×

Concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de șef de gospodărie la Centrul de plasament pentru copii

1.Scopul general al funcţiei:

Şeful de gospodărie se conduce în activitatea sa de Constituţia Republicii Moldova, Legea privind drepturile copilului, hotărârile Parlamentului, actele normative ale Guvernului, deciziile APL, tratatele internaţionale, deciziile Consiliului municipiului Chişinău, dispoziţiile Primarului general, alte acte normative şi legislative  şi regulamentul de activitate al Centrului.

Şeful de gospodărie se află în subordinea managerul Centrului şi contabilității DMPDC;

2. Atribuţiile de serviciu:

 1. Folosirea la maxim a calităţilor umane şi abilităţilor  profesionale pentru realizarea sarcinilor de serviciu;
 2. Adaptabilitate la locul de muncă;
 3. Responsabilitate;
 4. Capacitate relaţională;
 5. Se deplasează în teren pentru a-şi îndeplini atribuţiile funcţionale, la necesitate;
 6. Contribuie la dezvoltarea serviciilor sociale specializate;
 7. Centralizează necesarul de mijloace fixe şi consumabile;
 8. Contactează furnizori şi negociază condiţii financiare favorabile CENTRULUI;
 9. Asigură respectarea bugetului alocat;
 10. Organizează activitatea de transport şi recepţie a materialelor;
 11. Raportează neconcordanţele între bugetul de consumabile şi necesar
 12. Identifică furnizori, analizează şi prezintă Directorului Administrativ oferte favorabile Centrului.
 13. Asigură fluxul de documente necesare perfectării contractelor.
 14. Arhivează copii de contracte.
 15. Urmăreşte derularea contractelor cu furnizorii de servicii.
 16. Monitorizează consumul şi propune măsuri de reducere
 17. Asigură remedierea situaţiilor neprevăzute.

3. Responsabilităţile:

 1. Asigură buna funcţionare a mijloacelor fixe de uz comun;
 2. Asigură un mediu de lucru sigur şi condiţii bune de lucru;
 3. Asigură fluxul de documente justificative şi le arhivează;
 4. Distribuirea materialelor şi a rechizitelor conform bugetelor şi a normelor interne;
 5. Calitatea mediului de lucru al angajaţilor (condiţiile fizice);
 6. Respectarea confidenţialităţii datelor la care are acces;
 7. Raportarea la timp a abaterilor sesizate;
 8. Transmiterea integrală şi în timp util a informaţiilor către destinatarul  corespunzător;
 9. Păstrarea documentelor justificative;
 10. Îmbunătăţirea permanentă a calităţii pregătirii sale profesionale şi de specialitate;
 11. Păstrarea confidenţialităţii informaţiilor legate de Centrul;
 12. Utilizarea şi păstrarea în bune condiţii a documentelor cu regim special;
 13. Modul de utilizare a echipamentelor, consumabilelor, altor materiale şi mijlloace fixe puse la dispoziţie de Centrul;
 14. Respectarea prevederilor, a normelor interne şi a procedurilor de lucru privitoare la postul său;
 15. Adoptă permanent un comportament în măsură să promoveze imaginea şi interesele Centrului;
 16. Se implică în vederea soluţionării situațiilor de criză care afectează Centrul.
 1. Efectuează depozitarea şi calcularea tuturor bunurilor materiale primite la Centrul inclusiv şi ajutoarele materiale;
 2. Poartă răspundere personală pentru evidenţa, controlul şi distribuirea tuturor bunurilor materiale primite de Centru;
 3. Participă la realizarea meniurilor;
 4. Face comanda produselor alimentare conform specificaţiilor şi contractelor existente;
 5. Verifică calitatea şi cantitatea produselor livrate;
 6. Verifică calitatea păstrării produselor alimentare şi termenele de valabilitate a fiecărui produs;
 7. Întocmeşte meniul de decontarea a produselor zilnic şi prezintă lunar darea de sema la DGPDC;
 8. Întocmeşte acte de decontare sau de instalare a bunurilor la indicaţia managerului;
 9. Ține evidenţa la toate defecţiunile existente şi raportează managerului spre a fi lichidate;
 10. Asigură cu dezinfectante şi material necesare grupurile sanitare;
 11. Ţine la evidenţa asigurarea cu materiale de cancelarie şi necesarul de procurări;
 12. Solicită de la furnizori, păstrează şi transmite la DGPDC facturile fiscale;
 13. Organizează Ziua Sanitară în Centru de comun cu personalul tehnic şi bucătar;
 14. Organizează Ziua Sanitară pe terenul adiacent Centrului de 2 ori pe an;
 15. Prezintă la solicitarea managerului conturi de transfer pentru anumite articole;
 16. Respectă  normele etice profesionale şi legislaţia privind protecţia socială;
 17. Îndeplineşte  cu operativitate şi profesionalism atribuţiile funcţionale;
 18. Dă  dovadă de onestitate în executare atribuţiilor profesionale.

Cerinţe pentru participare la concurs:

   Studii: superioare sau medii de specialitate în domeniu.

Experienţă profesională: preferabil 1 an.

Abilităţide planificare şi organizare a activităţii profesionale; de comunicare; de negociere şi aplanare a conflictelor; de activitate în echipă; abilităţi PC (Windows,Word) gândire critică, deductivă.

Atitudini/comportamenteToleranţă şi respect faţă de oameni, responsabilitate şi spirit de activitate în echipă, receptivitate la idei noi şi tendinţă spre perfecţionare profesională, obiectivitate şi loialitate faţă de cetăţeni şi colegii de serviciu.

Documente ce urmează a fi prezentate:

Copia buletinului de identitate, Copia carnetului de muncă, Copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare,

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Pruteanu Alexandru, șef al Serviciului resurse umane, Telefon: 022 22 60 98, Date de contact: mun. Chişinău, str. A. Vlăhuţă 3, bir. 14

Cv-ul va fi expediat pe adresa electronică chisinaudmpdc@gmail.com, cu menţiunea șef de gospodărie.

DISTRIBUIE