Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de specialist contabil

  Scopul general al funcţiei:

Asigurarea evidenţei contabile, relaţii cu trezorăria şi terţi, evidenţa cheltuielilor şi executării bugetului în conformitate cu Legea contabilităţii RM nr.113 din 27.04.2007, Instrucţiunea cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice nr. 85 din 08.10.1996 şi alte dispoziţii legale în vigoare.

    Sarcinile de bază:

  1. Asigură calcularea salariului angajaţilor Direcţiei generale şi subdiviziunilor acesteia, perfectează lunar declaraţia pe impozit şi venit, întocmeşte darea de seamă trimestrială şi anuală pentru CNAS conform formularului 4 BASS, darea de seamă anuală conform formularului REV-5 pentru CNAS, declaraţia anuală către Inspectoratul Fiscal privind impozitul pe venit al fiecărui angajat. Întocmeşte rapoarte financiar-contabile şi verifică corelarea acestora, întocmeşte notele de contabilitate 5 şi 5A şi ţine evidenţa acestora.
  2.  Asigură si gestionează în mod eficient întregul patrimoniu al Direcţiei;
  1. Evaluează, monitorizează corectitudinea executării bugetului aprobat, respectării actelor normative în domeniu;
  2. Organizează instruirea metodică a specialiştilor responsabili de gestionarea bunurilor materiale din subdiviziunile Direcţiei generale;
  3. Organizează si coordonează contabilitatea operaţiilor de capital, evidenţa fondurilor fixe, stocurilor,  trezoreriei, cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor, contabilitatea angajamentelor şi altor elemente patrimoniale, contabilitatea de gestiune în conformitate cu legislaţia în vigoare. Completează lunar notele de contabilitate nr. 5, 5a, contabilizează facturile emise, înregistrează facturi de prestări de la furnizori, întocmeşte rapoarte financiar-contabile şi verifică corelarea acestora;

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

 Studii: superioare în domeniul economiei sau administraţiei publice.
 Experienţă profesională: minimum 1 an în domeniu,   preferabil experienţă în serviciul public.

   Cunoştinţe:

  • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
  • Cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice;
  • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Navigare Internet;

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, instruire, motivare, mobilizare, soluţionare de probleme, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

  Documente ce urmează a fi prezentate:

– Formularul de participare;
– Copia buletinului de identitate;

– Cazier juridic;

– Copia carnetului de muncă;

– Certificat medical;

  – Alte documente necesare:  Copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare.

  Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă sau personal.

Data-limită de depunere a documentelor:

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs este data de 25.10.2017.

Depunerea actelor va avea loc la Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, Serviciul resurse umane, situat pe adresa mun. Chişinău, str. A. Vlăhuţă 3, bir. 14, telefon de contact 022 22 60 98.

Scrie un comentariu

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil

Arhiva articolelor