×

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în problemele de reintegrare familială şi adopţie

 În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în problemele de reintegrare familială şi adopţie.

       Scopul general al funcţiei:

Contribuirea la optimizarea activităţii Direcţiei privind ocrotirea copilului prin adopţie naţională..

       Sarcinile de bază:

 • Asigură conlucrarea cu autoritatea tutelară centrală a  Republicii Moldova, cu autorităţile tutelare din alte localităţi întru realizarea legislaţiei privind protecţia copilului prin adopţie;
 • Asigură activitatea comisiei specializate în domeniul adopţiei din cadrul DMPDC: organizează şedinţele de potrivire, încredinţare. Organizează instruirea adoptatorilor;
 • Asigură recepţionarea, păstrarea şi evidenţa dosarelor copiilor adoptabili, părinţilor adoptatori, rapoartelor postâncredinţare, postadopţie;
 • Întocmeşte avize privind adopţia copilului,  prezentând un exemplar autorităţii tutelare centrale şi participă în instanţa de judecată în calitate de reprezentant al autorităţii tutelare  de nivelul II;
 • Recepţionează, prelucrează şi ţine în evidenţă  documentaţia privind adopţiile, prezintă note informative şi rapoarte statistice instanţelor ierarhic superioare.

Cerințe pentru a participa la concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;
 5. este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 7. în ultimii 3 ani, nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 9. nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

   Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

   Studii: superioare în domeniul asistenței sociale, dreptului, pedagogiei sau administraţiei publice.
 Experienţă profesională: preferabil 2 ani în domeniu;

   Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • Cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Navigare Internet;

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, instruire, motivare, mobilizare, soluţionare de probleme, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate,flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

  Documente ce urmează a fi prezentate:

– Formularul de participare;
Copia buletinului de identitate;

  – Cazier juridic;

  – Copia carnetului de muncă;

  – Certificat medical;

  – Alte documente necesare:  Copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare.

  Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă sau personal.

Notă:

– Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

– Cazierul judiciar şi certificatul medical pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere, în acest caz, persoana are obligaţia să completeze dosarul personal de concurs cu originalul documentelor în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

  Data-limită de depunere a documentelor:

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este data de 24.03.2020.

  Depunerea actelor de participare la concurs poate avea loc la Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, Serviciul resurse umane, situat pe adresa mun. Chişinău, str. A. Vlăhuţă 3, bir. 14, telefon de contact 022 22 60 98, sau prin e-mail: resurse.umane.dmpdc@mail.ru

  Bibliografia concursului:

 1. Constituţia Republicii Moldova;
 2. Codul Civil al Republicii Moldova din 01.03.2019;
 3. Codul Familiei al Republicii Moldova din 26.10.2000;
 4. Codul Administrativ al Republicii Moldova din 19.07.2018;
 5.  Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 6. Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală;
 7. Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;
 8. Legea nr. 99 din 28.05.2010 cu privire la regimul juridic la adopţiei;
 9. Legea nr. 140 din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi;
 10. Legea asistenței sociale nr. 547 din 25.12.2003;
 11. Legea nr. 338 din 15.12.1994 privind drepturile copilului;
 12. Hotărârea de Guvern nr. 270 din 08.04.2014 cu privire la aprobarea Instrucțiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului.

Formular de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice

DISTRIBUIE