Funcţie vacantă – specialist în problemele tutelei/curatelei

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova
nr. 201, din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs:

III.Specialist în problemele tutelei şi curatelei la DPDC sect.Rîşcani
Sarcinile de bază:
• Determinarea, evidenţa şi alegerea formei de protecţie a copilului aflat în dificultate;
• Instituirea tutelei/curatelei asupra copiilor orfani şi rămaşi fără ocrotire părintească;
• Adopţia;
• Monitorizarea situaţiei copiilor aflaţi la evidenţă;
• Recepţionarea, prelucrarea şi ţinerea în evidenţă a documentaţiei, corespondenţei, perfectarea răspunsurilor în termenii stabiliţi de lege şi a notelor informative ale instanţelor ierarhic superioare.

Condiţiile de participare la concurs:
• Să deţină cetăţenia Republicii Moldova şi domiciliul stabil în Republica Moldova;
•Să cunoască limba de stat;
•Capacitatea deplină de exerciţiu;
•Fără antecedente penale;
•Să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu i se fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
•Să nu depăşească limita vârstei de pensionare;
•Studii: superioare juridice sau pedagogice;
•Cunoaşterea legislaţiei în vigoare cu privire la funcţia publică;
•Cunoaşterea lucrului la calculator (Windows, Excel, Word);
•Abilităţi: elaborarea programelor, comunicare, lucru independent şi în echipă;
•Atitudini: disciplină, responsabilitate, flexibilitate, spirit de iniţiativă.

Bibliografie
1. Constituţia Republicii Moldova
2. Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
3. Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public.
4. Legea nr.16-XVI din 15. 02.2008 cu privire la conflictul de interese.
5. Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală.
6.Codul Familiei al Republicii Moldova;
7.Codul Civil al Republicii Moldova;
8.Codul de procedură civilă al Republicii Moldova;
9.Legea Nr.140 din 14.06.2013 “Privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi”
10.Alte acte legislative şi normative ce reglementează protecţia drepturilor copilului;

Lista documentelor necesare ce urmează a fi prezentate:
Candidaţii depun personal dosarul de concurs, care conţine:
a) formularul de participare (anexa nr.1),
b) copia buletinului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
d) copia carnetului de muncă;
Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.

Termenul de depunere a documentelor.
Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este de 20 zile din ziua publicării anunţului.

Locul desfăşurării concursului.
Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului a Consiliului municipal Chişinău, pe adresa: str. A.Vlăhuţă, 3, bir.14, telefon de contact 22-60-98.
Persoana de contact –Bostan Natalia, specialist principal în resurse umane

10.08.2015

formular de participare

Scrie un comentariu

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil
Arhiva articolelor