×

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal contabil (pe salariu) pe o perioadă determinată

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal contabil (pe salariu) pe o perioadă determinată.

     Scopul general al funcţiei:

Asigurarea evidenţei contabile, relaţii cu trezoreria şi terţi, evidenţa cheltuielilor şi executării bugetului în conformitate cu Legea contabilităţii RM nr.113 din 27.04.2007, Instrucţiunea cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice nr.216 din 20.02.2017, Legile salarizării în sfera bugetară nr. 270 si 271 din 30.11.2018, Hotărîrea 1231/2018 cu privire la punerea în aplicare a Legii 270/2018 şi alte dispoziţii legale în vigoare.

    Sarcinile de bază:

Asigură calcularea salariului angajaţilor Direcţiei generale şi subdiviziunilor acesteia.

Perfectează lunar declaraţia pe impozit şi venit.

Întocmește darea de seamă lunar pentru CNAS conform formularului IPC 18.

Prezentarea declarației anuale către Inspectoratul Fiscal privind impozitul pe venit al fiecărui angajat.

Calculează și achită foile de boală ale angajaților.

     Condiţiile de participare la concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;
 5. este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 7. în ultimii 3 ani, nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 9. nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

   Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

   Studii: în  domeniul contabil sau economic.

Cunoştinţe:  cunoaşterea legislaţiei în domeniu; cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice; posedarea limbii de stat la nivel avansat citit/vorbit/scris, cunoaşterea operării la calculator.

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborarea documentelor, instruire, motivare, mobilizare, soluţionarea problemelor, comunicare eficientă,  monitorizare, calculator.

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

    Documente ce urmează a fi prezentate:

– Formularul de participare;
Copia buletinului de identitate;

  – Cazier juridic;

  – Copia carnetului de muncă;

  – Certificat medical;

  – Alte documente necesare:  Copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare.

  Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă sau personal.

Notă:

– Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

– Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere, în acest caz, persoana are obligaţia să completeze dosarul personal de concurs cu originalul documentelor în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

  Data-limită de depunere a documentelor:

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este data de 04.03.2020.

  Depunerea actelor de participare la concurs va avea loc la Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, Serviciul resurse umane, situat pe adresa mun. Chişinău, str. A. Vlăhuţă 3, bir. 14, telefon de contact 022 22 60 98, sau pe adresa de email: resurse.umane.dmpdc@mail.ru

  Bibliografia concursului:

 1. Constituţia Republicii Moldova;
 2. Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală;
 3. Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 4. Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;
 5. Legea Contabilității RM nr. 113 din 27.04.2007;
 6. Legea nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitary de salarizare în sectorul bugetar;
 7. Legea nr. 271 din 23.11.2018 privind modificarea unor acte legislative;
 8. Hotărîrea Guvernului 1231din  12.12.2018 cu privire la punerea în aplicare a prevederilor legii 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.
 9. Instrucţiunea cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice nr.216 din 20.02.2017.

Formular de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice

DISTRIBUIE