ANUNŢ de suplinire a funcţiilor vacante în cadrul Centrului de plasament

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de manager adjunct, bucătar şi şef de depozit în cadrul Centrului pentru Copilărie, Adolescenţă şi Familie

Sarcinile de bază a managerului adjunct:

 1. Asigurarea realizării legislaţiei privind protecţia copilului şi protecţia socială;
 2. Promovarea unui sistem coerent de programe, măsuri, activităţi, servicii profesionalizate, prevenire şi protejare a copiilor şi familiilor aflate temporar în dificultate;
 3. Identificarea problemelor sociale şi a cauzelor principale care creează individului situaţia de risc, ţinând cont de legislaţia în vigoare;
 4. Identificarea categoriilor de beneficiari în situaţie de risc, estimarea gravităţii situaţiei lor.
 5. Elaborează planul strategic al serviciilor sociale prestate în cadrul centrului. Stabileşte în comun cu membrii echipei scopul general al activităţii centrului, stabileşte obiectivele de lungă durată şi cele imediate.
 6. Poartă responsabilitate faţă de beneficiarii centrului. Asigură securitatea vieţii şi sănătăţii beneficiarilor şi angajaţilor. Determină criteriile de selecţie a beneficiarilor în comun cu membrii echipei. Asigură calitatea serviciilor sociale prestate. Organizează şi participă  la şedinţele de evaluare şi monitorizare a cazurilor. Asistă la audierea legală a beneficiarilor în caz de necesitate. Urmăreşte  documentarea activităţilor. Planifică şi urmăreşte realizarea activităţilor cu părinţii beneficiarilor Centru şi comunitatea. Este responsabil de soluţionarea litigiilor.
 7. Stabileşte  şi consolidează relaţiile de colaborare cu organele de resort, care pot fi implicare pentru soluţionare cazurilor.
 8. Formulează şi propune strategii de dezvoltare şi îmbunătăţire a servicilor prestate de centru, prin înaintarea propunerilor de proiect la nivel local, naţional şi internaţional cu implementare ulterioră.

Studii: superioare în  domeniul pedagogiei/psihologiei, asistenţa socială.

Experienţă profesională:  în cadrul sistemului de protecţie a copilului.

Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • Cunoaşterea modului de funcţionare a autorităţii publice;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Navigare Internet;
 • Cunoaşterea limbii de stat la nivel avansat citit /scris /vorbit.

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, instruire, motivare, mobilizare, soluţionare de probleme, comunicare eficientă,  monitorizare.

Sarcinile de bază a bucătarului:

1.Participă la întocmirea meniurilor pentru 10 zile în conformitate cu sortimentul produselor alimentare conforme contactului de comun cu administratorul si asistentul medical;

2.Respecta condiţiile de păstrare a produselor alimentare si anume respectarea regimului de păstrare a produselor (temperatura, umiditatea, ventilaţia); respectarea termenului de valabilitate a produselor;

3.Respecta cu stricteţe regimul zilnic al beneficiarilor;

4.Prepara producţia culinară se prepară în corespundere cu documentaţia tehnologică.

5.Respecta procesul de preparare, inclusiv termică, a produselor  astfel, încât să se păstreze  valoarea nutritivă a produsului culinar;

6.Realizează curăţarea şi dezinfecţia inventarului din bucătărie în conformitate cu prevederile regulilor sanitare.

7.Semnalează managerul despre neregularităţile apărute.

8.Dă  dovadă de onestitate în executare atribuţiilor profesionale;

9.In scopul prevenirea contaminării produselor culinare, toate utilajele, instalaţiile se curăţa şi dezinfectează după necesitate.

10.Bucătarul este obligat să  asigure securitatea vieţii şi sănătăţii  beneficiarilor, precum şi integritatea bunurilor în timpul atribuţiilor de serviciu;

11.Respecte regulile de ordin intern ale unităţii, regulile igienei personale şi referitoare la  locul de muncă; regulile privind protecţia muncii;

12.Cunoaşte cerinţele documentelor tehnice în vigoare privind alimentaţia publică;

13.Respectă etica profesională în procesul servirii beneficiarilor.

Studii: medii speciale

Experienţă profesională: Experienţă în serviciul de 1 an

Sarcinile de bază a şefului de depozit:

 1. Responsabil personal de achiziţionarea şi înregistrarea tuturor bunurilor materiale primite de Centrul pentru Copilărie, Adolescenţă şi Familie;
 2. Efectuează depozitarea şi calcularea tuturor bunurilor materiale primite de Centrul pentru Copilărie, Adolescenţă şi Familie, inclusiv şi ajutoarele materiale;
 3. Poartă răspundere personală pentru evidenţa, controlul şi distribuirea tuturor bunurilor materiale primite de Centrul pentru Copilărie, Adolescenţă şi Familie;
 4. Participă la realizarea meniurilor;
 5. Distribuie produsele alimentare către bucătar;
 6. Face comanda produselor alimentare conform specificaţiilor şi contractelor existente;
 7. Verifică calitatea şi cantitatea produselor livrate;
 8. Verifică calitatea păstrării produselor alimentare şi termenele de valabilitate a fiecărui produs;
 9. Întocmeşte meniul de decontarea a produselor zilnic şi prezintă lunar darea de sema la DMPDC;
 10. Întocmeşte acte de decontare sau de instalare a bunurilor la indicaţia managerului;
 11. Prezintă lunar la 25 a fiecărei luni, datele de la contoare pe formulare tipice la DMPDC;
 12. Ține evidenţa la toate defecţiunile existente şi raportează managerului spre a fi lichidate;
 13. Repartizează detergenţi personalului menajer;
 14. Asigură cu dezinfectante şi material necesare grupurile sanitare;
 15. Ţine la evidenţa asigurarea cu materiale de cancelarie şi necesarul de procurări;
 16. Solicită de la furnizori, păstrează şi transmite la DMPDC facturile fiscale;
 17. Organizează Ziua Sanitară în Centru de comun cu personalul tehnic şi bucătar;
 18. Organizează Ziua Sanitară pe terenul adiacent Centrului de 2 ori pe an;
 19. Prezintă la solicitarea managerului conturi de transfer pentru anumite articole;
 20. Respectă normele etice profesionale şi legislaţia privind protecţia socială.

Pentru aplicare vor fi prezentate:
• Copia Buletinului de identitate
• Copia Diplomei de studii
• Carnetului de muncă

Persoanele interesate se pot adresa la DMPDC, date de contact: Chişinău str. A. Vlăhuţă, 3, telefon: (022) 22-60-98 sau vor expedia CV-ul pe adresa electronică dmpdcchisinau@mail.ru, cu menţiunea funcţiei alese.

Mesaj de felicitare al şefului interimar al Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, doamna Rodica Terehovschi cu prilejul Zilei profesionale a lucrătorului din sfera protecţiei sociale

Stimaţi colegi,

Cu prilejul Zilei profesionale a lucrătorului social din sfera protecţiei sociale vă exprimăm felicitări, urări de sănătate şi recunoştinţă pentru contribuţia Dumneavoastră adusă în dezvoltarea serviciilor de asistenţă şi protecţie socială, pentru protejarea persoanelor, comunităţilor cu probleme speciale aflate în dificultate.

Apreciem înalt responsabilitatea cu care vă onoraţi atribuţiile şi misiunea de a contribui la bunăstarea populaţiei, precum şi satisfacerea necesităţilor grupurilor vulnerabile prin implicarea urgentă în identificarea, înţelegerea corectă a fiecărui beneficiar.

Sunteţi o componentă primordială în sistemul de protecţie a copilului din municipiul Chişinău, întrucât oferiţi sprijin şi consiliere, consultanţă şi intervenţie celor mai deosebite făpturi – copiii, le oferiţi dragostea, timpul şi îi ghidaţi să distingă modele corecte pentru a se putea realiza cu eforturi proprii.

Pentru Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului este esenţial aportul Dvs în acordarea asistenţei şi protecţiei copilului aflat în situaţie de risc şi familiei acestuia şi copilului separat de părinţi, în acest scop vom continua să implementăm politici care ar permite îmbunătăţirea sistemului şi vom susţine abilităţile profesionale ale lucrătorilor din domeniul social.

În activitatea Dumneavoastră mereu aţi demonstrat un caracter integru, profesionalism, perseverenţă, receptivitate, blândeţe şi multă dăruire pentru toate acestea vă mulţumim!

Cu respect,

Şef interimar al Direcţiei              

Rodica TEREHOVSCHI

Spune „Nu” suicidului

În fiecare an, pe 10 septembrie, partenerul Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Asociaţia Obştească „Altruism”, marchează Ziua Mondială pentru prevenirea suicidului, având drept scop de a informa publicul despre semnele presuicidare şi să încurajeze cetăţenii să aibă grijă de semenii lor, dacă observă că aceştia nu se simt bine.

Doamna Rodica Terehovschi, şef interimar al DMPDC, a ţinut să sublinieze importanţa implicării societăţii în prevenirea fenomenului suicidului, dar şi crearea serviciilor specializate, care să răspundă nevoilor populației.

Totodată, copiii care frecventează Centrele Comunitare pentru Copii şi Tineri din municipiul Chişinău a condimentat evenimentul prin prezentarea atelierelor de creaţie.

Evenimentul din acest an s-a desfăşurat sub genericul „Găsește un minut pentru informare – poți salva o viață!”.

Citește mai departe »

Mesajul de felicitare al şefului interimar al Direcţiei, doamna Rodica Terehovschi, cu prilejul sărbătorii Ziua Naţională a Limbii Române

Cu prilejul sărbătorii naționale, aduc felicitări, urări de bine şi realizări frumoase tuturor cetățenilor Republicii Moldova.

Astăzi cu mândrie pot menţiona că vorbesc şi gândesc româneşte, limba română a fost și va rămâne simbolul identitar al neamului nostru care ne unește, indiferent de locul în care trăim, ne exprimă cultura, valorile şi bogăţia tradiţiilor. Sunt profund recunoscătoare strămoşilor, care ne-a lăsat moştenire un tezaur preţios, demn de admiraţie şi gratitudine.

Vă doresc să aveți sănătate, bunăstare, performanţe deosebite în activitatea cotidiană, iar dragostea faţă de ţara noastră să devină impulsul fiecărei acţiuni desfăşurate întru prosperare, dezvoltare şi reuşite comune.

Copiii care se află în plasament în serviciile DMPDC sunt pregătiţi pentru noul an şcolar

Şeful interimar, doamna Rodica Terehovschi împreună cu şeful adjunct al DMPDC, domnul Vadim Vacarciuc au vizitat Centrul de plasament pentru copii, Centrul de reabilitare socială a copiilor „Casa Gavroche” şi Serviciul social Casa comunitară pentru copii aflaţi în situaţie de risc, având drept scop de a verifica cum sunt pregătiţi copiii care se află în plasament pentru începutul anului şcolar. Copii şi-au prezentat ţinutele oaspeţilor, precum bluzele, cămăşile, pantalonii, pantofii, dar şi alte lucruri necesare de care are nevoie un elev. În cadrul discuţiei cu şeful interimar al Direcţiei, copiii au menţionat că sunt pregătiţi de noul an de studii şi au promis că îşi vor da sârguinţa pentru lua cele mai bune note.

Citește mai departe »

Vizită de supervizare în familia asistentului parental profesionist Chiseliova privind pregătirea copilului care se află în plasament pentru începutul anului şcolar

Drept dovadă a fost convorbirea şefului interimar al Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, doamna Rodica Terehovschi, consilierului Primarului general pentru probleme sociale la Primaria municipiului Chişinău, doamna Luicia Caciu-Roşioru, cu copilul din plasament şi asistentul parental profesionist.

În vizită la doamna Natalia Moisei, asistent parental profesionist în cadrul Serviciului APP

Şeful interimar al Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, doamna Rodica Terehovschi şi consilierul Primarului general pentru probleme sociale în cadrul Primăriei municipiului Chişinău, doamna Lucia Caciuc-Roşioru împreună cu managerul Serviciului APP, doamna Olga Zaharia au vizitat familia APP, Natalia Moisei din Truşeni, care prestează plasament de răgaz pentru 5 copii cu dizabilităţi din familii biologice. În rezultatul vizitei s-a constatat că asistentul parental profesionist doamna Natalia Moisei este pregătită de a primi copii în plasament la necesitatea familiei biologice.

Citește mai departe »

Şeful interimar al DMPDC, doamna Rodica Terehovschi şi ex-ministrul Sănătăţii, doamna Ruxanda Glavan în vizită la fetiţa care a fost găsită lângă Piaţa Centrală

Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului  a identificat  pentru copilul abandonat lângă Piaţa Centrală  forma de protecţie familială Serviciul ,,Asistenţă Parentală Profesionistă”.

La data de 24.04.2017 fetiţa a fost vizitată de către şeful interimar al Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, doamna Rodica Terehovschi şi ex- ministrul Sănătăţii, doamna  Ruxanda Glavan. Aşteptările au fost pe măsura, copilul creşte şi se dezvoltă într-o familie unde beneficiază de toate cele necesare. Citește mai departe »

Vizite în familiile de asistenţi parentali profesionişti

La data de 24.08.2017, şeful interimar al Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului,  doamna  Rodica Terehovschi  împreună cu managerul Serviciului Asistenţă Parentală Profesionistă, doamna Olga Zaharia au efectuat vizite de supervizare în 5 familii de asistenţi parentali profesionişti, unde sunt plasaţi 6 copii. În cadrul acestor vizite s-a discutat cu asistenţii parentali  şi copiii din plasament  despre  activitatea de zi cu zi şi pregătirea pentru noul an de studii.

Citește mai departe »

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de asistent social în cadrul Centrului pentru Copilărie, Adolescenţă şi Familie

Scopul general al funcţiei:
Asistentul social supraveghează și acordă îngrijire și suport continuu beneficiarilor Serviciului în conformitate cu planul individualizat de asistență.
Responsabilităţi:
1. Participă la elaborarea şi adaptarea metodelor de lucru în asistenţă socială cu copii şi informează permanent echipa despre progresele realizate.
2. Aplică managementul de caz: identificarea beneficiarilor, evaluarea cazurilor, întocmirea planului individual de intervenţie, determinarea reţelei sociale a beneficiarului, monitorizarea cazului, colectarea informaţiei despre beneficiar şi completarea bazei de date.
3. Monitorizarea permanentă a cazurilor de comun acord cu membrii echipei multidisciplinare şi persoanele responsabile ale organelor de resort.
4. Realizează lucru cu familia beneficiarilor.
Cerinţe pentru participare la concurs:
Studii: superioare în domeniul asistenţei sociale, psihopedagogiei.
Experienţa profesională: preferabil 1 an.
Cunoştinţe: cunoaşterea legislaţiei în domeniu, cunoaşterea limbii de stat, limbile oficiale (după caz), cunoaşterea modului de funcţionare a autorităţii publice, cunoştinţe de operare la calculator.
Abilităţi/aptitudini: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, instruire, motivare, mobilizare, soluţionare de probleme, comunicare eficientă, monitorizare.
Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.
Condiţiile de muncă:
– Regim de muncă: 40 ore pe săptămînă, 8 ore pe zi;
– Program de muncă: luni-vineri, orele 8:00-17:00, pauză de masă 12:00-13:00;
– Activitate preponderent de birou.

Modalitatea de depunere a CV:
Prin email sau personal. Date de contact: mun. Chişinău, str. A. Vlăhuţă, nr. 3, telefon: (022) 22-60-98, CV-ul va fi expediat pe adresa electronică dmpdcchisinau@mail.ru, cu indicarea funcţiei pentru care aplicaţi.

Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului vine cu următoarele precizări referitor la situaţia copilului mediatizată pe reţelele de socializare

Copilul respectiv se află în evidenţa DMPDC din anul 2014. A fost înmatriculat în Gimnaziul-internat nr. 2, ulterior a fost reintegrat în familia biologică, însă abandona frecvent domiciliul. Fiind depistat de nenumărate ori vagabondând şi cerşind în stradă, a fost plasat în regim de urgenţă în următoarele servicii: Centrul de zi şi de plasament temporar pentru copii şi tineri orfani în perioada postinstituţională “Vatra”, Centrul de plasament „Curcubeul Speranţei”.

Fiind depistat în stradă, copilul manifesta un comportament agresiv faţă de angajaţii Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, deoarece refuza să meargă în centrul de plasament, unde avea oportunitatea să beneficieze de consiliere psihologică, investigaţii medicale, dar şi ajutor social. Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului în colaborare cu inspectorii superiori ai Biroului siguranţă copii din cadrul Inspectoratelor de poliţie întreprind sistematic razii pentru a depista copiii care se află în municipiul Chişinău fără supraveghere părintească, vagabondează sau cerșesc.

Ţinem să informăm opinia publică că copilul menţionat are părinţi, astfel de fiecare dată când a fost plasat în servicii, era anunţată mama copilului pentru a lua copilul acasă. Totodata era anunţată şi autoritatea tutelară de la locul de trai, întrucât nu domiciliază în mun. Chişinău, care considerau oportun ca copilul să se afle în sânul familiei. Mama împreună cu copilul sunt originari din republică, însă locuiesc într-o localitate din apropierea municipiului Chişinău.

Pentru a evita situaţiile de risc, dar şi situaţia precară în care se afla copilul respectiv, autoritatea tutelară teritorilă a considerat oportun plasarea acestuia în plasament planificat. În această perioadă specialiştii DMPDC cu suportul ONG-urilor au intreprins diverse acţiuni pentru a responsabiliza familia acestuia. Mama copilului s-a angajat oficial în câmpul muncii, a închiriat un imobil în suburbia municipiului Chişinău, după ameliorarea situaţiei în familie a fost reintegrat copilul conform deciziei Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate, la data de 16.03.16, în familia biologică a mamei.

Copilul nominalizat face parte din cei 90% din copiii care cerşesc, vagabondează sau se află fără supraveghere în municipiul Chişinău, sunt din republică (sate, comune, raioane ale RM). Toţi aceşti copii au istorioarele lor înduioşetoare, care conţin numai 10% de adevar din cele povestite de ei. Copilul respectiv, dar şi alţi copii ca el, care fug de acasă, au un comportament deviant, sunt foarte agresivi cu specialiştii DMPDC, care doresc să le ofere ajutor, însă ei de fiecare dată se întorc în stradă deoarece strada le oferă libertatea totală de a decide. Aceştia refuză să meargă în centrele de plasament sau abandonează instituţiile respective la scurt timp de la plasare, întrucât acolo trebuie să respecte anumite reguli, să se conformeze anumitor cerinţe.

Astfel, cei care părăsesc centrul la câteva ore după plasament şi pleacă într-o direcţie necunoscută, nu oferă specialiştilor posibilitatea de a le acorda o asistenţă durabilă, de a-i asista în procesul de reabilitare şi conştientizare a pericolelor şi consecinţelor modului de viaţă stradal.

Menţionăm că majoritatea copiilor care fug din familiile biologice şi care se  reîntorc la scurt timp în mun. Chişinău, considerând o destinaţie atractivă  şi o modalitate de a-şi câştiga existenţa, o fac din cauza indiferenţei, neglijenţei sau incapacităţii părinţilor/reprezentanţilor legali de a educa copiii.

Lipsa serviciilor specializate adresate copiilor cu comportament antisocial şi deviant la nivel local, lipsa de supraveghere de către părinţi şi neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor de întreţinere, de educare şi de instruire a copilului, inclusiv adresarea tardivă către organele poliţieneşti privind plecarea copilului de la domiciliu sunt cauzele principale ale acestui fenomen.

Ce ţine de situaţia copilului menţionat, vă aducem la cunoştinţă că specialiştii DPDC sectorul Centrul s-au deplasat spre locaţia indicată, însă acesta nu a fost de găsit. După identificarea locului aflării copilului, Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului va intreprinde toate masurile de rigoare în vederea protejării acestuia, va fi plasat în plasament de urgenţă, perioadă în care se va face o evaluare complexă a situaţiei familiei şi împreună cu autoritatea tutelară de unde este domiciliază copilul se va lua o decizie.

În conformitate cu Legea nr. 362 „Pentru modificarea şi completarea unor acte legislative”, art. 53 „Părinţii poartă răspundere, prevăzută de legislaţie, pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiunilor de îngrijire şi educaţie a copilului”.

ANUNŢ de suplinire a funcţiei vacante de manager al Centrului de plasament

Managerul se conduce în activitatea sa de Constituţia Republicii Moldova, Legea privind drepturile copilului, hotărârile Parlamentului, actele normative ale Guvernului, deciziile APL, Convenţia ONU privind drepturile Copilului, tratatele internaţionale şi regulamentul de activitate al Centrului.

Managerul  se află în subordinea Şefului Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi este responsabil de activitatea şi gestionarea Centrului de zi pentru copii şi tineri şi a Serviciului de plasament temporar.

Sarcinile de bază:

 • Asigurarea realizării legislaţiei privind protecţia copilului şi protecţia socială;
 • Promovarea unui sistem coerent de programe, măsuri, activităţi, servicii profesionalizate, prevenire şi protejare a copiilor şi familiilor aflate temporar în dificultate;
 • Identificarea problemelor sociale şi a cauzelor principale care crează individului situaţia de risc, ţinând cont de legislaţia în vigoare;
 • Identificarea categoriilor de beneficiari în situaţie de risc, estimarea gravităţii situaţiei lor.

Atribuţiile de serviciu:

 • Planifică, organizează şi stabileşte priorităţile de protecţie/asistenţă în scopul de a asigura realizarea sarcinilor la timp;
 • Alege soluţia adecvată de protecţie pentru depăşirea situaţiilor de risc împreună cu beneficiarul, monitorizează permanent evoluarea situaţiei;
 • Prestează servicii sociale şi contribuie la ridicarea bunăstării sociale a beneficiarilor prin stabilirea parteneriatelor eficiente la nivel local;
 • Verifică şi asigură evidenţa beneficiarilor pe categorii, în limita atribuţiilor funcţionale;
 • Evaluează şi analizează, în caz de necesitate, condiţiile locative şi sociale ale familiilor social defavorizate şi contribuie la ameliorarea situaţiei de criză;
 • Întocmeşte şi realizează planuri individualizate de asistenţă a beneficiarilor aflaţi în situaţie de risc;
 • Perfectează actele şi completează dosarul beneficiarului cu acurateţe, perseverenţă şi corectitudine, ţinând cont de confidenţialitatea informaţiei referitor la viaţa particulară a beneficiarului;
 • Reprezintă interesele Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului în organele procuraturi, poliţiei şi alte organe de resort şi în instanţele de judecată întru apărarea drepturilor şi intereselor legale ale minorilor.
 • Întocmeşte rapoarte cu privire la situaţia beneficiarului în conformitate cu cerinţele stabilite şi le pune la dispoziţia beneficiarilor înaintea şedinţelor de evaluare a cazului;
 • Contribuie la examinarea şi soluţionarea propunerilor, cererilor, petiţiilor şi reclamaţiilor cetăţenilor;
 • Colaborează cu structurile guvernamentale, organele de resort, cât şi organizaţiile neguvernamentale întru soluţionarea problemelor beneficiarilor;
 • Se deplasează în teren pentru a-şi îndeplini atribuţiile funcţionale, la necesitate;
 • Contribuie la dezvoltarea serviciilor sociale comunitare;
 • Supervizează lucrul studenţilor, în perioada desfăşurării practicii;
 • Identifică alternative de organizare instituţională a activităţiilor de asistenţă socială pentru identificarea surselor de finanţare a programelor de sprijin specializate;
 • Aplică strategii, metode şi tehnici de influenţare activă a politicilor sociale de sprijin al copiilor din instituţii, abandonaţi, de sprijin a tinerilor neintegraţi social, a celor dependenţi de alcool, droguri, abuzaţi fizic, a familiilor socialmente vulnerabile, ş.a;

Cerinţe:
• studii superioare în domeniul: pedagogiei, psihologiei, psihopedagogiei, asistenţei sociale, medicinei.
• experienţă profesională în domeniu cel puţin 3 ani
• cunoştinţe de operare PC (calculator)
• în caz de angajare va fi solicitat cazierul juridic

Pentru aplicare vor fi prezentate:
• Copia Buletinului de identitate
• Copia Diplomei de studii superioare
• Carnetului de muncă

Date de contact: Chişinău str. A. Vlăhuţă, 3, telefon: (022) 22-60-98,  CV-ul va fi expediat pe adresa electronică dmpdcchisinau@mail.ru, cu menţiunea „manager al centrului de plasament” până la data de 14.08.17.

Prezentarea studiului: „ADOLESCENȚĂ FĂRĂ RISCURI ÎN MUNICIPIUL CHIȘINĂU”

Șeful interimar al DMPDC, doamna Rodica Terehovschi și șeful Serviciului monitorizare, sinteză și strategii, doamna Valentina Canariov participă la prezentarea rezultatelor cercetării sociologice cu participarea adolescenților:”ADOLESCENȚĂ FĂRĂ RISCURI ÎN MUNICIPIUL CHIȘINĂU”. Studiul respectiv a fost elaborat de Asociația pentru Abilitarea Copilului și Familiei „AVE Copiii” și Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului, în parteneriat cu Magenta Consulting.

Citește mai departe »

Vizite de lucru în cadrul Centrelor Comunitare pentru Copii și Tineri

În scopul eficientizării activității Centrelor Comunitare pentru Copii și Tineri din municipiul Chișinău, în perioada estivală, șefa Serviciului monitorizare, sinteză și strategii, doamna Valentina Canariov împreună cu specialistul în relații publice Silvia Lașcu au efectuat vizite de monitorizare și evaluare în cadrul Centrelor Comunitare pentru Copii și Tineri „Dacia”; „Albatros”; „Viitorul” și „Andrieș”. Membrii comisiei au evaluat graficul de activitate a centrului, activitatea cu copiii la momentul vizitei, nr. de copii implicați la activitate, planificarea activităților cu copiii, documentarea activităților, precum și aspectul estetic a instituției.

Citește mai departe »

Vizite de monitorizare în serviciile din subdiviziunea DMPDC

Șeful interimar al Direcției, doamna Rodica Terehovschi împreună cu șeful adjunct, domnul Vadim Vacarciuc continuă vizitele de monitorizare în cadrul serviciilor din subdivziunea DMPDC. Astfel, au fost evaluate Casa comunitară pentru copii cu dizabilități severe, Centrul de plasament pentru copii, Centrul pentru Copilărie, Adolescență și Familie, Centrul de zi de reabilitare și socializare a copiilor cu necesități educative speciale „Casa Speranței” și Centrul de zi și activități pentru persoane cu dizabilități de intelect „Start”. În cadrul vizitelor șeful interimar a discutat cu managerii despre problemele și necesitățile existente în instituțiile pe care le conduc, a studiat dosarele beneficiarilor, alimentația în centrele de plasament, frecvența copiilor în centrele de zi specializate, activitățile desfășurate cu copiii, aspectul estetic și starea sanitaro-igienică a instituțiilor.

Referitor la articolul cu genericul: „Veste bună pentru fetiţa abandonată la Piața Centrală! O familie de italieni vor să o adopte”, postat de către platformele on-line http://mamaplus.md/ și http://tv8.md, Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului vine cu următoarele precizări:

Foto-simbol: www.google.com

Conform Legii nr. 140 din 14.06.2013 „Privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți”, art. 7 cu privire la atribuţiile autorităţii tutelare teritoriale, în cazul fetiței DMPDC a îndeplinit următoarele atribuții:

– a acordat sprijin autorităţilor tutelare locale în procesul de identificare, evaluare şi asistenţă a copilului aflat în situaţie de risc şi a copilului separat de părinţi şi a participat la acest proces;
– a întreprins, în colaborare cu autoritatea tutelară locală, acţiunile necesare privind prevenirea separării copilului de mediul familial sau privind (re)integrarea lui în familie;

– a asigurat plasamentul planificat al copilului separat de părinţi;
– întreprinde la moment acțiuni privind stabilirea/retragerea statutului de copil rămas temporar fără ocrotire părintească sau de copil rămas fără ocrotire părintească;

– asigură stabilirea statutului de copil adoptabil, dacă nu va fi posibilă reintegrarea în familia biologică;

–  DMPDC va colabora cu instituțiile, structurile din domeniul protecției copilului în vederea identificării unei forme optime de protecție a copilului.

În conformitate cu articolului 20, alin. (1) ale Legii nr. 99 din 28.05.2010 Cu privire la regimul juridic al adopției”, după epuizarea tuturor măsurilor de (re)integrare, în familia biologică ori în familia extinsă, a copilului rămas fără ocrotire părintească, autoritatea teritorială de la domiciliul copilului emite o decizie privind stabilirea statutului de copil adoptabil, statut căruia copilului menționat încă nu îi poate fi atribuit, din motiv că situația fetiței se află în proces de soluționare.

Astfel, în conformitate cu articolul 20 alin. (3) Copilului rămas fără ocrotire părintească din cauza abandonului, dispariţiei fără urmă a părinţilor, stării de sănătate mintală a părinţilor, eschivării de la educaţia copilului, de la apărarea drepturilor şi a intereselor lui legitime i se stabileşte statutul de copil adoptabil după devenirea irevocabilă a hotărârii judecătoreşti privind:

a) decăderea părinţilor din drepturile părinteşti;

b) declararea părinților ca fiind incapabili;
c) declararea părinţilor ca fiind dispăruţi fără urmă sau decedaţi.

Privitor la cazul fetiţei, părinţii biologici încă nu sunt decăzuţi din drepturile părintești, astfel copilului încă nu îi poate fi atribuit statutul adoptabil.

Vă aducem la cunoștință că conform art. 33 Cu privire la condiţiile pentru adopţie internatională”, lit. c) copilul adoptabil fără nevoi speciale (copil adoptabil cu vârsta de pînă la 7 ani) este adoptat de către adoptatorul cu domiciliul în străinătate dacă nu a fost cerut în adopţie naţională (prioritate având adopția națională) ori în tutelă sau curatelă timp de un an din momentul luării la evidenţă drept copil adoptabil.

Dorești să adopți un copil, dar nu știi unde să te adresezi și care este procedura? Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului ți-a pregătit un infografic cu informații utile

Întrevedere cu președintele Institutului pentru Inițiative Rurale

Șeful interimar, doamna Rodica Terehovschi și specialiștii DMPDC au avut o întrevedere cu președintele Institutului pentru Inițiative Rurale, domnul Ruslan Stanga. În cadrul întrevederii s-a discutat despre realizările și provocările ce țin de implementarea politicilor de protecție a drepturilor copilului din municipiul Chișinău, precum și identificarea soluțiilor eficiente, care ar avea un impact sporit în domeniul protecției drepturilor copilului, atât la nivel de republică, cât și în Chișinău. Citește mai departe »

Fii asistent parental profesionist!

Șeful interimar al DMPDC, doamna Rodica Terehovschi împreună cu managerul Serviciului Asistență parentală profesionistă, doamna Olga Zaharia au efectuat o vizită în familia asistentului parental profesionist, doamna Valentina Ionaşcu, care are în plasament un copil. Vizita oaspeților la încântat la maxim pe copil, acesta își manifesta bucuria prin zâmbete și voie bună.
Dacă și tu dorești să oferi căldură și dragoste unui copil rămas temporar fără ocrotire părintească și rămas fără ocrotire părintească, contactează-ne la nr. de tel.: 0(22) 278-960 sau 079708056.

(INFOGRAFIC) Activitatea Serviciului reintegrare familială și adopție din cadrul Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului în anul 2016

(Infografic) Activitatea Serviciului protecția familiei din cadrul Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului

O familie temporară pentru fetița abandonată la poarta pieței centrale din municipiul Chișinău

Fetița găsită acum trei săptămâni la poarta pieței centrale a fost vizitată de ministrul Sănătății, doamna Ruxanda Glavan și șeful interimar al Direcției, doamna Rodica Terehovschi. Specialiștii Centrului municipal de plasament și reabilitare a copiilor de vârstă fragedă, instituție care îi oferă adăpost fetiței de când a fost identificată, menționează că starea beneficiarei s-a îmbunătățit, aceasta se implică în activități, comunică și socializează cu personalul Centrului, dar și cu ceilalți copii. După expirarea celor 45 de zile, conform legislației, fetița va fi plasată temporar într-o familie de asistență parentală profesionistă. Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului îndeamnă toți locuitorii Chișinăului, dar și a suburbiilor să devină asistenți parentali profesioniști, astfel ca fiecare copil să crească într-un mediu familial înconjurat de atenție, dragoste și căldură.
Devino asistent parental profesionist! Dăruiește din bunătatea ta și altora, dăruiește speranță și bucurie celor mici! Ei au nevoie de tine! Contactează-ne la nr. de tel. al Serviciului de Asistenţă Parentală Profesionistă din cadrul Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului: 0 (22) -278-960 sau 079708056.

Securitatea înseamnă viață, prevenirea accidentelor și a potențialilor riscuri garantează calitatea vieții

În scopul prevenirii situațiilor de risc, în timpul perioadei estivale, la data de 11.07.2017, Centrul pentru Copilărie Adolescență și Familie a desfășurat un atelier informativ cu participarea inspectorului de sector, dnl Lilian Ursache și specialistul superior din cadrul Inspectoratului de Poliție Centru, dna Svetlana Cojocaru. Oaspeții au comunicat constructiv cu copiii, i-au atenționat despre eventualele riscuri și l-au oferit exemple pozitive despre organizarea vacanței de vară.

Familia este prima instituție de educație morală pentru copii și reprezintă mediul educativ prin excelență

Pentru a consolida valorile unei familii, astăzi în cadrul Centrului pentru Copilărie Adolescență și Familie s-a desfășurat activitatea: „Familia și divizarea rolurilor între adulți și copii”. Moderatorul activității, psihologul Centrului, dna Diana Dasan a propus participaților exerciții care au evidențiat rolul fiecărui membru al familiei. Participanții au interacționat constructiv și au realizat o divizare a rolurilor asa cum cred ei ca ar fi mai bună.

În perioada vacanței de vară beneficiarii Casei comunitare pentru copii în situație de risc sunt în proces continuu de dezvoltare a deprinderilor de viață, de socializare, de dezvoltare armonioasă a personalității și viețuire într-un mediu familial.

Structura Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului

Servicii sociale eficiente pentru persoanele cu dizabilităţi

Nicolae Margarint şi-a sărbătorit recent ziua de naştere alături de beneficiarii Centrului Comunitar pentru Copii şi Tineri cu dizabilităţi fizice. La Centru se simte ca acasă, încurajat de prieteni şi pedagogi acesta reuşeşte să se implice cu dăruire în toate activităţile.
Existenţa serviciilor sociale reprezintă un progres spre dezvoltare a persoanelor cu dizabilităţi, în cadrul centrelor specializate specialiştii depund eforturi şi se implică în promovarea incluziunii sociale a copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi, şi celor din familii social dezavantajate, astfel ca aceştia să poată participa activ şi să se integreze în viaţa socială, contribuind la valorizarea potenţialului său uman.

Instruire destinată beneficiarilor Centrului de reabilitare socială a copiilor „Casa Gavroche” – „Pericolele străzii”

În incinta Centrului de reabilitare socială a copiilor „Casa Gavroche”, s-a desfăşurat atelierul de instruire cu genericul „Pericolele străzii”. În cadrul instruirii au participat beneficiarii centrului, echipa de zi a centrului şi reprezentanţi ai Inspectoratului de poliţie sectorul Rîşcani. Instruirea a fost ghidată de către poliţistul de sector, domnul Eugen Chipăruş şi psihologul instituţiei. Beneficiarii au fost informaţi cu privire la cadrul legal al infracţiunilor săvârşite de către minori, pericolele străzii, vagabondajul, cerşitul, furtul, traficul de fiinţe umane, violenţa fizică şi sexuală. La finele activităţii, copiii au fost îndemnaţi să reprezinte prin desen cum îşi văd ei securitatea şi siguranţa vieţii.

 

Întrevedere cu doamna Camelia Gheorghe, consultant în monitorizarea sistemului de îngrijire a copilului din cadrul echipei MEASURE Evaluation

Astăzi, 04 iulie 2017, şeful interimar al Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, doamna Rodica Terehovschi şi specialiştii DMPDC a avut o întrevedere cu doamna Camelia Gheorghe, consultant în monitorizarea sistemului de îngrijire a copilului din cadrul echipei MEASURE Evaluation.
Întrevederea a iniţiat cu o prezentare generală a sistemului de protecţie a drepturilor copilului din municipiul Chişinău, ulterior s-au pus în discuţie diverse subiecte, precum: roluri şi responsabilităţi în reforma sistemului de protecţie a copilului; fluxul de date, monitorizarea, raportarea; realizări, provocări şi domenii de îmbunătăţit.

Citește mai departe »

Mesajul de felicitare a şefului interimar al Direcţiei, doamna Rodica Terehovschi, cu ocazia creării Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului

Dragi colegi,

Serviciile sociale întotdeauna au constituit o forţă motrică în activitatea şi dezvoltarea sferei sociale.

Anume crearea sistemului de protecţie a copilului în municipiul Chişinău, acum 20 de ani prin decizia Consiliului municipal Chişinău din 26 iunie 1997, a constituit cadrul multilateral pentru a consolida relaţia dintre beneficiari şi serviciile sociale gratuite oferite de autoritatea tutelară teritorială.

Astăzi, DMPDC îşi revendică rolul de a interveni şi de a acorda asistenţă, protecţie copilului aflat în situaţie de risc şi familiei acestuia şi copilului separat de părinţi, prin toate formele şi mijloacele înserate în aria sa de competenţă.

Împreună am contribuit la crearea unui sistem ferm, iar în 2016 am completat şi dezvoltat structura Direcţiei cu noi servicii sociale (Casa comunitară pentru copii cu dizabilităţi şi Casa comunitară pentru copii aflaţi în situaţie de risc), pentru a preveni abandonul nou-născuţilor am stabilit parteneriate cu instituţiile medicale. Eficienţa măsurilor întreprinse este vizibilă, dacă facem o analiză comparativă a cazurilor de abandon / refuz a copiilor la naştere pe parcursul anilor 2001-2016 observăm o descreștere vizibilă și lăudabilă – 2001 – 217;  2005 – 106;  2011 – 44;  2015 – 15;  2016 – 4.

DMPDC promovează în continuare serviciile de tip familial, având următoarele obiective: creşterea copilului în condiţiile unui mediu familial, îngrijirea şi dezvoltarea copilului corespunzător particularităţilor sale de vârstă, facilitarea socializării şi (re)integrării copilului în familia biologică / extinsă / adoptivă. Astfel, din 1997 până în prezent 400 de familii au dăruit căldură şi dragoste adoptând copii.

Exprim înalta mea recunoştinţă pentru specialiştii care au contribuit la dezvoltarea sistemului de protecţie a copilului din municipiul Chişinău, astfel, susţin cu certitudine mottoul că: „Doar împreună putem crea o lume mai bună pentru copii”.

S-a desfăşurat instruirea solicitanţilor la adopţie

În perioada 22/23.06.2017, în cadrul Serviciului de Asistență Socială a Copilului și Familiei s-a desfășurat instruirea a 3 cupluri solicitante la adopție. În procesul cursului de pregătire a părinților adoptivi este prezentat cadrul legal și etapele procesului de adopție, copilul adoptabil în Republica Moldova, etapele de dezvoltare a copilului, conștientizarea rolului de părinte adoptiv și aspecte ale potrivirii adoptatorului cu copilul. În calitate de formatori sunt specialiștii SASCF.

S-au finalizat atelierele de instruire: „Principii de asigurare a protecției copilului în centrele de plasament. Metode și tehnici de lucru cu copiii aflați în plasament” destinat specialiștilor din cadrul Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului și centrele de plasament din municipiul Chișinău

Scopul formarii a fost consolidarea competențelor specialiștilor din centrele de plasament din municipiul Chișinău în asigurarea protecției copiilor plasați în centru.
Pe parcursul a 3 zile specialiştii DMPDC au fost familiarizaţi cu politica de protecție și rolul fiecărui specialist în asigurarea protecției copiilor din centrele de plasament; abordarea multidisciplinară în vederea asigurării protecției copiilor din centrele de plasament; abordarea psihosocială în asistența copiilor din centrele de plasament; competențe de implicare a copiilor în procesul de luare a deciziilor în cadrul centrului de plasament; metode și tehnici specifice de abordare a copiilor cu comportamente dificile; profilul copilului străzii și principiile de abordare a acestuia.
Instruirile s-au desfăşurat sub formă de exerciţii şi jocuri practice, şi au fost organizate de Asociaţia Obştească „Terre des Hommes” în parteneriat cu Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului.

Mesajul de felicitare a şefului interimar al Direcţiei, doamna Rodica Terehovschi cu ocazia Zilei profesionale a funcţionarului public

Cu prilejul Zilei profesionale a funcţionarului public, şeful Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, doamna Rodica Terehovschi exprimă felicitări tuturor celor care activează în domeniu, dorindu-le dârzenie şi răbdare în faţa provocărilor, perseverenţă în realizarea progreselor şi exercitarea atribuţiilor de serviciu.

Importanţa funcţionarului public este indispensabilă, întrucât desemnează un rol responsabil pentru dezvoltarea societăţii, funcționarii publici aduc un aport considerabil pentru sporirea încrederii cetățenilor în instituțiile de stat.

Eficiența, transparența şi dedicația funcţionarilor față de datoria pe care trebuie să o îndeplinească, denotă un caracter bine definit bazat pe aspiraţia acestora spre performanţe şi schimbări benefice.

Fie ca serviciile prestate de instituțiile în care activați, dar mai ales cele sociale, să răspundă întotdeauna așteptărilor cetățenilor, iar disciplina, profesionalismul şi corectitudinea să reprezinte un element esenţial în asigurarea serviciilor publice de calitate.

Vă dorim sănătate, prosperitate, bucurii şi realizări frumoase.

Snejana Taraburcă – tânăra care pictează ceia ce simte

Pe Snejana Taraburcă am cunoscut-o acum câteva luni când îşi lansa o expoziţie de picturi în incinta Centrului Divertis. Astăzi, la fel de emotivă şi modestă, ne-a deschis uşa casei pentru a ne arăta cum trece o zi din viaţa artistei.
Am găsit-o pe Snejana pictând cu mare grijă una din lucrările ei, cu pensula în mână şi înconjurată de cei dragi, artista desenează pe pânză reflecţiile propriei trăiri.

Snejana este o tânără cu nevoi speciale, care a întâlnit în drumul ei multe provocări şi impedimente, însă nu s-a dat bătută niciodată continuând să îşi picteze viitorul cu cele mai calde culori. Peisajele din natură o fascinează pe Snejana, astfel, ori de câte ori are ocazia, tânăra pictează cele mai largi câmpii, casele din satele Moldovei, romaniţe, bujori, marea albastră şi multe altele.

Snejana şi-a descoperit talentul frecventând cercul de pictură, ulterior acest hobby a devenit o activitate cotidiană, care îi permit tinerei să îşi exprime chiar şi cele mai tăinuite sentimentele printr-o modalitate artistică inedită. O face profesionist, iar visul de a avea un atelier îi dă aripi Snejanei să creeze cele mai magice lucrări.

Tânăra are în palmaresul său o mulţime de diplome, medalii şi 4 expoziţii lansate, de asemenea Snejana are rezultate bune la învăţătură, astfel, prin activitatea pe care o desfăşoară reprezentanţii Liceului Teoretic „Onisifor Ghibu” i-a decernat mai multe menţiuni, precum: „Ce-a mai bună elevă…”, pentru promovarea imaginii Liceului Teoretic „Onisifor Ghibu”. Artista este laureat al concursului municipal de expoziţii personale şi desene „Tânărul plastician” – 2014, 2015, 2016, Ars Adolescentina, a participat la concursul naţional „Vara începe cu un zâmbet” cu expoziţia personală „Zi cu zi torcând culoare”, organizat de Casa Radio, dar şi la concursuri din România, Rusia.
Idolul Snejanei este artistul şi profesorul Victor Cobzari, acesta o învaţă diverse tehnici pentru a se perfecţiona.

Tânăra îşi face timp şi pentru lectură, acum citeşte romanul Raţiune şi simţire de Jane Austen, totodată tânăra găteşte foarte gustos. Ea şi-a impresionat mama cu reţete de salate, paste şi zeamă de casă.
În familia Taraburcă desenează de la mic la mare, mama la fel este o pictoriţă amatoare, iar când îi vine inspiraţia desenează personaje din basme, peisaje, obiecte din natură.

Familia Snejanei este vizitată sistematic de specialiştii Serviciului social „Asistenţă personală” din subordinea Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, întrucât mama este angajată ca asistent personal în cadrul serviciului respectiv.

Snejana este o luptătoare, o tânără ambiţioasă ce demonstrează că nici un impediment, nici o dizabilitate nu poate să stea în calea celui care doreşte să îşi realizeze visele.

Participarea copiilor şi adolescenţilor în procesul de raportare şi monitorizare a Convenţiei ONU pentru drepturile copilului – provocări şi implicarea autorităţilor publice

Şeful interimar al Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, doamna Rodica Terehovschi împreună cu 3 beneficiari a Centrului pentru Copilărie, Adolescenţă şi Familie au participat la Forumul de discuţie privind procesul de raportare şi monitorizare a Convenţiei ONU pentru drepturile copilului – provocări şi implicarea autorităţilor publice, organizat de Avocatul Poporului pentru protecţia drepturilor copilului, doamna Maia Bănărescu. La eveniment au participat reprezentanţii autorităţilor publice centrale, precum: ministrul Sănătăţii, viceprim-ministru pentru reintegrare al Republicii Moldova, vice-ministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, vice-ministrul Justiţiei, şeful Biroului Siguranţă Copii, tineri şi copii din Republică şi alţi actori din domeniul protecţiei drepturilor copilului, ulterior copiii au avut oportunitatea să îşi expună opinia privind progresele şi provocările în implementarea Convenţiei ONU pentru respectarea drepturilor copilului în cadrul unui dialog cu autorităţile publice: Cum are loc respectarea dreptului la educaţie în Franţa şi Moldova, respectarea drepturilor copiilor cu dizabilităţi, respectarea drepturilor copiilor rămaşi fără ocrotire părintească şi a celor aflaţi în situaţie de risc, dar şi respectarea drepturilor copiilor aflaţi în conflict cu legea. În ce-a de-a doua sesiune a forumului s-a desfăşurat interacţiunea copiilor cu Avocatului Poporului pentru drepturile copilului, doamna Maia Bănărescu „Ce ştii tu”. Evenimentul s-a încheiat cu prezentarea planurilor de acţiuni privind realizarea drepturilor copilului la nivel local, concluzii şi recomandări.

Citește mai departe »

Mesaj de felicitare cu prilejul Zilei lucrătorului medical şi a farmacistului

Cu ocazia Zilei lucrătorului medical și a farmacistului, Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturior Copilului adresează sincere felicitări şi calde urări de bine.

Misiunea profesiei lucrătorului medical este considerată, pe bună dreptate, una din cele mai nobile, dar și foarte responsabile –  de a oferi cetăţenilor încredere şi siguranţă.

Toleranţa, empatia şi altruismul de care daţi dovadă desemnează o personalitate fermă, bazată pe principii, valori şi spirit de sacrificiu.

Faptul că sunteţi capabili să faceţi faţă stresului indiferent de situaţii, întrucât în medicină nu există jumătăţi de măsură, ci trebuie să te dedici în totalitate, demonstrează perfecţiunea şi devotamentul cu care activaţi zilnic.

Vă dorim activitate fructuoasă, succese profesionale, motivaţii pentru performanţă şi perfecţionare.

Povestea lui Octavian Muntean – băiatul care îşi scrie viaţa în versuri

Octavian Muntean este un beneficiar al DMPDC, în pofida faptului că are o dizabilitate locomotorie, Octavian are multe activităţi cotidiene, făcând faţă cu brio tuturor cerinţelor din cadrul Centrului de recuperare activă şi reintegrare socială a copiilor şi tinerilor, Centru care îl frecventează cu regularitate şi plăcere. Aici şi-a descoperit pasiunea pentru aplicaţiile cu diverse ingrediente alimentare, jocul de dame, astăzi participând la diverse concursuri ocupând locuri de frunte.

Anul acesta a finisat clasa a 8-a cu note bune, iar pentru a se perfecţiona, Octavian are o listă lungă de manuale care urmează să le lectureze vara aceasta.

L-am găsit pe Octavian nerăbdător, emoţionat şi curios, repetându-şi versurile în şoaptă. Octavian este un copil talentat, îi place să înveţe şi să scrie poezii, activitate care o împarte cu mama sa, doamna Elena Muntean, angajată ca asistent personal în cadrul Serviciului social “Asistenţă personală”.

Când vine inspirația mama trebuie să îşi finalizeze toate treburile gospodăreşti şi să se aşeze la masă pentru ai putea transcrie pe foaie versurile lui Octavian, la dorinţa acestuia mama devine şi un adversar pe măsură la jocul de dame.

Doamna Elena este foarte mândră de fiul ei, fiind vădit emoţionată frunzăreşte  albumele cu pozele lui Octavian, pe când avea câţiva anişori şi îşi aminteşte cu drag de evenimentele distractive desfăşurate cu participarea membrilor ansamblului “Zdob şi Zdub”.

Octavian Muntean este un luptător, prin acţiunile sale desemnează un caracter puternic, o voinţă de fier, un suflet mare plin de bunătate şi blândeţe.

Octavian îi va aduce mamei multe bucurii, succese şi performanţe întrucât există în jur profesionişti care poate să-i ofere sprijin şi suport atât moral, cât şi financiar, în dependenţă de necesitățile acestuia, pentru aşi putea îndeplini visele.

Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului îşi propune ca în fiecare săptămână să prezinte publicului reportaje inedite cu implicarea beneficiarilor care beneficiază de serviciile Direcţiei. Cazuri reuşite ce demonstrează eficienţa creării serviciilor sociale, dar şi profesionalismul şi dăruirea cu care activează specialiștii din sistemul de protecţie a copilului din municipiul Chişinău, elemente ce contribuie îndeosebi la reabilitarea copiilor cu dizabilităţi, precum şi integrarea acestora în societate.

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de Şofer

 Scopul general al funcţiei:

Transportarea angajaţilor şi copiilor beneficiari ai Direcţiei municipale pentru protecţia  drepturilor copiului

Sarcinile de bază:

 1. Transportarea angajaţilor Direcţiei
 2. Transportarea copiilor beneficiari ai Direcţiei

 Cerinţe pentru participare la concurs:

 • Studii:
 • Permis categoria B + altele.
 • Experienţă minim un an.

Cunoştinţe:  cunoaşterea legilor în domeniu; posedarea limbii de stat, limbile oficiale (după caz) de comunicare interetnice vorbite în teritoriu.

Abilităţi: organizare, coordonare, instruire, control, comunicare eficientă, negociere, lucrul în echipă;

Atitudini/comportamente: responsabilitate, respect, receptivitate, obiectivitate, loialitate, tendinţă către dezvoltare profesională;

  Documente ce urmează a fi prezentate:

– Copia buletinului de identitate;

– Cazier juridic;

– Carnetul de muncă;

– Copia permisului de conducere;

  Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin email sau personal

Date de contact: mun. Chişinău str. A. Vlăhuţă, 3, telefon: (022) 22-60-98,  CV-ul va fi expediat pe adresa electronică dmpdcchisinau@mail.ru, cu menţiunea şofer.

Metodologia aplicării managementului de caz

Asociaţia Obştească „Parteneriate pentru fiecare copil” în colaborare cu Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului a organizat ce-a de-a doua rundă de instruiri pentru factorii de decizie şi specialiştii care conlucrează direct cu copii şi familiile acestora din cadrul DGETS, specialiştii în protecţia familiei, dar şi asistenţii sociali comunitari.
În cadrul instruirii au fost abordate subiectele cu privire la metodologia aplicării managementului de caz, precum şi metodologia implementării Serviciului social de sprijin pentru familii cu copii.
Instruirea este organizată în cadrul Proiectului „Familie puternică pentru fiecare copil” implementat de către AO Parteneriate pentru fiecare copil în comun cu Guvernul Republicii Moldova.

Citește mai departe »

Vizite de monitorizare a beneficiarilor din evidenţa DMPDC în cadrul taberei „Alunelul”

Specialiştii în tutelă/curatelă şi în problemele familiei, doamna Ana Cuşnir şi Natalia Terteac din cadrul Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului au efectuat vizite de monitorizare în tabara de odihnă „Alunelu” din satul Bardar, Ialoveni. Specialiştii au evaluat prezenţa copiilor din evidenţa DMPDC, condiţiile de trai, au fost purtate discuţii privind modalitatea respectării drepturilor copilului. Totodată, specialiştii au recomandat personalului taberei să întreprindă acţiunile necesare în vederea prevenirii cazurilor de abuz şi violenţă.

S-a dat startul etapei a II-a a Programului de educaţie parentală „Mellow Parenting”

S-a început ce-a de-a doua etapă a Programului de educaţie parentală „Mellow Parenting”, implementat de către A.O. „Parteneriate pentru fiecare copil”, în colaborare cu Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului. De acest program vor beneficia mame, incluse în serviciile sociale  „creşă” şi secţia maternală.

Scopul Programului: de a  îmbunătăți siguranța, bunăstarea și dezvoltarea copiilor vulnerabili pînă la 5 ani, în special celor cu risc sporit de abandon și separare din cauza lipsei de îngrijire parentală adecvată și a atașamentului și relațiilor părinte-copil slab dezvoltate.

Totodată, acest Program de educație parentală  contribuie la îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților părinților vulnerabili de a oferi îngrijire adecvată copiilor, dezvoltarea atașamentului și relațiilor cu copiii săi, faptul, contribuind la prevenirea separării copilului de familie.

Grupurile „Mellow Parenting” sunt intense şi se derulează timp de 14 săptămâni, 1 zi pe săptămână. Sesiunile sunt divizate în 3 etale:  2 sesiuni de informare pentru mame și o sesiune de activități cu copiii (desen, aplicații, modelare din aluat sărat, jocuri sportive, etc).

Citește mai departe »

Modelul Naţional de Practici în cadrul proiectului „Familie puternică pentru fiecare copil”

Astăzi, 07 iunie 2017, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei cu suportul Asociaţiei Obşteşti Parteneriate pentru fiecare copil şi în colaborare cu Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului iniţiază un şir de instruiri pentru factorii de decizie şi specialiştii care conlucrează direct cu copii şi familiile acestora din cadrul DGETS, Centrelor de sănătate, Inspectoratelor de poliţie, Comisiilor pentru protecţia copilului aflat în dificultate.

Scopul instruirilor este de a consolida competenţele profesioniştilor în asigurarea bunăstării copiilor, în conformitate cu Strategia privind protecţia copilului şi noile reglementări la nivel de norme metodologice şi acte normative elaborate de MMPSF.

În cadrul instruirilor angajaţii DPDC, precum şi asistenţii sociali comunitari au fost familiarizaţi cu managementul de caz, Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii. Membrii Comisiilor pentru protecţia copilului aflat în dificultate au beneficiat de o rundă de instruiri având ca reper rolul Comisiei în prestarea serviciilor de sprijin familiar şi Serviciul asistenţa parentală profesionistă. Totodată, membrii echipelor multidisciplinare raionale au fost informaţi despre Modelul Naţional de Practici, care se bazează pe cooperarea dintre profesionişti în vederea prevenirii şi intervenţei primare în problemele cu care se confruntă copiii şi familiilor lor.

Citește mai departe »

Culoare, zâmbete şi voie bună de Ziua Internaţională a Copilului

De Ziua Internaţională a Copilului, Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Direcţiile pentru Protecţia Drepturilor Copilului de sector, dar şi serviciile din cadrul instituțiilor respective au organizat o sărbătoare feerică, plină de surprize şi emoţii pozitive pentru copiii rămaşi fără ocrotire părintească şi a celor din familii social vulnerabile din Chişinău.

Ziua Internaţională a Copilului a iniţiat cu întrevederea copiilor, care frecventează Centrele Comunitare pentru Copii şi Tineri din municipiu, cu doamna Maia Bănărescu, Avocat al Poporului pentru protecţia drepturilor copilului.

Şeful interimar al Direcţiei, doamna Rodica Terehovschi a ţinut să le ureze copiilor – „Să profitaţi la maxim de perioada copilăriei, iar zâmbetul şi lumina din ochii voştri să ne umple mereu inimile de bucurie…”.

Totodată din cadrul DMPDC a fost delegat câte un specialist care a dus mesajul de felicitare a şefului interimar dedicat Zilei Internaţionale a Copilului, în fiecare sector al Chişinăului.

Astfel, de 1 iunie, DPDC sectorul Botanica au desfăşurat diverse activităţi artistice pentru copii cu genericul: „Lumea copilăriei” în Parcul „Valea Trandafirilor”, copiii au participat activ şi la aniversarea a 40 de ani de la fondarea Bibliotecii „Nicolai Titulescu”, au concurat în cadrul concursului „Starturi vesele” şi desenelor pe asfalt, au participat la un seminar cu tematica „Relaţia dintre copil şi părinte”, au efectuat o excursie  în Parcul ,,Dendrariu”, au ascultat  cu drag o proză în cadrul orei de lectură ,,Noi suntem cu florile”, eveniment desfășurat la  Biblioteca ,,Codru” şi au demonstrat master class-uri ,,Floarea copilăriei”.

Direcţia pentru Protecţia Drepturilor Copilului din sectorul Buiucani a sărbătorit Ziua Copilului sub genericul „În grădina copilăriei”, au desenat gazete de perete cu tematica: „Copilărie dulce păpădie”, au concurat la concursul de poezii dedicate copiilor cu genericul: „Copilăria floare de vis!”, au organizat  jocuri mobile la aer liber cu genericul: „Copilărie –veselie”, starturi vesele cu tema: „Aş vrea să fiu mereu copil”, au participat la Festivalul Luptelor de forţă, cu prilejul Zilei Internaţionale a Copiilor.

DPDC din sectorul Centru au sărbătorit copilăria în scuarul magazinului Unic din Chişinău cu genericul „În grădina copilăriei” şi au desfăşurat activitatea cognitiv – distractivă: „Oraşul misiunilor”. Activităţile dedicate Zilei Copilului va continua şi după data de 1 iunie.

Direcţia pentru Protecţia Drepturilor Copilului din sectorul Ciocana a organizat pentru copii Festivalul dedicat Zilei Internaţionale a Copilului cu genericul: ,,În gradina Copilăriei” şi activitatea artistică cu genericul: „Să dăruim un zâmbet” cu implicarea Centrelor Comunitare pentru Copii şi Tineri din sector.

Direcţia pentru Protecţia Drepturilor Copilului din sectorul Rîşcani au organizat sărbătoarea copiilor în Scuarul Arcei de Triumf – „Dulce-i vis copilărie”, ulterior în Parcul Afgan sau desfăşurat activităţi culturale dedicate Zilei Internaţională a copilului.

Totodată şi serviciile de plasament şi cele specializate din subordinea DMPDC au organizat activităţi: Centru de zi de resocializare şi dezvoltare a copiilor cu nevoi speciale „Atenţie” au  sărbătorit 13 ani de activitate a Centrului, ulterior copiii au plecat în excursie la Mănăstirea Curchi, copiii de la Centrul de reabilitare socială a copiilor „Casa Gavroche” au vizionat spectacolului „Pomul lui Goriţă” la Teatrul Republican de Păpuşi “Licurici”, au participat la maratonul cu genericul: „Un copil e o minune”, s-au întrecut la jocuri şi desen pe asfalt. Copiii din Centrul de zi de reabilitare şi socializare a copiilor cu necesităţi educative speciale „Casa Speranţei” au participat la expoziţia „În grădina copilăriei”, beneficiarii au confecţionat lucrări, au meşteşugărit şi au pictat desene cu tematica copilăriei. De voie bună şi distracţie au beneficiat şi copiii care se află în plasament din cadrul Centrului pentru Copilărie Adolescenţă şi Familie. Beneficiarii Casei Comunitare pentru copii în situaţie de risc au vizitat locurile sfinte din Moldova, însoţiţi de protoiereul Octavian Moşin. Copiii din Serviciul Social „Asistenţă Personală” au participat la marşul Prinţilor şi Prinţeselor, iar copiii din cadrul Serviciului de Asistenţă Parentală Profesionistă au vizitat exponatele Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală.

Copiii din evidenţa DMPDC au avut posibilitatea să viziteze Delfinariul „Nemo”, alţi 50 de copii au urmărit un spectacol de excepţie oferit de circarii Circului din mun. Chişinău, 120 de copii au admirat expoziţii arhaice din cadrul Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, 25 de beneficiari au vizionat spectacolul „Pomul lui Guguţă” de la Teatru Republican de „Păpuşi Licurici” , 120 de copii au vizitat Muzeul de Etnografie şi Istorie Naturală a Moldovei, iar 150 de copii urmează să viziteze Grădina Zoologică, când îşi vor lua prelua activitatea.

Copiii au avut parte de o sărbătoare colorată, s-au bucurat de atenţia şi grija maturilor care au încercat să le organizeze o zi deosebită, cu cadouri şi îngheţată.

Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului aduce sincere mulţumiri partenerilor care au contribuit la organizarea activităţilor pentru copiii rămaşi fără ocrotire părintească şi din familii social vulnerabile, cu prilejul Zilei Internaţionale a Copilului.

Cu eforturi comune am reuşit să aducem copiilor în această zi momente de neuitat, surprize, distracţii şi bună dispoziţie.

Citește mai departe »

Mesajul de felicitare a şefului interimar al Direcţiei, doamna Rodica Terehovschi, cu prilejul Zilei Internaţionale a Copilului

Dragi și scumpi copii,

Data de 1 iunie din fiecare an este dedicată copiilor din lumea întreagă. 1 Iunie este sărbătoarea tuturor copiilor şi a fiecăruia în parte, un prilej de a ne îndrepta gândurile către toţi copiii, către puritate şi inocenţă. Semnificația deosebită a zilei de 1 iunie, constă și în faptul că ea ne amintește încă o dată nouă, maturilor, de vârsta de aur a copilăriei, despre adevăratele valori ale vieții.

În numele Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului și al meu personal, adresez felicitări, tuturor copiilor, cu sărbătoarea de azi, dorindu-vă un viitor senin, plin de bucurii şi evenimente plăcute cu speranţa că nu numai ziua de 1 iunie să fie pentru  voi o sărbătoare, dar fiecare zi, iar noi ne luăm angajamentul de a crea în continuare mai multe servicii sociale pentru dezvoltarea voastră fizică, spirituală, morală, personală şi socială.

Fie ca zâmbetul şi lumina din ochii voştri să ne umple mereu inimile de bucurie. Să aveți o copilărie fericită alături de cei apropiați!

La Mulţi Ani Copilărie!!!

Programul activităţilor dedicate Zilei Internaţionale a Copilului organizate de către subdiviziunile şi serviciile din cadrul Direcţiei Municipale pentru protecţia Drepturilor Copilului

Citește mai departe »

A răsunat ultimul clopoţel pentru copiii rămaşi fără ocrotire părintească, absolvenţi ai ciclului de învăţământ liceal – promoţia 2017

La data de 26 mai 2017, Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului în parteneriat cu Primăria municipiului Chişinău a organizat tradiţionala întâlnirea anuală cu copiii rămaşi fără ocrotire părintească, absolvenţi ai ciclului de învăţământ liceal – promoţia 2017. Evenimentul s-a desfăşurat în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Chişinău.
Activitatea a iniţiat cu un mesaj de salut al şefului interimar al DMPDC, doamna Rodica Terehovschi, consilierului primarului pe probleme sociale, doamna Lucia Caciuc, consultantului superior în cadrul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, doamna Corina Prepeliţa.


Absolvenţii au fost familiarizaţi despre posibilităţile de continuare a studiilor, precum şi de încadrare în câmpul muncii de către: directorul adjunct al Direcţiei Generale, Educaţie, Tineret şi Sport, doamna Viorica Negrei, directorul adjunct în cadrul Centrului de Excelenţă în Energetică şi Electronică, domnul Virgiliu Bantaş, şeful secţiei Centrului de informare „Piaţa muncii” a Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă a mun. Chişinău, doamna Ala Cuciuc, directorul adjunct al Fondului municipal de Susţinere Socială a Populaţiei, Igor Ciobanu, lectorul în cadrul Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială, doamna Liliana Salcuţan.
Tinerii au fost felicitaţi cu medalii de către şeful Direcţiei, ulterior copii care frecventează Centrele Comunitare pentru Copii şi Tineri din municipiu au încântat participanţii la eveniment cu melodii dedicate ultimului clopoţel, dar şi piese patriotice.


Absolvenții rămaşi fără ocrotire părintească din Chișinău vor primi câte 5000 de lei alocați de Fondul municipal de Susţinere Socială a Populaţiei.
Actualmente în evidenţa autorităţii tutelare teritoriale din mun. Chişinău sunt 1534 de copii rămaşi fără îngrijire părintească, dintre care 11 absolvesc anul acesta clasa a XII-a şi 55 – clasa a IX-a.

26 mai, ora 15.00 – întâlnire cu copiii rămaşi fără ocrotire părintească, absolvenţi ai ciclului de învăţământ liceal – promoţia 2017

Chişinău, 26 mai 2017

La data de 26 mai 2017, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor organizează tradiţionala întâlnire cu copiii rămaşi fără ocrotire părintească, absolvenţi ai ciclului de învăţământ liceal – promoţia 2017.

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului organizează  întâlnirea anuală cu copiii rămaşi fără ocrotire părintească, absolvenţi ai ciclului de învăţământ liceal – promoţia 2017. Evenimentul va avea loc la data de 26 mai 2017, ora 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Chişinău, biroul 13.

Tinerii se vor întâlni cu reprezentanţii Primăriei mun. Chişinău, Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerului Educaţiei şi alte persoane oficiale. În discuţie vor fi puse aspecte privind incluziunea socială a tinerilor rămaşi fără ocrotire părintească, posibilităţi de continuare a studiilor,  precum şi de încadrare în câmpul muncii.

Prin desfăşurarea acestui eveniment se doreşte de a crea o colaborare informaţională pe toată verticala administraţiei publice, nivel central şi local, în asigurarea condiţiilor favorabile pentru însuşirea de către absolvenţii cu statut de copil rămas fără ocrotire părintească a unei profesii / meserii, care ulterior va facilita încadrarea socială şi profesională a acestora.

Actualmente în evidenţa autorităţii tutelare teritoriale din mun. Chişinău sunt 1534 de copii rămaşi fără îngrijire părintească, dintre care 11 absolvesc anul acesta clasa a XII-a şi 55 – clasa a IX-a.

ANUNŢ de suplinire a funcţiei vacante de contabil

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de contabil.

Sarcinile de bază:

1.Evidenţa contabilă a obiectelor de mică valoare şi scurtă durată;

2.Evidenţa lunară a alimentaţiei în centrele de plasament şi anume intrările, ieşirile; verificarea corespunderii preţului din facturile emise de furnizor cu specificaţia din contract; verificarea respectării normei zilnice de alimentaţie pentru fiecare copil;

3.Evidenţa lunară a medicamentelor în Centrele de plasament.

4.Perfectarea lunară a notelor contabile.

Condiţiile de participare la concurs:

 • Să deţină cetăţenia Republicii Moldova şi domiciliul stabil în Republica Moldova;
 • Să cunoască limba de stat;
 • Capacitatea deplină de exerciţiu;
 • Fără antecedente penale;
 • Să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu i se fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • Să nu depăşească limita vârstei de pensionare;
 • Studii: superioare sau medii de specialitate în domeniul financiar-contabil;
 • 1 an experienţă profesională în domeniu;
 • Abilităţi de utilizare a computerului (Windows, Excel, Word);
 • Atitudini: disciplină, responsabilitate, flexibilitate, spirit de iniţiativă.

Bibliografie

1.Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

2.Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală.

3.Legea contabilităţii  nr.113 din 27.04.2007

4.Ordinul Ministrului Finanţelor al RM nr.91 din 20.10.2008 Privind clasificarea bugetară

Lista documentelor necesare ce urmează a fi prezentate:

Candidaţii depun personal dosarul de concurs, care conţine:

 1. a) formularul de participare (anexa nr.1),
 2. b) copia buletinului de identitate;
 3. c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 4. d) copia carnetului de muncă;

Copiile documentelor nominalizate vor fi prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.

Locul desfăşurării concursului

Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, pe adresa: str. A.Vlăhuţă, 3, bir.14,  telefon de contact 22-60-98.

Activitate dedicată Zilei Internaţionale a Familiei

Pretura sectorului Centru în colaborare cu Direcţia pentru Protecția Drepturilor Copilului din sectorul Centru invită să petreceți împreună o zi plină de surprize, distracție și voie bună consacrată Zilei Internaţionale a Familiei, cu participarea familiilor de succes, care cresc și educă copii talentați.

Seminar informativ destinat părinţilor cu tematica: ,,Suicidul în rândul adolescenților – un strigăt de suferinţă”

Colaboratorii Centrului Comunitar pentru Copii şi Tineri ,,Fantastic” din sectorul Centru împreună cu psihologul din cadrul Direcţiei pentru Protecţia Drepturilor Copilului din sectorul Centru, doamna Oxana Fornea, au desfăşurat un seminar cu genericul: ,,Suicidul în rândul adolescenților – un strigăt de suferinţă”, destinat părinţilor copiilor care frecventează Centrul ,,Fantastic”.

În cadrul activităţii părinţii au fost informaţi despre importanţa comunicării cu copiii lor, precum şi asistenţa, încurajarea, oferirea ajutorului şi suportului necesar de către părinţi în diverse situaţii în care sunt implicaţi copiii.
Totodată, doamna psiholog a îndemnat părinţii să îşi încurajeze copiii prin aplicarea diferitor acţiuni, precum schimbarea stilului de viaţă, cum ar fi o dietă sănătoasă, somn suficient, plimbările în aer liber pentru cel puţin 30 de minute zilnic, sunt extrem de importante pentru ameliorarea stresului şi pentru instalarea unei stări generale de bine.

Citește mai departe »

Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Serviciului social Casa comunitară pentru copii cu dizabilități

Denumirea funcţiei: Asistent medical 

Scopul general al funcţiei:

Asistent medical supraveghează şi acordă asistenţă medicală continu beneficiarilor Serviciului.

   Atribuţiile de serviciu:

 1. elaborarea şi implementarea planului individualizat de asistenţă al beneficiarilor;
 2. asistenţa medicală a beneficiarilor, conform planului individualizat de asistenţă;
 3. administrarea medicamentelor, după caz, conform prescripţiilor medicului de familie sau a altor medici specialişti;
 4. monitorizarea şi evaluarea progresului cu privire la sănătatea beneficiarilor.

   Cerinţe pentru participare la concurs:

   Studii: superioare/medii speciale în domeniul medicinii

   Experienţa profesională: preferabil 3 ani în sistemul de sănătate.

   Cunoştinţe: cunoaşterea legităţilor de dezvoltare a copiilor în general şi a copiilor cu necesităţi speciale, cunoaşterea limbii de stat, limbile oficiale (după caz).

  Abilităţi: de planificare şi organizare a activităţii profesionale; de comunicare; negociere şi aplanare a conflictelor; de activitate în echipă; abilităţi PC (Windows,Word) gândire critică, deductivă.

   Atitudini/comportamente: toleranţă şi respect faţă de oameni, responsabilitate şi spirit de activitate în echipă, receptivitate la idei noi şi tendinţă spre perfecţionare profesională, obiectivitate şi loialitate faţă de cetăţeni şi colegii de serviciului.

Denumirea funcţiei: Kinetoterapeut

   Scopul general al funcţiei:

Kinetoterapeut realizează activităţi de kinetoterapie şi reabilitare fizică a beneficiarilor.

Citește mai departe »

Primii patru practicieni în prestarea Programului educațional pentru părinți ”Mellow Parenting” au fost acreditați

Vineri, 19 mai 2017, primii patru practicieni în prestarea Programului educațional pentru părinți ”Mellow Parenting” au fost acreditați. Doamna Natalia Terteac, specialist în problemele familiei din cadrul Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Natalia Covalciuc, psiholog la Centrul Municipal de Plasament şi Reabilitarea pentru Copii de Vârtsă Fragedă de asemenea i-a fost oferit un certificat de acreditare de către organizația ”Mellow Parenting” din Marea Britanie în cadrul unui eveniment de schimb de bune practici între 9 regiuni ale țării în care este în proces de implementare programul. La eveniment a participat şi şeful interimar al DMPDC, doamna Rodica Terehovschi. Cei patru practicieni acreditați sunt din municipiul Chișinău, care au finalizat primele două grupuri pentru mămici cu copii mici și nou-născuţi. Programul respectiv este implementat de Asociaţia Obştească „Parteneriate pentru fiecare Copil” în colaborare cu Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului.

Citește mai departe »

Informații utile referitor la serviciile din cadrul Centrul Municipal de Plasament şi Reabilitare a Copiilor de Vârstă Fragedă

Centrul Municipal de Plasament şi Reabilitare a Copiilor de Vârstă Fragedă reprezintă o instituţie medico-socială, care oferă asistenţă temporară copiilor aflaţi în situaţie de risc şi familiilor lor, asigurîndu-le protecție, îngrijire, educație, supraveghere medicală și reabilitare.
În cadrul Centrului funcționează următoarele Servicii:
I. Serviciul de urgență – oferă plasament în regim de urgență, copilului cu vârsta cuprinsă între 0 și 12 ani, a cărui viaţă sau sănătate este în pericol iminent, pentru o perioadă determinată de timp. Activează 24/24 ore.
II. Serviciul maternal – asigură găzduire și asistență specializată cuplului mamă-copil, aflat în situaţie de risc, femeilor gravide în ultimul trimestru de sarcină și mamelor cu copii mici de la 0 pînă la 3 ani, oferă asistență psiho-medico-sociala , dezvoltare a abilităţilor parentale Activează 24/24 ore.
III. Serviciul Respiro – acordă asistenţă specializată timp de 24 de ore copiilor cu dizabilități severe cu vîrsta cuprinsă între 1 și 12 ani pe o perioadă de maximum 30 de zile pe an, timp în care familiile, rudele sau persoanele care îi îngrijesc beneficiază de o perioadă de repaus. Activează 24/24 ore.
IV. Serviciul de Zi Creșă oferă servicii de zi pentru copiii din familii social vulnerabile , cu vîrsta cuprinsă între 4 luni – 3 ani. Activează de luni până vineri, de la orele 7.00 până la 19.00.
V. Serviciul de zi pentru copii cu nevoi speciale cu vîrsta cuprinsă între 1 și 7 ani, oferă asistență medicală de recuperare, chinetoterapie, asistență psihopedagogică, logopedică, susține și asistă părinții în procesul de creștere și dezvoltare a copilului. Activează de luni până vineri, de la orele 7.00 până la 19.00.
VI. Serviciul de asistenţă socială a copilului şi familiei – oferă asistență/instruire necesară familiilor și copiilor în dificultate pentru a preveni eventualele situații de risc, cât și suport informațional specialiștilor din domeniu protecției familiei și copilului. Activează de luni până vineri, de la orele 8.00 până la 15.30.

Adresa: Bd. Cuza Vodă, nr. 29/4

Tel.: 76-66-88, medici: 66-43-37.

Colete cu produse alimentare pentru beneficiarii Serviciului social „Asistenţă personală”

În contextul Zilei Internaţionale a Familiei, Serviciul Social ,,Asistență Personală” în colaborare cu Biserica „Întâmpinarea Domnului” din cadrul Universității de Stat din Moldova a oferit mai multor familii colete cu produse alimentare. În același timp o doamnă angajată în calitate de Asistent personal în Serviciu a fost ajutată să obțină viza de reședință în Municipiul Chișinău.
Astfel, să ne amintim cu această ocazie cât de importantă este familia, să ne bucurăm împreună și să ajutăm pe cei ce au dificultăți în viața lor de familie.
Celebrarea sărbătorii respective are o importanţă deosebită în întreaga lume, în vederea sporirii rolului familiei în societate.

Beneficiarii din serviciile Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului au sărbătorit Ziua Familiei vizionând spectacole

În contextul Zilei Internaţionale a Familiei, Direcţia pentru Protecţia Drepturilor Copilului din sectorul Buiucani cu susţinerea Preturii sectorului Buiucani au organizat desfăşurarea unui spectacol de păpuşi cu participarea actorilor Teatrului Republica de Păpuşi „Licurici” din municipiul Chişinău.

La eveniment au participat copiii care vizitează Centrele Comunitare pentru Copii şi Tineri „Vatra”, „Eurica”, „Start”, „Scânteia”, copii din familii social-vulnerabile şi copii care se află în Serviciu de tutelă/curatelă.

În cadrul activităţii, şefa Serviciului Biroului Siguranţă Minori, doamna Veronica Afanasi a distribuit pliante informative copiilor prezenţi la festivitate.

Desfăşurarea conferinţei „Chemarea de a fi părinte”

Fundaţia CERI în parteneriat cu Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului au organizat conferinţa cu genericul: „Chemarea de a fi părinte” cu prilejul Zilei Internaţionale a Familiei.

La conferinţă au participat asistenţii parentali profesionişti din cadrul Serviciului asistenţă parentală profesionistă, dar şi specialişti care activează în DMPDC şi DPDC de sector.

În cadrul conferinţei au fost discutate diverse aspecte, precum: legislaţia Republicii Moldova cu privire la protecţia copilului – informaţie prezentată de Victoria Ioniţă, şef al Direcţiei pentru Protecţia Drepturile Copilului  din sectorul Botanica, traumele cauzate de abuzul de substanţe nocive de către părinţi şi consecinţele ei – informaţie prezentată de familia Mike şi Diana Leach din Statele Unite ale Americii, dar şi diverse discuţii, trainiguri, workshop-uri.

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului prelungeşte termenul concursului până la data de 05.06.2017 pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist pentru protecţia copilului în conflict cu legea în cadrul Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului din sectorul Centru

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist pentru protecţia copilului în conflict cu legea din cadrul Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului din sectorul Centru.

Scopul general al funcţiei:

Contribuie la prevenirea şi combaterea delincvenţei juvenile în sector.

Sarcinile de bază:

 1. Depistează, ţine evidenţa şi determină situaţia copiilor aflaţi în situaţie de risc, în conflict cu legea;
 2. Întreprinde acţiuni întru prevenirea şi combaterea delincvenţei juvenile în sector;
 3. Organizează activitatea şi duce lucrul de secretariat al Consiliului pentru protecţia drepturilor copilului din sector;
 4. Colaborează cu reprezentanţii instituţiilor statale şi nestatale întru soluţionarea problemelor copiilor aflaţi în dificultate;
 5. Recepţionează, prelucrează şi ţine în evidenţă documentaţia de profil, perfectează răspunsuri, note informative către instanţele ierarhic superioare, în termenii stabiliţi de lege;
 1. Participă în activitatea serviciului de urgenţă socială şi asistenţă stradală, organizată de Direcţia municipală.

Condiţiile de participare la concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;
 5. este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 7. în ultimii 3 ani, nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 9. nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Citește mai departe »

ANUNŢ de suplinire a funcţiei vacante de pedagog organizator (secretară)

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de Pedagog organizator la Direcţia pentru protecţia drepturilor copilului de sector Centru.

Sarcinile de bază:

 1. Primirea, înregistrarea şi repartizarea corespondenţei pentru subdiviziunile subordonate Direcţiei;
 2. Păstrarea şi evidenţei numelor, adreselor şi numerelor telefonice ale persoanelor şi instituţiilor cu care şeful Direcţiei are relaţii de serviciu;
 3. Înregistrarea telefonogramelor primite şi transmise;
 4. Transmiterea/recepţionarea faxogramelor şi documentelor prin e-mail;
 5. Recepţionarea apelurilor telefonice;
 6. Asigurarea protocolului de primire a delegaţiilor străine, persoanelor oficiale din ţară şi de peste hotare, oaspeţilor Direcţiei (întîmpinarea şi petrecerea oaspeţilor, pregătirea sălii, materialelor, servirea ceaiului/cafelei ş.a);
 7. Întocmirea, tehnoredactarea sau dactilografierea lucrărilor de secretariat;
 8. Înregistrarea şi transmiterea destinatarilor a citaţiilor, procurelor, facturilor şi conturilor contabile;
 9. Evidenţa şi informarea şefului Direcţiei referitor la zilele de naştere ale angajaţilor şi persoanelor din organele ierarhic superioare;
 10. Recepţionarea şi transmiterea solicitarilor personalului de deservire     tehnică (lăcătuş, tîmplar, electrician, inginer pe calculatoare, etc) pentru executarea lucrărilor în subdiviziunile subordonate Direcţiei;

Cerinţele funcţiei faţă de persoană

Studii: superioare sau medii de specialitate.

Experienţă profesională: experienţă profesională preferabil 1 an.

Cunoştinţe: cunoaşterea legislaţiei naţionale şi internaţionale din domeniul protecţiei copilului, a cadrului normativ-legislativ republican care reglementează activitatea funcţionarilor publici; cunoştinţe operare la calculator.

Documente ce urmează a fi prezentate:

Copia buletinului de identitate, Copia carnetului de muncă, Copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Pruteanu Alexandru, Serviciului resurse umane

Telefon: 022 22 60 98.

Informaţii utile privind angajarea în Serviciul social „Asistenţă personală” din subordinea DMPDC

Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului continuă să prevină instituţionalizarea copiilor cu dizabilităţi prin crearea şi dezvoltarea unor servicii necesare famililor care îngrijesc copiii respectivi, precum este Serviciul social „Asistenţă personală” din municipiul Chişinău.
Serviciul are drept scop oferirea asistenţei şi îngrijirii copiilor cu dizabilităţi severe, în vederea favorizării independenţei şi integrării lor în societate (în domeniile: protecţie socială, muncă, asistenţă medicală, instructiv-educativ, informaţional, acces la infrastructură etc.). Astfel, DMPDC informează că persoanele care doresc să devină asistent personal pot să se adreseze la Serviciul social „Asistenţă personală”, la nr. de tel.: 022 24-02-01, adresa: str. Ioan Botezătorul 1 sau la Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului, nr. de tel.: 022 24-27-02, str. Alexandru Vlăhuţă, nr. 3, pentru o consultaţie cu posibilitatea de a fi angajate, iar dacă întrunesc toate condiţiile necesare pot depune o cerere pentru a activa în serviciu.

FAMILIA – FACTOR DECISIV DE PROTECŢIE ŞI EDUCAŢIE PENTRU COPII

Astăzi, 12 mai 2017, Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului a organizat o masă rotundă cu genericul: „FAMILIA – FACTOR DECISIV DE PROTECŢIE ŞI EDUCAŢIE PENTRU COPII” cu scopul de a sensibiliza opinia publică şi de a sublinia importanţa familiei pentru dezvoltarea fizică, spirituală, morală, personală şi socială a copilului.
La eveniment au participat reprezentanţi ai Primăriei municipiului Chişinău; Direcţiei generale, educaţie, tineret şi sport; ONG-uri care activează în domeniul protecţiei copilului; familii: cu mulţi copii, cu copii adoptaţi, cu copii sub tutelă/curatelă, Serviciul maternal, asistenţi parentali profesionişti, asistenţi personali care beneficiază de serviciile „Echipei Mobile”, cu scopul de a analiza politicile parteneriatelor iniţiate în suportul copiilor şi familiilor, de a discuta rezultatele acţiunilor de prevenire a instituţionalizării copiilor în mun. Chişinău, prezentarea programului de educaţie parentală „Melow Parenting”, implementat de Asociaţia Obştească Parteneriate pentru fiecare copil în colaborare cu DMPDC, precum şi necesităţile şi problemele familiilor cu copii din mun. Chişinău.
Şeful interimar al Direcţiei, doamna Rodica Terehovschi a ţinut să accentueze importanţa familiei pentru dezvoltarea armonioasă a copilului, dar şi eforturile depuse de profesioniştii care activează în sistemul de protecţie a copilului din municipiul Chişinău, în sprijinirea familiilor care cresc şi educă copii, pentru oferirea suportului necondiţionat şi a condiţiilor necesare ca fiecare copil să trăiască în familie.
La finele activităţii doamna Terehovschi a decernat familiilor, în semn de apreciere pentru dăruirea şi responsabilitatea cu care îşi cresc şi educă copii, felicitări şi cadouri.
Evenimentul este organizat de Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului cu prilejul Zilei Internaţionale a Familiei, marcată în toată lumea din anul 1995 pe data de 15 mai.
Ziua Internaţională a Familiei a fost instituită de Adunarea Generală a ONU la 20 septembrie 1993, în baza Rezoluţiei 47/237, reprezentând o oportunitate pentru a creşte gradul de conştientizare a problemelor de familie şi a proceselor sociale, economice şi demografice care afectează familiile.

Citește mai departe »

Pentru dezbateri publice

Plan strategic de dezvoltare a sistemului de protecție a copilului în municipiul Chișinău pe anii 2017-2020 – PROIECT

Mesajul de felicitare a şefului interimar al Direcţiei, doamna Rodica Terehovschi, cu ocazia Zilei Internaţionale a Familiei

Cu prilejul Zilei Internaţionale a Familiei, Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului vă adresează sincere felicitări şi urări de bine.

În această zi, ne angajăm în sprijinirea familiilor care cresc şi îngrijesc copii şi promovează comunităţi puternice, bazate pe toleranţă şi demnitate, să oferim toate condiţiile necesare ca fiecare familie să-şi găsească cheia spre propria realizare şi fericire.

Este momentul să conştientizăm şi să transmitem noilor generaţii valorile familiei, care vor deveni astfel parte a fiinţei lor.

Şeful Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului sprijină în continuare reformele întru asigurea protecției drepturilor copiilor, în special a celor rămaşi fără ocrotire părintească.

În viaţa fiecăruia dintre noi, există multe lucruri pe care le considerăm primordiale. Dar cel mai important rămâne a fi familia noastră. Oamenii pe care-i iubim şi care ne fac fericiţi.

Fie ca în spatele unei familii clădite pe afecţiune, înţelegere, încredere, respect şi iubire reciprocă să se regăsească fericirea copiilor pe care îi creşteţi şi educaţi.

Vă dorim să aveţi parte de sănătate, pace în suflet, bunăstare şi să realizaţi cât mai multe lucruri bune şi frumoase pentru binele celor apropiaţi.

O familie pentru fiecare copil !!!

INVITAŢIE PENTRU PRESĂ

Masă rotundă cu prilejul Zilei Internaţionale a Familiei cu genericul: FAMILIA – FACTOR DECISIV DE PROTECŢIE ŞI EDUCAŢIE PENTRU COPII

Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului invită reprezentanţii instituţiilor media să participe la masa rotundă cu genericul: ,,Familia – factor decisiv de protecţie şi educaţie”, organizată în cadrul Zilei Internaţionale a Familiei.

Evenimentul se va desfăşura pe data de 12 mai 2017, ora. 10.00, în sala de şedinţe a Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, adresa Alexandru Vlăhuţă, nr. 3.

La masa rotundă vor participa reprezentanţi ai Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei; Avocatul Poporului pentru protecția drepturilor copilului; Primăriei municipiului Chişinău; ONG- urilor care activează în domeniul protecţiei copilului; cu copii adoptaţi, cu copii sub tutelă/curatelă, familii care beneficiază de serviciile de zi pentru copii cu vârsta până la 3 ani (Creşă), Serviciul maternal, familii de asistenţi parentali profesionişti şi asistenţi personali, familii din programul de prevenire, familii care beneficiază de serviciile „Echipei Mobile”.

Scopul evenimentului este de a analiza politicile parteneriatelor iniţiate în suportul copiilor şi familiilor şi de a discuta rezultatele acţiunilor de prevenire a instituţionalizării copiilor în mun. Chişinău, precum şi necesităţile şi problemele familiilor cu copii din mun. Chişinău.

 

 

Ex.: Silvia Laşcu
Specialist în Relaţii publice
Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului
tel. (022) 22-94-49
web: www.dmpdc.md

Anunţ pentru ocuparea funcţiei vacante de Manager al Serviciului Asistenţă Parentală Profesionistă

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs  pentru ocuparea funcţiei vacante de Manager al Serviciului Asistenţă Parentală Profesionistă

Atribuţii de serviciu:
1) coordonează activităţile de admitere a beneficiarilor în Serviciu, de evaluare complexă, de elaborare a planurilor individualizate de asistenţă, precum şi semnează acordurile cu beneficiarii;
2) supervizează, monitorizează şi evaluează activitatea asistenţilor personali;
3) elaborează rapoarte periodice privind activitatea Serviciului;
4) colaborează cu specialiştii din cadrul altor servicii implicate direct sau indirect în acordarea de asistenţă beneficiarilor Serviciului.

Cerinţe:
• studii superioare în domeniul: pedagogiei, psihologiei, psihopedagogiei, asistenţei sociale, medicinei.
• experienţă profesională în domeniu cel puţin 3 ani
• cunoştinţe de operare PC (calculator)
• în caz de angajare va fi solicitat cazierul juridic

Pentru aplicare vor fi prezentate:
• Copia Buletinului de identitate
• Copia Diplomei de studii superioare
• Carnetului de muncă

Date de contact: Chişinău str. A. Vlăhuţă, 3, telefon: (022) 22-60-98,  CV-ul va fi expediat pe adresa electronică dmpdcchisinau@mail.ru, cu menţiunea „manager al serviciului asistenţă parentală profesionistă”

ANUNŢ pentru ocuparea funcţiei vacante de Asistent social al Serviciului Asistenţă Parentală Profesionistă

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului  anunţă concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de Asistent social responsabil de serviciu.

                                                                                                                                   Atribuţii de serviciu:

 1. Elaborează planul individual de asistenţă a copilului înainte de plasarea acestuia în serviciu, conform rezultatelor evaluării necesităţilor de asistenţă şi dezvoltare ale copilului;
 2. Realizează potrivirea competenţelor profesionale, a termenelor şi condiţiilor în care a fost aprobat asistentul parental profesionist cu necesităţile de asistenţă şi devoltare ale copilului;
 3. Pregătirea psihologică a familiei şi a copilului spre reintegrare şi monitorizarea acestora în perioada postreintegrare;
 4. Organizează activităţi cu beneficiarii serviciului APP (seminare, mese rotunde, şcoli de vară ect.);
 5. Elaborează rapoarte periodice privind serviciului APP.

    Cerinţe:

 • studii superioare în domeniul: pedagogiei, psihologiei, psihopedagogiei, asistenţei sociale, medicinei;
 • experienţă profesională în domeniu cel puţin 1 an;
 • cunoştinţe de operare PC (calculator).

   Pentru aplicare vor fi prezentate:

 • Copia Buletinului de identitate;
 • Copia Diplomei de studii superioare;
 • Carnetul de muncă.

Date de contact: Chişinău str. A. Vlăhuţă, 3, telefon:

(022) 22-60-98,  CV-ul va fi expediat pe adresa electronică dmpdcchisinau@mail.ru, cu menţiunea „asistent social responsabil de  serviciul asistenţă parentală profesionistă”

Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Serviciului social Casa comunitară pentru copii cu dizabilități

Denumirea funcţiei: Asistent medical

   Scopul general al funcţiei:

Asistent medical supraveghează şi acordă asistenţă medicală continu beneficiarilor Serviciului.

   Atribuţiile de serviciu:

 1. elaborarea şi implementarea planului individualizat de asistenţă al beneficiarilor;
 2. asistenţa medicală a beneficiarilor, conform planului individualizat de asistenţă;
 3. administrarea medicamentelor, după caz, conform prescripţiilor medicului de familie sau a altor medici specialişti;
 4. monitorizarea şi evaluarea progresului cu privire la sănătatea beneficiarilor.

   Cerinţe pentru participare la concurs:

   Studii: superioare/medii speciale în domeniul medicinii

   Experienţa profesională: preferabil 3 ani în sistemul de sănătate.

   Cunoştinţe: cunoaşterea legităţilor de dezvoltare a copiilor în general şi a copiilor cu necesităţi speciale, cunoaşterea limbii de stat, limbile oficiale (după caz).

  Abilităţi: de planificare şi organizare a activităţii profesionale; de comunicare; negociere şi aplanare a conflictelor; de activitate în echipă; abilităţi PC (Windows,Word) gândire critică, deductivă.

   Atitudini/comportamente: toleranţă şi respect faţă de oameni, responsabilitate şi spirit de activitate în echipă, receptivitate la idei noi şi tendinţă spre perfecţionare profesională, obiectivitate şi loialitate faţă de cetăţeni şi colegii de serviciului.

 Denumirea funcţiei: Psihopedagog

   Scopul general al funcţiei:

Psihopedagogul este responsabil pentru prestarea serviciilor sociale, pedagogice şi psihopedagogice beneficiarilor Serviciului.

   Atribuţiile de serviciu:

 1. asigurarea asistenţei psihopedagogice conform necesităţilor de dezvoltare a copiilor cu necesităţi speciale;
 2. participarea la realizarea planului de activitate, la desfăşurarea activităţilor consultative în cadrul Serviciului;
 3. organizarea activităţilor individuale şi în grup cu beneficiarii Serviciului;
 4. raportarea periodic directorului Serviciului conform specificului activităţii despre rezultatele activităţii profesionale.

Citește mai departe »

Denumirea funcţiei: Asistent medical

   Scopul general al funcţiei:

Asistent medical supraveghează şi acordă asistenţă medicală continu beneficiarilor Serviciului.

   Atribuţiile de serviciu:

 1. elaborarea şi implementarea planului individualizat de asistenţă al beneficiarilor;
 2. asistenţa medicală a beneficiarilor, conform planului individualizat de asistenţă;
 3. administrarea medicamentelor, după caz, conform prescripţiilor medicului de familie sau a altor medici specialişti;
 4. monitorizarea şi evaluarea progresului cu privire la sănătatea beneficiarilor.

   Cerinţe pentru participare la concurs:

   Studii: superioare/medii speciale în domeniul medicinii

   Experienţa profesională: preferabil 3 ani în sistemul de sănătate.

   Cunoştinţe: cunoaşterea legităţilor de dezvoltare a copiilor în general şi a copiilor cu necesităţi speciale, cunoaşterea limbii de stat, limbile oficiale (după caz).

  Abilităţi: de planificare şi organizare a activităţii profesionale; de comunicare; negociere şi aplanare a conflictelor; de activitate în echipă; abilităţi PC (Windows,Word) gândire critică, deductivă.

   Atitudini/comportamente: toleranţă şi respect faţă de oameni, responsabilitate şi spirit de activitate în echipă, receptivitate la idei noi şi tendinţă spre perfecţionare profesională, obiectivitate şi loialitate faţă de cetăţeni şi colegii de serviciului.

 Denumirea funcţiei: Psihopedagog

   Scopul general al funcţiei:

Psihopedagogul este responsabil pentru prestarea serviciilor sociale, pedagogice şi psihopedagogice beneficiarilor Serviciului.

   Atribuţiile de serviciu:

 1. asigurarea asistenţei psihopedagogice conform necesităţilor de dezvoltare a copiilor cu necesităţi speciale;
 2. participarea la realizarea planului de activitate, la desfăşurarea activităţilor consultative în cadrul Serviciului;
 3. organizarea activităţilor individuale şi în grup cu beneficiarii Serviciului;
 4. raportarea periodic directorului Serviciului conform specificului activităţii despre rezultatele activităţii profesionale.

   Cerinţe pentru participare la concurs:

   Studii: superioare în domeniul psihopedagogiei speciale;

   Experienţă profesională: preferabil minim 3 ani de experienţă în domeniu

   Cunoştinţe: cunoaşterea legităţilor de dezvoltare a copiilor în general şi a copiilor cu cerinţe educative speciale în particular, cunoaşterea limbii de stat, limbile oficiale (după caz) de comunicare interetnice vorbite în teritoriu.

   Abilităţi: de planificare şi organizare a activităţii profesionale; de comunicare; negociere şi aplanare a conflictelor; de activitate în echipă; abilităţi PC (Windows,Word) gândire critică, deductivă.

   Atitudini/comportamente: toleranţă şi respect faţă de oameni, responsabilitate şi spirit de activitate în echipă, receptivitate la idei noi şi tendinţă spre perfecţionare profesională, obiectivitate şi loialitate faţă de cetăţeni şi colegii de serviciu.

 Denumirea funcţiei: Persoană de serviciu

   Scopul general al funcţiei:

Este responsabil de asigurarea igienei şi condiţiilor adecvate de muncă în cadrul Serviciului social Casa comunitară

   Atribuţiile de serviciu:

 1. planificarea şi organizarea activităţilor cotidiene de igienizare şi curăţenie a spaţiilor interne şi externe ale Casei comunitare;
 2. asigurarea şi menţinerea curăţeniei atât a spaţiilor interioare a Casei comunitare, cât şi spaţiului exterior, inclusiv spaţiile de joacă din curte, gazonul, terenurile agricole, trotuarul din perimetrul Casei împreună cu parcela de pămînt;
 3. respectarea programului de lucru şi sarcinile planificate.

    Cerinţe pentru participare la concurs:

    Cunoştinţe: cunoaşterea limbii de stat, limbile oficiale (după caz).

    Abilităţi: organizarea şi ghidare a copiilor în procesul de igenizare a spaţiilor interne şi externe ale Casei comunitare.

     Aptitudini: responsabilitate, toleranţă, flexibilitate, empatie.

   Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin email sau personal. Date de contact: mun. Chişinău str. A. Vlăhuţă, nr. 3, telefon: (022) 22-60-98,  CV-ul va fi expediat pe adresa electronică dmpdcchisinau@mail.ru, cu menţiunea funcţiei vacante solicitate al Serviciului social Casa Comunitară pentru copii cu dizabilităţi.

Şedinţă de totalizare în cadrul proiectului pilot „Schimb de experienţă pentru asistenţa copiilor cu autism şi dizabilităţi mintale”

Astăzi, 05 mai 2017, în incinta Primăriei municipiului Chişinău s-a desfăşurat o şedinţă de totalizare cu privire la vizita de studiu a delegaţiei Borlange din Suedia în cadrul proiectului pilot Schimb de experienţă pentru asistenţa copiilor cu autism şi dizabilităţi mintale”.

În cadrul şedinţei cei 4 reprezentanți ai Agenţiei suedeze pentru cooperare internaţională şi dezvoltare (SIDA) au relatat despre impresiile şi concluziile pe parcursul vizitei celor 5 centre de plasament şi de zi specializate din subordinea Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului: Centrul de zi şi de reabilitare a copiilor cu necesităţi educative speciale Casa Speranţei”; Centrul de zi de resocializare şi dezvoltare a copiilor cu nevoi speciale Atenţie”; Centrul de zi şi activităţi pentru persoane cu dizabilităţi de intelect Start”, Centrul Municipal de Plasament și Reabilitare a Copiilor de Vârstă Fragedă şi Centrul de plasament pentru copii.

Şeful interimar al Direcţiei, doamna Rodica Terehovschi a ţinut să sublinieze importanţa şi necesitatea implementării programelor identificate de suedezi în municipiul Chişinău, lucru cu copiii cu autism şi deficienţe mintale, precum şi continuitatea practicilor respective până la maturitate acestora.

În contextul celor văzute oaspeţii au pregătit un program de vizită pentru delegaţia din oraşul Chişinău, Moldova, astfel specialiştii implicaţi nemijlocit în acest program se vor deplasa în luna septembrie 2017  în oraşul Borlange, Suedia pentru a se familiariza cu programele, practicile de lucru cu copii, dar şi serviciile create de suedezi.

Programul respectiv este un proiect pilot pe o perioadă de 6 luni, de schimb de experienţă, ulterior acest program va fi implementat până la 3 ani ca proiect de dezvoltare.

Citește mai departe »

Ca reacţie la briefingul de presă organizat de consilierii municipali din fracţiunea PSRM, la data de 2 mai 2017, Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului vine cu următoarele precizări:

Luând în consideraţie dispoziţia Primarului general nr. 47-d din 23.01.2017 a fost dispus ca Direcţia generală educaţie, tineret şi sport în colaborare cu Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului să asigure, pe o perioadă temporară plasamentul de urgenţă al copiilor aflaţi în situaţie de risc, depistaţi în stradă fără supraveghere, cu vârsta cuprinsă între 13-18 ani (care conform legislaţiei durează de la 72 de ore până la 45 de zile), având în vedere că la nivel de municipiu, precum şi republică nu este creat un serviciu cu un program educaţional adaptat necesităţilor acestei categorii de copii, în urma închiderii în 2013 a Centrului de Plasament Temporar pentru Minori (CPTM) din subordinea Comisariatului general de poliţie al Ministerului Afacerilor Interne – unicul serviciu adaptat pentru plasamentul de urgenţă şi plasamentul temporar a copiilor din diferite categorii.

Legea nr. 140 din 14.06.2013 “Cu privire la protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi” impune autoritatea tutelară teritorială de a asigura asistenţa necesară şi plasamentul copilului a cărui viaţă sau sănătate sunt în pericol iminent, indiferent de mediul în care acesta se află, iar Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului întreprinde măsuri de urgenţă de a face faţă situaţiei întrucât nu există un cadru legal care ar reglementa protecţia acestor copii.

Datorită aportului Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport din luna ianuarie, 2017 au fost plasaţi 24 de copii (majoritatea copiilor depistaţi în situaţie de risc pe străzile oraşului sunt din republică), iar în prezent este asigurat plasamentul de urgenţă a 5 copii aflaţi în situaţie de risc cu vârsta cuprinsă între 13-18 ani în incinta Gimnaziului-internat nr. 3, care dispune atât de spaţiu, cât şi de personal calificat până la identificarea soluţiei prevăzute de legislaţie: reintegrarea în familia biologică ori plasamentul planificat al copilului.

Gimnaziul-internat nr. 3 care activează în baza Regulamentului-cadru aprobat prin ordinul ministrului educaţiei nr. 256 din 30 aprilie 2010 „Cu privire la organizarea şi funcţionarea instituţiei de tip rezidenţial”, are dreptul, în baza pct.15 să creeze de comun acord cu APL o serie întreagă de servicii, inclusiv Centru de plasament în regim de urgenţă pentru copiii străzii.

Menţionăm că proiectul de decizie „Cu privire la modificarea denumirii Centrului de zi şi de plasament temporar al copiilor orfani în perioada postinstituţională „Vatra”, aprobarea Regulamentului, organigramei şi statelor de personal ale Centrului, precum şi proiectul bugetului Direcţiei pe anul 2017 au fost prezentate de ceva timp în urmă la Consiliul municipal Chişinău, dar spre regret, până în prezent nu au fost aprobate de către CMC.

Totodată, aducem la cunoştinţa opiniei publice că în subordinea DMPDC sunt 5 centre de plasament, dintre care unul este în reparaţie, iar statele de personal, dotarea şi Regulamentul nu corespunde plasamentului de urgenţă a acestor categorii de copii.

Doamna Eugenia Ceban, consilier municipal din partea fracţiunii PSRM a lansat în spaţiu public mai multe acuzaţii nefondate referitoare la instituțiile din subordinea Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului şi calitatea serviciilor prestate de ele, denaturând realităţile şi dând dovadă de o cunoaştere superficială a cadrului legislativ normativ republican din domeniu.

Acest lucru a fost vizibil şi la data de 02 mai 2017, ora 15.00 în timpul sosirii inopinate a doamnei Eugenia Ceban la şedinţa de lucru convocată de DMPDC, cu participarea reprezentanţilor Direcţiei educaţiei, Direcţiei sănătate, Inspectoratului de poliţie, ONG – uri, ș.a. în scopul identificării soluţiilor pentru plasamentul de urgenţă a copiilor cu vârsta cuprinsă între 13-18 ani, depistaţi nesupravegheaţi în stradă, dat fiind faptul că Gimnaziul-internat nr. 3 îşi întrerupe activitatea pe timp de vară. La această şedinţă doamna Eugenia Ceban a demonstrat o atitudine neprofesionistă, lansând învinuiri nefondate în adresa conducerii şi specialiştilor DMPDC.

Această situaţie a fost filmată de echipa unui post de televiziune privat din ţară, care au ieșit din sală exact după ce Eugenia Ceban şi-a finisat discursul denigrator, refuzând să participe la şedinţă şi chiar să se implice în identificarea soluţiilor de rezolvare a problemei, dat fiind faptul că dumneaei este reprezentantul Consiliului municipal Chişinău şi ar trebui să acţioneze corespunzător atribuţiilor care i se cuvin în înlăturarea lacunelor din diverse instituţii care prestează servicii sociale.

Reieşind din cele expuse apelăm la perspicacitatea, responsabilitatea şi bunul simţ al tuturor consilierilor care sunt membri ai Consiliului municipal Chişinău de a se implica în identificarea soluţiilor de rezolvare a situaţiei în interesul superior al copiilor aflaţi în situaţie de risc prin înaintarea propunerilor şi recomandărilor constructive care ulterior vor facilita procesul de găsire a soluţiilor potrivite pentru această categorie de copii.

Desfășurarea atelierului de lucru: „Eficientizarea colaborării dintre autoritățile tutelare teritoriale, autoritățile tutelare locale și Asociația Obștească CCF Moldova – Copil, Comunitate, Familie”

Astăzi, 04 mai 2017 în incinta Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului s-a desfășurat un atelier de lucru cu participarea Direcțiilor pentru Protecția Drepturilor Copilului de sector și asistenții sociali din suburbiile municipiului Chișinău, având ca temă: „Eficientizarea colaborării dintre Autoritățile tutelare teritoriale , Autoritățile tutelare locale și Asociația Obștească CCF Moldova – Copil, Comunitate, Familie” prin stabilirea unui mecanism sigur și durabil de conlucrare”. În cadrul atelierului au fost puse în discuție diverse subiecte, precum: rolul autorităţilor locale şi teritoriale în contextul implementării mecanismului de prevenire a separării copiilor de familii, aspectele noi parvenite în legislație, situația copiilor luați la evidența ATT și APL din programele de prevenire/reintegrare/rezidențial, dar și identificarea dificultăților de colaborare dintre ATT, ATL (comune) și CCF Moldova în scopul optimizării procesului de prevenire și reintegrare, stabilirea statutului.

Citește mai departe »

ANUNŢ de suplinire a funcţiei vacante de şef al Serviciului social „Echipă Mobilă”

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de şef al Serviciului social „Echipă Mobilă”.

Scopul general al funcţiei:

Şeful Serviciului social „Echipă mobilă” este un specialist în domeniul social cu competenţe teoretice şi experienţă practică de lucru, ce are ca scop organizarea şi monitorizarea serviciului social ”Echipă mobilă”. Şeful Serviciului social „Echipă Mobilă” administrează serviciul creat pe lângă Direcţia Generală pentru Protecţia drepturilor Copilului ce asigură prestarea serviciilor sociale persoanelor cu dizabilităţi din localităţile municipiului. Şeful Serviciului se conduce în activitatea sa de:

 1. Prevederile Constituţiei Republicii Moldova;
 2. Legea asistenţei sociale nr.547-XV din 25.12.2003;
 3. Legea cu privire la serviciile sociale Nr.123 din 18.06.2010;
 4. Legea cu privire la ratificarea Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi 166 din 09.07.2010;
 5. Legea cu privire la aprobarea Strategiei de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi (2010-2013) Nr.169 din 09.07.2010;
 6. Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi Nr. 60 din 30.03.2012;
 7. Hotărârea Guvernului n722 din 22.09.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Echipă mobilă” şi Standardele minime de calitate.

Şeful Serviciului se află în subordinea Şefului Direcţiei municipală pentru protecţia drepturilor copilului şi este responsabil de activitatea şi gestionarea Serviciului social „Echipă mobilă”.

Citește mai departe »

Beneficiarii cercului de Taekwon-do din cadrul Centrului pentru Copilarie, Adolescență și Familie din subordinea Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului împreună cu conducătorul de cerc Cotoman Petru, au participat la Cupa Europeană deschisă la Chan-Hun Taekwon-do

În perioada 28.04. 2017 – 01.05.2015 un grup de beneficiari ai cercului de Taekwon-do din cadrul Centrului pentru Copilarie, Adolescență și Familie din subordinea Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului împreună cu conducătorul de cerc Cotoman Petru, au participat la Cupa Europeană deschisă la Chan-Hun Taekwon-do ITF, care s-a organizat în orașul Dnepropetrovsk din Ucraina. La competiție au participat echipe din țara gazdă, România, Belarus, Rusia și Republica Moldova.
Taekwon-do este o artă marțială coreeană, caracterizată în special prin lovituri înalte cu piciorul. Ca sport, Taekwondo-ul urmărește un regulament. Ca artă marțială nu are alte restricții decât conștiința luptătoruIui. 
Competiția a fost destul de aprigă, dintre 280 participanți echipa antrenată de Cotoman Petru a obținut următoarele distincții:
Badawi Khir – Locul I categoria de greutate până la 30 kg;
Alexeenco Egor – locul I categoria de greutate până la 70 kg;
Alexeenco Patricia – locul I categoria de greutate până la 58 kg;
Cotoman Petru – locul I categoria de greutate până la 80 kg.
Participarea la o competiție nu înseamnă o simplă prestație, dar este un antrenament zilnic și mult efort.
Baftă participanților și la următoarele competiții!

Acţiune de caritate „Din inima ULIM” în sprijinul beneficiarilor Serviciului social „Asistenţa personală” din Chişinău şi Orhei

Astăzi, 28.04.2017, Facultatea de Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei şi Asistenţă Socială în colaborare cu partenerii săi au organizat acţiunea de caritate „Din inima ULIM”. În cadrul evenimentului s-a desfăşurat un târg de articole vestimentare, master-classuri, recitale artistice, dar şi alte momente interactive.

Activitatea a iniţiat cu mesajul de salut al şefului interimar al Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, doamna Rodica Terehovschi.

Scopul activităţii este de a contribui la sprijinul social al grupurilor dezavantajate.

Cu banii colectaţi din urma vânzărilor se vor cumpăra lucruri necesare pentru beneficiarii Serviciului social „Asistenţa personală” din Chişinău şi oraşul Orhei.

Citește mai departe »

Lucrurile bune continuă !!!

Pedagogii şi conducătorii de cerc care activează în Centrele Comunitare pentru Copii şi Tineri „Vatra”; „Eurica”; „Start” şi „Scânteia” din sectorul Buiucani au strâns crengile rupte, au greblat şi au măturat teritoriul adiacent, pentru a lichida consecinţele intemperiilor.

Motivaţie, speranţă şi recunoştinţă

Igor Nicolcev este un fost beneficiar al Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, astăzi el îşi exercită cu responsabilitate şi corectitudine atribuţiile în calitate de angajat al DMPDC. Cu prilejul frumoasei aniversări colectivul Direcţiei i-a pregătit diverse surprize printre care şi o diplomă pentru dăruirea şi exigenţa cu care îşi onorează obligaţiunile. Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului întodeauna va susţine şi va motiva beneficiarii care beneficiază sau au beneficiat de serviciile autorităţilor tutelare Chişinău prin desfăşurarea acţiunilor sociale, educative şi distractive, astfel ca fiecare din ei să cunoască că există instituţii şi oameni cărora le pasă de soarta acestora şi vor munci în continuare pentru a le crea un mediu cât mai favorabil pentru dezvoltare şi încurajarea viselor.

Citește mai departe »

Şeful interimar al DMPDC a participat la şedinţa de validare a Raportului privind respectarea drepturilor copilului în Republica Moldova în anul 2016


La data de 27.04.2017, doamna Rodica Terehovschi, şeful interimar al Direcţiei pentru Protecţia Drepturilor Copilului a participat la şedinţa tehnică de validare a Raportului privind respectarea drepturilor copilului în Republica Moldova în anul 2016, prezentat de Avocatul Poporului pentru protecţia drepturilor copilului, doamna Maia Bănărescu.

În cadrul evenimentului au fost lansate discuţii asupra problemelor identificate şi a recomandărilor incluse în raport, precum şi analiza respectării drepturilor copilului efectuată conform standardelor Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la drepturile copilului.

Raportul reprezintă viziunea Avocatul Poporului pentru protecţia drepturilor copilului privind respectarea drepturilor copilului în ţară, fiind elaborat cu suportul UNICEF şi a fost prezentat pentru validare publică separat de raportul anual al Oficiului Avocatului Poporului.

Citește mai departe »

Colaboratorii Direcției pentru Protecția Drepturilor Copilului sectorul Botanica continuă acțiunile de salubrizare în vederea lichidării consecinţelor calamităţilor naturale

Colaboratorii Centrului Municipal de Plasament și Reabilitare a Copiilor de Vârstă Fragedă din subordinea Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului au desfășurat activități de înlăturare a consecințelor în urma calamităților naturale

Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului exprimă mulțumiri colaboratorilor Centrului și voluntarilor Academiei „Ștefan cel Mare” din cadrul Ministerului Afacerilor Interne pentru implicare activă în curățarea terenului.

Situația la zi în instituțiile din subordinea Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului privind condițiile meteorologice din data de 21 și 22 aprilie 2017

Luând în considerație condițiile nefaste și declararea situației excepționale de către autoritățile publice centrale din data de 21 și 22 aprilie 2017, Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului informează că pentru a elimina consecințele condițiilor climaterice angajații care activează în serviciile DMPDC s-au mobilizat prompt și au acționat conform indicațiilor. Astfel, la necesitate s-au adresat Serviciului spații verzi, la nr. de tel.: 022 242725, unde s-a raportat despre pomii doborâți peste firele de curent electric, precum s-a apelat și la Serviciul situații excepționale – 901, unde de asemenea s-a adus la cunoștință despre situația din cadrul Centrelor de plasament. După îmbunătățirea vremii ogrăzile Centrelor au fost dezăpezite și înlăturate crengile pomilor de către angajații instituțiilor respective pentru excluderea oricărui pericol pentru viața, securitatea și sănătatea copiilor.

Citește mai departe »

Spectacol pascal la Centrul de reabilitare socială a copiilor ”Casa Gavroche”

Copiii care se află în plasament în cadrul Centrului de reabilitare socială a copiilor ”Casa Gavroche” din subordinea Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, au organizat un spectacol pascal în Săptămâna Luminată.

Circa 20 de copii plasați în instituția respectivă au cântat și recitat poeme având ca generic tema Învierii Domnului, exprimându-și, totodată bucuria sărbătorii prin viul grai.

După spectacol copiii şi-au prezentat, în cadrul unei expoziţii, diverse lucrări confecţionate în contextul sărbătorilor pascale.

În calitate de invitat special a fost părintele Octavian Moșin, director al Centrului social ”Agapis”, care a apreciat mult eforturile depuse de către angajații instituției în vederea formării intelectuale, dar și moral-spirituale a copiilor plasați în centru.

Totodată, părintele a transmis copiilor hăinuțe și jucării, oferite cu multă generozitate de către o familie creștină din Italia.

Comunicat de presă

În legătură cu schimbările climaterice din Republica Moldova, precum şi declararea situaţiei excepţionale de către autorităţile publice centrale, Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului aduce la cunoştinţă tuturor instituţiilor din subordinea DMPDC despre asigurarea protecţiei securităţii şi sănătăţii la locul de muncă a angajaţilor şi ocrotirea vieţii şi sănătăţii  copiilor care se află în serviciile autorităţilor tutelare Chişinău. Astfel, vă informăm că în cazul apariţiei accidentelor neprevăzute  comunicaţi de urgenţă Serviciul Situaţii Excepţionale, la numărul de telefon – 901, dar şi şeful interimar al Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, doamna Rodica Terehovschi.

Reieşind din cele expuse apelăm la vigilenţa tuturor angajaţilor de a acţiona prompt referitor la cele menţionate.

Fii un model pentru copilul tău!

Copilul tău se uită la tine pentru a afla cum să se comporte în societate, tu eşti modelul lui, aşa că foloseşte propriul tău comportament pentru a-l ghida – de multe ori este mai important ceea ce vede la tine decât ceea ce îi spui. Oferă-i copilului un exemplu de comportament folosind conduita ta ca model!

Copilul face ce faci tu

Dacă doreşti să spună copilul tău “te rog” atunci foloseşte cuvântul cât mai des în exprimările tale, iar dacă nu doreşti ca acesta să vorbească răstit şi să ridice vocea, încearcă să vorbeşti pe un ton cât mai normal fără a ridica vocea.

Arată-i copilului tău ce simţi

Spune-i sincer cum te afectează comportamentul lui, acest lucru îl va face să simtă şi el acelaşi lucru, ca într-o oglindă. Acest lucru se numeşte empatie. Pe la vârsta de 3 ani copilul arată reala empatie, aşa că ar fi bine să spui, “Mă supăr pentru că este prea multă gălăgie. Nu pot vorbi la telefon.” Când începi propoziţia cu “eu”, îi dai copilului şansa să vadă lucrurile din perspectiva ta.

Recunoaşte-i bunul comportament

Acest lucru înseamnă ca atunci când copilul tău se comportă cum ai vrea tu, poţi să-i recunoşti meritele. De exemplu: “Te joci aşa frumos, îmi place că ţii toate jucăriile pe masă.” Acest lucru funcţionează mai bine decât să-l cerţi când acestea vor ajunge pe jos.

Coboară-te la nivelul copilului tău

Să te apleci sau să îngenunchezi când vorbeşti cu copilul tău duce la o comunicare mai bună deoarece are impresia că poţi să simţi sau să gândeşti că şi ei, de asemenea pot să se concentreze mai bine pe ceea ce îi spui sau îi ceri. Dacă faci acest gest eşti mai aproape de copilul tău şi îi vei capta atenţia mai uşor. Citește mai departe »

„Ghetuțe grijulii” pentru 65 de copii din Serviciul tutelă/curatelă

65 de copii din Serviciul tutelă/curatelă au primit ghetuțe și produse de igienă personală. Acțiunea de binefacere este inițiată de Clubul Internațional al Femeilor din Moldova în colaborare cu Asociația Obștească „Altruism” și face parte din proiectul „Ghetuțe grijulii”.

Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului își exprimă recunoștința pentru gestul plin de bunătate oferit de către sponsori copiilor rămași fără ocrotire părintească din municipiul Chișinău.

37 de copii din Serviciul Asistență parentală profesionistă au primit în dar ghetuțe

În contextul sărbătorilor de Paște, Clubul Internațional al Femeilor din Republica Moldova în parteneriat cu Asociația Obștească „Altruism” au desfășurat o acțiune de caritate cu genericul „Ghetuțe grijulii”.

Astfel, 37 de copii din Serviciul Asistență parentală profesionistă au beneficiat de încălțăminte de primăvară și produse de igienă personală.

La eveniment au participat doamna Maria Marinuța, președintele Clubului Internațional al Femeilor din Republica Moldova, doamna Rodica Terehovschi, șeful interimar al Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului, doamna Olga Zaharia, managerul Serviciului Asistență parentală profesionistă, asistenți parentali și copii.

Asistenții parentali au ținut să mulțumească sponsorilor pentru gestul plin de bunătate oferit copiilor, exprimându-și recunoștința și toată admirația.

Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului aduce sincere mulțumiri doamnei Maria Marinuța, președintele Clubului Internațional al Femeilor din Republica Moldova și doamnei Liuba Ceban, președintele Asociației Obștești „Altruism” pentru implicare, receptivitate și generozitate.

Citește mai departe »

Administrația Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului a dăruit cozonaci

În preajma sărbătorilor de Paște, colaboratorii Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului au primit în dar cozonaci din partea administrației instituției. Cozonacii respectivi vor ajunge și pe mesele copiilor care se află în Centrele Comunitare pentru Copii și Tineri și Centrele de plasament din municipiul Chișinău.

Șefa Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului a adresat un mesaj de felicitare specialiștilor, dorindu-le sănătate, gânduri calde și sărbători luminate.

Citește mai departe »

Mesajul de felicitare a șefului interimar al Direcției, doamna Rodica Terehovschi, cu ocazia sărbătorilor de Paște

Stimați colegi,

Cu prilejul sfintelor sărbători a Învierii Domnului, Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului exprimă gânduri calde, pace și armonie alături de cei dragi.

În această zi specială, îmbogăţită de aroma bucatelor tradiţionale şi parfumul florilor de primăvară să vă deschideți inimile spre bunătate, credință și iertare.

Redescoperiți sentimentele de considerațiune ce vi se adăpostesc în suflet și oferiți din plin dragoste, căldură și sprijin celor care au nevoie.

Sunt recunoscătoare pentru înaltul simţ al datoriei pe care îl demonstrați, activând zi de zi în interesul superior al copilului, precum și pentru consolidarea sistemului de protecție a copilului din municipiul Chișinău.

Am convingerea că Lumina Învierii ne poate ajuta să realizăm idealuri comune și să ne călăuzească faptele creștinești, demne de admirație.

Paște Fericit !!!

80 de familii social vulnerabile din evidenţa Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului au beneficiat de ajutor financiar

Astăzi, 14.04.2017, Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului a organizat o acţiune de binefacere consacrată sfintelor sărbători de Paşte. În cadrul evenimentului 80 de familii social vulnerabile din evidenţa Direcţiilor pentru protecţia drepturilor copilului au beneficiat de ajutor financiar. Menționăm că banii au fost alocaţi de  S.A. „Oxana-M”.

Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului aduce sincere mulţumiri directorului S.A. „Oxana-M”, domnului Vadim Cozlovschii pentru generozitatea şi receptivitatea de care a dat dovadă pe parcursul anilor.

Citește mai departe »

Beneficiarii Serviciului social Casa comunitară pentru copii în situație de risc au confecționat lucrări pascale

În preajma sfintelor sărbători a Învierii Domnului beneficiarii Serviciului social Casa comunitară pentru copii în situație de risc din subordinea Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului  au confecționat compoziții pascale și au încondeiat ouă.

Expoziţie pascală expusă în incinta Parlamentului Republicii Moldova

Astăzi, 13 aprilie 2017, copiii care frecventează Centrele Comunitare pentru Copii şi Tineri, precum şi copiii din Serviciile specializate pentru copii cu dizabilităţi din subordinea Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi-au expus lucrările cu tematica pascală în incinta Parlamentului Republicii Moldova.

Copiii au fost însoţiţi de pedagogii care activează în Centrele Comunitare şi Serviciile specializate, precum şi de şeful interimar al Direcţiei, doamna Rodica Terehovschi.

Aducem  mulţumiri deputaţilor, miniştrilor şi viceminiştrilor care au participat la expoziţia dedicată sărbătorilor de Paşte, dar şi pentru procurarea diverselor  lucrări.

Citește mai departe »

Un mediu curat este un mediu sănătos

Colaboratorii Serviciului social Casa comunitară pentru copii în situaţie de risc din subordinea Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, împreună cu copiii au participat la o acţiune de salubrizare cu genericul „Un mediu curat este un mediu sănătos”.

Citește mai departe »

Angajații Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului continuă acțiunile de salubritate desfășurate în preajma sărbătorilor de Paște

Astfel, înarmați cu instrumente specifice de salubritate, angajații au reușit să facă ordine și să evacueze gunoiul aruncat și depozitat pe teritoriul adiacent instituției.


ANUNŢ de suplinire a funcţiei vacante de contabil – şef

Şef al Direcţiei evidenţă contabilă şi analiză economică (1 unitate) 

Funcţia publică vacantă:

ORGANE ALE AUTORITĂŢILOR PUBLICE: B41. Şef al Direcţiei în cadrul direcţiei generale.

Data-limită de depunere a documentelor:

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este de 20 zile din ziua publicării anunţului.

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei: Organizarea activităţii serviciului financiar-contabil al Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului în conformitate cu Legea contabilităţii Nr. 113 din 27.04.2007, Instrucţiunea cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile bugetare nr. 93 din 19.07.2010 şi alte acte legislative şi normative în vigoare.

 Sarcinile de bază
1.    Organizează activitatea în conformitate cu Legea contabilităţii Nr. 113 din 27.04.2007, Instrucţiunea cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile bugetare nr. 93 din 19.07.2010 şi alte acte legislative şi normative în vigoare;

 1. Asigură elaborarea proiectului bugetului anual, monitorizarea realizării planului economico-financiar privind gestionarea eficientă a resurselor financiare;
 2. Avizează ordinele de plată pentru procurarea mărfurilor şi achitarea serviciilor prestate de agenţii economici, contracte şi alte acte de răspundere patrimonială a Direcţiei;
 3. Asigură ţinerea şi completarea registrelor de specialitate, întocmirea bilanţului contabil, dărilor de seamă, efectuează controlul asupra întocmirii corecte şi la timp a documentelor economico-financiare.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Pruteanu Alexandru, specialist principal resurse umane, telefon: 022 22 60 98, adresa: mun. Chişinău, str. A. Vlăhuţă 3, bir. 14

Citește mai departe »

Beneficiarii Centrului pentru Copilărie, Adolescență și Familie au început studierea limbii engleze


Copiii care se află în plasament, precum și cei din comunitate din cadrul Centrului pentru Copilărie, Adolescență și Familie au început studierea inițială a limbii engleze pentru copiii mici.

Emoționați, curioși, dar și dornici să învețe și să comunice cu persoanele vorbitoare de limbă engleze atunci când merg în vacanță sau să însușească mai ușor materia școlară, copiii ghidați de doamna Marcela Bejan au participat activ la prima lecție din curs.

Importanţa cunoaşterii unei limbi străine pentru dezvoltarea şi creşterea şanselor de succes ale copiilor, precum și crearea oportunităţilor de creştere în cariera viitorilor adulţi reprezintă o necesitate primordială societății moderne.

Învățarea unei limbi străine este extrem de benefică pentru creșterea profesională a copiilor şi este o adevărată investiție pentru viitor, cei mici care sunt expuși la diverse limbi descoperă culturi, pot relaționa cu alte persoane şi pot afla alte puncte de vedere.

Confecționarea lucrărilor pascale în cadrul atelierului de creație

Talentul, dăruirea și creativitatea au fost ancorate de excepție în cadrul atelierului de creație dedicat sfintelor sărbători de Paște.

Copiii din Centrul Comunitar „Speranța” din sectorul Ciocana au dat startul pregătirilor pentru organizarea expoziției dedicată sărbătorilor pascale.

În cadrul activității copiii au decorat ouă și iepurași de Paște, au confecționat felicitări, precum și diverse aplicații din hârtie colorată.

Decorațiunile confecționate vor fi expuse la Parlamentul Republicii Moldova.

Metode și tehnici educaționale inovative de studiere a limbii engleze

Copiii care frecventează Centrele Comunitare pentru Copii și Tineri „Dacia” din sectorul Centru au studiat legendele anotimpurilor în cadrul cercului de limbă engleză.

La activitate participanții s-au familiarizat cu cuvinte noi din limba engleză, au aflat lucruri curioase despre particularitățile florei și faunei care cresc în fiecare anotimp, au ascultat povești noi și au explorat imaginativ lumea înconjurătoare.

Pedagogul de limbă engleză, doamna Virginia Popov a reușit să creeze o atmosferă prietenoasă, a oferit suport și îndrumare, astfel ca fiecare copil să însușească cât mai facil temele.

Organizarea lecțiilor într-o manieră inovativă cu scopul cultivării interacţiunii reprezintă o metodă de studiu simplă și eficientă cu rezultate demonstrate.

Copiii din cadrul Centrului de reabilitare socială a copiilor „Casa Gavroche” au încondeiat ouă de Paște

Centrul de reabilitare socială a copiilor „Casa Gavroche” în parteneriat cu Liceul Teoretic „Gaudeamus” din municipiul Chișinău au desfășurat un atelier de creaţie cu tematica „Încondeierea ouălor de Paști”.

Activitatea a avut drept scop sporirea interesului copilului privind cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor de Paște, promovarea valorilor moral-creştine în rândul copiilor, valorificarea potenţialului creativ şi stimularea talentelor artistico-plastic și practice ale copiilor, precum și realizarea unui schimb de experienţă între instituţia de învățământ şi centru.

Citește mai departe »

În ajunul sărbătorilor pascale, un grup de preoți ai Bisericii Ortodoxe „Întâmpinarea Domnului” au binecuvântat Serviciul social „Casa comunitară”

Casa Comunitară este prima experiență pentru municipiul Chișinău, realizată de Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului în colaborare cu Asociaţia Obştească CCF Moldova – Copil, Comunitate Familie, Hope and Homes for Children CCF/HHC Moldova pentru 12 copii cu dizabilități, care au fost transferaţi în urma reformării Centrului Municipal de Plasament şi Reabilitare a Copiilor de Vârstă Fragedă.

La eveniment au fost prezenți șeful interimar al DMPDC, doamna Rodica Terehovschi, șeful adjunct al Direcției, domnul Vadim Vacarciuc, doamna Livia Mărginean, manager de program AO CCF Moldova, precum și alți specialiști din instituțiile respective.

Serviciul divin a fost oficiat de preoții Octavian Moșin și Ioan Frunze, cărora le aducem mulțumiri pentru receptivitate și bunăvoință.

Citește mai departe »

Laureații Festivalului Cântecului Pascal au participat la activitatea „Sub lumina Învierii”

Copiii care vizitează Centrul Comunitar pentru Copii și Tineri „Speranța” din sectorul Ciocana, laureați ai Festivalului Cântecului Pascal, au participat la activitatea „Sub lumina Învierii”.

Evenimentul s-a desfășurat în incinta Preturii Ciocana, unde s-au adunat peste 40 de persoane în sala de festivități a instituției, public format din artiști, părinți, pedagogi și elevi.

Activitatea respectivă contribuie la păstrarea minunatelor tradiţii pascale, cultivarea frumosului şi valorile creştine ortodoxe, care sunt cel mai bine redate prin cântece şi expoziţii tematice, totodată aducând în sufletele tuturor Lumina Învierii.

Talentul și prestația profesionistă a participanților au încântat sublim spectatorii, astfel la finele activității copiii au primit în dar cupe, diplome și dulciuri din partea administrației, precum și a Bisericii „Nașterea Maicii Domnului”.

Citește mai departe »

Promovarea folclorului bulgăresc prin activităţi cu copiii

Copiii care vizitează Centrul Comunitar pentru Copii şi Tineri „Andrieş” din sectorul Rîşcani au fost iniţiaţi în studiul folclorului bulgăresc.

Muzica populară bulgărească conţine tonalităţi şi moduri orientale, ortodoxe medievale şi europene occidentale. Muzica are un sunet deosebit şi foloseşte o gamă largă de instrumente tradiţionale, cum ar fi gadulka (cobză), gaida (cimpoi), cavalul şitoba. Una dintre trăsăturile distinctive este timpul ritmic extins, care nu are echivalent în restul muzicii europene.

S-au început pregătirile pentru expoziţiile pascale

În ajunul sărbătorilor pascale, copiii care vizitează Centrul Comunitar pentru Copii şi Tineri „Dacia” din sectorul Centru au început pregătirile pentru expoziţiile dedicate sărbătorilor de Paște.

În cadrul cercului Arta decorativă copiii au încondeiat ouă şi au realizat diverse lucrări pentru expoziţii.

Cercul cu profil decorativ reprezintă cel mai favorabil loc unde copilul poate căpăta cunoștințe de artă în mod organizat, unde poate fi educat prin limbajul artistico-decorativ și unde poate face cunoștință cu diverse tehnici de lucru. Astfel se promovează cultivarea sensibilității, a disponibilităților creative artistice, formarea și dezvoltarea judecăților de valoare față de esteticul autentic din artă, viață și din ambient.

Copiii care vizitează Centrul Comunitar pentru copii şi Tineri „Speranţa” au participat la Festivalul cântecului patriotic

Copiii care frecventează Centrul Comunitar pentru Copii şi Tineri „Speranţa” din sectorul Ciocana au participat la Festivalul cântecului patriotic cu genericul „Credință, Speranță, Iubire”, organizat la nivel de sector. Concurenţii au dat dovadă de bună pregătire, creând o atmosferă pozitivă, astfel cei prezenţi la eveniment au rămas încântați de prestația acestora.

Acţiunea culturală are scopul de a readuce în atenţia tuturor, în special a copiilor şi tinerilor, valoarea şi importanţa cântecului patriotic, evidenţiind rolul important în educarea generaţiilor tinere, promovarea valorilor culturale, îmbogăţirea repertoriului artiştilor cu creaţii din fondul tradiţional patriotic.

Citește mai departe »

Angajaţii Serviciului social „Asistenţă Personală” au desfăşurat curăţenia generală de primăvară

Specialiştii care activează în cadrul Serviciului social „Asistenţă Personală” din subordinea Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului au desfăşurat curăţenia generală de primăvară – activități specifice anotimpului dat organizate în vederea salubrizării și amenajării instituţiei administrate, inclusiv teritoriul adiacent.

Citește mai departe »

La Mulţi Ani, Maestre!

Astăzi, 06 aprilie 2017, domnul Nicolae Grehov, pedagog organizator în cadrul Centrului Comunitar pentru Copii şi Tineri „Spartanii” din sectorul Rîşcani împlineşte vârsta jubiliară de 80 de ani.

Şeful interimar al Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, doamna Rodica Terehovschi a ţinut să îl felicite pe marele maestru, dorindu-i sănătate, bucurii şi realizări frumoase, ulterior specialiştii DPDC de sector, precum şi discipolii domnului Grehov au ţinut să-i ureze  felicitări şi urări de bine, mulţumindu-i pentru dăruirea, abnegaţia şi dârzenia manifestată în activitatea pe care o desfăşoară.

Domnul Nicolae Grehov activează ca pedagog organizator din luna octombrie a anului 1985. În această perioadă maestrul a contribuit cu mare devotament la creşterea şi educarea tinerii generaţii prin prisma sportului şi anume Luptele Greco-Romane. Datorită muncii pline de abnegaţie  în dezvoltarea şi manifestarea aptitudinilor sportive copiilor şi a adolescenţilor, marele maestru a pregătit 17 campioni ai Republicii Moldova, 14 sportivi au absolvit Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova, tot dumnealui  a fost antrenorul lui Pavel Cijaev, care a devenit dublu campion al Cupei Mondiale la Luptele Greco-Romane, medaliat cu argint la Spartachiada Popoarelor URSS, medaliat cu bronz la Campionatul URSS. Domnul Grehov este considerat cel mai bun antrenor al Republicii Moldova în perioada 1982-1985.

Pentru meritele obţinute întru promovarea acestui gen de sport a devenit o tradiţie desfăşurarea Turneului Internaţional de Lupte Greco-Romane „Invită Nicoale Grehov”, anul acesta ajungând la ce-a de-a 5 ediţie.

Tot astăzi, doamna Margareata Kifeak, pedagog organizator în cadrul Centrului Comunitar pentru Copii şi Tineri „Andrieş” din sectorul Râşcani a fost felicitată cu prilejul jubileului de 60 de ani. Colaboratorii DMPDC şi DPDC de sector îi urează performanţe deosebite în continuare şi multe bucurii.

Citește mai departe »

ANUNŢ de suplinire a funcţiei vacante de şef al Serviciului social „Echipă Mobilă”

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de şef al Serviciului social „Echipă Mobilă”.

Scopul general al funcţiei:

Şeful Serviciului social „Echipă mobilă” este un specialist în domeniul social cu competenţe teoretice şi experienţă practică de lucru, ce are ca scop organizarea şi monitorizarea serviciului social ”Echipă mobilă”. Şeful Serviciului social „Echipă Mobilă” administrează serviciul creat pe lângă Direcţia Generală pentru Protecţia drepturilor Copilului ce asigură prestarea serviciilor sociale persoanelor cu dizabilităţi din localităţile municipiului. Şeful Serviciului se conduce în activitatea sa de:

 1. Prevederile Constituţiei Republicii Moldova;
 2. Legea asistenţei sociale nr.547-XV din 25.12.2003;
 3. Legea cu privire la serviciile sociale Nr.123 din 18.06.2010;
 4. Legea cu privire la ratificarea Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi 166 din 09.07.2010;
 5. Legea cu privire la aprobarea Strategiei de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi (2010-2013) Nr.169 din 09.07.2010;
 6. Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi Nr. 60 din 30.03.2012;
 7. Hotărârea Guvernului n722 din 22.09.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Echipă mobilă” şi Standardele minime de calitate.

Şeful Serviciului se află în subordinea Şefului Direcţiei municipală pentru protecţia drepturilor copilului şi este responsabil de activitatea şi gestionarea Serviciului social „Echipă mobilă”.

Citește mai departe »

S-a dat startul curăţeniei de primăvară

Colaboratorii Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului au desfăşurat acţiuni de primăvară de salubrizare şi amenajare a terenurilor adiacente de pe lângă instituţiile din subdiviziune.

Dezvoltarea copilulului prin educaţie pozitivă!

Disciplina trebuie să-l inveţe pe copil auto-controlul şi încrederea în sine prin concentrarea asupra lucrurilor pe care dorim să le înveţe.

Ea este baza pentru orientarea copiilor asupra modului în care pot fi în armonie cu ei însîşi, cum să îşi înţeleagă propriul comportament, cum să aibă iniţiativa, să fie responsabili pentru propriile alegeri, cum să se respecte pe ei şi pe ceilalţi.

Dacă sunteţi părinte, amintiţi-vă primii ani din viaţa copilului dumneavoastră, cum a fost învăţat să ridice mânuţele, să bată din palme sau să meargă.

Aţi dat exemple, aţi încurajat copilul şi aţi căutat momente potrivite pentru a repeta, fără a lovi, insulta, ţipa sau ameninţa.

Încurajarea este o modalitate eficientă de recompensare a copilului, care-l stimulează pe acesta să înveţe
. Încurajarea comportamentului adecvat ajută la construirea stimei de sine, întrucât copilul învată că este direct responsabil de câştigarea acestei recompense.

Ignorarea uneori a comportamentelor neadecvate (crize temperamentale, plâns pentru a obţine ceva ce i-a fost refuzat, îl învaţă pe copil autocontrolul, deoarece nu obţine atenţia celorlalţi prin comportamentul nepotrivit. Copilul învaţă, astfel, că primeşte atenţie doar dacă este calm şi îşi exprimă adecvat dorinţele.

Cum învăţăm copilul să se poarte bine

Majoritatea adulţilor folosesc instrucţiuni negative: „nu alerga prin casă”, “nu arunca jucariile”. Adesea nu realizează cât de des le folosesc.

Dar pentru eficienţă, instrucţiunile trebuie formulate pozitiv şi sa descrie in mod clar comportamentul dorit din partea copilului.

În loc de “nu alerga prin casă”, este de preferat instrucţiunea “mergi încet prin casă”, care îi spune copilului ce comportament este dorit de la el.

Pot fi folosite şi argumente care îi explică celui mic conscecinţele unui comportament nepotrivit, ca de exemplu “mergi încet prin casă, dacă fugi te poţi împiedica şi răni”.

Citește mai departe »

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în problemele socio-educative şi comunitare în cadrul Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului sectorul Rîşcani

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în problemele socio-educative şi comunitare în cadrul Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului sectorul Rîşcani.

  Scopul general al funcţiei:

Exercitarea managementului activităţilor socio-educative comunitare, orientarea, coordonarea şi controlul activităţii pedagogilor din Centrele comunitare pentru copii şi tineri, pedagogilor responsabili de segmentul social şi conducătorilor de cerc din CCCT.

Sarcinile de bază:

1. Elaborarea planul de activitate pe segmentul socio-educativ şi comunitar şi instructiv-metodic, sistematizarea planului Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului;

 1. Elaborarea rapoartelor de activitate pe segmentul socio-educativ şi comunitar şi instructiv-metodic, sistematizarea rapoartelor Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului;
 2. Coordonarea, monitorizarea şi evaluarea activităţii pedagogilor din centrele comunitare din sector şi pedagogilor responsabili de segmentul social şi conducătorilor de cerc;
 3. Organizează activităţi instructiv-metodice pe segmentul socio-educativ şi comunitar a Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului;
 4. Organizarea şi coordonarea activităţilor socio-educative şi comunitare pentru copii.

    Condiţiile de participare la concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;
 5. este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 7. în ultimii 3 ani, nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 9. nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Citește mai departe »

Dezvoltarea caracterului integru la copii

Integritatea este una dintre marile trăsături ale personalităţii conştiente, raţionale şi o cerinţă majoră pentru evoluţia vieţii, în sensul cel mai înalt al cuvântului. Integritatea descrie­ con­ştiinţa evoluată, bazată pe adevăr, pe înţelegere, pe cunoaştere, pe motivaţii pline de dăruire şi pe filozofia de tip „dăruiesc-câştig”, astfel copiii care frecventează Centrul Comunitar pentru Copii şi Tineri „Speranţa” din sectorul Ciocana au participat la activitatea profilactică cu tematica „Dezvoltarea caracterului integru la copii”
Activitatea a avut drept scop dezvoltarea celor 6 calităţi importante ale caracterului uman, precum: bunătatea, sinceritate, respectul, încrederea, responsabilitatea şi spiritul civic.

Citește mai departe »

Securitatea în lumea virtuală

Copiii care frecventează Centrul Comunitar pentru Copii şi Tineri „Speranţa” din sectorul Ciocana au participat la activitatea instructiv-informativă cu tema: „Securitatea în lumea virtuală”.

Conducătorul de cerc, domnul Vitalie Cucoş a informat copiii privind pericolele utilizării tehnologiilor electronice informaţionale asupra psihicului uman, precum şi utilizarea în siguranţă a reţelelor de socializare.

În afară de avantajele evidente pe care le oferă Internetul celor mici, concretizate îndeosebi în surse aproape inepuizabile de informaţii sau modalităţi de a-şi spori cunoştinţele şi noţiunile de cultură generală, uriaşa reţea de informaţii şi comunicare aduce cu sine si o serie de pericole.

Una dintre cele mai mari primejdii la adresa copiilor care obişnuiesc să acceseze Internetul în lipsa părinţilor constă în aşa numita hărţuire online.

Părinţii trebuie să discute cu copiii despre riscurile pe care le implică accesarea Internetului şi autoprotecţia pe Internet: încurajarea minorilor să spună dacă cineva din mediul online îi face să se simtă inconfortabil ori le provoacă teama.

Instalarea unor aplicaţii de filtrare a accesului la Internet şi de monitorizare a activităţilor pe calculator, ca măsuri suplimentare de supraveghere, precum şi supravegherea directă a activităţii minorului pe Internet, prin poziţionarea computerului astfel încat să se poată vedea uşor monitorul de către părinte.

Citește mai departe »

Ziua Internaţională a Conștientizării Autismului

La data de 02 aprilie 2017, Serviciul Social „Asistenţă Personală” din subordinea Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului în parteneriat cu Asociaţia Obştească „SOS Autism” şi Biserica „Întâmpinarea Domnului” a Universităţii de Stat din Republica Moldova au organizat diverse activităţi dedicate Zilei Internaţionale a Conștientizării Autismului.

Evenimentul a iniţiat cu o Liturghie desfăşurată la Biserica „Întâmpinarea Domnului” a Universităţii de Stat din Republica Moldova, ulterior beneficiarii serviciului respectiv au efectuat o excursie la crescătoria de porumbei, precum şi o vizită la Muzeul de Istorie a oraşului Chişinău – Turnul de Apă.

Ziua Internaţională a Conştientizării Autismului este marcată în lumea întreagă pe data de 2 aprilie. Este al 10-lea an de când Organizaţia Naţiunilor Unite a stabilit ca ziua de 2 aprilie să fie dedicată acestei tulburări, în speranţa că va creşte nivelul de informare al oamenilor despre nevoile speciale pe care le au pacienţii şi familiile lor.

Seminar focus group destinat managerilor Centrelor de plasament

Astăzi, 31 martie 2017, Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului în parteneriat cu Asociaţia Obştească „Terre des Homme” au desfăşurat un seminar focus grup destinat managerilor Centrelor de plasament, având drept scop identificarea problemelor, precum şi necesităţile de instruire care vor contribui ca suport la nevoile existente ale copiilor plasaţi de urgenţă în centrele de plasament şi a specialiştilor care lucrează cu ei.

La finele activităţii specialiştii au identificat soluţii referitor la fortificarea resurselor întru aprofundarea în necesităţile copilului privind prevenirea comportamentului provocator.

Festivalul Internaţional Cultural – Sportiv de Arte Marţiale „GRO – DO 2017”

La data de 30 martie 2017, Federaţia de Luptă Naţională  „GRO – DO” din Republica Moldova în parteneriat cu Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului a organizat ce-a de-a doua ediţie a Festivalului Internaţional Cultural – Sportiv de Arte Marţiale „GRO – DO 2017”.

Evenimentul s-a desfăşurat în incinta sălii Sportive de Jocuri a Universităţii de Stat Educaţie Fizică şi Sport din Republica Moldova.

Activitatea a iniţiat cu un seminar ştiinţifico-metodologic internaţional „Artele marţiale – element tradiţional într-o educaţie modernă şi aspectele pedagogice de formare a personalităţii copilului prin intermediul practicării artelor marţiale, ulterior şeful adjunct al DMPDC, domnul Vadim Vacarciuc a ţinut un mesaj de salut.

Oaspetele special al Festivalului, Grand Master H. Y. Kwon din Statele Unite ale Americii a prezentat un master – class tuturor participanţilor la eveniment, iar studenţii au rămas impresionaţi de abilităţile sportive ale maestrului.

Activitatea s-a finalizat cu un program artistic şi cu decernarea diplomelor.

Citește mai departe »

Vizită de studiu la Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor „ACCEPT”


Pedagogii care activează în Centrele Comunitare pentru Copii şi Tineri din sectorul Centru al municipiului Chişinău, au efectuat o vizită de studiu la Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor „ACCEPT”, având drept scop stabililirea priorităţilor în prevenirea, depistarea precoce, tratamentul, reabilitarea psiho-socială, cât şi susţinerea tinerilor aflaţi în situaţie de risc.

Centrul este amplasat în incinta IMSP AMT Centru, str. 31 august 1989, nr. 63, iar personalul angajat al instituției oferă asistenţă bazată pe următoarele principii: respect, bunăvoinţa şi confidenţialitate. Consultaţiile vor avea caracter multidisciplinar, fiecare tânăr beneficiind de servicii gratuite.

Misiunea, scopurile şi acţiunile Centrului „ACCEPT” subliniază disponibilitatea membrilor acestuia de a oferi tot suportul necesar pentru conştientizarea, prevenirea problemelor de sănătate, prin oferirea activităţilor informaţionale şi educaţionale.
Abordarea comprehensivă a necesităţilor grupului ţintă (tineri cu probleme) va reduce numărul de adolescenţi cu:
–        infecţii sexual transmisibile, inclusiv HIV şi Hepatita;
–        avorturi  ilegale sau târzii;
–    probleme de sănătate mintală în rezultatul utilizării de substanţe psihoactive (alcoolism, narcomanie, tabagism);
–        tulburări  psiho-emoţionale;
–        dereglări  de nutriţie cât şi a devierilor în dezvoltarea pubertară.

Citește mai departe »

Instruirea asistenţilor parentali profesionişti din cadrul Serviciului asistenţă parentală profesionistă (SAPP) privind comunicarea cu copiii care manifestă interes faţă de jocurile periculoase

Asistenţii parentali profesionişti au fost informaţi de către preşedintele Asociaţiei Obşteşti „Altruism”, doamna Liuba Ceban referitor la discuţia cu copiii care manifestă interes faţă de jocurilor periculoase, astfel aceştia au fost îndrumaţi în cazul în care observă semnele interesului copilului față de locurile periculoase să nu folosească intimidarea și autoritaterismul pentru a insufla frică, să nu strigă, să nu îl pedepsească, să nu îi interzică utilizarea internetului, telefonului, tabletei, calculatorului, să nu amenințe și să nu preseze.

Totodată ar trebui ca adulţii să manifeste autocontrol, să discuțe, să predispună copilul la o discuție sinceră, prietenească prin a-l asigura că nu-l va certa, bate şi să-l întrebe ce cunoaşte copilul despre jocurile periculoase pe internet. Convingeţi copilul că vrei să-l ajuți, asigură copilul că ești mândru de el, că crezi în el și în viitorul lui. Spuneţii că vreţi să fiţi alături de el la bine, dar mai ales la greu, arătaţi dragoste necondiționată, spuneţii că îl veţi iubi mereu, indiferent de ce decizii corecte sau incorecte va lua în viață, credeţi în copil, în capacitatea lui de a alege ce este mai bun pentru el.

Activitate social-profilactică privind accesarea jocurilor periculoase de către copii

Pedagogii din Centrul Comunitar pentru Copii şi Tineri „Convorbitorul” din sectorul Ciocana au desfăşurat o activitate social-profilactică privind accesarea jocurilor periculoase de către copii.
În cadrul activităţii copiii au fost informaţi despre hărţuirea, cunoscută drept cyberbullying (calomniere online), care implică utilizarea tehnologiilor informaționale și comunicațiilor, cum ar fi e-mailul, telefoanele mobile, site-urile defăimătoare, blogurile etc., cu scopul de a ataca în mod deliberat, repetat și ostil, o persoană sau un grup de persoane.

Utilizarea în siguranță și responsabilă a internetului de copii depinde în mare măsură de gradul de implicare a adulţilor, de modul în care aceștia stabilesc un dialog și o comunicare deschisă referitor la dificultățile întâlnite pe internet. Copiii au nevoie, în primul rând, de îndrumare și confirmare din partea adulţilor că activitățile lor online sunt sigure și utile în educația lor.

Dezvoltarea relaţiilor interpersonale şi formarea coeziunii de grup

Copiii care frecventează Centrul Comunitar pentru Copii şi Tineri „Andrieş” din sectorul Centru au participat la un training cu tematica: „Relațiile interpersonale şi formarea coeziunii de grup”.

În cadrul trainingului participanţii au fost implicaţi în diverse activităţi pentru dezvoltarea relaţiilor interpersonale şi abilităţilor de comunicare în grup.

Grupurile sociale se caracterizează prin contactul direct dintre membri, comunică nemijlocit între ei prin diverse metode: comunicarea verbală, mimico-afectivă, atitudinală. Cu cât aceste comunicari sunt mai intense, multilaterale, cu atât se studiază mai bine grupul, punându-se astfel bazele unui adevărat colectiv.

Pentru consolidarea grupului este necesară desfăşurarea activităţilor extraşcolare (jocuri, serbări, excursii, tabere), care încurajează relaţiile dintre copii, discuţiile vii, dialogul din două sau mai multe persoane, fiind foarte importante pentru formarea spiritului de grup.

Citește mai departe »

Expoziţie multimedia: „Proiecţii în premieră a 2 filme de desen animat”

Astăzi, 24 martie 2017, Centrul Comunitar pentru Copii şi Tineri  „Minorul” din subordinea Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului a organizat o Expoziţie multimedia: proiecţii în premieră a 2 filme de desen animat, video realizate de copii şi tineri între 5 şi 18 ani. Evenimentul s-a desfăşurat la Filiala Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă” din cadrul Teatrului Republican pentru Păpuşi „Licurici”.

Activitatea a iniţiat cu cuvântul de salut al şefului interimar al Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, doamna Rodica Terehovschi.

Evenimentul a avut drept scop promovarea drepturilor copilului, în special drepturile la joacă şi educaţie, precum şi implicarea activă a copiilor şi tinerilor în producerea filmului cu desen animat, editarea materialelor video cu ajutorul tehnologiilor moderne.

În cadrul evenimentului au fost prezentate 2 filme „Melcul” şi „Cărăbuşul leneş” având ca subiecte jocul şi munca.

Autorii proiectului şi-au propus să le ofere tinerilor diverse cunoştinţe şi abilităţi necesare pentru exprimarea opiniei prin intermediul filmului cu desen animat şi al tehnologiilor digitale contribuind astfel la promovarea drepturilor copiilor – valori fundamentale ale omenirii.

Citește mai departe »

Training: Siguranţa copiilor pe internet

Copiii care frecventează Centrul Comunitar pentru Copii şi Tineri „Convorbitorul” din sectorul Ciocana au participat la un training informativ privind siguranţa copiilor pe internet.

Pedagogul Centrului, doamna Nadejda Leahu a informat copiii despre riscurile şi pericolele hărţuirii cibernetice, precum şi despre existenţa unor portaluri online www.siguronline.md şi http://internetsigur.md/index.php/, unde vizitatorii pot accesa în orice moment materiale utile (galerie video, sortate după vârstă şi auditoriu), care contribuie la creşterea nivelului de conştientizare în rândul copiilor şi adolescenţilor referitor la riscurile internetului.

Recomandări pentru părinţi privind îndrumarea copiilor de a naviga sigur în mediul online

Comunicarea cu copilul este mijlocul cel mai eficient de prevenire a situaţiilor neplăcute sau chiar periculoase pentru sănătatea şi securitatea copilului. Copiii au nevoie de îndrumare şi confirmare din partea părinţilor, că activităţile lor online sunt sigure şi utile.

Sunt situații când părinții se învinuiesc reciproc pentru că nu au observat nimic suspect în comportamentul copilului şi/sau învinuiesc copilul pentru cele întâmplate. Doar că cel mai important, în astfel de momente, este să vă ajutați copilul.

Imediat după ce a povestit de abuz, copilul are nevoie mai mult ca oricând de siguranță şi încredere. El trebuie să știe că a făcut bine atunci când a spus despre abuz. Discutând cu un copil, accentuați faptul că abuzul nu s-a întâmplat din vina lui și el nu a meritat să trăiască această experiență. Vorbiţi-i despre faptul că a procedat corect când a decis să vă spună/împărtăşească despre cele întâmplate.

Recomandări în discuția cu copilul despre un abuz:

 • Nu insistați să vă povestească în mod repetat circumstanțele abuzului;
 • Nu admiteți o confruntare a copilului cu abuzatorul;
 • Nu ignorați și nu uitați ceea ce copilul vă povesteşte că s-a întâmplat;
 • Garantați-i copilului că veți face totul pentru a-l proteja;
 • Permiteți copilului să-și manifeste toate emoțiile pe care le are în raport cu abuzatorul. Copilul s-ar putea să îl considere pe abuzator o persoană importantă făcându-și griji pentru soarta lui dacă va vorbi despre ce i s-a întâmplat. Asemenea emoții sunt caracteristice pentru copiii abuzați sexual;
 • Nu schimbați în mod radical viața cotidiană a copilului. Izolarea acestuia nu face decât să accentueze drama prin care trece copilul și să-l descurajeze.

Citește mai departe »

Activitate dedicată Zilei Mondiale a Sindromului Down – „Dăruind un zâmbet, dăruieşti speranţă”

În contextul Zilei Mondiale a Sindromului Down, marcată anual pe data de 21 martie, Serviciul social „Asistenţă Personală” din subordinea  Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului  a organizat o activitate cu genericul: „Dăruind un zâmbet, dăruieşti speranţă”.

În cadrul activităţii au fost organizate starturi vesele cu implicarea copiilor şi părinţilor, totodată copiii au recitat poezii, au cântat şi au dansat.

La finele activităţii 27 de copii au primit o diplomă pentru participare activă şi o medalie dulce.

Sărbătoarea s-a finisat cu plăcinte şi pizza oferite de Andy’s pizza şi de preotul-paroh al Bisericii Ortodoxe „Întâmpinarea Domnului”, Octavian Moşin, cărora le mulţumim pentru receptivitate, implicare şi generozitate.

Ziua mondială a sindromului Down este dedicată conștientizării problemelor cu care se confruntă persoanele care suferă de acest sindrom.

În 2017, pornind de la logo-ul „Vocea mea, comunitatea mea”, campania se concentrează pe manifestări care să permită persoanelor cu sindrom Down și celor care pledează pentru ei, să vorbească, iar vocile lor să fie auzite. Este îndreptată, de asemenea, spre a informa și a atrage atenția societății și autorităților asupra acestui sindrom, pentru dezvoltarea toleranței și deschiderii față de incluziunea socială a persoanelor cu sindrom Down.

Citește mai departe »

Buletin informativ – Intervievarea structurată a copiilor victime/martori ai infracţiunilor din Republica Moldova

Partenerul Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului A. O. Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii a elaborat un buletin informativ în care sunt reflectate Modelul sistemului de justiţie prietenos copilului victimă/martor al infracţiunii cu caracter sexual, privind traficul de copii sau violenţa în familie.

Buletin CNPAC_2016_14

Parteneriate eficiente privind prevenirea abandonului nou-născuţilor

În anul 2016 numai 4 copii au fost abandonaţi în Centrele de plasament, acest lucru a fost posibil datorită conlucrării dintre instituţiile medicale, Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi serviciile sociale. Eficienţa măsurilor întreprinse este vizibilă, dacă facem o analiză comparativă a cazurilor de abandon / refuz a copiilor la naştere pe parcursul 2001-2016 observăm o descreştere vizibilă şi lăudabilă – 2001 – 217; 2005 – 106; 2011 – 44; 2015 – 15; 2016 – 4.

Cum sunt convinse unele femei să nu îşi abandoneze copiii urmăriţi în reportajul realizat de europalibera.org

Seminar de instruire: „Părinţi informaţi, copii protejaţi!”

Astăzi, 20 martie 2017, Centrul Comunitar pentru Copii şi Tineri „Dacia” din sectorul Centru în colaborare cu Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor „Accept” au organizat un seminar de instruire pentru părinţi cu genericul: „Secretele unei comunicări eficiente cu adolescenţii. Părinţi informaţi, copii protejaţi!”.

Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor „ACCEPT” oferă servicii medicale integrate cu asistenţa psiho-socială, orientate spre prevenirea, depistarea precoce, tratamentul, reabilitarea psiho-socială, cât şi susţinerea tinerilor aflaţi în dificultate. Activitatea Centrului se bazează pe caracteristicile  individuale ale tinerilor şi oferă asistenţă bazată pe următoarele principii: respect, bunăvoinţa şi confidenţialitate. Consultaţiile au un caracter multidisciplinar, fiecare adolescent beneficiază de servicii gratuite.

Instruirea specialiștilor în serviciul socio-educativ din cadrul DPDC de sector şi managerilor Centrelor de plasament şi de zi privind comunicarea cu copiii care manifestă interes faţă de jocurile periculoase

Joi, 16 martie 2017, în sala de şedinţe a Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului s-a desfăşurat un seminar de instruire destinat specialiştilor principali în serviciul socio-educativ din cadrul DPDC de sector, managerilor Centrelor de plasament şi de zi cu tematica „Depresia şi suicidul”, având drept scop sensibilizarea opiniei publice privind prevenirea cazurilor de risc în rândurile copiilor şi adolescenţilor.

Activitatea a fost deschisă de şeful interimar al Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului, doamna Rodica Terehovschi.

Preşedintele Asociaţiei Obşteşti „Altruism”, doamna Liuba Ceban a instruit participanţii la seminar prezentând informaţii utile privind comunicarea cu copiii care manifestă interes faţă de jocurilor periculoase „Dacă observaţi semnele interesului copilului față de jocurile periculoase, s-ar putea să fiţi copleșit de frică, de supărare, de mânie, panică etc. Este evident că sub influența  panicii din societate pot apărea aceste emoții puternice, care pot duce la decizii mai puțin cântărite. La astfel de emoții se recomandă să lăsaţi să treacă un pic de timp de la momentul în care aţi aflat despre interesul copilului față de joc. Cel puțin număraţi în gând până la 10 ca să puteţi să vă faceţi timp pentru a vă gândi ce e de făcut. Pregătirea emoțională pentru a avea o discuție cu roade bune este foarte importantă. Puteți ține cont de următoarele sugestii:

Ce să nu faci:

 • să nu folosești intimidarea și autoritaterismul pentru a insufla frică, să nu strigi, să nu îl pedepsești, să nu interzici utilizarea internetului, telefonului, tabletei, calculatorului, să nu ameninți și să nu presezi.

Ce să faci:

 • să manifești autocontrol, să discuți, să predispui copilul la o discuție sinceră, prietenească prin a-l asigura că nu-l vei certa, bate, etc;
 • să întrebi ce știe copilul despre ceea ce se vorbește acum peste tot despre jocuri periculoase pe internet, să discuți despre cum se simte el, dacă poate se simte singur sau îi lipsește atenția ta, convinge copilul tău că vrei să-l ajuți, asigură copilul că ești mândru de el, că crezi în el și în viitorul lui;
 • spune-i că vrei să fii alături de el la bine, dar mai ales la greu, arată-i dragoste necondiționată, spunei că îl vei iubi mereu, indiferent de ce decizii corecte sau incorecte va lua în viață, crede în copilul tău, în capacitatea lui de a alege ce este mai bun pentru el;
 • discută cu copilul despre cum se poate decide dacă un material online este bun pentru el sau nu.

Ulterior Parohul Bisericii „Întâmpinarea Domnului”, Octavian Moşin a vorbit despre suicid ca lipsă a dragostei „Una dintre cele mai stringente probleme cu care se confruntă societatea contemporană este problema suicidului. Zilnic oamenii îşi curmă viaţa, iar printre ei sunt numeroşi minori. Şi dacă pentru majoritatea problemelor sociale, deşi cu dificultăţi şi mult efort din partea celor din jur, e posibilă găsirea unor soluţii, în cazul suicidului nu mai poate fi vorba de vreo şansă de recuperare sau reabilitare a omului. Astfel, trebuie să-i învăţăm pe copii şi tineri să lupte pentru viaţă şi nu pentru una dusă oarecum, ci trăită corect, cu sens, cu roade şi, desigur bineplăcută Domnului.”

Citește mai departe »

Prezentarea Raportului anual de activitate – 2016

Astăzi 16 martie 2017, în cadrul Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului s-a desfăşurat şedinţa de totalizare a „Raportului anual de activitate – 2016”

Evaluarea are ca scop trecerea în revistă a principalelor progrese înregistrate în domeniul protecţiei drepturilor copilului, a dificultăţilor întâmpinate şi soluţiilor identificate.

Raportul anual de activitate  –  2016 a fost prezentat de şeful interimar al DMPDC, doamna Rodica Terehovschi, fiind incluse o parte din rezultatele importante înregistrate de angajaţii sistemului de protecţie a drepturilor copilului din municipiul Chişinău, precum:

 • Lansarea în luna februarie 2016 a campaniei de informare cu privire la fenomenul cerşetoriei şi exploatarea copiilor prin cerşetorie ,,Nu le mai da bani! Ajutaţi-ne să-i protejăm!” DMPDC în comun cu AO „Centrul Media pentru Tineri”;
 • Au fost organizate peste 60 de activităţi de formare continuă în cadrul cărora au fost instruiţi circa 200 de specialişti care activează în sistemul de protecţie a copilului din mun. Chişinău.
 • Au fost organizate şedinţe şi ateliere de lucru menite să contribuie la consolidarea cooperării intersectoriale cu reprezentanţii diferitor structuri statale şi neguvernamentale cu atribuţii în domeniul protecţiei copilului din mun. Chişinău
 • Au fost efectuate 2 vizite de studiu: la Londra (Marea Britanie) şi la Bacău (România), de care au beneficiat specialiştii din cadrul DMPDC.
 • Peste 500 de copii şi adolescenţi au fost implicaţi în activităţile organizate şi informaţi cu privire la situaţiile de risc şi modul de prevenire ale acestora.
 • Circa 200 de părinţi/tutori au fost sensibilizaţi despre eventualele riscuri ale adolescenţei şi informaţi despre metodele de educare a copiilor.
 • Au fost editate materiale informative de sensibilizare și distribuite prin intermediul site-ului Direcţiei dmpdc.md, pe reţele de socializare.
 • Materialele didactice, editate au fost repartizate tuturor subdiviziunilor DMPDC, centrelor de plasament şi de zi, instituţiilor educaţionale prin intermediul Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport, autorităţilor tutelare teritoriale şi locale din raioanele republicii.
 • Pentru prima dată în Republica Moldova, mun. Chișinău a fost inițiat Programul de educație parentală „Mellow Parenting”, implementat de AO „Parteneriate pentru fiecare copil” în colaborare cu Direcția Municipală pentru protecția drepturilor copilului în cadrul proiectului „Mellow Parenting – pentru copii sănătoși și fericiți” cu suportul financiar a World Childhood Foundation, având drept scop sprijinirea părinților și copiilor întru îmbunătățirea relațiilor între ei, ş. a.

La şedinţă au participat reprezentanţii autorităţilor publice centrale, consilieri municipali şi organizaţiile neguvernamentale partenere cu care conlucrează Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului.

Raportul în întregime îl puteți vizualiza pe www.dmpdc.md la categoria Informații publice – rapoarte de activitate.

Citește mai departe »

Activitate privind respectarea normelor de securitate şi apărare împotriva incendiilor

La data de 15 martie 2017, în cadrul Direcţiei pentru Protecţia Drepturilor Copilului din sectorul Buiucani, s-a desfăşurat o activitate instructivă cu privire la respectarea normelor de securitate şi apărare împotriva incendiilor, având drept scop asigurarea măsurilor de siguranţă în Centrele Comunitare pentru Copii şi Tineri.

În cadrul activităţii au participat şeful DPDC sectorul Buiucani, precum şi alţi specialişti, pedagogi, conducători de cerc din cadrul Direcţiei pentru Protecţia Drepturilor Copilului din sectorul Buiucani.

La activitate au fost invitaţi specialistul superior, maior Serviciu salvatori din cadrul Detaşamentului salvatori şi pompieri Buiucani, domnul Adam Corneliu şi locotenentul Serviciului împotriva incendiilor, Secţia apărare împotriva incendiilor, domnul Pavel Zagorodneanu,  care au vorbit despre reguli generale şi protecţia împotriva incendiilor.

Citește mai departe »

Masă rotundă: ,,Violența în familie – acțiuni reactive și acțiuni preventive”

Specialiştii Direcţiei pentru Protecţia Drepturilor Copilului din sectorul Ciocana au organizat marţi, 14 martie 2017 o masă rotundă cu genericul ,,Violența în familie – acțiuni reactive și acțiuni preventive”.

Activitatea a iniţiat cu cuvântul de salut al şefului Direcţiei pentru Protecţia Drepturilor Copilului din sectorul Ciocana, doamna Maria Gribencea.

La masa rotundă s-au întrunit specialiştii DPDC Ciocana, pedagogii care activează în Centrele Comunitare pentru Copii şi Tineri, reprezentanţii Inspectoratului de poliţie Ciocana, Centrului de Drept al Femeilor, Centrului Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii şi Asociaţiei Medicale Teritoriale Ciocana.

Participanţii au pus în dezbatere diverse subiecte despre violenţă, abuzul faţă de copii, consecinţele pe termen lung ale bătăii, precum şi identificarea metodelor optime de prevenire a fenomenului respectiv.

Metode de lucru în prevenirea cazurilor suspecte de violenţă, neglijare, exploatare şi trafic faţă de copii

La data de 14 martie 2017, în cadrul Direcţiei pentru Protecţia Drepturilor Copilului din sectorul Buiucani, s-a desfăşurat o masă rotundă cu genericul: ,,Metode de lucru în prevenirea cazurilor suspecte de violenţă, neglijare, exploatare şi trafic faţă de copii”.

La activitate au participat specialişti, pedagogi, conducători de cerc din cadrul DPDC sectorul Buiucani, reprezentanţi ai Preturii Buiucani, specialişti din cadrul Direcţiei, Tineret şi Sport, reprezentanţi ai Centrului Internaţional ,,La Strada”, asistenţi sociali din suburbiile Chişinăului (Truşeni, Ghidighici, Condriţa, Vatra şi Durleşti).

Masa rotundă a iniţiat cu mesajul de salut al şefului Direcţiei pentru Protecţia Drepturilor Copilului din sectorul Buiucani, doamna Tamara Lesnic-Răscoală, ulterior managerul Serviciului ,,Telefonul Copilului”, doamna Svetlana Moisa a împărtăşit participanţilor informaţii utile legate de activitatea ,,Telefonului Copilului”, precum şi alte servicii prestate de Centrul Internaţional ,,La Strada”.

Specialistul în protecţia copilului aflat în conflict cu legea al DPDC sect. Buiucani, doamna Mija Olesea a venit cu o prezentare privind cazurile copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, explotării şi traficului pentru anul 2016.

Citește mai departe »

Comunicat de presă

La data de 16 martie 2017, în incinta Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului se va desfăşura şedinţa de totalizare a „Raportului anual de activitate” a anului 2016.

Evaluarea are ca scop trecerea în revistă a principalelor progrese înregistrate în domeniul protecţiei drepturilor copilului, a dificultăţilor întâmpinate şi soluţiilor identificate, precum şi formularea obiectivelor pentru anul 2017.

Activitatea se va desfăşura joi, 16 martie 2017, cu începere de la ora 10:00, în sala de şedinţe din incinta Direcţiei, strada Alexandru Vlăhuţă, nr. 3.

Şedinţă de lucru privind intensificarea acţiunilor de colaborare între DMPDC şi partenerii externi

Astăzi, 10 martie 2017, în incinta Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului, s-a desfăşurat şedinţa operativă cu participarea Organizaţiilor Neguvernamentale: CCF Moldova – Copil, Comunitate, Familie; Lumos Moldova; Asociaţia pentru Abilitarea Copilului şi Familiei „AVE Copiii”; Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii; „Curcubeul Speranţei”; Fundaţia Agapedia; Terre des Homme; „Începutul Vieţii”; Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor „Neovita”; Biroul Migraţie şi Azil; în vederea intensificării acţiunilor de colaborare în domeniul protecţiei drepturilor copilului, prezentarea informaţiei despre problemele existente, metodele de soluţionare, precum şi despre perspectivele eficientizării activităţii comune cu partenerii externi.

Activitate instructivă „Relaţionarea copilului cu autism în cadrul familiei şi în societate. Incluziunea copilului cu TSA (Tulburări din Spectrul Autismului) organizată în incinta Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove

La data de 09 martie 2017, Serviciul social „Asistenţă Personală” din subordinea Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului în colaborare cu Mitropolia Chişinăului şi a Întregii Moldove au desfăşurat primul seminar instructiv cu tema „Relaţionarea copilului cu autism în cadrul familiei şi în societate. Incluziunea copilului cu TSA (Tulburări din Spectrul Autismului), informaţie prezentată de reprezentanţii Asociaţiei Obşteşti „Sos Autism”.

În cadrul seminarului au fost puse în discuţii diverse informaţii utile, precum: noţiuni generale despre autism, specificul şi dificultăţile comportamentului copilului cu autism, comunicarea şi socializarea copiilor cu autism.

Activitatea a fost deschisă cu o binecuvântare de Înalt Prea Sfinţitul Vladimir- Mitropolitul Chișinăului și a Întregii Moldove, ulterior cu mesaje de salut au venit şeful interimar al Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului, doamna Rodica Terehovschi şi Prea Sfinţitul Ioan, Episcop de Soroca, Vicar al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove.

Seminarele se organizează în contextul consolidării Acordului de colaborare dintre Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului şi Direcţia Mitropolitană.

Citește mai departe »

Specialiştii Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului şi a Direcţiei generale asistenţă socială s-au întrunit într-o şedinţă de lucru privind dezvoltarea serviciilor sociale din municipiul Chişinău

„Nu tolerați violența în familie de dragul copiilor” – este mesajul unui spot social lansat de Centrul Internaţional „La Strada”, care de aproape un deceniu gestionează Telefonul de Încredere pentru Femei – 0 8008 8008, iar din 2014 Telefonul Copilului – 116 111

Spotul ilustrează un caz de violenţă în familie, văzut prin ochii unui băieţel de numai nouă ani. Modul în care copilul povesteşte despre cum este să trăieşti într-o familie cu un tată agresiv, vine să desfiinţeze convingerea multor femei, care preferă să rabde bătăi şi umilinţe de dragul copiilor care, cred ele, trebuie să crească alături de tatăl lor.

„Adevărul este că un copil nu va fi niciodată fericit într-o familie în care există violenţă. Cel mai bun lucru pe care îl poate face o mamă e să se protejeze pe sine şi pe copil de soţul agresiv, înainte ca să fie prea târziu. Femeile agresate în familie trebuie să ştie că nu sunt singure. Noi ştim prin ce trec ele şi le putem ajuta”, susţine Daniela Misail-Nichitin, directoarea Programului Femei în cadrul Centrului Internaţional „La Strada”.

Potrivit autorităţilor, pe parcursul anului 2016, au fost înregistrate 1 782 de infracţiuni în sfera relaţiilor familiale. Printre acestea s-au numărat 31 omoruri, 88 vătămări corporale grave, dintre care, în 33 cazuri a survenit decesul victimei, 5 determinări la sinucidere, 101 vătămări corporale medii, 222 acte de violenţă comise împotriva mai multor membri de familie şi alte 1 284 vătămări intenţionate uşoare a integrităţii corporale ş.a.

Telefonul de Încredere pentru Femei – 0 8008 8008 poate fi apelat non-stop gratuit şi anonim. De la lansarea acestuia, peste 5 158 de femei afectate de violenţa în familie au beneficiat de consiliere psihologică. În caz de necesitate, gratuit, acestea au fost asistate şi din punct de vedere juridic.

Mesajul de felicitare al şefului interimar al Direcţiei, doamna Rodica Terehovschi, cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii

Cu prilejul Zilei Internaţionale a Femeii, Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului adresează femeilor felicitări, gânduri senine şi calde urări de bine.

Contribuția femeilor este esențială în orice domeniu, iar în sistemul de protecţie a drepturilor copilului rolul femeilor este indispensabil, întrucât dăruirea, sârguinţa, tandreţea şi profesionalismul cu care activează acestea în beneficiul copiilor denotă un caracter nobil ce exprimă toată dragostea şi admiraţia. Voi sunteţi cele care, prin exemplul personal şi profesional motivaţi să mergem înainte, spre noi realizări şi performanţe.

Sunteţi un exemplu de curaj, tenacitate, corectitudine şi responsabilitate în exercitarea atribuțiilor de serviciu, drept rezultat, fiind scopurile şi succesele realizate în comun pentru crearea unui mediu familial prielnic tuturor copiilor.

Distinse Doamne să fiţi mereu iubite şi inspirate de căldură sufletească, de susţinere, respect, sprijin, bunăvoinţă, iar pacea şi înţelegerea să domine mereu în sufletul şi familiile Dumneavoastră.

La Mulţi ANI !!!

Activitate consacrată Zilei Internaţionale a Femeii cu genericul: „Sărut, măicuță, mâna ta”

Astăzi, 3 martie 2017, în cadrul Centrului de zi și activități pentru persoane cu dizabilităţi de intelect „START ” s-a desfășurat activitatea dedicată zilei de 8 martie :  „Sărut, măicuță, mâna ta”.

Ziua de 8 Martie este cunoscută în întreaga lume ca sărbătoarea internațională a femeii. Luna martie este prima lună a primăverii când toată natura renaște și razele soarelui încep să încălzească sufletele tuturor.

Citește mai departe »

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef adjunct

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacantă prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, anunţă rezultatele concursului.

Lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante şef adjunct:

 1. Dănilă Vladimir

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef adjunct

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacantă prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, anunţă rezultatele concursului.

Lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante şef adjunct:

 1. Vacarciuc Vadim

Supravegherea copiilor este responsabilitatea părinţilor

Sănătatea şi siguranţa propriului copil este mai presus de orice, într-o lume în care pericolele de toate felurile se înmulţesc cu fiecare zi care trece, dându-ne adesea un sentiment cumplit de neputinţa în faţa lor.

Încă din timpul sarcinii şi până după adolescenţă, suntem responsabili pentru copilul nostru, modul în care creşte şi se dezvoltă, dar şi siguranţa lui fizică.

Atunci când este micuţ, părinţii ar trebui să fie atenţi să nu cadă din pat, să nu se sufoce, să nu înghită obiecte prea mici sau să nu se lovească în încercarile lui de a merge.

Astfel, în funcţie de vârstă, sunt mai multe situaţii la care trebuie să ne gândim atunci când vorbim de siguranţă. Pentru a proteja copilul, portalul on-line www.sfatulmamicilor.ro vine cu sfaturi importante pentru părinţi:

 • nu îi prinde copilului lanţişor de gât, eşarfe sau căciuliţe care se leagă sub bărbie prea strâns fiindcă se poate strangula;
 • copilul trebuie supravegheat întotdeauna când este în cadă, nu trebuie lăsat singur nici măcar o secundă, chiar dacă apa este foarte mică. Nu uita să verifici întotdeauna temperatura apei.
 • asigură-te că nu sunt depozitate pe rafturi obiecte care pot să cadă şi să rânească copilul şi că toate rafturile, dulapurile suspendate, tablourile, lustrele sunt prinse foarte bine de perete.
 • nu îi lăsa la îndemână obiecte mici precum nasturi, monede, biluţe, materiale din care ies scame, alimente sau seminţe, jucării care se pot descompune sau hârtii.

După primul an de viaţă, pe masură ce copiii încep să meargă apar noi situaţii care trebuie luate în considerare de adulţi:

 • înghite obiecte mici sau chiar scame, bânuţi sau hârtiuţe, bucăţi de jucării sau inele, cercei;
 • îşi poate introduce degetele în priză;
 • atinge obiecte ascuţite sau care frig;
 • poate atinge anumite substanţe (detergenţi, şampon, creme) şi apoi să introducă degetul sau mâna în guriţă;
 • să cadă şi să se lovească de colţuri;
 • blochează coborârea şi urcarea scărilor dacă locuieşti într-o casă cu etaj, folosind un grilaj; de lemn pe care doar tu să îl poţi închide /deschide;
 • blochează sertarele sau dulapurile unde sunt depozitate sticle sau cutii cu substanţe toxice sau unelte care îl pot răni;
 • instalează măsuri suplimentare de siguranţă la ferestre sau plasele pentru tânţari. Deşi copilul este încâ mic la vârsta de 1-2 ani, nu subestima ingeniozitatea lui.

Citește mai departe »

Mesaj de felicitare pentru doamna Rodica Terehovschi – şef interimar al Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului

Cu prilejul zilei de naştere a doamnei Rodica Terehovschi, şef interimar al Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, colectivul îi exprimă urări de sănătate, fericire, dârzenie şi performanţe deosebite.

Apreciem înalt abilităţile de organizator şi manager al doamnei Terehovschi, dar şi calităţile personale: empatia, onestitatea, corectitudinea, perseverenţa şi spiritul întreprinzător în relaţia cu colegii. Vă mulţumim că ne reprezentaţi cu profesionalism, demnitate, abnegaţie, eleganţă şi distincţie, astfel suntem fermi convinşi că având susţinerea Dumneavoastră am contribuit la dezvoltarea serviciilor de asistenţă şi protecţie socială, implementarea noilor politici şi reforme, precum şi consolidarea sistemului de protecţie a copiilor din municipiul Chişinău.

Sunteți un model de seriozitate și devotament în muncă, de competență și profesionalism, de dăruire și spirit. Suntem mândri să beneficiem de ghidarea necondiționată a Dumneavoastră fapt ce ne demonstrează că prin ambiţie, curaj şi determinare putem atinge scopurile propuse întru binele tuturor copiilor.

Fie ca toate împlinirile frumoase şi spiritul acestei zile colorate să vă călăuzească paşii pretutindeni, iar primăvara să vă inunde cu bucurie şi cu parfumul florilor sale.

Vă dorim ca toate lucrurile minunate care au împlinit viaţa Dvs să cunoască o continuitate frumoasă oferindu-vă mari perspective pentru viitorul luminat de realizările copiilor şi liniştea familiei.

LA MULŢI ANI !!!

Studenţii Facultăţii de Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei şi Asistenţă Socială au dăruit mărţişoare beneficiarilor din serviciile Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului

La data de 1 martie 2017, copiii care frecventează Centrele Comunitare pentru Copii şi Tineri şi copiii din Centrele de plasament din municipiul Chişinău au participat la activitatea „Dăruind un mărțișor, dăruiești un zâmbet!”.

Evenimentul a fost organizat de Facultatea de Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei şi Asistenţă Socială, Catedra Asistență Socială și Sociologie „Nicolae Sali” din cadrul Universităţii Libere Internaţionale.

Scopul activităţii este implicarea studenților, viitori psihologi și asistenți sociali în facilitarea procesului de reintegrare a copiilor aflați în situații de risc.

Copiii au fost însoţiţi de şeful interimar al Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, doamna Rodica Terehovschi şi specialistul în problemele familiei, doamna Natalia Terteac.

Studenţii le-au pregătit copiilor un program vesel care au inclus ateliere tematice, activităţi interactive, concursuri, totodată copiii au confecţionat origami, au modelat şi au pictat desene.

Catedra „Nicolae Sali” a inițiat tradiția ca anual de 1 martie studenții să ofere mărțișoare norocoase copiilor lipsiți de dragostea părintească.

Beneficiarii Centrului de recuperare activă şi reintegrare socială a copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi fizice au dăruit simbolul primăverii

De 1 martie, colectivul Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului au primit în dar mărţişoare deosebite confecţionate de beneficiarii Centrului de recuperare activă şi reintegrare socială a copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi fizice.

Mărţişoarele sunt simboluri ale renaşterii naturii odată cu venirea primăverii şi au rol de talismane. Primul mărţişor a fost firul împletit din alb şi negru, cel din urmă fiind înlocuit în timp cu un fir roşu, culoare care protejează de rele şi exprimă iubirea în credinţa populară. Albul, la rândul său, semnifică puritate şi energie.

Parfum de primăvară în Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului

În ajunul zilei de 1 martie un grup de pedagogi care activează în Centrele Comunitare pentru Copii şi Tineri din sectorul Râşcani au adus primăvara în Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului.
Pedagogii împreună cu copiii care frecventează CCCT au confecţionat mărţişoare şi diverse lucrări care desemnează sosirea celui mai colorat şi aşteptat anotimp – primăvara.
Încă din antichitate mărţişorul se dăruia persoanelor dragi. Tinerii împleteau doi ciucuraşi: unul alb şi unul roşu. Roşul simbolizează dragostea pentru frumos, iar culoarea albă exprimă puritatea ghiocelului, vestitorul primăverii. Tradiţia spune că mărţişorul se poartă până când apar primele semne ale primăverii, iar apoi se leagă de ramura unui copac, pentru a avea un an roditor.

Citește mai departe »

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă desfăşurarea probei scrise şi a interviului în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef adjunct

În baza dosarelor examinate şi în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacantă prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, anunţă desfăşurarea probei scrise şi interviului.

Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei vacante de şef adjunct:

 1. Dănilă Vladimir
 2. Oceretnîi Sergiu
 3. Macari Valeriu

Proba scrisă se va desfăşura la data de 03.02.2017 cu începere de la orele 13.30, interviul se va desfăşura la data de 03.02.2017, cu începere de la ora 14.30, în incinta Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului.

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă desfăşurarea probei scrise şi a interviului în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef adjunct

În baza dosarelor examinate şi în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacantă prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, anunţă desfăşurarea probei scrise şi interviului.

Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei vacante de şef adjunct:

 1. Josan Vasile
 2. Vacarciuc Vadim

Proba scrisă se va desfăşura la data de 03.02.2017 cu începere de la orele 13.30, interviul se va desfăşura la data de 03.02.2017, cu începere de la ora 14.30, în incinta Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului.

Seminar de informare „Relaționarea copilului cu autism în cadrul familiei și societate. Incluziunea copilului cu TSA (Tulburări din Spectrul Autismului)”

La data de 24 februarie 2017, în incinta Serviciului Social „Asistență Personală” s-a desfășurat seminarul cu tematica „Relaționarea copilului cu autism în cadrul familiei și societate. Incluziunea copilului cu TSA” (Tulburări din Spectrul Autismului).

La activitate au participat 23 de solicitanți din cadrul Serviciului respectiv, care au fost instruiți de specialiștii Asociației Obștești „SOS Autism”, Aliona Dumitraș, director executiv; Olga Guzun, manager relaţii cu publicului; Anastasia Para, administrator; precum şi specialiştii Serviciului Social „Asistență Personală”, Ana Colomita, Marina Gorea, Olesea Exarenco, Ada Ureche, Valentina Madan, Tatiana Plucci şi Ion Frunze.

La seminar participanţii au fost informaţi despre specificul și dificultățile comportamentului copilului cu autism în cadrul familiei, comportamentul copilului cu autism în instituțiile educaționale şi dezvoltarea abilităților și capacităţilor de autodeservire a copiilor cu autism.

Citește mai departe »

ANUNŢ pentru ocuparea funcţiei vacante de Asistent social al Serviciului Asistenţă Parentală Profesionistă

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului  anunţă concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de Asistent social responsabil de serviciu.

                                                                                                                                   Atribuţii de serviciu:

 1. Elaborează planul individual de asistenţă a copilului înainte de plasarea acestuia în serviciu, conform rezultatelor evaluării necesităţilor de asistenţă şi dezvoltare ale copilului;
 2. Realizează potrivirea competenţelor profesionale, a termenelor şi condiţiilor în care a fost aprobat asistentul parental profesionist cu necesităţile de asistenţă şi devoltare ale copilului;
 3. Pregătirea psihologică a familiei şi a copilului spre reintegrare şi monitorizarea acestora în perioada postreintegrare;
 4. Organizează activităţi cu beneficiarii serviciului APP (seminare, mese rotunde, şcoli de vară ect.);
 5. Elaborează rapoarte periodice privind serviciului APP.

    Cerinţe:

 • studii superioare în domeniul: pedagogiei, psihologiei, psihopedagogiei, asistenţei sociale, medicinei;
 • experienţă profesională în domeniu cel puţin 1 an;
 • cunoştinţe de operare PC (calculator).

   Pentru aplicare vor fi prezentate:

 • Copia Buletinului de identitate;
 • Copia Diplomei de studii superioare;
 • Carnetul de muncă.

Date de contact: Chişinău str. A. Vlăhuţă, 3, telefon:

(022) 22-60-98,  CV-ul va fi expediat pe adresa electronică dmpdcchisinau@mail.ru, cu menţiunea „asistent social responsabil de  serviciul asistenţă parentală profesionistă”

Seminar cu genericul “În goană după bogăţii, am uitat c-avem copii”

Direcţia pentru protecţia drepturilor copilului din sectorul Rîşcani a organizat un seminar cu genericul “În goană după bogăţii, am uitat c-avem copii”, destinat pedagogilor organizatori şi conducătorilor de cerc care activează în Centrele Comunitare pentru Copii şi Tineri din municipiul Chişinău.

Seminarul a fost deschis de şeful Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului, doamna Sorina Miron, ulterior specialistul principal în protecţia copilului aflat în conflict cu legea, domnul Sergiu Oceretnîi şi specialistul superior, Biroul Siguranţă Copii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Rîşcani au împărtăşit din experienţa sa tuturor participanţilor prezenţi la activitate.

La seminar au participat reprezentanţii Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului, doamna Aurelia Pospai, care a vorbit despre problemele psihologice ale copiilor cu părinţii plecaţi peste hotare, doamna Natalia Terteac a prezentat o informaţie cu genericul: „Migraţia părinţilor la muncă peste hotarele republicii şi efectele ei asupra copiilor”.

Turneul Internaţional de Lupte Greco-Romane „Invită Nicolai Grehov” la cea de-a V-a ediţie

Astăzi, 24 februarie 2017, şeful interimar al Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, doamna Rodica Terehovschi împreună cu specialiştii Direcţiilor pentru Protecţia Drepturilor Copilului de sector au participat la deschiderea solemnă a Turneului Internaţional de Lupte Greco-Romane Invită Nicolai Grehov”.

Turneul este organizat anual în luna februarie, de către Nicolai Grehov, pedagog organizator în cadrul Centrului Comunitar pentru Copii şi Tineri Spartanii din sectorul Râşcani.

Citește mai departe »

Comportamente riscante ale copiilor pe Internet

Luând în consideraţie importanţa siguranţei copiilor pe Internet, impusă de nivelul înalt de dezvoltare a tehnologiilor informaţionale şi accesul sporit al copiilor la internet, portalul siguronline.md vine cu diverse sfaturi utile pentru părinţi:

Divulgarea datelor personale

Copiii sunt expuși ademenirilor atunci când își afișează datele personale și informațiile personale despre ei pe rețele sociale sau pe chat-uri. Aceste date sunt utilizate de către infractori în procesul de ademenire. Infractorii folosesc o gamă variată de metode pentru a colecta date personale, de la date deja publicate online, până la folosirea programelor dăunătoare.

Sfat: Atenționați copilul că fotografiile încărcate pe diferite site-uri sau pe reţele sociale pot fi preluate de persoane rău intenţionate. Dacă în fotografie se conţin elemente clare de identificare a domiciliului sau programului familiei, situaţia devine periculoasă atât pentru copil cât şi pentru membrii familiei. Învățați copilul să nu ofere informații personale cum ar fi numele, numărul de telefon, adresa de email, școala la care învață.

Comunicarea cu străinii

De multe ori persoanele de pe Internet nu-şi comunică numele real, vârsta, ocupaţia şi îşi creează un profil care nu corespunde realităţii. Este greu de intuit cine se poate ascunde sub masca unei persoane care se prezintă drept una atentă, prietenoasă şi spirituală când comunică virtual cu un copil. Printre oamenii buni şi decenţi s-ar putea pomeni şi persoane care se folosesc de încrederea altora pentru a-şi satisface propriile scopuri.

Sfat: Învățați copilul să nu se încredinţeze într-u tot persoanelor cu care comunica online, să nu se grăbească să se întâlnească pe viu cu persoanele cunoscute pe Internet. Oricât de prietenoasă și plăcută ar părea o persoană pe Internet, ea poate fi absolut altfel în viața reală. Ceea ce povestesc pe Internet oamenii despre viața lor privată, este destul de greu de verificat. Dacă persoana care i-a devenit recent ”prieten/ă” insistă prea mult să se întâlnească, este un motiv în plus de îngrijorare și chiar de evitare.

Sexting

Un fenomen extrem de riscant, dar foarte răspândit printre tineri, este așa-numitul „sexting”. Acesta constă în expedierea unor mesaje textuale sau multimedia ce conține elemente erotice între adolescenţi. Întâlnim astfel de cazuri mai ales între tineri care au o relaţie de prietenie mai apropiată/intimă.

Riscul este că aceste materiale pot nimeri ușor în mâinile infractorilor, care le pot folosi în scop comercial sau pentru a șantaja victima.

Sfat: Atenționați copilul că mesajele și fotografiile pe care le trimite cuiva într-o discuţie aparent privată pot ajunge în mâna unor persoane nepotrivite și, mai apoi, pot ajunge să devină publice. Orice este expediat altcuiva, scapă de sub control, poate fi trimis mai departe altora sau poate fi postat pe un alt website, acum sau mai târziu. Încurajați copilul să informeze părinții sau să discute cu alte persoane în care au încredere, ori de câte ori este îngrijorat sau supărat ca urmare a utilizării Internetului.

Citește mai departe »

Activitate profilactică cu genericul: „Cuvintele urâte dor”

La data de 22 februarie 2017, copiii care frecventează Centrul Comunitar pentru Copii şi Tineri „Dacia” din sectorul Centru au participat la o activitate profilactică privind prevenirea şi combaterea violenţei verbale.
În cadrul activităţii cu genericul: „Cuvintele urâte dor” copiii au fost informaţi despre noţiunea de violenţă verbală, despre tipurile de violenţă verbală, precum şi efectele violenţei verbale.

Violenţa verbală înseamnă transpunerea cuvintelor în arme ce traumatizează, folosite împotriva copiilor sau chiar de către copii, agresiunile verbale pot lăsa răni adanci în psihicul viitorilor adulţi.

Violenţa prin întimidare sau ameninţare poate provoca traume în stare să compromită dezvoltarea copiilor, a familiilor sau a întregii comunităţi.

Cele mai frecvente si cunoscute situaţii sunt cele în care victima este supusă ameninţărilor, venite de la cei de aceeaşi vârstă ori de la părinţi şi profesori. Ţipetele, jignirile şi înjurăturile fac parte şi ele din acest comportament agresiv, cu scopul de a intimida sau a umili.

Pentru prevenirea intensificării violenţei verbale asupra copiilor, portalul on-line http://www.ziare.com/ vine cu recomandări pentru părinţi:

 • înainte să treci la sancţiuni, întreabă, află de ce-a greşit, ce l-a determinat să aibă un anumit comportament;
 • nu în ultimul rănd, evită tu, în primul rând, comportamentul agresiv. Nu-ţi intimida copilul, pentru că astfel se va lasa usor intimidat de orice comportament agresiv. Dacă-l înveţi că a fi cuminte înseamnă să tacă şi să execute, copilul exact asta va face şi în faţa unui agresor, lăsându-se umilit, făra a scoate o vorbă.
 • învaţă să fii partenerul copilului tău, prietenul lui, dacă vrei să-ţi se destăinuie ca unui prieten, dacă vrei să se simtă în largul său şi să poată vorbi cu tine atunci când are o problemă. Chiar daca poate-ai uitat, cuvintele dor, iar cele nespuse dor şi mai tare.

Seminar de informare pentru voluntarii Organizaţiei de Tineret a PSRM

La data de 22 februarie 2017, un grup de elevi şi studenţi din diverse instituţii educaţionale preuniversitare şi universitare din municipiul Chişinău, voluntari ai Organizaţiei de Tineret a PSRM, au participat la un seminar de informare în cadrul Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului.

Seminarul a iniţiat cu cuvântul de salut al şefului interimar al DMPDC, doamna Rodica Terehovschi, ulterior elevii şi studenţii au fost informaţi despre sistemul, precum şi formele de protecţie a copilului din municipiul Chişinău, informaţie prezentată de şefa Serviciului monitorizare, sinteză şi strategii, doamna Valentina Canariov.

Citește mai departe »

„Suflet tandru ca lumina”

La data de 21 februarie 2017 în incinta Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului s-a desfăşurat o activitate artistică în memoriam Feliciei Cireş, iniţiatoarea serviciului socio-educativ din municipiul Chişinău şi a Festivalului Cântecului Pascal.

În cadrul activităţii cu genericul: „Suflet tandru ca lumina”, copiii care frecventează Centrele Comunitare pentru Copii şi Tineri au pregătit diverse melodii din folclorul plaiului moldav.

La eveniment au participat artişti autohtoni, precum Maria Iliuţ, Maria Ţărnă, Sandu Reva, prieteni de suflet a regretatei Felicia Cireş, care prin cântecele lor au încercat să transmită emoţii şi să păstreze vie amintirea celei ce a fost un promotor al culturii, folclorului popular, tradiţiilor şi obiceiurilor strămoşeşti.

La finele activităţii şefa interimară a Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, doamna Rodica Terehovschi, a ţinut să mulţumească colaboratorilor pentru organizarea activităţii menţionând că va depune toate eforturile necesare ca acele reforme începute la iniţiativa regretatei Feliciei Cireş să continue în viitorul apropiat, iar concertul care s-a desfăşurat astăzi să se transforme într-un festival anual în memoria Feliciei Cireş.

Felicia Cireş a activat la Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului 16 ani în funcţia de specialist principal în problemele socio-educative comunitare. Era cunoscută fiind o fire calculată, rezervată, receptivă, credincioasă şi o  iubitoare de cântec popular.

Pe perioada activităţii a condus şi un cerc de folclor în cadrul Centrului Comunitar pentru Copii şi Tineri „Evrica” din sectorul Ciocana.

Astfel, astăzi cu drag putem evidenţia învăţăturile şi profesionalismul Feliciei Cireş pe chipurile acestor copii.

Citește mai departe »

Prezentarea rezultatelor privind implementarea Programului de educaţie parentală „Mellow Parenting” pentru mame cu copiii mici

Astăzi, 21 februarie 2017 s-a desfășurat un atelier de lucru cu participarea specialiştilor din cadrul Direcţiilor pentru protecţia drepturilor copilului de sector, responsabili de prevenirea separării copilului de familie.

În cadrul atelierului, coordonatorul de Programe al Asociației Obștești „Parteneriate pentru fiecare copil”, doamna Irina Spivacenco a familiarizat participanţii cu teoriile care stau la baza implementării Programului respectiv, despre istoricul și beneficiarii acestuia, precum şi modulele aplicate.

Reprezentantul Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului, doamna Natalia Terteac a prezentat etapele şi primele rezultate de implementare a Programului de educaţie parentală „Mellow Parenting” pentru mame cu copiii mici.

Despre impresiile sale a împărtăşit şi una din participante la acest Program.

Programul de educaţie parentală „Mellow Parenting” este implementat de către Asociația Obștească „Parteneriate pentru fiecare copil” în colaborare cu Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului.

Citește mai departe »