Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de psiholog în cadrul Serviciului ,,Centrul de resurse și suport pentru copii și tineri”

Scopul general al funcţiei: Asigurarea componentei psihologice a sistemului de protecţie a drepturilor copiilor și tinerilor;

Sarcinile de bază:

 1. Evaluarea psihologică primară a beneficiarilor Serviciului;
 2. Colaborarea cu reprezentanţii altor instituții întru soluţionarea problemelor beneficiarilor;
 3. Contribuirea la ridicarea culturii psihologice a angajaţilor Serviciului;

Atribuţiile de serviciu:

 1. Consultă părinţii beneficiarilor  în problema relaţiilor cu persoanele din jur, organizării eficiente a vieţii şi activităţii lor;
 2. Consultă tinerii beneficiari aflaţi în dificultate în vederea depăşirii dificultăţilor apărute;
 3. Se deplasează în teren în vederea evaluării situaţiei copiilor/tinerilor în dificultate şi determinării soluţiilor de remediere;
 4. Acordă consultanţă psihologică specialiştilor din sistem vis-a-vis de respectarea particularităţilor psihologice a copiilor/adolescenţilor/tinerilor aflaţi în dificultate;
 5. Organizează seminare / training-uri pe teme psihologice pentru angajaţii din Centru;
 6. Efectuează consiliere individuală și de grup.

   Cerinţe pentru participare la concurs:

   Studii: superioare de specialitate în domeniu.

Experienţă profesională: preferabil 1 an.

Abilităţi: de planificare şi organizare a activităţii profesionale; de comunicare; de aplicare a tehnicilor de de dezoltare a beneficiarilor; de negociere şi aplanare a conflictelor; de activitate în echipă; abilităţi PC (Windows,Word) gândire critică, deductivă.

Atitudini/comportamente: Toleranţă şi respect faţă de oameni, responsabilitate şi spirit de activitate în echipă, receptivitate la idei noi şi tendinţă spre perfecţionare profesională, obiectivitate şi loialitate faţă de cetăţeni şi colegii de serviciu.

Documente ce urmează a fi prezentate:

Copia buletinului de identitate, Copia carnetului de muncă, Copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Pruteanu Alexandru, șef al Serviciului resurse umane, telefon: 022 22 60 98

Date de contact: mun. Chişinău, str. A. Vlăhuţă 3, bir. 14

Cv-ul va fi expediat pe adresa electronică resurse.umane.dmpdc@gmail.com, cu menţiunea psiholog.

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de Pedagog social în cadrul Serviciului ,,Centrul de resurse și suport pentru copii și tineri”

 1. Scopul general al funcţiei: responsabil de asistenţa socio-pedagogică a beneficiarilor serviciului.
 • Sarcini de bază:
 • asigură asistenţa socio-pedagogică a beneficiarilor serviciului,,Centrul de resurse și suport pentru copii și tineri” (CRST);
 • metodelor pedagogice de lucru cu beneficiarii serviciului CRST;
 • asigură asistența beneficiarilor serviciului în baza Planurilor individuale de asistență.
 • Atribuţii de serviciu
 • participă la elaborarea Planului de activitate a serviciului CRST;
 • participă la implementarea Planului de activitate a serviciului CRST pentru atingerea scopului si obiectivelor, îndeplinește responsabilitățile delegate;
 • participă la elaborarea și revizuirea regulamentului intern al serviciului CRST;
 • participa la organizarea şi desfăşurarea şedinţelor de lucru ale echipei multidisciplinare în procesul de asistență a beneficiarilor;
 • completează dosarul beneficiarului cu actele necesare;
 • raportează periodic (săptămînal, lunar, trimestrial, anual) Managerului CRST despre rezultatele activităţii.
 • Responsabilităţi:
 •  asigură, în baza interviului şi a dosarului, evaluarea necesităților de asistență a beneficiarului;
 • informează beneficiarul despre drepturile acestuia şi prevederile legale privind funcționarea serviciului CRST;
 •  informează beneficiarii cu privire la posibilitățile de accesare şi valorificare a resurselor şi facilităților serviciilor din comunitate (educație, sănătate, juridice, asistență socială);
 •  elaborează și implementează Planurile individuale de asistență ale beneficiarilor;
 •  convoacă ședințele echipei multidisciplinare, în scopul adoptării deciziilor privind asistența beneficiarilor;
 •  asigură coordonarea și monitorizarea serviciilor prestate beneficiarilor în baza Planului individualizat de asistență, în cadrul LSA și CRST, altor servicii/structuri care oferă asistență şi suport beneficiarilor;
 •  întocmește rapoarte cu privire la rezultatele implementării Planului individual de asistență și a situației beneficiarului;
 •  asistă beneficiarii serviciului CRST în procesul de înscriere la studii, instruire profesională (consultanță, însoțire, mediere);
 • monitorizează insluziunea beneficiarilor în procesul instructiv-educativ;
 • asistă beneficiarii serviciului CRST în procesul de angajare și în perioada de adaptare la locul de muncăi (consultanță, însoțire, mediere);
 •  asistă beneficiarii în procesul de formare a deprinderilor de viață independentă;
 • respectă programul de lucru al CRST;
 • comunică eficient cu membrii echipei serviciilor Centru de resurse și suport pentru copii și tineri și Locuință socială asistată, beneficiarii acestor servicii, partenerii de implementare a PIA;
 •  participă la activități de formare continuă a personalului angajat în serviciul LSA.

   Cerinţe pentru participare la concurs:

   Studii: superioare de specialitate în domeniu.

Experienţă profesională: preferabil 1 an.

Abilităţi: de planificare şi organizare a activităţii profesionale; de comunicare; de aplicare a tehnicilor de de dezoltare a beneficiarilor; de negociere şi aplanare a conflictelor; de activitate în echipă; abilităţi PC (Windows,Word) gândire critică, deductivă.

Atitudini/comportamente: Toleranţă şi respect faţă de oameni, responsabilitate şi spirit de activitate în echipă, receptivitate la idei noi şi tendinţă spre perfecţionare profesională, obiectivitate şi loialitate faţă de cetăţeni şi colegii de serviciu.

Documente ce urmează a fi prezentate:

Copia buletinului de identitate, Copia carnetului de muncă, Copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Pruteanu Alexandru, șef al Serviciului resurse umane, telefon: 022 22 60 98

Date de contact: mun. Chişinău, str. A. Vlăhuţă 3, bir. 14

Cv-ul va fi expediat pe adresa electronică: chisinaudmpdc@gmail.com , cu menţiunea Pedagog social.

Anunţ privind concurs pentru suplinirea funcţiilor vacante din cadrul subdiviziunilor DMPDC

Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului anunţă concurs pentru suplinirea următoarelor funcţii vacante:

– șofer în cadrul Casei comunitare pentru copii cu dizabilități severe – 1 unitate;

– logoped în cadrul Centrului de plasament pentru copii – 1 unitate;

– asistent social în cadrul Centrului de plasament pentru copii – 2 unități;

– asistent social în cadrul Centrului de reabilitare socială a copiilor ,,Casa Gavroche” – 1 unitate;

– kinetoterapeut în cadrul Centrului de zi de dezvoltare și socializare a copiilor cu necesități speciale ,,Atenție” – 1 unitate;

– asistent parental profesionist în cadrul Serviciului asistență parentală profesionistă – 1 unitate;

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

· CV-ul;

· copia buletinului de identitate;

· copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;

· copia carnetului de muncă;

· certificatul medical;

· cazierul judiciar;

· documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar

Notă:

– Certificatul medical și cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declarații pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să le prezinte în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

– Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail.

Dosarele se vor depune personal sau prin e-mail, la Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului, (str. Al. Vlahuță 3, bir.14, telefon de contact: 022-22-60-98, e-mail : chisinaudmpdc@gmail.com).

Cerinţe generale faţă de candidaţi:

1. Cetăţean al Republicii Moldova;

2. Cunoaşterea limbii de stat;

3. Are capacitate deplină de exerciţiu ;

4. Lipsa antecedentelor penale nestinse;

5. Apt de muncă – (din punct de vedere medical);

6. Nu este privat de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Aptitudini: de organizare, elaborare a documentelor, analiză şi sinteză, comunicare, planificare şi implementare a activităţilor şi deciziilor în domeniu.

Atitudini necesare: respect faţă de oameni, profesionalism, responsabilitate. corectitudine, imparţialitate, disciplină, tendinţă de perfecţionare profesională continuă.

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de Logoped la Centrul de plasament pentru Copii

Scopul general al funcţiei:

 Este responsabil de asistenţa logopedică a copiilor cu cerinţe educative speciale-beneficiari ai Centrului.

Sarcinile de bază:

 1. Asigură asistenţă logopedică de calitate conform necesităţilor de dezvoltare a copiilor cu cerinţe educative speciale;
 2. Participă la elaborarea Planului de acţiuni anual a Centrului;

Atribuţiile de serviciu:

 1. Participă la organizarea şi desfăşurarea şedinţelor de lucru a echipei multidisciplinare în Centru;
 2. Participă la organizarea şi desfăşurarea activităţilor consultative din cadrul Centrului;
 3. Asigură securitatea psihologică a copiilor cu necesităţi speciale;
 4. Participă la realizarea planului de activitate lunar şi anual în cadrul Centrului;
 5. Raportează periodic (trimestrial, anual) managerul Centrului conform specificului activităţii despre rezultatele activităţii profesionale;
 6. Organizează şedinţe de consiliere logopedică (în grup sau individual);

   Cerinţe pentru participare la concurs:

   Studii: superioare de specialitate în domeniu.

Experienţă profesională: preferabil 1 an.

Abilităţi: de planificare şi organizare a activităţii profesionale; de comunicare; de aplicare a tehnicilor de de dezoltare a beneficiarilor; de negociere şi aplanare a conflictelor; de activitate în echipă; abilităţi PC (Windows,Word) gândire critică, deductivă.

Atitudini/comportamente: Toleranţă şi respect faţă de oameni, responsabilitate şi spirit de activitate în echipă, receptivitate la idei noi şi tendinţă spre perfecţionare profesională, obiectivitate şi loialitate faţă de cetăţeni şi colegii de serviciu.

Documente ce urmează a fi prezentate:

Copia buletinului de identitate, Copia carnetului de muncă, Copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare,

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Pruteanu Alexandru, șef al Serviciului resurse umane

Telefon: 022 22 60 98

Date de contact: mun. Chişinău, str. A. Vlăhuţă 3, bir. 14

Cv-ul va fi expediat pe adresa electronică chisinaudmpdc@gmail.com, cu menţiunea logoped.

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de şofer în cadrul Casei comunitare pentru copii cu dizabilităţi severe

Sarcina de bază: transportarea copiilor cu dizabilităţi severe şi a angajaţilor Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului cu respectarea indicaţiilor coordonatorului de transport.

– Este obligat să se prezinte la serviciu la ora fixată în program şi să respecte programul stabilit;
– Va cunoaşte şi va respecta prevederile legale cu privire la circulaţia pe drumurile publice;
– Păstrează certificatul de înmatriculare, precum si actele maşinii în condiţii corespunzatoare, le prezinta la cerere organelor de control;
– Nu părăseşte locul de muncă decât în cazuri deosebite şi numai cu aprobarea şefului de birou;
 – Nu va conduce autovehiculul obosit sau sub influenţa alcoolului, drogurilor, medicamentelor, etc. , care reduc capacitatea de conducere;
– Şoferul va respecta cu stricteţe intinerarul şi instrucţiunile primite de la şeful Direcţiei;
– Atat la plecare cat şi la sosirea din cursă, verifica starea tehnica a autovehicului, inclusiv anvelopele.

Cui îi raportează titularul funcţiei:  şefului Direcţiei municipale  pentru protecţia drepturilor copilului, şefului-adjunct al Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului, managerului Casei comunitare pentru copii cu dizabilităţi severe.

Cine îl substituie: un alt şofer  al DMPDC.

Condiţiile de muncă:

 • Regim de muncă: 40 ore pe săptămână, 8 ore pe zi, disponibilitatea lucrului peste program şi în zilele de repaus, după caz;
 • Program de muncă: luni-vineri, orele 8:00-17:00, pauză de masă 12:00-13:00;

Cerinţele funcţiei faţă de persoană

– scoala de conducatori auto categoria B+C+D;
– fără antecedente rutiere grave (penal sau cu permis suspendat);
– experienţă de cel putin 3 (trei) ani în conducerea de autovehicule;
– cunostinţe de mecanica auto;

  Documente ce urmează a fi prezentate:


  – Copia buletinului de identitate;

  – Cazier juridic;

  – Copia carnetului de muncă;

  – Permis de conducere

  – Certificat medical;

  – Alte documente necesare:  Copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare.

  Modalitatea de depunere a documentelor:

  Prin poștă sau personal.

  Notă:

  – Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

  – Cazierul judiciar şi certificatul medical pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere, în acest caz, persoana are obligaţia să completeze dosarul personal de concurs cu originalul documentelor în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

  Depunerea actelor va avea loc la Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, Serviciul resurse umane, situat pe adresa mun. Chişinău, str. A. Vlăhuţă 3, bir. 14, telefon de contact 022 22 60 98, sau pe adresa electronică chisinaudmpdc@gmail.com, cu menţiunea șofer.

 

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de Asistent social în cadrul Centrului de reabilitare socială a copiilor ,,Casa Gavroche”

1.Scopul general al funcţiei:

Asistentul social este responsabil pentru soluționarea problemelor sociale a beneficiarilor.

2. Atribuţiile de serviciu:

 1. Folosirea la maxim a calităţilor umane şi competenţelor profesionale pentru a acorda suport beneficiarilor;
 2. Perfecţionarea  continuă a  cunoştinţelor în domeniul protecţiei  sociale;
 3. Colaborarea  în activitatea cu grupul de specialişti.
 4. Adaptabilitate la locul de muncă şi capacitate de relaţionare.
 5. Se deplasează în teren pentru a-şi îndeplini atribuţiile funcţionale, la necesitate;
 6. Contribuie la dezvoltarea serviciilor sociale comunitare și specializate;
 7. Asigurarea respectarea legislaţiei privind protecţia socială şi drepturile copilului;
 8. Acordă consultaţii copiilor aflaţi în dificultate,  în vederea menţinerii integrităţii, şi după necesitate desfăşoară acţiuni de asistenţă socială, pentru suport;
 9. Desfăşoară activităţi personalizate prin utilizarea metodelor de identificare a necesităţilor şi tipurilor specifice ale copiilor şi aplică tehnici şi măsuri de intervenţie socială;
 10. Elaborează, în echipă, programe, servicii de asistenţă socială pentru categoriile de copiii
 11. Analizează situaţia beneficiarilor şi înaintează propuneri organelor ierarhic superioare  pentru acordarea serviciilor
 12. Sprijină şi urmăreşte integrarea socială şi profesională a copiilor care au fost ocrotiţi sau îngrijiţi în unităţi de asistenţă socială;
 13. Colaborează cu unităţile de asistenţă socială din raza teritorială a organului administraţiei publice locale, urmăreşte activitatea acestora;

19.Asistentul social acordă asistenţă oricărei persoane aflate în dificultate, fără discriminări (în funcţie de sex, vârstă, apartenenţă etnică sau religioasă etc.);

20.Asistentul social se bazează pe principiile  confidenţialităţii şi utilizării responsabile a informaţiilor obţinute în actul exercitării profesiei. 

   Cerinţe pentru participare la concurs:

   Studii: superioare de specialitate în domeniu.

Experienţă profesională: preferabil 1 an.

Abilităţi: de planificare şi organizare a activităţii profesionale; de comunicare; de aplicare a tehnicilor de de dezoltare a beneficiarilor; de negociere şi aplanare a conflictelor; de activitate în echipă; abilităţi PC (Windows,Word) gândire critică, deductivă.

Atitudini/comportamente: Toleranţă şi respect faţă de oameni, responsabilitate şi spirit de activitate în echipă, receptivitate la idei noi şi tendinţă spre perfecţionare profesională, obiectivitate şi loialitate faţă de cetăţeni şi colegii de serviciu.

Documente ce urmează a fi prezentate:

Copia buletinului de identitate, Copia carnetului de muncă, Copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare,

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Pruteanu Alexandru, șef al Serviciului resurse umane

Telefon: 022 22 60 98

Date de contact: mun. Chişinău, str. A. Vlăhuţă 3, bir. 14

Cv-ul poate fi expediat și pe adresa electronică chisinaudmpdc@gmail.com, cu menţiunea asistent social.

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de Kinetoterapeut la Centrului de zi de dezvoltare şi socializare a copiilor cu necesităţi speciale „Atenţie”

Scopul general al funcţiei:

Este responsabil de asistenţa kinetoterapeutică a copiilor cu necesităţi speciale

Sarcinile de bază:

 1. Asigură asistenţă kinetoterapeutică conform necesităţilor de dezvoltare a copiilor cu necesităţi speciale şi din comunitate.
 2. Participă la elaborarea Strategiei de dezvoltare a Centrului;

Atribuţiile de serviciu:

 1. Participă la organizarea şi desfăşurarea şedinţelor de lucru a echipei multidisciplinare în Centru;
 2. Participă la organizarea şi desfăşurarea activităţilor consultative din cadrul Centrului;
 3. Asigură securitatea copiilor .
 4. Participă la realizarea planului de activitate lunar şi anual în cadrul Centrului;
 5. Raportează periodic (lunar, trimestrial, anual) managerul Centrului conform specificului activităţii despre rezultatele activităţii profesionale;
 6. Organizează şedinţe de kinetoterapii îndividual şi în grup.

   Cerinţe pentru participare la concurs:

   Studii: superioare de specialitate în domeniu.

Experienţă profesională: preferabil 1 an.

Abilităţi: de planificare şi organizare a activităţii profesionale; de comunicare; de aplicare a tehnicilor de de dezoltare a beneficiarilor; de negociere şi aplanare a conflictelor; de activitate în echipă; abilităţi PC (Windows,Word) gândire critică, deductivă.

Atitudini/comportamente: Toleranţă şi respect faţă de oameni, responsabilitate şi spirit de activitate în echipă, receptivitate la idei noi şi tendinţă spre perfecţionare profesională, obiectivitate şi loialitate faţă de cetăţeni şi colegii de serviciu.

Documente ce urmează a fi prezentate:

Copia buletinului de identitate, Copia carnetului de muncă, Copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare,

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Pruteanu Alexandru, șef al Serviciului resurse umane.

Telefon: 022 22 60 98

Date de contact: mun. Chişinău, str. A. Vlăhuţă 3, bir. 14

Cv-ul va fi expediat pe adresa electronică chisinaudmpdc@gmail.com, cu menţiunea kinetoterapeut.

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de Asistent social în cadrul Centrul de plasament pentru copii

1.Scopul general al funcţiei:

Asistentul social este responsabil pentru soluționarea problemelor sociale a beneficiarilor.

2. Atribuţiile de serviciu:

 1. Folosirea la maxim a calităţilor umane şi competențelor profesionale pentru a acorda suport beneficiarilor;
 2. Perfecţionarea  continuă a  cunoştinţelor în domeniul protecţiei  sociale;
 3. Colaborarea  în activitatea cu grupul de specialişti.
 4. Adaptabilitate la locul de muncă.
 5. Responsabilitate.
 6. Capacitate relaţională.
 7. Se deplasează în teren pentru a-şi îndeplini atribuţiile funcţionale, la necesitate;
 8. Contribuie la dezvoltarea serviciilor sociale comunitare și specializate;
 9. Asigurarea realizării legislaţiei privind protecţia copilului şi protecţia socială;
 10. Promovarea unui sistem coerent de programe, măsuri și activităţi de prevenire şi suport pentru   copiii şi familiile aflate temporar în dificultate;

   Cerinţe pentru participare la concurs:

   Studii: superioare de specialitate în domeniu.

Experienţă profesională: preferabil 1 an.

Abilităţi: de planificare şi organizare a activităţii profesionale; de comunicare; de aplicare a tehnicilor de de dezoltare a beneficiarilor; de negociere şi aplanare a conflictelor; de activitate în echipă; abilităţi PC (Windows,Word) gândire critică, deductivă.

Atitudini/comportamente: Toleranţă şi respect faţă de oameni, responsabilitate şi spirit de activitate în echipă, receptivitate la idei noi şi tendinţă spre perfecţionare profesională, obiectivitate şi loialitate faţă de cetăţeni şi colegii de serviciu.

Documente ce urmează a fi prezentate:

Copia buletinului de identitate, Copia carnetului de muncă, Copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare,

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Pruteanu Alexandru, șef al Serviciului resurse umane

Telefon: 022 22 60 98

Date de contact: mun. Chişinău, str. A. Vlăhuţă 3, bir. 14

Cv-ul va fi expediat pe adresa electronică chisinaudmpdc@gmail.com, cu menţiunea asistent social.

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de asistent parental profesionist

I. Scopul general al funcţiei:

Protecţia temporară a copilului aflat în situaţie de risc, socializarea şi (re) integrarea acestuia în familia biologică, extinsă sau adoptatoare sau în alte forme de îngrijire de tip familial.

II. Sarcinile de bază:

2.1.1. Prevenirea abandonului, instituţionalizării copiilor prin promovarea formelor familiale de ocrotire a copilului;

2.1.2. Îngrijirea şi creşterea copilului în condiţiile unui mediu familial substitutiv;

2.1.3.  Îngrijirea şi dezvoltarea copilului aflat în situaţie de risc, corespunzător particularităţilor de vîrstă şi standardelor minime de calitate;

2.1.4. Facilitarea socializării şi (re)integrării copilului în familia biologică, extinsă, adoptatoare sau în alte forme de îngrijire de tip familial;

2.1.5.  Monitorizarea situaţiei copilului în perioada pre-şi post (re)integrare;

2.1.6. Susţinerea şi consolidarea familiilor în îndeplinirea funcţiilor ei în interesele primordiale ale copilului.

   Cerinţe pentru participare la concurs:

   Studii: superioare sau medii.

Experienţă profesională: preferabil 1 an.

Abilităţi: de planificare şi organizare a activităţii profesionale; de comunicare; de aplicare a tehnicilor de de dezoltare a beneficiarilor; de negociere şi aplanare a conflictelor; gândire critică, deductivă.

Atitudini/comportamente: Toleranţă şi respect faţă de oameni, responsabilitate şi spirit de activitate în echipă, receptivitate la idei noi şi tendinţă spre perfecţionare profesională, obiectivitate şi loialitate faţă de cetăţeni şi colegii de serviciu.

Documente ce urmează a fi prezentate:

Copia buletinului de identitate, Copia carnetului de muncă, Copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare,

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Pruteanu Alexandru, șef al Serviciului resurse umane.

Telefon: 022 22 60 98

Date de contact: mun. Chişinău, str. A. Vlăhuţă 3, bir. 14

Cv-ul poate fi expediat și pe adresa electronică chisinaudmpdc@gmail.com, cu menţiunea asistent parental profesionist.

Anunț pentru reprezentanții mass-media

Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului informează reprezentanții mass-media că luni, 12 august 2019, ora 11.00, în incinta DMPDC, reprezentanții Ambasadei Republicii Turcia în Republica Moldova vor dona beneficiarilor din Centrele de plasament din subordinea DMPDC carne de vită. Acțiunea se desfășoară în vederea parteneriatului eficient dintre ambele instituții, pentru susținerea beneficiarilor din serviciile DMPDC, precum și în scopul asigurării copiilor rămași temporar/fără ocrotire părintească cu nutruienți necesari pentru o creștere sănătoasă și dezvoltare armonioasă.

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil
Arhiva articolelor