului de învăţământ liceal – promoţia 2017.

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului organizează  întâlnirea anuală cu copiii rămaşi fără ocrotire părintească, absolvenţi ai ciclului de învăţământ liceal – promoţia 2017. Evenimentul va avea loc la data de 26 mai 2017, ora 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Chişinău, biroul 13.

Tinerii se vor întâlni cu reprezentanţii Primăriei mun. Chişinău, Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerului Educaţiei şi alte persoane oficiale. În discuţie vor fi puse aspecte privind incluziunea socială a tinerilor rămaşi fără ocrotire părintească, posibilităţi de continuare a studiilor,  precum şi de încadrare în câmpul muncii.

Prin desfăşurarea acestui eveniment se doreşte de a crea o colaborare informaţională pe toată verticala administraţiei publice, nivel central şi local, în asigurarea condiţiilor favorabile pentru însuşirea de către absolvenţii cu statut de copil rămas fără ocrotire părintească a unei profesii / meserii, care ulterior va facilita încadrarea socială şi profesională a acestora.

Actualmente în evidenţa autorităţii tutelare teritoriale din mun. Chişinău sunt 1534 de copii rămaşi fără îngrijire părintească, dintre care 11 absolvesc anul acesta clasa a XII-a şi 55 – clasa a IX-a.

INVITAŢIE PENTRU PRESĂ

Masă rotundă cu prilejul Zilei Internaţionale a Familiei cu genericul: FAMILIA – FACTOR DECISIV DE PROTECŢIE ŞI EDUCAŢIE PENTRU COPII

Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului invită reprezentanţii instituţiilor media să participe la masa rotundă cu genericul: ,,Familia – factor decisiv de protecţie şi educaţie”, organizată în cadrul Zilei Internaţionale a Familiei.

Evenimentul se va desfăşura pe data de 12 mai 2017, ora. 10.00, în sala de şedinţe a Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, adresa Alexandru Vlăhuţă, nr. 3.

La masa rotundă vor participa reprezentanţi ai Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei; Avocatul Poporului pentru protecția drepturilor copilului; Primăriei municipiului Chişinău; ONG- urilor care activează în domeniul protecţiei copilului; cu copii adoptaţi, cu copii sub tutelă/curatelă, familii care beneficiază de serviciile de zi pentru copii cu vârsta până la 3 ani (Creşă), Serviciul maternal, familii de asistenţi parentali profesionişti şi asistenţi personali, familii din programul de prevenire, familii care beneficiază de serviciile „Echipei Mobile”.

Scopul evenimentului este de a analiza politicile parteneriatelor iniţiate în suportul copiilor şi familiilor şi de a discuta rezultatele acţiunilor de prevenire a instituţionalizării copiilor în mun. Chişinău, precum şi necesităţile şi problemele familiilor cu copii din mun. Chişinău.

 

 

Ex.: Silvia Laşcu
Specialist în Relaţii publice
Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului
tel. (022) 22-94-49
web: www.dmpdc.md

Ca reacţie la briefingul de presă organizat de consilierii municipali din fracţiunea PSRM, la data de 2 mai 2017, Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului vine cu următoarele precizări:

Luând în consideraţie dispoziţia Primarului general nr. 47-d din 23.01.2017 a fost dispus ca Direcţia generală educaţie, tineret şi sport în colaborare cu Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului să asigure, pe o perioadă temporară plasamentul de urgenţă al copiilor aflaţi în situaţie de risc, depistaţi în stradă fără supraveghere, cu vârsta cuprinsă între 13-18 ani (care conform legislaţiei durează de la 72 de ore până la 45 de zile), având în vedere că la nivel de municipiu, precum şi republică nu este creat un serviciu cu un program educaţional adaptat necesităţilor acestei categorii de copii, în urma închiderii în 2013 a Centrului de Plasament Temporar pentru Minori (CPTM) din subordinea Comisariatului general de poliţie al Ministerului Afacerilor Interne – unicul serviciu adaptat pentru plasamentul de urgenţă şi plasamentul temporar a copiilor din diferite categorii.

Legea nr. 140 din 14.06.2013 “Cu privire la protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi” impune autoritatea tutelară teritorială de a asigura asistenţa necesară şi plasamentul copilului a cărui viaţă sau sănătate sunt în pericol iminent, indiferent de mediul în care acesta se află, iar Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului întreprinde măsuri de urgenţă de a face faţă situaţiei întrucât nu există un cadru legal care ar reglementa protecţia acestor copii.

Datorită aportului Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport din luna ianuarie, 2017 au fost plasaţi 24 de copii (majoritatea copiilor depistaţi în situaţie de risc pe străzile oraşului sunt din republică), iar în prezent este asigurat plasamentul de urgenţă a 5 copii aflaţi în situaţie de risc cu vârsta cuprinsă între 13-18 ani în incinta Gimnaziului-internat nr. 3, care dispune atât de spaţiu, cât şi de personal calificat până la identificarea soluţiei prevăzute de legislaţie: reintegrarea în familia biologică ori plasamentul planificat al copilului.

Gimnaziul-internat nr. 3 care activează în baza Regulamentului-cadru aprobat prin ordinul ministrului educaţiei nr. 256 din 30 aprilie 2010 „Cu privire la organizarea şi funcţionarea instituţiei de tip rezidenţial”, are dreptul, în baza pct.15 să creeze de comun acord cu APL o serie întreagă de servicii, inclusiv Centru de plasament în regim de urgenţă pentru copiii străzii.

Menţionăm că proiectul de decizie „Cu privire la modificarea denumirii Centrului de zi şi de plasament temporar al copiilor orfani în perioada postinstituţională „Vatra”, aprobarea Regulamentului, organigramei şi statelor de personal ale Centrului, precum şi proiectul bugetului Direcţiei pe anul 2017 au fost prezentate de ceva timp în urmă la Consiliul municipal Chişinău, dar spre regret, până în prezent nu au fost aprobate de către CMC.

Totodată, aducem la cunoştinţa opiniei publice că în subordinea DMPDC sunt 5 centre de plasament, dintre care unul este în reparaţie, iar statele de personal, dotarea şi Regulamentul nu corespunde plasamentului de urgenţă a acestor categorii de copii.

Doamna Eugenia Ceban, consilier municipal din partea fracţiunii PSRM a lansat în spaţiu public mai multe acuzaţii nefondate referitoare la instituțiile din subordinea Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului şi calitatea serviciilor prestate de ele, denaturând realităţile şi dând dovadă de o cunoaştere superficială a cadrului legislativ normativ republican din domeniu.

Acest lucru a fost vizibil şi la data de 02 mai 2017, ora 15.00 în timpul sosirii inopinate a doamnei Eugenia Ceban la şedinţa de lucru convocată de DMPDC, cu participarea reprezentanţilor Direcţiei educaţiei, Direcţiei sănătate, Inspectoratului de poliţie, ONG – uri, ș.a. în scopul identificării soluţiilor pentru plasamentul de urgenţă a copiilor cu vârsta cuprinsă între 13-18 ani, depistaţi nesupravegheaţi în stradă, dat fiind faptul că Gimnaziul-internat nr. 3 îşi întrerupe activitatea pe timp de vară. La această şedinţă doamna Eugenia Ceban a demonstrat o atitudine neprofesionistă, lansând învinuiri nefondate în adresa conducerii şi specialiştilor DMPDC.

Această situaţie a fost filmată de echipa unui post de televiziune privat din ţară, care au ieșit din sală exact după ce Eugenia Ceban şi-a finisat discursul denigrator, refuzând să participe la şedinţă şi chiar să se implice în identificarea soluţiilor de rezolvare a problemei, dat fiind faptul că dumneaei este reprezentantul Consiliului municipal Chişinău şi ar trebui să acţioneze corespunzător atribuţiilor care i se cuvin în înlăturarea lacunelor din diverse instituţii care prestează servicii sociale.

Reieşind din cele expuse apelăm la perspicacitatea, responsabilitatea şi bunul simţ al tuturor consilierilor care sunt membri ai Consiliului municipal Chişinău de a se implica în identificarea soluţiilor de rezolvare a situaţiei în interesul superior al copiilor aflaţi în situaţie de risc prin înaintarea propunerilor şi recomandărilor constructive care ulterior vor facilita procesul de găsire a soluţiilor potrivite pentru această categorie de copii.

Comunicat de presă

În legătură cu schimbările climaterice din Republica Moldova, precum şi declararea situaţiei excepţionale de către autorităţile publice centrale, Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului aduce la cunoştinţă tuturor instituţiilor din subordinea DMPDC despre asigurarea protecţiei securităţii şi sănătăţii la locul de muncă a angajaţilor şi ocrotirea vieţii şi sănătăţii  copiilor care se află în serviciile autorităţilor tutelare Chişinău. Astfel, vă informăm că în cazul apariţiei accidentelor neprevăzute  comunicaţi de urgenţă Serviciul Situaţii Excepţionale, la numărul de telefon – 901, dar şi şeful interimar al Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, doamna Rodica Terehovschi.

Reieşind din cele expuse apelăm la vigilenţa tuturor angajaţilor de a acţiona prompt referitor la cele menţionate.

Comunicat de presă

La data de 16 martie 2017, în incinta Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului se va desfăşura şedinţa de totalizare a „Raportului anual de activitate” a anului 2016.

Evaluarea are ca scop trecerea în revistă a principalelor progrese înregistrate în domeniul protecţiei drepturilor copilului, a dificultăţilor întâmpinate şi soluţiilor identificate, precum şi formularea obiectivelor pentru anul 2017.

Activitatea se va desfăşura joi, 16 martie 2017, cu începere de la ora 10:00, în sala de şedinţe din incinta Direcţiei, strada Alexandru Vlăhuţă, nr. 3.

Ca reacţie la Conferinţa de presă cu genericul: „Fraude de proporţii în domeniul reparaţiei drumurilor şi al asistenţei sociale. Prezentarea documentelor”, susţinută de consilierii municipali din fracţiunea PSRM, la data de 16 ianuarie 2017, Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului vine cu următoarele precizări:

Centrul de zi şi de plasament temporar al copiilor orfani în perioada postinstituţională „Vatra” (care este situat în str. I. Botezătorul, or. Chişinău şi nu în orăşelul Vatra, aşa cum au relatat unele surse media în urma declaraţiilor făcute  de consilierul municipal dna Eugenia Ceban) reprezintă o instituţie desemnată să ofere asistenţă socială, temporară, copiilor şi tinerilor rămaşi fără ocrotire părintească din municipiul Chişinău, în perioada postinstituţională, cu vârsta între 15 şi 18 ani, iar în cazuri excepţionale, şi până la vârsta de 25 de ani.

Centrul „Vatra” a fost constituit prin Decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 4/20 din 31.10.2002. Activitatea  Centrului este coordonată de comun acord cu Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, care exercită monitorizarea şi evaluarea activităţii instituţiei, inclusiv modalităţile de educaţie a copiilor plasaţi în Centru.

Plasarea beneficiarilor în Centru se efectuează în baza deciziei Comisiei pentru protecţia copilului din cadrul Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului, cu prezentarea dosarului personal al beneficiarului sau în regim de urgenţă.

Luând în consideraţie prevederile Legii nr. 140 din 14.06.2013 „Privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi        ” ce stabilesc necesitatea protecţiei şi plasamentul copiilor aflaţi în situaţie de risc, autoritatea tutelară este obligată să reacţioneze în regim de urgenţă, oferindu-le plasament de urgenţă pentru cel puţin 72 de ore, cu posibilitatea de prelungire până la 45 de zile. Conform principiilor enunţate în articolul 4 al Legii nr. 140 din 14.06.2013 „Privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi” urmează să fie înfăptuită fără discriminare.

În legătură cu afirmaţiile aduse de doamna Eugenia Ceban, consilier municipal, cu privire la copiii din Gimnaziul – internat nr.2, care din spusele dumneaei „au fost plasaţi în Centrul de zi şi de plasament temporar al copiilor orfani în perioada postinstituţională „Vatra”, iar după suspendarea activităţii acestuia la finele anului 2016, au ajuns în stradă”, aducem la cunoştinţa opiniei publice următoarele:

În contextul Strategiei naţionale şi Planului de acţiuni privind reforma sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului pe anii 2007-2012 şi Strategiei pentru protecţia copilului pentru anii 2014-2020 şi Planul de Acţiuni 2016-2020, Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului în parteneriat cu AO „Lumos Foundation Moldova” şi alte organizaţii statale şi neguvernamentale a realizat procesul de dezinstituţionalizare a copiilor. Astfel, până la finele anului 2015, din Gimnaziul – internat nr.2 au fost dezinstituţionalizaţi 434 de copii: 254 au absolvit instituţia şi au fost asistaţi pentru socializare şi profesionalizare, 131 copii au fost reintegraţi în familia biologică sau extinsă (cu acordarea suportului social, material, financiar, psihologic şi pedagogic acestor familii), 37 copii – plecaţi împreună cu părinţii peste hotare sau transferaţi, la cererea părinţilor, în alte localităţi, instituţii,  12 copii – plasaţi în servicii de tip familial (asistenţa parentală profesionistă, casa comunitară pentru copii aflaţi în situaţie de risc).

Afirmăm cu toată responsabilitatea că nici un copil – fost beneficiar al Gimnaziului-internat nr. 2 din mun. Chişinău, nu era plasat în Centrul „Vatra” la momentul suspendării activităţii acestuia. Mai mult ca atât, în momentul suspendării activităţii, în centrul respectiv era plasat doar un singur minor cu vârsta de 17 ani, care a fost transferat într-un alt centru pentru copii, iar ceilalţi beneficiari, fiind maturi (cu vârsta de la 21 de ani în sus) au fost preluaţi de Direcţia generală asistenţă socială şi beneficiază de serviciile destinate persoanelor mature (inclusiv ale Centrului de găzduire şi orientare pentru persoanele fără domiciliu stabil din str. Haltei, nr.2). Read the rest of this entry »

Comunicat de presă

dmpdcÎn contextul difuzării reportajelor de către mass-media cu privire la persoanele reţinute de către Centrul Naţional Anticorupţie, fiind bănuite că ar favoriza unii agenţi economici care participau la licitaţii, pentru a livra ulterior alimente alterate instituţiilor preşcolare şi şcolare, Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului informează opinia publică că s-a autosesizat asupra cazului respectiv şi va întreprinde măsurile necesare în limitele competenţei sale, pentru a asigura respectarea drepturilor copilului, prima măsură fiind verificarea calităţii produselor livrate instituţiilor din subordinea Direcţiei noastre.