×

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Serviciului monitorizare, sinteză și strategii din cadrul Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Serviciului monitorizare, sinteză și strategii.

     Scopul general al funcţiei:

Contribuirea la optimizarea, eficientizarea activităţii autorităţii publice prin implementarea politicii şi procedurilor moderne de lucru privind protecţia copilului aflat în dificultate.

    Sarcinile de bază:

1. Elaborează şi monitorizează implementarea planurilor anuale ale DGPDC în contextul strategiilor naţionale şi municipale în domeniu.

2. Monitorizează şi analizează activităţile instructiv-metodice organizate în Direcţiile din sector, asigură activitatea Centrului de resurse.

3. Elaborează proiecte referitor la crearea serviciilor de alternativă şi le prezintă instanţelor ierarhic superioare pentru aprobare sau organizaţiilor internaţionale pentru obţinerea granturilor.

4. Asigură relaţia Direcţiei generale cu mass-media, promovează activităţi (campanii, conferinţe de presă, mese rotunde, seminare) de sensibilizare a opiniei publice cu privire la situaţia copiilor aflaţi în dificultate.

5. Asigură colaborarea cu mediul academic (universităţi, colegii) întru buna desfăşurare a practicii studenţilor în sistemul de protecţie a drepturilor copilului.

6. Elaborează şi prezintă (de două ori pe an, sau la cererea instanţei ierarhic superioare) rapoarte de activitate ale Direcţiei generale.

7. Asigură perfecţionarea cadrelor care activează în domeniul protecţiei drepturilor copilului.

Condiţiile de participare la concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;
 5. este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 7. în ultimii 3 ani, nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 9. nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

   Studii: în  domeniu pedagogiei, psihologiei, administrației publice, asistenţei sociale sau juridice.

Cunoştinţe:  cunoaşterea legislaţiei în domeniu; cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice; posedarea limbii de stat la nivel avansat citit/vorbit/scris, cunoaşterea operării la calculator.

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborarea documentelor, instruire, motivare, mobilizare, soluţionarea problemelor, comunicare eficientă,  monitorizare, calculator.

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

    Documente ce urmează a fi prezentate:

– Formularul de participare;
Copia buletinului de identitate;

  – Cazier juridic;

  – Copia carnetului de muncă;

  – Certificat medical;

  – Alte documente necesare:  Copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă sau personal.

Notă:

– Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

– Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere, în acest caz, persoana are obligaţia să completeze dosarul personal de concurs cu originalul documentelor în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Data-limită de depunere a documentelor:

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este data de 03.02.2020.

  Depunerea actelor de participare la concurs va avea loc la Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, Serviciul resurse umane, situat pe adresa mun. Chişinău, str. A. Vlăhuţă 3, bir. 14, telefon de contact 022 22 60 98, sau prin e-mail la adresa: resurse.umane.dmpdc@mail.ru.

Bibliografia concursului:

 1. Constituţia Republicii Moldova;
 2. Codul Civil al Republicii Moldova din 01.03.2019;
 3. Codul Familiei al Republicii Moldova din 26.10.2000;
 4. Codul Administrativ al Republicii Moldova din 19.07.2018;
 5.  Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 6. Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală;
 7. Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;
 8. Legea nr. 99 din 28.05.2010 cu privire la regimul juridic la adopţiei;
 9. Legea nr. 140 din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc
  şi a copiilor separaţi de părinţi;
 10. Legea asistenței sociale nr. 547 din 25.12.2003;
 11. Legea nr. 338 din 15.12.1994 privind drepturile copilului;
 12. Legea nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern;
 13. Legea nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional;
 14. Hotărârea de Guvern nr. 270 din 08.04.2014 cu privire la aprobarea Instrucțiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului;
 15. Hotărârea de Guvern nr. 434 din 10.06.2014 privind aprobarea Strategiei pentru protecția copilului în anii 2014-2020.

Formular de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice

DISTRIBUIE