STRUCTURA DMPDC

STRUCTURA DIRECŢIEI MUNICIPALE

PENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI

Conducerea

 • Asigură respectarea legislaţiei în vigoare privind protecţia copilului, protecţia socială a familiei şi copilului;
 • Conduce şi organizează activitatea Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi subdiviziunilor acesteia;
 • Reprezintă Direcţia – autoritatea tutelară teritorială în raport cu autorităţile publice, cu persoanele fizice şi juridice, la nivel naţional şi internaţional;
 • Colaborează cu structurile guvernamentale, organele de resort, cât şi cu organizaţiile non-guvernamentale întru soluţionarea problemelor beneficiarilor;
 • Monitorizează activitatea instituţiilor guvernamentale şi neguvernamentale în care sunt plasaţi copii rămaşi fără ocrotire părintească;
 • Elaborează proiecte, strategii anuale, pe termen mediu şi lung, de restructurare, organizare şi dezvoltare a sistemului de protecţie a copilului în mun. Chişinău.

 


Secţia reintegrare familială şi adopţie

 • Ţine evidenţa la nivel municipal a familiilor social vulnerabile cu copii şi asigură accesul acestora la serviciile sociale de calitate;
 • Contribuie la asigurarea dreptului primordial al copilului de a creşte şi a se educa în mediul familial;
 • Întreprinde măsuri în vederea prevenirii instituţionalizării copiilor, realizează dezinstituţionalizarea şi (re)integrarea copiilor separaţi de părinţi în familia naturală, extinsă sau substitutivă;
 • Evaluează şi monitorizează activitatea subdiviziunilor din subordine privind evidenţa şi protecţia copiilor în situaţie de risc şi copiilor separaţi de părinţi;
 • Asigură respectarea legislaţiei privind protecţia copilului prin diferite forme de protecţie: tutelă/curatelă, adopţie, plasament în serviciu de tip familial şi rezidenţial;
 • Organizează şedinţele de instruire a solicitanţilor la adopţie, realizează procesul de potrivire şi de încredinţare a copiilor cu statut adoptabil cu potenţialii adoptatori.

 


Serviciul asistenţă juridică şi psihologică:

 • Înaintare acţiuni în instanţele de judecată în interesul copilului rămas fără ocrotire părintească;
 • Acordă consultaţie juridică persoanelor care au la întreţinere copii minori;
 • Înaintează propuneri în vederea modificării legislaţiei în domeniul protecţiilor drepturilor copilului;
 • Asigură componenta psihologică a sistemului de protecţie a drepturilor copilului din municipiu, realizează evaluarea psihologică şi consilierea copiilor/adolescenţilor aflaţi în dificultate şi a părinţilor /reprezentanţilor legali ai acestora;
 • Realizează medierea litigiilor între părinţi-copii din familiile aflate în dificultate.

 


Serviciul monitorizare, sinteză şi strategii

 • Elaborează strategii în domeniul protecţiei drepturilor copilului;
 • Perfectează planuri şi rapoarte de activitate ale Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului;
 • Organizează, coordonează şi monitorizează activitatea instructiv-metodică în Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Direcţiile din sectoare;
 • Coordonează şi monitorizează activitatea centrelor comunitare pentru copii şi tineri din municipiul Chişinău;
 • Colaborează cu organizaţiile statale şi neguvernamentale naţionale şi internaţionale în vederea implementării programelor şi proiectelor în interesul superior al copiilor din municipiul Chişinău;
 • Asigură relaţia Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului cu instituţiile mass-media, informează şi sensibilizează opinia publică cu privire la problemele copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi;
 • Promovează imaginea Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului.

 


Serviciul Resurse Umane

 • Elaborează acte interne privind planificarea resurselor umane, recrutarea şi selectarea candidaţilor pentru funcţiile/posturile de muncă vacante, angajarea şi integrarea noilor angajaţi, evaluarea, remunerarea, dezvoltarea profesională, avansarea în grad de calificare, promovarea în funcţie, sancţionarea, motivarea şi eliberarea personalului;
 • Elaborează proiecte de ordine şi perfectează documentele necesare cu privire la angajare, evaluare, dezvoltare profesională, remunerare, conferire a gradelor de calificare, promovare în funcţie, sancţionare, motivare şi stimulare a personalului, transfer şi eliberare, acordare a concediilor, deplasări de serviciu, întocmirea statelor de personal.

 


Secţia evidenţă contabilă şi analiză economică

 • Organizează activitatea financiar-contabilă în conformitate cu actele legislative / normative în vigoare;
 • Elaborează proiectul bugetului anual al Direcţiei, monitorizează realizarea planului economico-financiar privind folosirea eficientă a resurselor financiare;
 • Realizează procurarea mărfurilor şi serviciilor pentru Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului şi subdiviziunile acesteia;
 • Asigură întocmirea bilanţului contabil, ţinerea şi completarea registrelor de specialitate, prezentarea dărilor de seamă instituţiilor competente, etc.

Scrie un comentariu

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil
Arhiva articolelor