Funcţie publică vacantă – Specialist principal contabil

A N U N Ţ
privind desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului
În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201, din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs:

I. Specialist principal contabil
Sarcinile de bază:
1.Evidenţa contabilă a obiectelor de mică valoare şi scurtă durată;
2.Evidenţa lunară a alimentaţiei în centrele de plasament şi anume intrările, ieşirile; verificarea corespunderii preţului din facturile emise de furnizor cu specificaţia din contract; verificarea respectării normei zilnice de alimentaţie pentru fiecare copil;
3.Evidenţa lunară a medicamentelor în Centrele de plasament.
4.Perfectarea lunară a notelor contabile.

Condiţiile de participare la concurs:
• Să deţină cetăţenia Republicii Moldova şi domiciliul stabil în Republica Moldova;
• Să cunoască limba de stat;
• Capacitatea deplină de exerciţiu;
• Fără antecedente penale;
• Să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu i se fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
• Să nu depăşească limita vârstei de pensionare;
• Studii: superioare sau medii de specialitate în domeniul financiar-contabil;
• 1 an experienţă profesională în domeniu;
• Abilităţi de utilizare a computerului (Windows, Excel, Word);
• Atitudini: disciplină, responsabilitate, flexibilitate, spirit de iniţiativă.

Bibliografie
1. Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
2.Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală.
3.Legea contabilităţii nr.113 din 27.04.2007
4.Ordinul Ministrului Finanţelor al RM nr.91 din 20.10.2008 Privind clasificarea bugetară

Lista documentelor necesare ce urmează a fi prezentate:
Candidaţii depun personal dosarul de concurs, care conţine:
a) formularul de participare (anexa nr.1),
b) copia buletinului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
d) copia carnetului de muncă;
Copiile documentelor nominalizate vor fi prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.

Termenul de depunere a documentelor.
Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este de 20 zile din ziua publicării anunţului.

Locul desfăşurării concursului.
Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, pe adresa: str. A.Vlăhuţă, 3, bir.14, telefon de contact 22-60-98.
11.06.2015

Scrie un comentariu

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil
Arhiva articolelor