Arhiva pentru categoria ‘Funcţii vacante’

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în protecţia familiei

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în protecţia familiei.

Scopul general al funcţiei:

Asigurarea protecţiei sociale a familiilor defavorizate social, precum şi accesul acestora la serviciile sociale de calitate.

Sarcinile de bază:

 1. Propagă legislaţia privind protecţia socială a familiei şi a copilului.
 2. Coordonează, evaluează şi monitorizează activitatea specialiştilor în protecţia familiei şi a supervizorilor în relaţiile cu asistenţii sociali din localităţile suburbane.
 3. Supraveghează, monitorizează activitatea serviciului: Asistenţă parentală profesionistă, echipa mobilă, asistenţi personali şi serviciilor specializate pentru copii/tineri cu nevoi speciale statale / nestatale;
 4. Asigură conlucrarea Direcţiei generale şi subdiviziunilor acesteia în raport cu Fondul municipal de susţinere socială a populaţiei;
 5. Colaborează cu instituţiile şi organizaţiile statale şi neguvernamentale care prestează serviciile sociale familiilor defavorizate social:

 Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii: superioare în domeniul pedagogiei sau administraţiei publice.
Experienţă profesională: minimum 1 ani în domeniu,   preferabil experienţă în serviciul public.

Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • Cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Navigare Internet;

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, instruire, motivare, mobilizare, soluţionare de probleme, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate,flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Read the rest of this entry »

ANUNŢ pentru ocuparea funcţiei vacante de Asistent social în cadrul Serviciului Asistenţă parentală profesionistă

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului  anunţă concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de Asistent social responsabil de serviciu.

                                                                              Atribuţii de serviciu:

 1. Elaborează planul individual de asistenţă a copilului înainte de plasarea acestuia în serviciu, conform rezultatelor evaluării necesităţilor de asistenţă şi dezvoltare ale copilului;
 2. Realizează potrivirea competenţelor profesionale, a termenelor şi condiţiilor în care a fost aprobat asistentul parental profesionist cu necesităţile de asistenţă şi devoltare ale copilului;
 3. Pregătirea psihologică a familiei şi a copilului spre reintegrare şi monitorizarea acestora în perioada postreintegrare;
 4. Organizează activităţi cu beneficiarii serviciului APP (seminare, mese rotunde, şcoli de vară ect.);
 5. Elaborează rapoarte periodice privind serviciului APP.

    Cerinţe:

 • studii superioare în domeniul: pedagogiei, psihologiei, psihopedagogiei, asistenţei sociale, medicinei;
 • experienţă profesională în domeniu cel puţin 1 an;
 • cunoştinţe de operare PC (calculator).

   Pentru aplicare vor fi prezentate:

 • Copia Buletinului de identitate;
 • Copia Diplomei de studii superioare;
 • Carnetul de muncă.

Date de contact: Chişinău str. A. Vlăhuţă, 3, telefon:

(022) 22-60-98,  CV-ul va fi expediat pe adresa electronică dmpdcchisinau@mail.ru, cu menţiunea „asistent social responsabil de  serviciul asistenţă parentală profesionistă”

Anunţ pentru ocuparea funcţiei vacante de Manager al Serviciului Asistenţă Parentală Profesionistă

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs  pentru ocuparea funcţiei vacante de manager al Serviciului Asistenţă Parentală Profesionistă

Atribuţii de serviciu:
1) coordonează activităţile de admitere a beneficiarilor în Serviciu, de evaluare complexă, de elaborare a planurilor individualizate de asistenţă, precum şi semnează acordurile cu beneficiarii;
2) supervizează, monitorizează şi evaluează activitatea asistenţilor personali;
3) elaborează rapoarte periodice privind activitatea Serviciului;
4) colaborează cu specialiştii din cadrul altor servicii implicate direct sau indirect în acordarea de asistenţă beneficiarilor Serviciului.

Cerinţe:
• studii superioare în domeniul: pedagogiei, psihologiei, psihopedagogiei, asistenţei sociale, medicinei.
• experienţă profesională în domeniu: 1 an
• cunoştinţe de operare PC (calculator)

Pentru aplicare vor fi prezentate:
• Copia Buletinului de identitate
• Copia Diplomei de studii superioare
• Carnetului de muncă

Date de contact: Chişinău str. A. Vlăhuţă, 3, telefon: (022) 22-60-98,  CV-ul va fi expediat pe adresa electronică dmpdcchisinau@mail.ru, cu menţiunea „manager al serviciului asistenţă parentală profesionistă”

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef al Direcţiei reintegrare familială şi adopţie

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacantă prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, anunţă rezultatele concursului.

Lista candidaţilor care a promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef al Direcţiei reintegrare familială şi adopţie al DMPDC:

 1. Grincu Tatiana;

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist jurist în resurse umane

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist jurist în resurse umane.

Scopul general al funcţiei:

Eficientizarea activităţii autorităţii publice prin implementarea politicii şi procedurilor moderne de lucru cu personalul;

Sarcinile de bază:

 1. Elaborarea fișelor de post;
 2. Perfectarea acordurilor de colaborare cu organizațiile neguvernamentale;
 3. Asigură procesul de organizare a şedinţelor Direcţiei generale

4.Perfectează bazei de date lunare pentru polițile de asigurare

Atribuţiile de serviciu

1. Asigură procesul de organizare a şedinţei operative a Direcţiei generale.

a) Repartezează faxograma la toate subdiviziunile DMPDC;

b)Participă la şedinţele operative,

c)Efectuează procesul – verbal;

d)Efectuează apelul celor prezenţi;

4.Responsabilităţi:

1.Respectarea legislaţiei muncii, a legislaţiei privind serviciul public, altor acte normative ce reglementează lucrul resurse umane;

2.Executarea în termenul şi în modul stabilit a acţiunilor incluse în planul de activitate;

3.Implementarea eficientă a procedurilor moderne de lucru cu personalul;

4.Păstrarea confidenţialităţii cu privire la informaţia inclusă în baza de date.

Read the rest of this entry »

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă desfăşurarea probei scrise şi a interviului în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef al Direcţiei reintegrare familială şi adopţie

În baza dosarelor examinate şi în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacantă prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, anunţă desfăşurarea probei scrise şi interviului.

Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei vacantă de şef al Direcţiei reintegrare familială şi adopţie:

 1. Grincu Tatiana;
 2. Jitari Ianîş;

Proba scrisă se va desfăşura la data de 18.10.2017, cu începere de la orele 13.30, interviul se va desfăşura la data de 18.10.2017, cu începere de la ora 14.30, în incinta Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului.

ANUNŢ de suplinire a funcţiei vacante de pedagog de zi în cadrul Centrului de plasament pentru copii

Scopul general al funcţiei:

Este responsabil de asistenţa pedagogică a copiilor cu cerinţe educative speciale-beneficiari ai Centrului.

Sarcinile de bază:

 1. Asigură asistenţă pedagogică de calitate conform necesităţilor de dezvoltare a copiilor cu cerinţe educative speciale-beneficiarii Centrului;
 2. Participă la elaborarea Planului de acţiuni anual a Centrului;

Atribuţiile de serviciu:

 1. Participă la organizarea şi desfăşurarea şedinţelor de lucru a echipei multidisciplinare în Centru;
 2. Participă la organizarea şi desfăşurarea activităţilor consultative din cadrul Centrului;
 3. Asigură securitatea psihologică şi pedagogică a copiilor cu necesităţi speciale;
 4. Cunoaşte curicula generală pentru clasele primare aprobată de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova
 5. Raportează periodic (trimestrial, anual) managerului Centrului conform specificului activităţii despre rezultatele activităţii profesionale;
 6. Organizează şedinţe de consiliere logopedică (în grup sau individual);

Cerinţele funcţiei faţă de persoană:

Studii: superioare de specialitate domeniul psihopedagogiei speciale și pedagogiei.

Experienţă profesională: experienţă profesională – preferabil 1 an

Cunoştinţe: cunoaşterea legităţilor de dezvoltare a copiilor în general şi a copiilor cu cerinţe educative speciale în particular, cunoaşterea la perfecţie a limbilor română şi rusă ect.

Documente ce urmează a fi prezentate:

Copia buletinului de identitate, Copia carnetului de muncă, Copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor: Pruteanu Alexandru, şef Serviciu resurse umane, telefon: 022 22 60 98.

Date de contact: mun. Chişinău, str. A. Vlăhuţă 3, bir. 14.

Cv-ul va fi expediat pe adresa electronică dmpdcchisinau@mail.ru, cu menţiunea pedagog de zi.

Read the rest of this entry »

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de specialist contabil

  Scopul general al funcţiei:

Asigurarea evidenţei contabile, relaţii cu trezorăria şi terţi, evidenţa cheltuielilor şi executării bugetului în conformitate cu Legea contabilităţii RM nr.113 din 27.04.2007, Instrucţiunea cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice nr. 85 din 08.10.1996 şi alte dispoziţii legale în vigoare.

    Sarcinile de bază:

 1. Asigură calcularea salariului angajaţilor Direcţiei generale şi subdiviziunilor acesteia, perfectează lunar declaraţia pe impozit şi venit, întocmeşte darea de seamă trimestrială şi anuală pentru CNAS conform formularului 4 BASS, darea de seamă anuală conform formularului REV-5 pentru CNAS, declaraţia anuală către Inspectoratul Fiscal privind impozitul pe venit al fiecărui angajat. Întocmeşte rapoarte financiar-contabile şi verifică corelarea acestora, întocmeşte notele de contabilitate 5 şi 5A şi ţine evidenţa acestora.
 2.  Asigură si gestionează în mod eficient întregul patrimoniu al Direcţiei;
 1. Evaluează, monitorizează corectitudinea executării bugetului aprobat, respectării actelor normative în domeniu;
 2. Organizează instruirea metodică a specialiştilor responsabili de gestionarea bunurilor materiale din subdiviziunile Direcţiei generale;
 3. Organizează si coordonează contabilitatea operaţiilor de capital, evidenţa fondurilor fixe, stocurilor,  trezoreriei, cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor, contabilitatea angajamentelor şi altor elemente patrimoniale, contabilitatea de gestiune în conformitate cu legislaţia în vigoare. Completează lunar notele de contabilitate nr. 5, 5a, contabilizează facturile emise, înregistrează facturi de prestări de la furnizori, întocmeşte rapoarte financiar-contabile şi verifică corelarea acestora;

Read the rest of this entry »

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal contabil

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal contabil.

   Scopul general al funcţiei:

Asigurarea evidenţei contabile, relaţii cu trezorăria şi terţi, evidenţa cheltuielilor şi executării bugetului în conformitate cu Legea contabilităţii RM nr.113 din 27.04.2007, Instrucţiunea cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice nr. 85 din 08.10.1996 şi alte dispoziţii legale în vigoare.

    Sarcinile de bază:

 1. Asigură calcularea salariului angajaţilor Direcţiei generale şi subdiviziunilor acesteia, perfectează lunar declaraţia pe impozit şi venit, întocmeşte darea de seamă trimestrială şi anuală pentru CNAS conform formularului 4 BASS, darea de seamă anuală conform formularului REV-5 pentru CNAS, declaraţia anuală către Inspectoratul Fiscal privind impozitul pe venit al fiecărui angajat. Întocmeşte rapoarte financiar-contabile şi verifică corelarea acestora, întocmeşte notele de contabilitate 5 şi 5A şi ţine evidenţa acestora.
 2.  Asigură si gestionează în mod eficient întregul patrimoniu al Direcţiei;
 1. Evaluează, monitorizează corectitudinea executării bugetului aprobat, respectării actelor normative în domeniu;
 2. Organizează instruirea metodică a specialiştilor responsabili de gestionarea bunurilor materiale din subdiviziunile Direcţiei generale;
 3. Organizează si coordonează contabilitatea operaţiilor de capital, evidenţa fondurilor fixe, stocurilor,  trezoreriei, cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor, contabilitatea angajamentelor şi altor elemente patrimoniale, contabilitatea de gestiune în conformitate cu legislaţia în vigoare. Completează lunar notele de contabilitate nr. 5, 5a, contabilizează facturile emise, înregistrează facturi de prestări de la furnizori, întocmeşte rapoarte financiar-contabile şi verifică corelarea acestora;

Read the rest of this entry »

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef al Direcţiei reintegrare familială şi adopţie

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef al Direcţiei reintegrare familială şi adopţie.

       Scopul general al funcţiei:

Eficientizarea activităţii autorităţii publice prin implimentarea politicii şi procedurilor moderne de lucru cu personalul, crearea unui corp de funcţionari publici profesionişti, în vederea realizării optime ale obiectivelor DMPDC.

       Sarcinile de bază:

 1. Conduce, organizează, coordonează şi planifică activitatea Direcţiei;
 2. Elaborează strategii şi principii comunitare, acte normative, care reglementează activitatea specialiştilor de nivel municipal, sectorial;
 3. Organizează evaluarea şi monitorizarea activităţii specialiştilor din subordine privind evidenţa şi protecţia copilului aflat în dificultate;
 4. Organizează seminare, şedinţe de lucru cu diverse structuri statale şi nestatale în domeniul protecţiei drepturilor copilului;
 5. Acordă asistenţă informaţională şi metodologică specialiştilor din domeniu;
 6. Asigură implementarea noilor tehnologii de eficientizarea a sistemului de protecţie a drepturilor copilului.

Read the rest of this entry »