Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de manager la Serviciul social „Echipa Mobilă”

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de manager la Serviciul social „Echipa mobilă”

Scopul general al funcţiei:

Şeful Serviciului social „Echipă mobilă” este un specialist în domeniul social cu competenţe teoretice şi experienţă practică de lucru, ce are ca scop organizarea şi monitorizarea serviciului social ”Echipă mobilă”. Şeful Serviciului social „Echipă Mobilă” administrează serviciul creat pe lângă Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului ce asigură prestarea serviciilor sociale persoanelor cu dizabilităţi din localităţile municipiului. Şeful Serviciului se conduce în activitatea sa de:

 1. Prevederile Constituţiei Republicii Moldova;
 2. Legea asistenţei sociale nr. 547-XV din 25.12.2003;
 3. Legea cu privire la serviciile sociale Nr.123 din 18.06.2010;
 4. Legea cu privire la ratificarea Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi 166 din 09.07.2010;
 5. Legea cu privire la aprobarea Strategiei de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi (2010-2013) Nr.169 din 09.07.2010;
 6. Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi Nr. 60 din 30.03.2012;
 7. Hotărârea Guvernului n722 din 22.09.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Echipă mobilă” şi Standardele minime de calitate.

Şeful Serviciului se află în subordinea Şefului direcţiei generale pentru protecţia drepturilor copilului şi este responsabil de activitatea şi gestionarea Serviciului social „Echipă mobilă”;

Sarcinile de bază:

1.Organizează respectarea în cadrul Centrului a legislaţiei naţionale şi internaţionale  privind protecţia drepturilor copilului;

2.Organizează şi efectuează controlul calităţii muncii prestate de către angajaţii Centrului;

3.Asigură respectarea în cadrul Serviciului social a standardelor privind protecţia muncii a angajaţilor din cadrul Serviciului, curăţenia, măsurile antincendiare, etc.;

4.Asigură existenţa bunelor relaţii cu organele administraţiei centrale şi locale;

5.Verifică eligibilitatea beneficiarilor Serviciului social „Echipă Mobilă” şi colectează date despre conectarea beneficiarilor cu serviciile sistemului de asistenţă socială;

6.Organizează activitatea Serviciului prin întocmirea planului de activitate şi deleghează responsabilităţilor pentru realizarea scopului şi obiectivelor Serviciului. Planul de activitate este prezentat la Direcţia municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului.

7.Stabileşte  şi consolidează relaţiile de colaborare cu organele de resort, care pot fi implicare pentru soluţionare cazurilor.

8.Formulează şi propune strategii de dezvoltare şi îmbunătăţirea  serviciilor , prin înaintarea propunerilor de proiect la nivel local, naţional şi internaţional cu implementare ulterioară.

9.Stabileşte şi dezvoltă relaţii de parteneriat la nivel local, naţional şi internaţional cu structurile statale, societatea civilă, agenţii economici, lideri comunitari, donatori, fundaţii ş.a.

10.Convoacă şi participă la toate şedinţele de soluţionarea a cazurilor beneficiarilor;

11.Respectă  normele etice profesionale şi legislaţia privind protecţia socială;

12.Îndeplineşte  cu operativitate şi profesionalism atribuţiile funcţionale;

Cerinţe pentru participare la concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;
 5. este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 7. în ultimii 3 ani, nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 9. nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

   Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

 Studii: superioare în domeniul pedagogiei, asistenţei sociale, medicinei sau drept.
 Experienţă profesională: minimum 1 an în domeniu.

   Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • Cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Navigare Internet;

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, instruire, motivare, mobilizare, soluţionare de probleme, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate,flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate:

– Copia buletinului de identitate;

– Cazier juridic;

– Copia carnetului de muncă;

– Certificat medical;

  – Alte documente necesare:  Copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare.

  Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă sau personal.

Notă:

– Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

– Cazierul judiciar şi certificatul medical pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere, în acest caz, persoana are obligaţia să completeze dosarul personal de concurs cu originalul documentelor în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 Depunerea  documentelor:

Depunerea actelor de participare la concurs va avea loc la Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, Serviciul resurse umane, situat pe adresa mun. Chişinău, str. A. Vlăhuţă 3, bir. 14, telefon de contact 022 22 60 98.

 Bibliografia concursului:

 1. Constituţia Republicii Moldova;
  2. Acte legislative specifice domeniului de specialitate:
  1. Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală.
  2. Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;
 2. Horărîrea Guvernului nr. 94 din 01.02.2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea performanţelor colective.
 3. Legea nr. 99 din 28.05.2010 cu privire la regimul juridic la adopţiei.
 4. Legea nr. 140 din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc
  şi a copiilor separaţi de părinţi.
 5. Legea nr. 60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi

Scrie un comentariu

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil
Arhiva articolelor