×

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de asistent social (pe domeniul adopției) în cadrul Direcției reintegrare familială și adopție

Scopul general al funcţiei:

Contribuirea la optimizarea şi eficientizarea activităţii în domeniul adopţiei.

Sarcinile de bază:

 1. Actualizează periodic baza de date şi ţinerea în evidenţă a copiilor cu statut de copil adoptabil şi a adoptatorilor;
 2. Contribuie la organizarea şedinţelor grupului de lucru privind potrivirea copilului potenţialelor adoptatori şi şedinţelor Comisiei specializate în domeniul adopţiei.
 3. Asigură evidenţa permiselor de vizită, deciziilor de încredinţare sau a altor acte emise prin decizia Comisiei specializate în domeniul adopţiei;
 4. Perfectează informaţiile necesare către Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, conform legislaţiei în vigoare.
 5. Recepţionează şi examinează cereri/demersuri şi  perfectează răspunsurile în termenii stabiliţi de legislaţia.

concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;
 5. este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sânt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia respectivă;
 7. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 8. nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii – superioare, asistență socială, pedagogie,

Experenţă profesională-2 ani

Cunoştinţe:

 • cunoaşterea legislaţiei naţionale şi internaţionale în domeniu protecţiei drepturilor copilului;
 • cunoştinţe de operare la calculator;

Abilităţi- planificare, organizare, coordonare, instruire, control, comunicare eficientă, negociere, lucrul în echipă, computer;

Atitudini/comportamente- responsabilitate, respect, receptivitate, obiectivitate, colegialitate, loialitate, tendinţă către dezvoltare profesională;

Documente ce urmează a fi prezentate:

 • CV în format Europass;
 • Copia buletinului de identitate;
 • Cazier juridic;
 • Copia carnetului de muncă;
 • Certificat medical;
 • Alte documente necesare: Copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de formare profesională şi/sau de specializare.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă sau personal.

Notă:

 • Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.
 • Cazierul judiciar şi certificatul medical pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere, în acest caz, persoana are obligaţia să completeze dosarul personal de concurs cu originalul documentelor în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Depunerea actelor de participare la concurs va avea loc la Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, Serviciul resurse umane, situat pe adresa mun. Chişinău, str. A. Vlăhuţă 3, bir. 14, telefon de contact 022 22 60 98, sau pe adresa de email: resurse.umane.dmpdc@mail.

DISTRIBUIE