ACTE NORMATIVE/REGULAMENTE

CODUL FAMILIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

LEGEA RM nr. 140 din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi

LEGEA RM Nr. 436 din  28.12.2006 privind administraţia publică locală 

LEGEA RM Nr. 123 din  18.06.2010 cu privire la serviciile sociale 

LEGEA RM Nr. 547 din  25.12.2003 asistenţei sociale

LEGEA RM Nr. 338 din  15.12.1994 privind drepturile copilului

LEGEA RM Nr. 99 privind pegimul juridic al adoptiei 

LEGEA RM Nr. 45 din  01.03.2007 cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie

HP RM nr. 416-XVI din 28.05.1999 „Pentru aprobarea Strategiei de reformă a sistemului de asistenţă socială”.

HG RM Nr. 270 din 08.04.2014 cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru indentificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului 

HG RM Nr. 581 din  25.05.2006 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire şi plată a indemnizaţiilor pentru copiii adoptaţi şi cei  aflaţi sub tutelă/curatelă 

HG RM Nr. 1478 din  15.11.2002 cu privire la indemnizaţiile adresate familiilor cu copii 

HG RM Nr. 722 din  22.09.2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Echipă mobilă” şi a standardelor minime de calitate

HG RM Nr. 870 din  28.07.2004 despre aprobarea Normelor provizorii de cheltuieli în bani pentru elevii (studenţii) orfani şi cei aflaţi sub tutelă/curatelă din şcolile profesionale şi de meserii,instituţiile de învăţămînt mediu despecialitate şi superior universitar, şcolile de tip internat şi casele de copii

HG RM nr. 784 din 09.07.2007 „ Cu privire la aprobarea Strategiei naţionale şi a Planului de acţiuni privind reforma sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului pe anii 2007 – 2012”.

HG RM nr. 954 din 20.08.2007 „Cu privire la aprobarea Strategiei naţionale privind acţiunile comunitare pentru susţinerea copiilor aflaţi în dificultate pe anii 2007-2014”.

HG RM nr. 995 din 03.09.2007 „Cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni comunitare pentru susţinerea copiilor aflaţi în dificultate pe anii 2007-2014”.

HG RM nr. 1512 din 31.12.2008 „Pentru aprobarea Programului naţional privind crearea sistemului integrat de servicii sociale pe anii 2008-2012”.

HG RM nr. 314 din 23.05.2012 „Pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Asistenţă personală” şi a Standardelor minime de calitate”.

HG RM nr. 351 din 29.05.2012 pentru aprobarea Regulamentului privind redirecţionarea resurselor financiare în cadrul reformării instituţiilor rezidenţiale.

HG RM nr. 936 din 08.10.2010 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea serviciului social „Casă comunitară” şi a standardelor minime de calitate.

HG RM nr. 270 din 08.04.2014  cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului.

HG nr. 760 din 17.09.2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului de asistență parentală profesionistă și a standardelor minime de calitate

HG RM nr. 7 din 20.01.2016 cu privire la  aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate.

HG RM nr. 51 din 17.01.2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului social Casă de copii de tip familial și a Standardelor minime de calitate.

Regulamentul privind exigenţele la eliberarea acordurilor/ autorizaţiilor autorităţii tutelare în cazurile ce vizează drepturile patrimoniale ale copilului.

Regulamentul privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate.

Ordinul cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate şi a componenţei nominale ale Comisiei pentru protecţia copilului.

Ordinul Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei nr. 78 din 20.04.2016 cu privire la aprobarea modelelor de dispoziții și a registrelor de evidență pentru autoritățile tutelare în domeniul protecției copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți.

Regulamentul de activitate a comisiei pentru protecţia copilului.

HG nr. 591 din 24.07.2017 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Serviciului social Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți și a Standardelor minime de calitate.

Regulamentul privind procesul de furnizare a documentelor, informațiilor oficiale din cadrul Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului

Ordin nr. 13 din 15.03.18 cu privire la desemnarea persoanei responsabile pentru îndeplinirea Planului de integritate

Ordin nr. 95 din 12.10.17 cu privire la crearea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice

Ordin nr. 05 din 22.01.18 cu privire la aprobarea Regulamentului Registrului de evidență a petițiilor parvenite în adresa Direcției municiapale pentru protecția drepturilor copilului

Ordin nr. 03 din 17.01.18 cu privire la aprobarea Politica de securitate a datelor cu caracter personal în cadrul Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului

Ordin nr. 02 din 17.01.18 cu privire la prelucrarea Regulamentului privind prelucrarea informațiilor ce conțin date cu caracter personal în sistemul de evidență contabilă

Ordin nr. 163 din 20 octombrie 2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de comunicare a informaților ce se referă la copii de către personalul din sistemul de asistență socială.

Ghid de suport pentru aplicare practică Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii

Scrie un comentariu

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil

Arhiva articolelor