Telefonul copilului
image_viewer
Sigur Online
Untitled-2
Internet sigur
internet-sigur.png
Servicii sociale
Untitled-1
Galerie video

galerie-video.png

Galerie foto

galerie-foto.jpg

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de pedagog la Centrul de Recuperare Activă şi Reintegrare Socială a Copiilor şi Tinerilor cu Handicap Fizic

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de pedagog.

       Scopul general al funcţiei:

Pedagogul se conduce în activitatea sa de Constituţia Republicii Moldova, Legea privind drepturile copilului, hotărârile Parlamentului, actele normative ale Guvernului, deciziile APL, Convenţia ONU privind drepturile Copilului, tratatele internaţionale şi regulamentul de activitate al Centrului se află în subordinea managerul Centrului. Pedagogul este responsabil de promovarea incluziunii sociale a copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi cît şi a celor din comunitate prin implicarea activă şi responsabilă a acestora în activităţile cu caracter educativ şi socio-cultural desfăşurate în cadrul şi în afara Centrului.

       Sarcinile de bază:

 1. Coordonează activităţile de petrecere calitativă a timpului liber pentru copiii şi tinerii cu dizabilităţi şi cei din comunitate;
 2. Favorizează participarea activă a copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi la viaţa socială în scopul formării acestora în calitate de membrii activi ai comunităţii din care fac parte;
 3. Ia parte la organizarea seminarelor informative/ master-class/ trening etc. pentru specialişti, părinţi, voluntarii Centrului etc.;
 4. Stabileşte şi dezvoltă relaţiile de parteneriat cu actorii sociali din domeniul social, învăţămînt, cultural etc.;
 5. Pune la dispoziţia celor care viziteaza Centrul informaţii cu privire la activitatea pe care o desfăşoară Centrul;
 6. Participă la elaborarea materialelor informative cu conţinut profesional;
 7. Comunică eficient cu membrii echipei şi cu beneficiarii Centrului;
 8. Reprezintă Centrul la întîlniri, stagii de formare şi manifestări externe, în baza împuternicirii date de Managerul Centrului şi întocmeşte un raport de activitate;
 9. Răspunde de bunurile materiale luate pe inventar propriu;
 10. Respectă secretul profesional şi este responsabil de păstrarea documentelor cu care vine în contact.
 11. Raportează managerului periodic (simestrial şi anual) conform specificului activităţii rezultatele şi activitatea profesională.
 12. Foloseşte la maxim calităţile umane şi competenţele profesionale pentru a acorda suport beneficiarilor;
 13. Contribuie la dezvoltarea serviciilor sociale comunitare şi specializate.

 Cerințe de participare la concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;
 5. este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 7. în ultimii 3 ani, nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 9. nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

   Studii: superioare în domeniul pedagogiei sau asistenţei sociale.
 Experienţă profesională: minimum 1 an în domeniu,   preferabil experienţă în serviciul public.

   Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • Cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Navigare Internet;

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, instruire, motivare, mobilizare, soluţionare de probleme, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate,flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

  Documente ce urmează a fi prezentate:

– Copia buletinului de identitate;

– Cazier juridic;

– Copia carnetului de muncă;

– Certificat medical;

  – Alte documente necesare:  Copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare.

  Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă sau personal.

Notă:

– Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

– Cazierul judiciar şi certificatul medical pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere, în acest caz, persoana are obligaţia să completeze dosarul personal de concurs cu originalul documentelor în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 Depunerea  documentelor:

Depunerea actelor de participare la concurs va avea loc la Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, Serviciul resurse umane, situat pe adresa mun. Chişinău, str. A. Vlăhuţă 3, bir. 14, telefon de contact 022 22 60 98.

 Bibliografia concursului:

 1. Constituţia Republicii Moldova;
  2. Acte legislative specifice domeniului de specialitate:
  1. Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală.
  2. Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;
 2. Horărîrea Guvernului nr. 94 din 01.02.2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea performanţelor colective.
 3. Legea nr. 99 din 28.05.2010 cu privire la regimul juridic la adopţiei.
 4. Legea nr. 140 din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc
  şi a copiilor separaţi de părinţi.
 5. Legea nr. 60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi

Scrie un comentariu

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil

Arhiva articolelor