Arhiva pentru categoria ‘Funcţii vacante’

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de șef de gospodărie la Centrul de plasament pentru copii

1.Scopul general al funcţiei:

Şeful de gospodărie se conduce în activitatea sa de Constituţia Republicii Moldova, Legea privind drepturile copilului, hotărârile Parlamentului, actele normative ale Guvernului, deciziile APL, tratatele internaţionale, deciziile Consiliului municipiului Chişinău, dispoziţiile Primarului general, alte acte normative şi legislative  şi regulamentul de activitate al Centrului.

Şeful de gospodărie se află în subordinea managerul Centrului şi contabilității DMPDC;

2. Atribuţiile de serviciu:

 1. Folosirea la maxim a calităţilor umane şi abilităţilor  profesionale pentru realizarea sarcinilor de serviciu;
 2. Adaptabilitate la locul de muncă;
 3. Responsabilitate;
 4. Capacitate relaţională;
 5. Se deplasează în teren pentru a-şi îndeplini atribuţiile funcţionale, la necesitate;
 6. Contribuie la dezvoltarea serviciilor sociale specializate;
 7. Centralizează necesarul de mijloace fixe şi consumabile;
 8. Contactează furnizori şi negociază condiţii financiare favorabile CENTRULUI;
 9. Asigură respectarea bugetului alocat;
 10. Organizează activitatea de transport şi recepţie a materialelor;
 11. Raportează neconcordanţele între bugetul de consumabile şi necesar
 12. Identifică furnizori, analizează şi prezintă Directorului Administrativ oferte favorabile Centrului.
 13. Asigură fluxul de documente necesare perfectării contractelor.
 14. Arhivează copii de contracte.
 15. Urmăreşte derularea contractelor cu furnizorii de servicii.
 16. Monitorizează consumul şi propune măsuri de reducere
 17. Asigură remedierea situaţiilor neprevăzute.

3. Responsabilităţile:

 1. Asigură buna funcţionare a mijloacelor fixe de uz comun;
 2. Asigură un mediu de lucru sigur şi condiţii bune de lucru;
 3. Asigură fluxul de documente justificative şi le arhivează;
 4. Distribuirea materialelor şi a rechizitelor conform bugetelor şi a normelor interne;
 5. Calitatea mediului de lucru al angajaţilor (condiţiile fizice);
 6. Respectarea confidenţialităţii datelor la care are acces;
 7. Raportarea la timp a abaterilor sesizate;
 8. Transmiterea integrală şi în timp util a informaţiilor către destinatarul  corespunzător;
 9. Păstrarea documentelor justificative;
 10. Îmbunătăţirea permanentă a calităţii pregătirii sale profesionale şi de specialitate;
 11. Păstrarea confidenţialităţii informaţiilor legate de Centrul;
 12. Utilizarea şi păstrarea în bune condiţii a documentelor cu regim special;
 13. Modul de utilizare a echipamentelor, consumabilelor, altor materiale şi mijlloace fixe puse la dispoziţie de Centrul;
 14. Respectarea prevederilor, a normelor interne şi a procedurilor de lucru privitoare la postul său;
 15. Adoptă permanent un comportament în măsură să promoveze imaginea şi interesele Centrului;
 16. Se implică în vederea soluţionării situațiilor de criză care afectează Centrul.
 1. Efectuează depozitarea şi calcularea tuturor bunurilor materiale primite la Centrul inclusiv şi ajutoarele materiale;
 2. Poartă răspundere personală pentru evidenţa, controlul şi distribuirea tuturor bunurilor materiale primite de Centru;
 3. Participă la realizarea meniurilor;
 4. Face comanda produselor alimentare conform specificaţiilor şi contractelor existente;
 5. Verifică calitatea şi cantitatea produselor livrate;
 6. Verifică calitatea păstrării produselor alimentare şi termenele de valabilitate a fiecărui produs;
 7. Întocmeşte meniul de decontarea a produselor zilnic şi prezintă lunar darea de sema la DGPDC;
 8. Întocmeşte acte de decontare sau de instalare a bunurilor la indicaţia managerului;
 9. Ține evidenţa la toate defecţiunile existente şi raportează managerului spre a fi lichidate;
 10. Asigură cu dezinfectante şi material necesare grupurile sanitare;
 11. Ţine la evidenţa asigurarea cu materiale de cancelarie şi necesarul de procurări;
 12. Solicită de la furnizori, păstrează şi transmite la DGPDC facturile fiscale;
 13. Organizează Ziua Sanitară în Centru de comun cu personalul tehnic şi bucătar;
 14. Organizează Ziua Sanitară pe terenul adiacent Centrului de 2 ori pe an;
 15. Prezintă la solicitarea managerului conturi de transfer pentru anumite articole;
 16. Respectă  normele etice profesionale şi legislaţia privind protecţia socială;
 17. Îndeplineşte  cu operativitate şi profesionalism atribuţiile funcţionale;
 18. Dă  dovadă de onestitate în executare atribuţiilor profesionale.

   Cerinţe pentru participare la concurs:

   Studii: superioare sau medii de specialitate în domeniu.

Experienţă profesională: preferabil 1 an.

Abilităţi: de planificare şi organizare a activităţii profesionale; de comunicare; de negociere şi aplanare a conflictelor; de activitate în echipă; abilităţi PC (Windows,Word) gândire critică, deductivă.

Atitudini/comportamente: Toleranţă şi respect faţă de oameni, responsabilitate şi spirit de activitate în echipă, receptivitate la idei noi şi tendinţă spre perfecţionare profesională, obiectivitate şi loialitate faţă de cetăţeni şi colegii de serviciu.

Documente ce urmează a fi prezentate:

Copia buletinului de identitate, Copia carnetului de muncă, Copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare,

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Pruteanu Alexandru, șef al Serviciului resurse umane, Telefon: 022 22 60 98, Date de contact: mun. Chişinău, str. A. Vlăhuţă 3, bir. 14

Cv-ul va fi expediat pe adresa electronică chisinaudmpdc@gmail.com, cu menţiunea șef de gospodărie.

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de dădacă la Centrul de plasament pentru copii

Scopul general al funcţiei: Contribuie la realizarea şi respectarea drepturilor copilului în cadrul procesului de reintegrare şi resocializare în familia biologică nucleară sau extinsă.

Sarcinile de bază:

 1. Integrarea şi adaptarea copilului la specificul Centrului de plasament;
 2. Familiarizarea copilului cu Copii din Centru;
 3. Cunoaşterea regimului zilnic din Centru şi obişnuirea copilului cu respectarea lui;
 4. Cunoaşterea Regulamentului Centrului de Plasament, a cerinţelor şi exigenţelor faţă de conduită atât din interiorul, cât şi din exteriorul Centrului;
 5. Crearea unui climat afectiv şi moral corespunzător desfăşurării în bune condiţii a activităţilor;

Atribuţiile de serviciu:

 1. Respectă strict instrucţiunea despre ocrotirea vieţii şi sănătăţii copiilor, regulile de protecţie a muncii;
 2. Acordă ajutor educatorului în organizarea procesului educativ-instructiv, formarea deprinderilor cultural-igienice în timpul mesei, spălatului, îmbrăcării etc., în fortificarea sănătăţii şi dezvoltarea fizică a copiilor;
 3. Asigură păstrarea şi menţinerea bunurilor materiale, restabilirea, completarea şi evidenţa strictă a acestora;
 4. Primeşte hrana de la blocul alimentar în echipament special, conform graficului şi o transportă în grupă în vase acoperite;
 5.  E categoric interzis să ia cu sine copii la blocul alimentar;
 6. Se interzice să lase hrana fără supraveghere în locuri accesibile copiilor;
 7. Spală geamurile după necesitate;
 8. Acordă ajutor educatorului la pregătirea copiilor de plecarea şi venirea de la plimbare;
 9. Este responsabil de menţinerea ordinii şi curăţeniei în sală, dormitor, antreu şi alte spaţii, efectuând curăţenia umedă de două ori pe zi,
 10. Verifică sistematic şi respectă stric regulile sanitaro-epidemiologice;
 11. Aerisirea încăperile conform graficului, efectuează prelucrarea veselei cu soluţii dezinfectante şi respectă regimul de dezinfecție în timpul carantinei;
 12. Efectuează schimbul lengeriei de pat o dată la 10 zile şi a ștergarelor în dependenţă de necesitate, marchează lenjeria împreună cu educatorul;
 13. Pentru situaţii de excepţii, cunoaşte numerele de telefon ale managerului, adjunctului managerului, pompierilor, poliţiei de sector, salvării, medicului de familie de sector;
 14. Consemnează cu regularitate în Registrul de mesaje toate informaţiile care s-au petrecut în timpul turei;
 15. Păstrează confidențialitatea informaţiei privind viaţă intimă a copiilor şi familiilor pe care o obţin în urma exercitării de serviciu, conform Codului Deontologic de Etică Profesională;

   Cerinţe pentru participare la concurs:

   Studii: medii de specialitate

Experienţă profesională: preferabil 1 an.

Abilităţi: de planificare şi organizare a activităţii profesionale; de comunicare; de activitate în echipă; abilităţi PC (Windows,Word) gândire critică, deductivă.

Atitudini/comportamente: Toleranţă şi respect faţă de oameni, responsabilitate şi spirit de activitate în echipă, receptivitate la idei noi şi tendinţă spre perfecţionare profesională, obiectivitate şi loialitate faţă de cetăţeni şi colegii de serviciu.

Documente ce urmează a fi prezentate:

Copia buletinului de identitate, Copia carnetului de muncă, Copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare,

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Pruteanu Alexandru, șef al Serviciului resurse umane, Telefon: 022 22 60 98

Date de contact: mun. Chişinău, str. A. Vlăhuţă 3, bir. 14

Cv-ul va fi expediat pe adresa electronică chisinaudmpdc@gmail.com, cu menţiunea dădacă.

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de bucătar la Centrul de plasament pentru copii

 1. Scopul general al funcţiei:

Bucătarul se conduce în activitatea sa de Constituţia Republicii Moldova, REGULILE specifice de prestare a serviciilor de alimentaţie publică şi regulamentul de activitate al Centrului.

Bucătarul participa la instruirea igienică  în condiţiile stabilite de Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale şi va include părţile relevante ale prezentelor reguli sanitare.

Bucătarul  se află în subordinea Managerului  Centrului şi este responsabil de organizarea alimentaţiei.

2. Responsabilităţile:

1. Respecta condiţiile de păstrare a produselor alimentare si anume respectarea regimului de păstrare a produselor (temperatura, umiditatea, ventilaţia); respectarea termenului de valabilitate a produselor;

2.Respecta cu stricteţe regimul zilnic al beneficiarilor;

3.Prepara producţia culinară se prepară în corespundere cu documentaţia tehnologică.

4.Respecta procesul de preparare, inclusiv termică, a produselor  astfel, încât să se păstreze valoarea nutritivă a produsului culinar;

5.Realizează curăţarea şi dezinfecţia inventarului din bucătărie în conformitate cu prevederile regulilor sanitare.

6. Semnalează managerul despre neregularităţile apărute.

7. Dă  dovadă de onestitate în executare atribuţiilor profesionale;

8.In scopul prevenirea contaminării produselor culinare, toate utilajele, instalaţiile se curăţă şi dezinfectează după necesitate.

9.Bucătarul este obligat să  asigure securitatea vieţii şi sănătăţii  beneficiarilor, precum şi integritatea bunurilor în timpul atribuţiilor de serviciu;

10. Respecte regulile de ordin intern ale unităţii, regulile igienei personale şi referitoare la  locul de muncă; regulile privind protecţia muncii;

11. Cunoaşte cerinţele documentelor tehnice în vigoare privind alimentaţia publică;

12. Respectă etica profesională în procesul servirii beneficiarilor;

Cerinţe pentru participare la concurs:

Studii: superioare sau medii de specialitate în domeniu.

Experienţă profesională: preferabil 1 an.

Abilităţi: de planificare şi organizare a activităţii profesionale; de comunicare; de activitate în echipă; abilităţi PC (Windows,Word) gândire critică, deductivă.

Atitudini/comportamente: Toleranţă şi respect faţă de oameni, responsabilitate şi spirit de activitate în echipă, receptivitate la idei noi şi tendinţă spre perfecţionare profesională, obiectivitate şi loialitate faţă de cetăţeni şi colegii de serviciu.

Documente ce urmează a fi prezentate:

Copia buletinului de identitate, Copia carnetului de muncă, Copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare,

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Pruteanu Alexandru, șef al Serviciului resurse umane Telefon: 022 22 60 98 Date de contact: mun. Chişinău, str. A. Vlăhuţă 3, bir. 14

Cv-ul va fi expediat pe adresa electronică chisinaudmpdc@gmail.com, cu menţiunea bucătar.

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului prelungește termenul concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de specialist principal jurist din DPDC sector Râşcani şi Ciocana până pe data de 20.09.2019

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului prelungește termenul concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de specialist principal jurist din DPDC sector Râşcani şi Ciocana.

1.Scopul general al funcţiei:

 Organizarea activităţii serviciului juridic, efectuarea controlului asupra activităţii, servicii profesionalizate de prevenire şi protejare a drepturilor copiilor şi familiilor aflaţi în dificultate;

 2.Sarcinile de bază:

1. Acordă asistenţă juridică solicitanţilor, beneficiarilor din sistem, organizează audienţe, examinează petiţii întru apărarea drepturilor copilului;

2. Reprezintă Direcţia în instanţele de judecată;

3. Consultă şi coordonează actele întocmite de către colaboratorii Direcţiei;

4. Înaintează propuneri la elaborarea proiectelor de decizii privind protecţia drepturilor copilului aprobate de Consiliul municipal Chişinău şi proiectelor de dispoziţii aprobate de Primarul general / viceprimarul al municipiului Chişinău;

5. Recepţionează, prelucrează şi ţine în evidenţă  documentaţia de profil, perfectează răspunsuri şi note informative către instanţele ierarhic superioare în termenii stabiliţi de lege.

Cerințele pentru participare la concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;
 5. este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 7. în ultimii 3 ani, nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 9. nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

   Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

3.Studii – superioare, licenţă în drept;

4.Experenţă profesională-un an

5.Cunoştinţe:

cunoaşterea sistemului de drept al Republicii Moldova,

– cunoaşterea legislaţiei naţionale şi internaţionale în domeniu protecţiei drepturilor copilului;

– cunoştinţe de operare la calculator;

6.Abilităţi- planificare, organizare, coordonare, instruire, control, comunicare eficientă, negociere, lucrul în echipă, computer;

7.Atitudini/comportamente- responsabilitate, respect, receptivitate, obiectivitate, colegialitate, loialitate, tendinţă către dezvoltare profesională;

  Documente ce urmează a fi prezentate:

  – Formularul de participare;
  – Copia buletinului de identitate;

  – Cazier juridic;

  – Copia carnetului de muncă;

  – Certificat medical;

  – Alte documente necesare:  Copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare.

  Modalitatea de depunere a documentelor:

  Prin poștă sau personal.

  Notă:

  – Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

  – Cazierul judiciar şi certificatul medical pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere, în acest caz, persoana are obligaţia să completeze dosarul personal de concurs cu originalul documentelor în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

  Data-limită de depunere a documentelor:

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este data de 20.09.2019.

Depunerea actelor de participare la concurs va avea loc la Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, Serviciul resurse umane, situat pe adresa mun. Chişinău, str. A. Vlăhuţă 3, bir. 14, telefon de contact 022 22 60 98.

  Bibliografia concursului:

1. Constituţia Republicii Moldova;
2. Acte legislative specifice domeniului de specialitate:

1. Constituţia Republicii Moldova;

2. Codul Civil al Republicii Moldova din 01.03.2019;

3. Codul Familiei al Republicii Moldova din 26.10.2000;
4. Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public.
5. Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală;
6. Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;

7. Legea nr. 99 din 28.05.2010 cu privire la regimul juridic la adopţiei;

8. Legea nr. 140 din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi;

9. Legea asistenței sociale nr. 547 din 25.12.2003;

10. Legea nr. 338 din 15.12.1994 privind drepturile copilului.

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de psiholog în cadrul Serviciului ,,Centrul de resurse și suport pentru copii și tineri”

Scopul general al funcţiei: Asigurarea componentei psihologice a sistemului de protecţie a drepturilor copiilor și tinerilor;

Sarcinile de bază:

 1. Evaluarea psihologică primară a beneficiarilor Serviciului;
 2. Colaborarea cu reprezentanţii altor instituții întru soluţionarea problemelor beneficiarilor;
 3. Contribuirea la ridicarea culturii psihologice a angajaţilor Serviciului;

Atribuţiile de serviciu:

 1. Consultă părinţii beneficiarilor  în problema relaţiilor cu persoanele din jur, organizării eficiente a vieţii şi activităţii lor;
 2. Consultă tinerii beneficiari aflaţi în dificultate în vederea depăşirii dificultăţilor apărute;
 3. Se deplasează în teren în vederea evaluării situaţiei copiilor/tinerilor în dificultate şi determinării soluţiilor de remediere;
 4. Acordă consultanţă psihologică specialiştilor din sistem vis-a-vis de respectarea particularităţilor psihologice a copiilor/adolescenţilor/tinerilor aflaţi în dificultate;
 5. Organizează seminare / training-uri pe teme psihologice pentru angajaţii din Centru;
 6. Efectuează consiliere individuală și de grup.

   Cerinţe pentru participare la concurs:

   Studii: superioare de specialitate în domeniu.

Experienţă profesională: preferabil 1 an.

Abilităţi: de planificare şi organizare a activităţii profesionale; de comunicare; de aplicare a tehnicilor de de dezoltare a beneficiarilor; de negociere şi aplanare a conflictelor; de activitate în echipă; abilităţi PC (Windows,Word) gândire critică, deductivă.

Atitudini/comportamente: Toleranţă şi respect faţă de oameni, responsabilitate şi spirit de activitate în echipă, receptivitate la idei noi şi tendinţă spre perfecţionare profesională, obiectivitate şi loialitate faţă de cetăţeni şi colegii de serviciu.

Documente ce urmează a fi prezentate:

Copia buletinului de identitate, Copia carnetului de muncă, Copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Pruteanu Alexandru, șef al Serviciului resurse umane, telefon: 022 22 60 98

Date de contact: mun. Chişinău, str. A. Vlăhuţă 3, bir. 14

Cv-ul va fi expediat pe adresa electronică resurse.umane.dmpdc@gmail.com, cu menţiunea psiholog.

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de Pedagog social în cadrul Serviciului ,,Centrul de resurse și suport pentru copii și tineri”

 1. Scopul general al funcţiei: responsabil de asistenţa socio-pedagogică a beneficiarilor serviciului.
 • Sarcini de bază:
 • asigură asistenţa socio-pedagogică a beneficiarilor serviciului,,Centrul de resurse și suport pentru copii și tineri” (CRST);
 • metodelor pedagogice de lucru cu beneficiarii serviciului CRST;
 • asigură asistența beneficiarilor serviciului în baza Planurilor individuale de asistență.
 • Atribuţii de serviciu
 • participă la elaborarea Planului de activitate a serviciului CRST;
 • participă la implementarea Planului de activitate a serviciului CRST pentru atingerea scopului si obiectivelor, îndeplinește responsabilitățile delegate;
 • participă la elaborarea și revizuirea regulamentului intern al serviciului CRST;
 • participa la organizarea şi desfăşurarea şedinţelor de lucru ale echipei multidisciplinare în procesul de asistență a beneficiarilor;
 • completează dosarul beneficiarului cu actele necesare;
 • raportează periodic (săptămînal, lunar, trimestrial, anual) Managerului CRST despre rezultatele activităţii.
 • Responsabilităţi:
 •  asigură, în baza interviului şi a dosarului, evaluarea necesităților de asistență a beneficiarului;
 • informează beneficiarul despre drepturile acestuia şi prevederile legale privind funcționarea serviciului CRST;
 •  informează beneficiarii cu privire la posibilitățile de accesare şi valorificare a resurselor şi facilităților serviciilor din comunitate (educație, sănătate, juridice, asistență socială);
 •  elaborează și implementează Planurile individuale de asistență ale beneficiarilor;
 •  convoacă ședințele echipei multidisciplinare, în scopul adoptării deciziilor privind asistența beneficiarilor;
 •  asigură coordonarea și monitorizarea serviciilor prestate beneficiarilor în baza Planului individualizat de asistență, în cadrul LSA și CRST, altor servicii/structuri care oferă asistență şi suport beneficiarilor;
 •  întocmește rapoarte cu privire la rezultatele implementării Planului individual de asistență și a situației beneficiarului;
 •  asistă beneficiarii serviciului CRST în procesul de înscriere la studii, instruire profesională (consultanță, însoțire, mediere);
 • monitorizează insluziunea beneficiarilor în procesul instructiv-educativ;
 • asistă beneficiarii serviciului CRST în procesul de angajare și în perioada de adaptare la locul de muncăi (consultanță, însoțire, mediere);
 •  asistă beneficiarii în procesul de formare a deprinderilor de viață independentă;
 • respectă programul de lucru al CRST;
 • comunică eficient cu membrii echipei serviciilor Centru de resurse și suport pentru copii și tineri și Locuință socială asistată, beneficiarii acestor servicii, partenerii de implementare a PIA;
 •  participă la activități de formare continuă a personalului angajat în serviciul LSA.

   Cerinţe pentru participare la concurs:

   Studii: superioare de specialitate în domeniu.

Experienţă profesională: preferabil 1 an.

Abilităţi: de planificare şi organizare a activităţii profesionale; de comunicare; de aplicare a tehnicilor de de dezoltare a beneficiarilor; de negociere şi aplanare a conflictelor; de activitate în echipă; abilităţi PC (Windows,Word) gândire critică, deductivă.

Atitudini/comportamente: Toleranţă şi respect faţă de oameni, responsabilitate şi spirit de activitate în echipă, receptivitate la idei noi şi tendinţă spre perfecţionare profesională, obiectivitate şi loialitate faţă de cetăţeni şi colegii de serviciu.

Documente ce urmează a fi prezentate:

Copia buletinului de identitate, Copia carnetului de muncă, Copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Pruteanu Alexandru, șef al Serviciului resurse umane, telefon: 022 22 60 98

Date de contact: mun. Chişinău, str. A. Vlăhuţă 3, bir. 14

Cv-ul va fi expediat pe adresa electronică: chisinaudmpdc@gmail.com , cu menţiunea Pedagog social.

Anunţ privind concurs pentru suplinirea funcţiilor vacante din cadrul subdiviziunilor DMPDC

Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului anunţă concurs pentru suplinirea următoarelor funcţii vacante:

– șofer în cadrul Casei comunitare pentru copii cu dizabilități severe – 1 unitate;

– logoped în cadrul Centrului de plasament pentru copii – 1 unitate;

– asistent social în cadrul Centrului de plasament pentru copii – 2 unități;

– asistent social în cadrul Centrului de reabilitare socială a copiilor ,,Casa Gavroche” – 1 unitate;

– kinetoterapeut în cadrul Centrului de zi de dezvoltare și socializare a copiilor cu necesități speciale ,,Atenție” – 1 unitate;

– asistent parental profesionist în cadrul Serviciului asistență parentală profesionistă – 1 unitate;

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

· CV-ul;

· copia buletinului de identitate;

· copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;

· copia carnetului de muncă;

· certificatul medical;

· cazierul judiciar;

· documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar

Notă:

– Certificatul medical și cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declarații pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să le prezinte în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

– Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail.

Dosarele se vor depune personal sau prin e-mail, la Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului, (str. Al. Vlahuță 3, bir.14, telefon de contact: 022-22-60-98, e-mail : chisinaudmpdc@gmail.com).

Cerinţe generale faţă de candidaţi:

1. Cetăţean al Republicii Moldova;

2. Cunoaşterea limbii de stat;

3. Are capacitate deplină de exerciţiu ;

4. Lipsa antecedentelor penale nestinse;

5. Apt de muncă – (din punct de vedere medical);

6. Nu este privat de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Aptitudini: de organizare, elaborare a documentelor, analiză şi sinteză, comunicare, planificare şi implementare a activităţilor şi deciziilor în domeniu.

Atitudini necesare: respect faţă de oameni, profesionalism, responsabilitate. corectitudine, imparţialitate, disciplină, tendinţă de perfecţionare profesională continuă.

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de Logoped la Centrul de plasament pentru Copii

Scopul general al funcţiei:

 Este responsabil de asistenţa logopedică a copiilor cu cerinţe educative speciale-beneficiari ai Centrului.

Sarcinile de bază:

 1. Asigură asistenţă logopedică de calitate conform necesităţilor de dezvoltare a copiilor cu cerinţe educative speciale;
 2. Participă la elaborarea Planului de acţiuni anual a Centrului;

Atribuţiile de serviciu:

 1. Participă la organizarea şi desfăşurarea şedinţelor de lucru a echipei multidisciplinare în Centru;
 2. Participă la organizarea şi desfăşurarea activităţilor consultative din cadrul Centrului;
 3. Asigură securitatea psihologică a copiilor cu necesităţi speciale;
 4. Participă la realizarea planului de activitate lunar şi anual în cadrul Centrului;
 5. Raportează periodic (trimestrial, anual) managerul Centrului conform specificului activităţii despre rezultatele activităţii profesionale;
 6. Organizează şedinţe de consiliere logopedică (în grup sau individual);

   Cerinţe pentru participare la concurs:

   Studii: superioare de specialitate în domeniu.

Experienţă profesională: preferabil 1 an.

Abilităţi: de planificare şi organizare a activităţii profesionale; de comunicare; de aplicare a tehnicilor de de dezoltare a beneficiarilor; de negociere şi aplanare a conflictelor; de activitate în echipă; abilităţi PC (Windows,Word) gândire critică, deductivă.

Atitudini/comportamente: Toleranţă şi respect faţă de oameni, responsabilitate şi spirit de activitate în echipă, receptivitate la idei noi şi tendinţă spre perfecţionare profesională, obiectivitate şi loialitate faţă de cetăţeni şi colegii de serviciu.

Documente ce urmează a fi prezentate:

Copia buletinului de identitate, Copia carnetului de muncă, Copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare,

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Pruteanu Alexandru, șef al Serviciului resurse umane

Telefon: 022 22 60 98

Date de contact: mun. Chişinău, str. A. Vlăhuţă 3, bir. 14

Cv-ul va fi expediat pe adresa electronică chisinaudmpdc@gmail.com, cu menţiunea logoped.

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de şofer în cadrul Casei comunitare pentru copii cu dizabilităţi severe

Sarcina de bază: transportarea copiilor cu dizabilităţi severe şi a angajaţilor Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului cu respectarea indicaţiilor coordonatorului de transport.

– Este obligat să se prezinte la serviciu la ora fixată în program şi să respecte programul stabilit;
– Va cunoaşte şi va respecta prevederile legale cu privire la circulaţia pe drumurile publice;
– Păstrează certificatul de înmatriculare, precum si actele maşinii în condiţii corespunzatoare, le prezinta la cerere organelor de control;
– Nu părăseşte locul de muncă decât în cazuri deosebite şi numai cu aprobarea şefului de birou;
 – Nu va conduce autovehiculul obosit sau sub influenţa alcoolului, drogurilor, medicamentelor, etc. , care reduc capacitatea de conducere;
– Şoferul va respecta cu stricteţe intinerarul şi instrucţiunile primite de la şeful Direcţiei;
– Atat la plecare cat şi la sosirea din cursă, verifica starea tehnica a autovehicului, inclusiv anvelopele.

Cui îi raportează titularul funcţiei:  şefului Direcţiei municipale  pentru protecţia drepturilor copilului, şefului-adjunct al Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului, managerului Casei comunitare pentru copii cu dizabilităţi severe.

Cine îl substituie: un alt şofer  al DMPDC.

Condiţiile de muncă:

 • Regim de muncă: 40 ore pe săptămână, 8 ore pe zi, disponibilitatea lucrului peste program şi în zilele de repaus, după caz;
 • Program de muncă: luni-vineri, orele 8:00-17:00, pauză de masă 12:00-13:00;

Cerinţele funcţiei faţă de persoană

– scoala de conducatori auto categoria B+C+D;
– fără antecedente rutiere grave (penal sau cu permis suspendat);
– experienţă de cel putin 3 (trei) ani în conducerea de autovehicule;
– cunostinţe de mecanica auto;

  Documente ce urmează a fi prezentate:


  – Copia buletinului de identitate;

  – Cazier juridic;

  – Copia carnetului de muncă;

  – Permis de conducere

  – Certificat medical;

  – Alte documente necesare:  Copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare.

  Modalitatea de depunere a documentelor:

  Prin poștă sau personal.

  Notă:

  – Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

  – Cazierul judiciar şi certificatul medical pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere, în acest caz, persoana are obligaţia să completeze dosarul personal de concurs cu originalul documentelor în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

  Depunerea actelor va avea loc la Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, Serviciul resurse umane, situat pe adresa mun. Chişinău, str. A. Vlăhuţă 3, bir. 14, telefon de contact 022 22 60 98, sau pe adresa electronică chisinaudmpdc@gmail.com, cu menţiunea șofer.

 

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de Asistent social în cadrul Centrului de reabilitare socială a copiilor ,,Casa Gavroche”

1.Scopul general al funcţiei:

Asistentul social este responsabil pentru soluționarea problemelor sociale a beneficiarilor.

2. Atribuţiile de serviciu:

 1. Folosirea la maxim a calităţilor umane şi competenţelor profesionale pentru a acorda suport beneficiarilor;
 2. Perfecţionarea  continuă a  cunoştinţelor în domeniul protecţiei  sociale;
 3. Colaborarea  în activitatea cu grupul de specialişti.
 4. Adaptabilitate la locul de muncă şi capacitate de relaţionare.
 5. Se deplasează în teren pentru a-şi îndeplini atribuţiile funcţionale, la necesitate;
 6. Contribuie la dezvoltarea serviciilor sociale comunitare și specializate;
 7. Asigurarea respectarea legislaţiei privind protecţia socială şi drepturile copilului;
 8. Acordă consultaţii copiilor aflaţi în dificultate,  în vederea menţinerii integrităţii, şi după necesitate desfăşoară acţiuni de asistenţă socială, pentru suport;
 9. Desfăşoară activităţi personalizate prin utilizarea metodelor de identificare a necesităţilor şi tipurilor specifice ale copiilor şi aplică tehnici şi măsuri de intervenţie socială;
 10. Elaborează, în echipă, programe, servicii de asistenţă socială pentru categoriile de copiii
 11. Analizează situaţia beneficiarilor şi înaintează propuneri organelor ierarhic superioare  pentru acordarea serviciilor
 12. Sprijină şi urmăreşte integrarea socială şi profesională a copiilor care au fost ocrotiţi sau îngrijiţi în unităţi de asistenţă socială;
 13. Colaborează cu unităţile de asistenţă socială din raza teritorială a organului administraţiei publice locale, urmăreşte activitatea acestora;

19.Asistentul social acordă asistenţă oricărei persoane aflate în dificultate, fără discriminări (în funcţie de sex, vârstă, apartenenţă etnică sau religioasă etc.);

20.Asistentul social se bazează pe principiile  confidenţialităţii şi utilizării responsabile a informaţiilor obţinute în actul exercitării profesiei. 

   Cerinţe pentru participare la concurs:

   Studii: superioare de specialitate în domeniu.

Experienţă profesională: preferabil 1 an.

Abilităţi: de planificare şi organizare a activităţii profesionale; de comunicare; de aplicare a tehnicilor de de dezoltare a beneficiarilor; de negociere şi aplanare a conflictelor; de activitate în echipă; abilităţi PC (Windows,Word) gândire critică, deductivă.

Atitudini/comportamente: Toleranţă şi respect faţă de oameni, responsabilitate şi spirit de activitate în echipă, receptivitate la idei noi şi tendinţă spre perfecţionare profesională, obiectivitate şi loialitate faţă de cetăţeni şi colegii de serviciu.

Documente ce urmează a fi prezentate:

Copia buletinului de identitate, Copia carnetului de muncă, Copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare,

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Pruteanu Alexandru, șef al Serviciului resurse umane

Telefon: 022 22 60 98

Date de contact: mun. Chişinău, str. A. Vlăhuţă 3, bir. 14

Cv-ul poate fi expediat și pe adresa electronică chisinaudmpdc@gmail.com, cu menţiunea asistent social.

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil
Arhiva articolelor