Funcţie vacantă – specialist în domeniul adopţiei

A N U N Ţ
privind desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova
nr. 201, din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs:

I. Specialist principal în problemele reintegrării familiale şi adopţie
(perioadă determinată)

Sarcinile de bază:
1. Asigură conlucrarea cu autoritatea tutelară centrală a Republicii Moldova, cu autorităţile tutelare din alte localităţi întru realizarea legislaţiei privind protecţia copilului prin adopţie;
2. Asigură activitatea comisiei specializate în domeniul adopţiei din cadrul Direcţiei generale: organizează şedinţele de potrivire, încredinţare. Organizează instruirea adoptatorilor;
3. Asigură recepţionarea, păstrarea şi evidenţa dosarelor copiilor adoptabili, părinţilor adoptatori, rapoartelor postîncredinţare, postadopţie;
4. Întocmeşte avize privind adopţia copilului, prezentând un exemplar autorităţii tutelare centrale şi participă în instanţa de judecată în calitate de reprezentant al autorităţii tutelare de nivelul II;
5. Recepţionează, prelucrează şi ţine în evidenţă documentaţia privind adopţiile, prezintă note informative şi rapoarte statistice instanţelor ierarhic superioare.

Condiţiile de participare la concurs:
• Să deţină cetăţenia Republicii Moldova şi domiciliul stabil în Republica Moldova;
• Să cunoască limba de stat;
• Capacitatea deplină de exerciţiu;
• Fără antecedente penale;
• Să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu i se fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
• Să nu depăşească limita vârstei de pensionare;
• Studii: superioare juridice, pedagogice sau psihologice;
• Experienţă în domeniu 1 an;
• Cunoaşterea legislaţiei în vigoare cu privire la funcţia publică;
• Cunoaşterea lucrului la calculator (Windows, Excel, Word);
• Abilităţi: elaborarea programelor, comunicare, lucru independent şi în echipă;
• Atitudini: disciplină, responsabilitate, flexibilitate, spirit de iniţiativă.

Bibliografie
1. Constituţia Republicii Moldova
2. Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
3. Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public.
4. Legea nr.16-XVI din 15. 02.2008 cu privire la conflictul de interese.
5. Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală.
6.Codul Familiei al Republicii Moldova.
7.Codul Civil al Republicii Moldova.
8.Codul de procedură civilă al Republicii Moldova.
9.Legea Nr.140 din 14.06.2013 “Privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi”.
10.Alte acte legislative şi normative ce reglementează protecţia drepturilor copilului.

Lista documentelor necesare ce urmează a fi prezentate:
Candidaţii depun personal dosarul de concurs, care conţine:
a) formularul de participare (anexa nr.1);
b) copia buletinului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
d) copia carnetului de muncă;
Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.

Termenul de depunere a documentelor.
Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este de 20 zile din ziua publicării anunţului.

Locul desfăşurării concursului.
Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului a Consiliului municipal Chişinău, pe adresa: str. A.Vlăhuţă, 3, bir.14, telefon de contact 22-60-98.
Persoana de contact –Bostan Natalia, specialist principal în cancelarie şi resurse umane

formular de aplicare

Scrie un comentariu

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil
Arhiva articolelor