Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de pedagog social în cadrul Serviciului ,,Locuință socială asistată”

 1. Scopul general al funcţiei: responsabil de asistenţa socio-pedagogică a beneficiarilor Serviciului ,,Locuință socială asistată.  
 2. Sarcini de bază:
 3. asigură asistenţa socio-pedagogică a beneficiarilor serviciului ,,Locuință socială asistată (LSA);
 4. metodelor pedagogice de lucru cu beneficiarii serviciului LSA;
 5. asigură asistența beneficiarilor serviciului LSA în baza Planurilor individuale de asistență.
 • Atribuţii de serviciu: 
 1. participă la elaborarea Planului de activitate a serviciului LSA;
 2. participă la implementarea Planului de activitate a serviciului LSA pentru atingerea scopului si obiectivelor, îndeplinește responsabilitățile delegate;
 3. participă la elaborarea și revizuirea regulamentului intern al serviciului LSA;
 4. participă la organizarea şi desfăşurarea şedinţelor de lucru ale echipei multidisciplinare în procesul de asistență a beneficiarilor;
 5. completează dosarul beneficiarului cu actele necesare;
 6. raportează periodic (săptămânal, lunar, trimestrial, anual) managerului LSA despre rezultatele activității.
 • Responsabilităţi:
 1.  asigură, în baza interviului şi a dosarului, evaluarea necesităților de asistență a beneficiarului;
 2.  informează beneficiarul despre drepturile acestuia şi prevederile legale privind funcționarea serviciului LSA;
 3.  informează beneficiarii cu privire la posibilitățile de accesare şi valorificare a resurselor şi facilităților serviciilor din comunitate (educație, sănătate, juridice, asistență socială);
 4.  elaborează și implementează Planurile individuale de asistență ale beneficiarilor;
 5.  convoacă ședințele echipei multidisciplinare, în scopul adoptării deciziilor privind asistența  beneficiarilor;
 6.  asigură coordonarea și monitorizarea serviciilor prestate beneficiarilor în baza Planului individualizat de asistență, în cadrul LSA și CRST, altor servicii/structuri care oferă asistență şi suport beneficiarilor;
 7.  întocmește rapoarte cu privire la rezultatele implementării Planului individual de asistență și a situației beneficiarului;
 8.  asistă beneficiarii serviciului LSA în procesul de înscriere la studii, instruire profesională (consultanță, însoțire, mediere);
 9. monitorizează insluziunea beneficiarilor în procesul instructiv-educativ;
 10. asistă beneficiarii serviciului LSA în procesul de angajare și în perioada de adaptare la locul de muncă (consultanță, însoțire, mediere);
 11.  asistă beneficiarii în procesul de formare a deprinderilor de viață independentă;
 12. respectă programul de lucru al LSA;
 13. comunică eficient cu membrii echipei serviciilor Centru de resurse și suport pentru copii și tineri și Locuință socială asistată, beneficiarii acestor servicii, partenerii de implementare a PIA;
 14.  participă la activități de formare continuă a personalului angajat în serviciul LSA.
 • Cerinţe pentru participare la concurs:

Studii: superioare de specialitate în domeniu.

Experienţă profesională: preferabil 2 ani.

Abilităţi: de planificare şi organizare a activităţii profesionale; de comunicare; de aplicare a tehnicilor de de dezoltare a beneficiarilor; de negociere şi aplanare a conflictelor; de activitate în echipă; abilităţi PC (Windows,Word) gândire critică, deductivă.

Atitudini/comportamente: Toleranţă şi respect faţă de oameni, responsabilitate şi spirit de activitate în echipă, receptivitate la idei noi şi tendinţă spre perfecţionare profesională, obiectivitate şi loialitate faţă de cetăţeni şi colegii de serviciu.

6.     Documente ce urmează a fi prezentate:


Copia buletinului de identitate, Copia carnetului de muncă, Copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare,

7.     Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Tomița Elena, pedagog organizator din cadrul Serviciului resurse umane

Telefon: 022 22 60 98

Date de contact: mun. Chişinău, str. A. Vlăhuţă 3, bir. 14

Cv-ul va fi expediat pe adresa electronică resurse.umane.dmpdc@mail.ru, cu menţiunea pedagog social.

Scrie un comentariu

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil
Arhiva articolelor