Telefonul copilului
image_viewer
Sigur Online
Untitled-2
Internet sigur
internet-sigur.png
Servicii sociale
Untitled-1
Galerie video

galerie-video.png

Galerie foto

galerie-foto.jpg

Mesajul de felicitare a șefului interimar al Direcției, Lucia Caciuc, cu prilejul Zilei Internaționale a Drepturilor Copilului

Pe 20 noiembrie, marcăm Ziua Internațională a Drepturilor Copilului. În acest sens, Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului, în calitate de autoritate tutelară, își exercită atribuțiile în vederea protecţiei specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi”, protecției drepturilor copiilor și contribuie la satisfacerea necesităților copiilor pentru creșterea și dezvoltarea acestora într-un mediu armonios.

Pornind de la prealambulul Declarației Drepturilor Copilului emise de UNICEF „Omenirea este datoare sa ofere copiilor ce este mai bun din ce are de oferit”, DMPDC activează pentru crearea serviciilor sociale menite să le asigure copiilor sprijin, asistență și siguranță. Prin urmare, autoritatea tutelară, împreună cu partenerii, desfășoară mese rotunde, proiecte sociale, activități de informare și sensibilizare în vederea perceperii de către opinia publică a rolului primordial pe care îl are copilul în societate și protecția drepturile lui. Totodată, continuăm să tragem semne de alarmă asupra aplicării oricărei forme de abuz asupra copiilor.

În această zi cu o semnificație deosebită, mă adresez copiilor de pretutindeni să remarce care le sunt drepturile, să militeze pentru respectarea lor, iar în cazul în care aceste drepturi le sunt încălcate să capete curaj și să sesizeze organele abilitate, care vor interveni în dependență de necesitate.

Serviciu maternal – o alternativă pentru viitoarele mămici neajutorate

Întrevedere cu reprezentanții Fundației Terre des Hommes Moldova

La data de 25 noiembrie 2018, șeful interimar al Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului, doamna Lucia Caciuc, a avut o întrevedere cu directorul Fundației Terre des Hommes Moldova, doamna Elena Madan, dar și alți reprezentanți ai fundației.

În cadrul întrevederei, doamna Caciuc le-a relatat participanților despre Serviciul de asistență stradală, serviciu destinat copiilor depistați în situație de risc în stradă, care urmează să activeze în cel mai scurt timp în municipiul Chișinău.

Totodată, șeful interimar al DMPDC, a menționat și despre importanța acordării suportului de către membrii fundației în vederea eficientizării activității serviciului, astfel, părțile urmează să conlucreze în instruirea personalului, care va fi angajat în acest serviciu.

Reiterăm că Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului colaborează cu Fundația Terre des Hommes Moldova, în baza unui memorandum de colaborare, care vizează cooperarea în dezvoltarea politicilor privind protecția copilului, planificarea și desfășurarea instruirilor specialiștilor din domeniu, ș. a.

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în problemele tutelei/curatelei în cadrul Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului sectorul Buiucani

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în problemele tutelei/curatelei din cadrul Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului din sectorul Buiucani.

   Scopul general al funcţiei:

Depistează şi ia în evidenţă copiii rămaşi fără ocrotirea părintească. Examinează, evaluează şi alege forma de protecţie a copiilor rămaşi fără ocrotirea părintească;

    Sarcinile de bază:

 1. Perfectează şi înaintează proiecte de dispoziţii privind instituirea tutelei şi curatelei asupra copiilor rămaşi fără întreţinerea părintească;
 2. Examinează litigiile privind educaţia copiilor ocrotiţi prin tutelă, participă la procese în instanţele de judecată şi alte organe de resort;
 3. Determină statutul copiilor rămaşi fără îngrijire părintească – copii adoptabili, ţine evidenţa dosarelor adoptatorilor, monitorizează situaţia copiilor după încredinţare şi adopţie. Perfectează rapoarte de monitorizare;
 4. 4. Recepţionează, prelucrează şi ţine în evidenţă documentaţia privind copiii aflaţi în dificultate, examinează petiţiile în termenii stabiliţi de lege, perfectează notele informative pentru instanţele ierarhic superioare.

     Condiţiile de participare la concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;
 5. este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 7. în ultimii 3 ani, nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 9. nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Citește mai departe »

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal jurist în cadrul Direcției pentru Protecția Drepturilor Copilului sector Rîşcani

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal jurist.

 1.Scopul general al funcţiei:

Organizarea activităţii serviciului juridic, efectuarea controlului asupra activităţii, servicii profesionalizate de prevenire şi protejare a drepturilor copiilor şi familiilor aflaţi în dificultate;

2.Sarcinile de bază:

 1. Acordă asistenţă juridică solicitanţilor, beneficiarilor din sistem, organizează audienţe, examinează petiţii întru apărarea drepturilor copilului;
 2. Reprezintă Direcţia în instanţele de judecată;
 3. Consultă şi coordonează actele întocmite de către colaboratorii Direcţiei;
 4. Înaintează propuneri la elaborarea proiectelor de decizii privind protecţia drepturilor copilului aprobate de Consiliul municipal Chişinău şi proiectelor de dispoziţii aprobate de Primarul general / viceprimarul al municipiului Chişinău;
 5. Recepţionează, prelucrează şi ţine în evidenţă documentaţia de profil, perfectează răspunsuri şi note informative către instanţele ierarhic superioare în termenii stabiliţi de lege.

Citește mai departe »

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în protecţia copilului aflat în conflict cu legea din cadrul Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului sectorul Rîşcani

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în protecţia copilului aflat în conflict cu legea din cadrul Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului din sectorul Rîşcani.

     Scopul general al funcţiei:

Contribuie la prevenirea şi combaterea delincvenţei juvenile în sector.

    Sarcinile de bază:

 1. Depistează, ţine evidenţa şi determină situaţia copiilor aflaţi în situaţie de risc, în conflict cu legea;
 2. Întreprinde acţiuni întru prevenirea şi combaterea delincvenţei juvenile în sector;
 3. Organizează activitatea şi duce lucrul de secretariat al Consiliului pentru protecţia drepturilor copilului din sector;
 4. Colaborează cu reprezentanţii instituţiilor statale şi nestatale întru soluţionarea problemelor copiilor aflaţi în dificultate;
 5. Recepţionează, prelucrează şi ţine în evidenţă documentaţia de profil, perfectează răspunsuri, note informative către instanţele ierarhic superioare, în termenii stabiliţi de lege;
 6. Participă în activitatea serviciului de urgenţă socială şi asistenţă stradală, organizată de Direcţia municipală.

     Condiţiile de participare la concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;
 5. este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 7. în ultimii 3 ani, nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 9. nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

   Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Citește mai departe »

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în problemele socio-educative şi comunitare în cadrul Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului sectorul Buiucani

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în problemele socio-educative şi comunitare din cadrul Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului din sectorul Buiucani.

   Scopul general al funcţiei:

Exercită managementul educaţional, coordonează activitatea pedagogilor organizatori şi conducătorilor de cerc din centrele comunitare din sector;

    Sarcinile de bază:

 1. Organizează lucrul metodic şi schimbul de experienţă în scopul ridicării nivelului de instruire a pedagogilor organizatori în lucrul cu copiii;
 2. Elaborează scenarii, agende ale activităţilor culturale şi sportive pentru copii, asigură organizarea şi desfăşurarea acestora în Centrele comunitare şi la nivel de sector;
 3. Identifică necesităţile de calificare, recalificare şi instruire, ale cadrelor didactice în vederea perfecţionării profesionale a angajaţilor;
 4. Elaborează planul de activitate privind lucrul socio-educativ şi comunitar pentru pedagogii organizatori şi conducătorii de cerc din centrele comunitare pentru copii şi tineri din sector şi monitorizează implementarea acestuia.

     Condiţiile de participare la concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;
 5. este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 7. în ultimii 3 ani, nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 9. nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

   Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Citește mai departe »

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcției pentru protecția drepturilor copilului sectorul Buiucani

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacantă prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, anunţă rezultatele concursului.

Lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcției pentru protecția drepturilor copilului sectorul Buiucani:

 1. Mija Olesea

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de manager al Serviciului Centrul de resurse şi suport pentru tineri

Scopul general al funcţiei:

Asigură managementul Centrului de resurse și suport pentru copii și tineri care s-au aflat în asistență în serviciile de îngrijire alternativă.

Sarcini de bază:

 1. Asigură buna funcționare a Centrului de resurse și suport pentru copii și tineri;
 2. Monitorizează calitatea prestării serviciilor de către personal;
 3. Asigură instruirea continuă a personalului din Centrul de resurse și suport.
 4. Reprezintă Centrul de resurse și suport în relaţiile cu alte persoane, instituţii sau servicii.

Cerinţe pentru participare la concurs:

Studii: superioare în unul din următoarele domenii: psihologie, psihopedagogie, asistenţă socială, pedagogie sau drept.

Cunoștințe:

 1. cadrul normativ de reglementare a politici de protecție a copiilor și tinerilor;
 2. domeniul social;
 3. structuri ale administrației publice centrale și locale;
 4. planificare instituțională și management;
 5. gestionarea resurselor umane;
 6. comunicare cu structuri administrative de diferite niveluri;
 7. cunoașterea limbilor română şi rusă.

Abilităţi:

 1. planificare, organizare, monitorizare;
 2. analiză și evaluare;
 3. comunicare eficientă;
 4. lucru în echipă;
 5. capacitatea de a gestiona şi depăşi situații de dificultate şi stres;
 6. utilizare a calculatorului (Microsoft Word, Excel, Power Point, managementul datelor).

Atitudini/comportamente: 

toleranţă, flexibilitate, organizare profesională, receptivitate, deschidere, responsabilitate.

Documente ce urmează a fi prezentate:

CV;

Copia buletinului de identitate;

Cazier juridic;

Copia carnetului de muncă;

Copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare.

 Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin email sau personal. Date de contact: mun. Chişinău str. A. Vlăhuţă, 3, telefon: (022) 22-60-98,  CV-ul va fi expediat pe adresa electronică dmpdcchisinau@mail.ru, cu menţiunea manager al Serviciului Centrul de resurse şi suport pentru tineri

DMPDC a semnat un acord de colaborare cu DP a mun. Chișinău a IGP al MAI

Astăzi, 19 octombrie 2018, șeful interimar al Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului, doamna Lucia Caciuc a semnat un acord de colaborare cu șeful Direcției de Poliție a mun. Chișinău al Inspectoratului General al Poliției, domnul Corneliu Groza. Părţile semnatare își propun să colaboreze pentru îmbunătăţirea climatului de siguranță în societate, pentru prevenirea si reducerea actelor de violență și a criminalității, precum și a cazurilor de victimizare, vagabondaj și cerșit în rândul copiilor.

Scopul Acordului de parteneriat îl constituie asigurarea climatului de siguranță în societate, precum și în instituțiile de învățământ din mun. Chișinău, prevenirea delicvenței juvenile, a infracționalității împotriva copiilor, a cazurilor de victimizare, vagabondaj și cerșit în rândul copiilor, precum și acordarea reciprocă a ajutorului metodic și practic.

Prin semnarea acordului de parteneriat, părţile vor coopera în promovarea unor politici comune în vederea consolidării capacităţilor Poliţiei de reacţie promptă în procesul prevenirii riscurilor, contravenţiilor şi infracţiunilor, protecţiei drepturilor copiilor şi ale comunităţii, precum și implicarea specialiștilor de profil la informarea copiilor.

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea a 6 funcţii vacante de manageri al Serviciului de sprijin pentru familiile cu copii

Scopul general al funcţiei:

Asigură bunăstarea copilului prin dezvoltarea şi consolidarea capacităţilor familiei în creşterea şi educaţia acestuia.

   Sarcinile de bază:

 1. Asigură calitatea serviciului prestat prin organizarea şedinţelor de supervizare a asistenţilor sociali comunitari şi monitorizarea activităţilor în vederea consolidării competenţelor profesionale.
 2. Evaluează anual performanţele asistenţilor sociali comunitari în acordarea sprijinului familial, identifică necesităţile lor de formare iniţială/continuă.
 3. Monitorizează după necesitate utilizarea ajutorului bănesc oferit familiei.
 4. Monitorizează beneficiarii de sprijin familial.
 5. Reprezintă Serviciul în relaţiile cu alte persoane, instituţii sau servicii.

   Cerinţe pentru participare la concurs:

   Studii: superioare în domeniul pedagogiei, psihologiei, asistenţei sociale.

Cunoştinţe:  cunoaşterea legilor în domeniu; posedarea limbii de stat, limbile oficiale (după caz) de comunicare interetnice vorbite în teritoriu, cunoaşterea modului de funcţionare a autorităţii publice;  operare PC.

  Abilităţi: planificare, organizare, coordonare, instruire, control, comunicare eficientă, negociere, lucrul în echipă, computer;

Atitudini/comportamente: responsabilitate, respect, receptivitate, obiectivitate, loialitate, tendinţă către dezvoltare profesională;

  Documente ce urmează a fi prezentate:

– Copia buletinului de identitate;

– Cazier juridic;

– Copia carnetului de muncă;

  – Copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare.

  Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin email sau personal. Date de contact: mun. Chişinău str. A. Vlăhuţă, 3, telefon: (022) 22-60-98,  CV-ul va fi expediat pe adresa electronică dmpdcchisinau@mail.ru, cu menţiunea manager al Serviciului de sprijin pentru familiile cu copii.

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea a 35 funcţii vacante de asistenţi sociali comunitari

Scopul general al funcţiei:

Promovarea şi dezvoltarea socială, protecţia socială a copiilor în situaţie de risc, menite să-i susţină, astfel încât să faciliteze integrarea lor în comunitate.

Sarcinile de bază:

1. Previne separarea copilului de familia sa, depistând, evaluând familiile aflate în situație de risc, prin autosesizare sau prin intermediul (partenerilor sociali/primării, medici de familie, școli grădinițe, poliție) etc.
2. Evaluează beneficiarii (familii aflate în situaţie de criză recentă cu risc de separare a copilului, victime ale violenţei domestice, familii cu copii neglijaţi), elaborând actul corespunzător;
3. Orientează şi acompaniază beneficiarii pentru obţinerea drepturilor legale;
4. Propune acțiuni de prevenire în cazurile de abuz / neglijare şi exploatare a copilului;
5. Înaintează propuneri de stabilire a unor măsuri necesare pentru înlăturarea situațiilor de criză imediată;

Cerinţe pentru participare la concurs:

Studii: superioare în domeniul pedagogiei, psihologiei, asistenţei sociale.
Cunoştinţe: cunoaşterea legilor în domeniu; posedarea limbii de stat, limbile oficiale (după caz) de comunicare interetnice vorbite în teritoriu, cunoaşterea modului de funcţionare a autorităţii publice; operare PC.
Abilităţi: planificare, organizare, coordonare, instruire, control, comunicare eficientă, negociere, lucrul în echipă, computer;
Atitudini/comportamente: responsabilitate, respect, receptivitate, obiectivitate, loialitate, tendinţă către dezvoltare profesională;

Documente ce urmează a fi prezentate:

– Copia buletinului de identitate;
– Cazier juridic;
– Copia carnetului de muncă;
– Copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare.
Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin email sau personal. Date de contact: mun. Chişinău str. A. Vlăhuţă, 3, telefon: (022) 22-60-98, CV-ul va fi expediat pe adresa electronică dmpdcchisinau@mail.ru, cu menţiunea asistent social comunitar.

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea a 3 funcţii vacante de şef al Serviciului social asistenţă personală

Scopul general al funcţiei:

Promovarea şi dezvoltarea socială, protecţia socială a persoanelor cu dizabilităţi, organizarea activităţilor pentru copii şi tineri cu dizabilităţi, menite să-i susţină, astfel încât să faciliteze integrarea lor în comunitate;

   Sarcinile de bază:

 1. Promovarea şi dezvoltarea socială a copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi;
 2. Protecţia socială a persoanelor cu dizabilităţi;
 3. Organizarea activităţilor pentru copii şi tineri cu dizabilităţi;
 4. Facilitarea şi integrarea tinerilor cu dizabilităţi  în comunitate;

  Atribuţiile de serviciu:

 1. Coordonează activităţile de admitere a beneficiarilor în Serviciu, de evaluare complexă, de elaborare a planurilor individualizate de asistenţă, precum şi semnează acordurile cu beneficiarii;
 2. Supervizează, monitorizează şi evaluează activitatea asistenţilor personali;
 3. Elaborează rapoarte periodice privind activitatea serviciului;
 4. Colaborează cu specialiştii din cadrul altor servicii implicate direct sau indirect în acordarea de asistenţă beneficiarilor Serviciului.
 5. Va respecta cu strictețe datele cu caracter personal al copilului din Serviciu, obținute pe parcursul conlucrării.

   Cerinţe pentru participare la concurs:

   Studii: superioare în domeniul pedagogiei, psihologiei, asistenţei sociale.

Cunoştinţe:  cunoaşterea legilor în domeniu; posedarea limbii de stat, limbile oficiale (după caz) de comunicare interetnice vorbite în teritoriu, cunoaşterea modului de funcţionare a autorităţii publice;  operare PC.

  Abilităţi: planificare, organizare, coordonare, instruire, control, comunicare eficientă, negociere, lucrul în echipă, computer;

Atitudini/comportamente: responsabilitate, respect, receptivitate, obiectivitate, loialitate, tendinţă către dezvoltare profesională;

  Documente ce urmează a fi prezentate:

– Copia buletinului de identitate;

– Copia carnetului de muncă;

  – Copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare.

  Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin email sau personal. Date de contact: mun. Chişinău str. A. Vlăhuţă, 3, telefon: (022) 22-60-98,  CV-ul va fi expediat pe adresa electronică dmpdcchisinau@mail.ru, cu menţiunea şef al Serviciului social asistenţă personală.

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă desfăşurarea probei scrise şi a interviului în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist în domeniul protecției familiei

În baza dosarelor examinate şi în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacantă prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, anunţă desfăşurarea probei scrise şi interviului.

Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei vacantă de specialist în domeniul protecției familiei:

 1. Spînu Cristina
 2. Ciuntu Nicolae

Proba scrisă se va desfăşura la data de 18.10.2018, cu începere de la orele 13.00, interviul se va desfăşura la data de 18.10.2018, cu începere de la ora 14.00, în incinta Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului.

Training: Arderea profesională și managementul timpului

Angajații din cadrul autorității tutelare Chișinău au participat la training-ul privind arderea profesională și managementul timpului. Arderea profesională îi vizează în special pe cei care activează în sistemul de protecție a copilului din municipiul Chișinău, întrucât aceștia au contact direct cu beneficiarii, care pot aborda în cadrul audiențelor cu specialiștii comportamente dificile, însoțite de diverse frustrări emoționale, nemulțumiri sau depresii din cauza problemelor personale. Cofondatorul și trainerul, Alexandru Bordea le-a prezentat participanților la instruire tehnici de comunicare eficiente, precum și rolurile pe care fiecare specialist și le poate asuma în dependență de situația în care se află. La finele instruirii, șeful interimar al DMPDC, Lucia Caciuc, i-a oferit trainerului, Alexandru Bordea, un clopoțel în semn de mulțumire pentru informațiile utile prezentate specialiștilor.

Ghid metodologic pentru Structura Teritorială de Asistență Socială

Ghid de suport pentru aplicare practică Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă desfăşurarea probei scrise şi a interviului în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în problemele socio-educative şi comunitare

În baza dosarelor examinate şi în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacantă prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, anunţă desfăşurarea probei scrise şi interviului.

Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei vacantă de specialist principal în problemele socio-educative şi comunitare:

 1. Peșneac Vera
 2. Partolea Natalia

Proba scrisă se va desfăşura la data de 12.10.2018, cu începere de la orele 10.00, interviul se va desfăşura la data de 12.10.2018, cu începere de la ora 11.00, în incinta Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului.

Întrevedere cu vicedirectorul Agenției de Transplant, domnul Grigore Romanciuc

Astăzi, 08 octombrie 2018, șeful interimar al Direcției, doamna Lucia Caciuc, a avut o întrevedere cu directorul Agenției de Transplant, domnul Igor Codreanu. În cadrul ședinței s-a discutat programul Zilei Europene a Donării și Transplantului de Organe, care urmează să se desfășoare la data de 13 octombrie 2018 sub genericul „Speranță pentru viață”. Scopul evenimentului reprezintă majorarea pe termen lung a donatorilor, salvarea vieții pacienților cu insuficiențe organice terminale și îmbunătățirea calității vieții pacienților prin efectuarea transplantului de organe. Totodată, organizatorii își propun să aducă un omagiu față de toți donatorii de organe și familiile acestora, care prin gestul lor nobil au salvat vieți. Aducem la cunoștință că copiii, ce frecventează centrele comunitare pentru copiii și tineri, și-au adus aportul la organizarea evenimentului prin desenarea spoturilor informative cu tematica genericului „Speranță pentru viață”.

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă desfăşurarea probei scrise şi a interviului în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef al Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului din sectorul Buiucani

În baza dosarelor examinate şi în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacantă prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, anunţă desfăşurarea probei scrise şi interviului.

Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei vacantă de şef al Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului din sectorul Buiucani:

 1. Jitari Ianîș
 2. Ciobanu Igor
 3. Bezușca Neli
 4. Mija Olesea
 5. Oceretnîi Sergiu

Proba scrisă se va desfăşura la data de 09.10.2018, cu începere de la orele 09.30, interviul se va desfăşura la data de 09.10.2018, cu începere de la ora 10.45, în incinta Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului.

Mesajul de felicitare a șefului interimar al Direcției, doamna Lucia Caciuc-Roșioru, cu prilejul Zilei pedagogului

Cu ocazia Zilei Pedagogului, în numele colectivului Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului și al meu personal, Vă urăm gânduri senine și cordiale felicitări.

Misiunea unui dascăl este vitală pentru orice om, întrucât prin nobila vocație sunteți cei care semănați înțelepciune, sculptați caractere și construiți personalități de valoare.

Apreciem harul deosebit de-a vedea dincolo de litere, de cifre sau de formule, reușind să creați în sufletele copiilor un curcubeu chiar și în zilele cu ploaie.

Vă dedicați cu noblețe și altruism și o faceți atât de frumos cum doar Dumneavoastră știți – prin vocația cu care sunteți înzestrați.

Expunem profunda apreciere pentru că am găsit în Dvs nu doar o sursă de cunoștințe și experiență, ci și adevărate repere de viață și modele profesionale.

Vă suntem recunoscători că călăuziți pașii copiilor spre calea cunoașterii, oferiți încredere și contribuiți ca fiecare discipol să cucerească prin perseverență, abnegație și efort cele mai înalte orizonturi, astfel, devenind oameni curajoși cu ambiție și scopuri bine definite.

Dragi pedagogi,

Să fiți plini în continuare de răbdare și înțelepciunea de care dați dovadă, pentru a ghida eficient noile generații, căci succesul lor este viitorul nostru.

Florile gratitudinii, ale omeniei şi ale considerațiunii, pe care le plantați în sufletele discipolilor Dumneavoastră, să înflorească peste ani în oameni competenţi, cu realizări frumoase și performanțe deosebite.

La mulți ani, cadrelor didactice, care poartă în suflet dragostea incomensurabilă pentru copii!

Ordin cu privire la agravarea situației epidemice în urma dizenteriei acute în municipiul Chișinău

Crearea serviciilor pentru copii și tineri care au ieșit din servicii de îngrijire alternativă

Astăzi, 25 septembrie 2018, în cadrul Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului s-a desfășurat o ședință de lucru cu privire la crearea serviciilor pentru copii și tineri care au ieșit din servicii de îngrijire alternativă în municipiul Chișinău. La ședință au participat Lucia Caciuc, șef interimar al DMPDC; Valentina Canariov, șef Serviciu monitorizare, sinteză și strategii; Domnica Gînu, director AO Lumos Moldova; Valentina Ghenciu, manager de proiect AO Lumos; Atonina Comerzan, coordonator AO Lumos. În cadrul ședinței au fost puse în discuții subiecte cu referire la promovarea acțiunilor de creare a serviciilor sociale: Locuință socială asistată, Centrul de resurse și suport pentru copii și tineri. Totodată, participanții au inițiat convorbiri privind demararea lucrărilor de reparații în spațiile, unde vor fi create serviciile Locuință socială asistată, Centrul de resurse și suport pentru copii și tineri, precum și angajarea personalului, care vor fi activa în serviciile respective.

Întrevedere cu primarul general interimar al municipiului Chișinău, Ruslan Codreanu

Astăzi, 20 septembrie 2018, șeful interimar al Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului, șefii Direcțiilor pentru protecția drepturilor copilului și managerii serviciilor au avut o întrevedere cu primarul general interimar al municipiului Chișinău, Ruslan Codreanu. În cadrul întrevederii angajații i-au relatat primarului general interimar despre problemele și dificultățile cu care se confruntă activând în sistemul de protecție a copilului, dar și care ar fi soluțiile acestor problemele. Astfel, au fost puse în discuție subiecte, precum: fluctuația cadrelor, complexitatea cazurilor, necesitatea dublării Serviciului social ”Echipa mobilă”, întrucât unicul serviciu existent la moment nu acoperă necesitățile volumului mare de beneficiari. Totodată, managerul Serviciului social „Asistență personală” a menționat și despre posibilitatea adăugării unei unități de personal, și anume un psiholog în cadrul SSAP, elaborarea la nivel de structuri centrale a ghidurilor informative adresate părinților cu copii cu dizabilități, achiziționarea a două automobile specializate pentru persoanele cu dizabilități. La fel, au fost abordate subiecte ce țin de problema copiilor depistați în situație de risc în stradă, eficientizarea mecanismului intersectorial, ș. a. La finalul întrevederii domnul Codreanu a propus celor prezenți să se întrunească o dată la 3 luni în ședințe de lucru pentru a discuta dificultățile întâmpinate și căile de rezolvare ale acestora.

Metode de comunicare cu copiii cu comportament dificil

Pedagogii care activează în serviciile din cadrul Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului au participat, astăzi, 19 septembrie 2018, la un seminar de instruire privind metodele de comunicare cu copiii cu comportament dificil.

În calitate de trainer, Ilie Dercaci, a prezentat participanților la seminar diverse strategii de comunicare, precum scala emoțională, TRIAD, totodată, trainerul a menționat și despre tipurile de gândire (internă/externă), de asemenea, a subliniat și importanța utilizării poveștilor în dialogul cu beneficiarii.

Activitatea a avut un caracter interactiv, întrucât participanții au avut posibilitatea să socializeze în grup și să relateze despre metodele pe care le utilizează în comunicarea cu copiii pentru a soluționa problemele identificate, dacă aceste metode au fost implementate cu succes sau au întâmpinat dificultăți, dar și lacune.

Atât pedagogii, cât și șeful interimar al Direcției, Lucia Caciuc, a salutat prezența trainerului, Ilie Dercaci la instruire, întrucât informațiile transmise sunt foarte utile, fapt care ce le va permite pedagogilor să jongleze cu cuvintele și să utilizeze un limbaj argumentativ pentru ai influența și convinge pe copii asupra abordării unui comportament bazat pe corectitudine, respect, onestitate, ș. a.

Talent și inspirație la Festivalul Internațional de creație incluzivă

În perioada 14 septembrie – 16 septembrie 2018, Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului în colaborare cu Asociația părinților cu copii cu dizabilități mintale „Planeta Carității” au organizat Festivalul internațional de creație incluzivă Bunătatea noastră să încălzească sufletele voastre”, ediția 1.

Evenimentul s-a desfășurat în orașul Vadul lui Vodă, unde au participat delegații din Federația Rusă, Republica Moldova, inclusiv Găgăuzia.

Scopul acestui festival constă în dezvoltarea potențialului creativ; dezvoltarea talentelor; schimbarea atitudinii societății față de persoanele cu dizabilități ca participanți egali la procesul cultural.

Prima zi a festivalului a inițiat cu prezentarea echipelor (note vesele, planeta carității, prietenii adevărați, albinuța, razele soarelui) formate din persoane cu dizabilități, care au prezentat diverse numere artistice, ulterior, participanții au fost implicați în discuții, totodată au avut posibilitatea să învețe prin master-class noi tehnici de confecționare a obiectelor, să coase, să croșeteze, dar cel mai important participanții au socializat, au povestit din experiențele proprii și au legat prietenii.

La ceremonia oficială au participat ministrul educației, culturii și cercetării, Monica Babuc; avocatul poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu; Iulian Cașu, consilier al CMC, reprezentanți ai Ambasadei Austriei în RM, ai Partidului politic ȘOR; președintele Centrului Educativ, Cultural, Social, Economic și Francofon, Luc J. G. von Francois.

Invitații au exprimat mesaje de felicitare echipelor, dorindu-le multă sănătate, succese, inspirație pentru realizarea viselor, iar șeful interimar al Direcției, doamna Lucia Caciuc a menționat: „Împreună cu partenerii am încercat să aducem zâmbetul pe față persoanelor cu dizabilități, să le oferim căldură și apreciere pentru eforturile depuse în activitatea artistică desfășurată. Pe lângă minunatele talente, acești copii ne oferă lecții de viață și momente de meditație asupra lucrurilor importante care ne înconjoară”.

În ultima zi a festivalului cei peste 100 de participanți au fost implicați în competiția sportivă „Starturi vesele”, le-au fost decernate diplome de participare, scrisori și cadouri din partea organizatorilor și sponsorilor, cărora le mulțumim pentru generozitate.

Mesajul de felicitare al şefului interimar al Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, doamna Lucia Caciuc, cu prilejul Zilei profesionale a lucrătorului din sfera protecţiei sociale

Stimați colegi,

Cu frumoasa ocazie dedicată Zilei profesionale a lucrătorului din sfera protecţiei sociale, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului își exprimă profunda apreciere şi recunoştinţă petru activitatea nobilă pe care o profesaţi.

Graţie responsabilităţii şi devotamentul fiecărui colaborator în parte, care prin cutezanţă, răbdare, echilibru şi tenacitate îşi cunoaşte misiunea, reuşim împreună să aducem speranţă şi schimbare pozitivă în viaţa şi inima celor aflaţi în nevoie.

Vă adresăm alese cuvinte de respect, recunoştinţă şi admiraţie pentru dăruirea de sine în activitatea pe care o realizaţi.

Apreciem înalt munca depusă şi Vă dorim multă sănătate, noi forţe şi succese întru sporirea calităţii vieţii.

Cu respect,

Șef interimar al Direcției

Lucia CACIUC

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în problemele socio-educative şi comunitare

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în problemele socio-educative şi comunitare.

 Scopul general al funcţiei:

Exercitarea managementului activităţilor socio-educative comunitare, orientarea, coordonarea şi controlul activităţii pedagogilor din Centrele comunitare pentru copii şi tineri, pedagogilor responsabili de segmentul social şi conducătorilor de cerc din CCCT.

Sarcinile de bază:

 1. Elaborarea planul de activitate pe segmentul socio-educativ şi comunitar şi instructiv-metodic, sistematizarea planului Direcţiei pentru protecția drepturilor copilului;
 2. Elaborarea rapoartelor de activitate pe segmentul socio-educativ şi comunitar şi instructiv-metodic, sistematizarea rapoartelor Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului;
 3. Coordonarea, monitorizarea şi evaluarea activităţii pedagogilor din centrele comunitare din sector şi pedagogilor responsabili de segmentul social şi conducătorilor de cerc;
 4. Organizează activităţi instructiv-metodice pe segmentul socio-educativ şi comunitar a Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului;
 5. Organizarea şi coordonarea activităţilor socio-educative şi comunitare pentru copii.

Condițiile de participare la concurs:

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;
 5. este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 7. în ultimii 3 ani, nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 9. nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii: superioare pedagogice

Experienţă profesională:  3 ani în domeniul pedagogiei/educaţiei

Cunoştinţe:  cunoaşterea legislaţiei în domeniu; cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice; posedarea limbii de stat la   nivel avansat citit/vorbit/scris, cunoaşterea operării la calculator.

Abilităţi: capacităţi organizatorice, abilităţi de lucru în echipă cu copii şi cu alţi specialişti planificare, analiză şi sinteză, elaborare a  documentelor, instruire, motivare, mobilizare, soluţionare de probleme, comunicare eficientă,  monitorizare.

Atitudini /comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă

Documente ce urmează a fi prezentate:

– Formularul de participare;
– Copia buletinului de identitate;

  – Cazier juridic;

  – Copia carnetului de muncă;

– Certificat medical;

  – Alte documente necesare:  Copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă sau personal.

Notă:

– Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

– Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere, în acest caz, persoana are obligaţia să completeze dosarul personal de concurs cu originalul documentelor în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Data-limită de depunere a documentelor:

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este data de 02.10.2018.

Depunerea actelor de participare la concurs va avea loc la Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, Serviciul resurse umane, situat pe adresa mun. Chişinău, str. A. Vlăhuţă 3, bir. 14, telefon de contact: 022 22 60 98, persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare şi de primirea documentelor, Pruteanu Alexandru.

Formular de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice

INVITAȚIE DE PRESĂ la Festivalul internațional de creație incluzivă

 Bunătatea noastră să încălzească sufletele voastre”, ediția 1

care va avea loc în perioada 14 – 16 septembrie 2018,

orașul Vadul lui Vodă, str. Balneară 5 – A

Deschidere oficială: 15 septembrie, ora 18.00

în cadrul Centrului de agrement Dacia Marin,

Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului în parteneriat cu Asociația părinților cu copii cu dizabilități mintale „Planeta Carității” organizează Festivalul internațional de creație incluzivă Bunătatea noastră să încălzească sufletele voastre”, ediția 1.

Prin acest festival organizatorii își propun să creeze un spațiu creativ incluziv, pentru persoanele cu dizabilități și semenii lor, care va contribui la:

 • dezvoltarea potențialului creativ;
 • dezvoltarea talentelor, identitatea culturală;
 • atragerea specialiștilor pentru a oferi asistență creativă și metodică copiilor și tinerilor cu dizabilități;
 • schimbarea atitudinii societății față de persoanele cu dizabilități ca participanți egali la procesul cultural ș. a.

La festival vor fi invitați:

 • președintele Republicii Moldova,
 • oficiali din cadrul Parlamentului, Guvernului, Ministerelor Republicii Moldova,

ș. a.;

 • avocatul poporului pentru drepturile drepturile copilului;
 • oficiali din cadrul ambasadelor;
 • delegații din Federația Rusă, Republica Moldova, inclusiv UTA Găgăuzia;
 • reprezentanții organizațiilor neguvernamentale;
 • 100 persoane cu dizabilități cu vârsta cuprinsă de 10 – 45 de ani.

În cadrul evenimentului persoanele cu dizabilități vor fi implicate în diverse activități artistice, cu participarea ansamblurilor de familie, cursa sportivă „starturi vesele”, competiții la jocul de dame, expoziție de artă decorativă, ș. a.

Totodată, copiii și tinerii vor participa la masa rotundă „Creația incluzivă: oportunități și probleme”, în cadrul căreia se vor pune în discuții metodele de soluționare a problemelor pe care le identifică persoanele cu dizabilități și vor încerca să formuleze recomandări pentru specialiștii care lucrează cu persoanele cu dizabilități și pentru părinții acestora.

Deschiderea oficială a evenimentului se va desfășura pe data de 15 septembrie, ora 18.00 cu prezentarea invitaților și a membrilor delegațiilor.

Detalii suplimentare: Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului

E-mail:  dmpdcchisinau@mail.ru

Tel. 022 – 24-27-43

Asociația părinților cu copii cu dizabilități mintale «PLANETA CARITĂŢII»

E-mail: liudmila.pavlovna@gmail.com

Tel.  079855848.

Vizita delegației din Belarus în serviciile din cadrul CMPRCVF

Astăzi, 12 septembrie 2018, managerul Centrului municipal de plasament și reabilitare a copiilor de vârstă fragedă din cadrul DMPDC, doamna Maria Jechiu, a primit în vizită o delegație în componența căreia intră factori de decizie din Guvern (Ministerele Muncii și Protecției Sociale, Educație și Sănătate), precum și reprezentanți ai autorităților publice locale din regiunile Brest și Vitebesk, Belarus. În cadrul întrevederii membrii delegației au vizitat Serviciul de zi pentru copii până la 3 ani (Creșa), unde s-a discutat despre procesul de dezinstituționalizare a copiilor din municipiul Chișinău, funcționalitatea creșelor sociale, dar și alte servicii prestate de CMPRCVF. Vizita a fost organizată de partenerul Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului, Asociația Obștească CCF Moldova – Copil, Comunitate, Familie.

Participă și tu la Festivalul Internațional de Creație Incluzivă!

Mesajul de felicitare al șefului interimar al Direcției, doamna Lucia Caciuc, cu prilejul începutului anului școlar

Stimați pedagogi, dragi elevi,

Începutul unui nou an școlar reprezintă o treaptă importantă în viața fiecăruia dintre noi, întrucât avem ocazia să așternem o pânză nouă, unde să ne coasem cele mai tăinuite vise, să aplicăm în acțiuni toate gândurile și scopurile și să muncim pentru ceea ce dorim să devenim – o personalitate integră, demnă de tot ce este omenesc.

Dragi elevi, primul clopoțel trezește emoții sublime ce cheamă spre o nouă întâlnire cu sălile de studiu, aceeași bancă obișnuită o să vi se pară acum diferită ca să vă dați seama cât de mult v-ați schimbat voi, dicționarele așteaptă pe tejghea să vă potolească setea de cunoaștere, creta de la tablă se plictisește în așteptarea formulelor scrise cu neîndemanare dupa trei luni de vacanță. Pedagogii își deschid din nou sufletul pentru a vă ghida  în procesul de studiu, pentru a vă oferi cele mai importante lecții de viață, pentru a cultiva în voi bunătate, respect, generozitate, iubire necondiționată, noblețe, ambiție în atingerea idealurilor, curaj pentru realizarea scopurilor propuse.

Doresc tuturor elevilor să profite de orice ocazie pentru a transforma visele în realitate. Să aveți îndrăzneala să vă doriți absolutul! Să dezvoltați spiritul competiv, astfel, abordând o strategie competitivă, prin corectitudine și dăruire eforturile voastre vor fi apreciate și recompensate.

Cu prilejul începutului noului an de studii, stimați pedagogi, Vă adresez calde urări de fericire, dârzenie, bunăvoință, discipoli dornici de a străbate lumea cunoștințelor, perseverență pentru a Vă continua nobila misiune de a clădi în elevi competențe necesare în escaladarea noilor culmi.

Cu respect,

Șef interimar al DMPDC,

Lucia Caciuc

A sunat primul clopoțel pentru copiii rămaşi fără ocrotire părintească, care vor merge în clasa I-a

Astăzi, 23 august 2018, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului a desfășurat tradiţionala întâlnire a reprezentanţilor autorităţilor publice locale și centrale cu copiii rămaşi fără ocrotire părintească, care vor merge în clasa I-a. Evenimentul a fost organizat în incinta Primăriei municipiului Chișinău.

Activitatea a inițiat cu sunetul clopoțelului și mesajul de felicitare a șefului interimar al Direcției, doamna Lucia Caciuc, care le-a dorit copiilor succese deosebite și să obțină rezultate bune la școală. Mesaje de susținere și încurajare au exprimat și doamna Carolina Olaru, şef interimar al Direcţiei Generale Asistenţă Socială și Sănătate, doamna Tamara Tentiuc, reprezentant al Oficiului avocatului poporului pentru drepturile copilului, doamna Viorica Negrei, șef adjunct al Direcţiei Generale Educaţie, Cultură, Tineret şi Sport și domnul Luc J. G. von Francois, președinte al Centrului Educativ, Cultural, Social, Economic și Francofon.

Cei 26 de copii au pășit cu multe emoții pragul primăriei, însoțiți de tutori aceștia și-au ales cu grijă locurile la masă, dând dovadă că sunt pregătiți să înceapă o etapă importantă din viața lor. Inocenți și totodată, impresionați de oamenii care și-au îndreptat toată atenția spre ei, micuții își așteptau cu nerăbdare ghiozdanele pline cu caiete, pixuri, creioane colorate, ș. a, care au fost donate de doamna Xenia Tarnavscaia. Menționăm că procurarea ghiozdanelor pentru copii a fost posibilă datorită implicării oamenilor cu suflet mare, care au donat bani prin intermediul platformei forum.md, astfel ca copilașii din evidența autorității tutelare Chișinău să meargă în clasa I-a cu lucrurile necesare pentru un școlar. De asemenea, copiii au primit dulciuri, iar DMPDC le-a oferit în dar și câte un clopoțel. Micuții și-au continuat sărbătoarea cu multe distracții, zâmbete, voie bună și energie pozitivă.

Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului mulțumește sponsorilor: Xenia Tarnavscaia și Food Planet Restaurants „McDonald’s Moldova” pentru contribuția adusă în organizarea evenimentului dedicat copiilor rămaşi fără ocrotire părintească, care vor merge în clasa I-a.

Ca şi în anii precedenţi, în cadrul întrevederii, fiecare copil a primit din partea municipalității o sumă de bani necesară pentru acoperirea cheltuielilor de școlarizare.

În acest context ţinem să menţionăm, că actualmente în evidenţa Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului sunt 1533 copii rămaşi fără ocrotire părintească, dintre care la 1344 copii le-a fost instituită forma de protecţie de tip familial (441 adoptaţi, 870 copii – în serviciul de tutelă/curatelă, 42 – în servicii de protecţie de tip familial şi 180 copii se află în servicii de tip rezidenţial.

INVITAŢIE DE PRESĂ

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului invită mass-media la tradiţionala întâlnire a reprezentanţilor autorităţilor publice locale şi centrale cu  copiii rămaşi fără ocrotire părintească, care vor merge la 1 septembrie 2018 în clasa I-a.

Evenimentul va avea loc la data de 23 august 2018, începând cu orele 10.00, în sala de ședințe (bir.15) a Primăriei municipiului Chișinău.

Ca şi în anii precedenţi, în cadrul întrevederii fiecare copil va primi din partea municipalității o sumă de bani necesară pentru acoperirea cheltuielilor de şcolarizare.

Sărbătoarea va finisa cu o surpriză pentru cei micuți, acțiune de binefacere.

COMUNICAT DE PRESĂ

Joi, 23 august 2018, ora 10:00, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului organizează tradiţionala întâlnire a reprezentanţilor autorităţilor publice locale și centrale cu copiii rămaşi fără ocrotire părintească, care vor merge în clasa I-a.

Evenimentul se va desfăşura în sala de ședințe a Primăriei municipiului Chișinău.

La eveniment sunt invitaţi:

 • Ruslan Codreanu, Primar general interimar al municipiului Chișinău.
 • Nistor Grozavu, Viceprimar al municipiului
 • Maia Bănărescu, Avocat al Poporului pentru Drepturile Copilului.
 • Rodica Guțu, Șef al Direcţiei Generale Educaţie, Cultură, Tineret şi Sport.
 • Carolina Olaru, şef interimar al Direcţiei Generale Asistenţă Socială și Sănătate.

Ca şi în anii precedenţi, în cadrul întrevederii, fiecare copil va primi din partea municipalității o sumă de bani necesară pentru acoperirea cheltuielilor de școlarizare.

Sărbătoarea va finisa cu o surpriză pentru cei micuți.

În acest context ţinem să menţionăm, că actualmente în evidenţa Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului sunt 1533 copii rămaşi fără ocrotire părintească, dintre care la 1344 copii le-a fost instituită forma de protecţie de tip familial (441 adoptaţi, 870 copii – în serviciul de tutelă/curatelă, 42 – în servicii de protecţie de tip familial şi 180 copii se află în servicii de tip rezidenţial.

În clasa I în acest an vor merge 26 copii rămaşi fără ocrotire părintească.

Luând în considerație temperaturile caniculare din această perioadă, Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului vă prezintă câteva modalități pentru protejare împotriva caniculei

Sursa: www.dsu.mai.gov.ro

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de specialist în protecţia copilului aflat în conflict cu legea din cadrul DPDC sector Buiucani şi DPDC sector Centru

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist în protecţia copilului în conflict cu legea.

   Scopul general al funcţiei:

Contribuie la prevenirea şi combaterea delincvenței juvenile în sector.

    Sarcinile de bază:

Depistează, ţine evidenţa şi determină situaţia copiilor aflaţi în situaţie de risc, în conflict cu legea;

Întreprinde acţiuni întru prevenirea şi combaterea delincvenţei juvenile în sector;

Organizează activitatea şi duce lucrul de secretariat al Consiliului pentru protecţia drepturilor copilului din sector;

Colaborează cu reprezentanţii instituţiilor statale şi nestatale întru soluţionarea problemelor copiilor aflaţi în dificultate;

Recepţionează, prelucrează şi ţine în evidenţă documentaţia de profil, perfectează răspunsuri, note informative către instanţele ierarhic superioare, în termenii stabiliţi de lege;

Participă în activitatea serviciului de urgenţă socială şi asistenţă stradală, organizată de

Direcţia municipală pentru protecția drepturilor copilului.

Cerințe pentru participare la concurs:

Citește mai departe »

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal jurist din cadrul DPDC sectorul Ciocana

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal jurist.

 1.Scopul general al funcţiei:

Organizarea activităţii serviciului juridic, efectuarea controlului asupra activităţii, servicii profesionalizate de prevenire şi protejare a drepturilor copiilor şi familiilor aflaţi în dificultate;

2.Sarcinile de bază:

 1. Acordă asistenţă juridică solicitanţilor, beneficiarilor din sistem, organizează audienţe, examinează petiţii întru apărarea drepturilor copilului;
 2. Reprezintă Direcţia în instanţele de judecată;
 3. Consultă şi coordonează actele întocmite de către colaboratorii Direcţiei;
 4. Înaintează propuneri la elaborarea proiectelor de decizii privind protecţia drepturilor copilului aprobate de Consiliul municipal Chişinău şi proiectelor de dispoziţii aprobate de Primarul general / viceprimarul al municipiului Chişinău;
 5. Recepţionează, prelucrează şi ţine în evidenţă documentaţia de profil, perfectează răspunsuri şi note informative către instanţele ierarhic superioare în termenii stabiliţi de lege.

Cerințe de participare la concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;
 5. este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 7. în ultimii 3 ani, nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 9. nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

  Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

 Studii –superioare, licenţă în drept;

Experenţă profesională– minim un an

Cunoştinţe:

– cunoaşterea sistemului de drept al Republicii Moldova;

– cunoaşterea legislaţiei naţionale şi internaţionale în domeniu protecţiei drepturilor copilului;

– cunoştinţe de operare la calculator;

Abilităţi- planificare, organizare, coordonare, instruire, control, comunicare eficientă, negociere, lucrul în echipă, computer;

Atitudini/comportamente- responsabilitate, respect, receptivitate, obiectivitate, colegialitate, loialitate, tendinţă către dezvoltare profesională.

  Documente ce urmează a fi prezentate:

– Formularul de participare;
– Copia buletinului de identitate;

– Cazier juridic;

– Copia carnetului de muncă;

– Certificat medical;

Citește mai departe »

Ședința operativă lărgită a subdiviziunilor și serviciilor din cadrul Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului

Astăzi, 27 iulie 2018, în cadrul Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului se desfășoară ședința operativă lărgită cu participarea șefului interimar, șefilor DPDC de sector, managerilor centrelor de plasament și de zi, managerului APP/SSAP/Echipa Mobilă, directorilor Caselor Comunitare pentru copii cu dizabilități/ pentru copii în situație de risc.

ORDINEA DE ZI:

 1. Cu privire la copiii care s-au odihnit la taberele de odihnă „Alunelul” și „Cireșarii”.

Raportor: Ana Cușnir

Specialist principal în tutelă/curatelă

 1. Cu privire la stabilirea statutului de copil rămas fără ocrotire părintească.

Raportor: Ana Cușnir

Specialist principal în tutelă/curatelă

 1. Prezentarea totalurilor Concursului ecologic „Arată că îţi pasă!”.

Raportor: Lucia Caciuc

Șef interimar DMPDC

 1. Diverse

Raportor: Şefii DPDC

Managerii serviciilor

Citește mai departe »

Anunț cu privire la prelungirea termenului-limită de depunere a dosarelor

În legătură cu neprezentarea candidaților la concursul cu privire la ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în protecția familiei în cadrul DMPDC, Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului anunță prelungirea concursului.

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de manager la Serviciul social „Echipa Mobilă”

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de manager la Serviciul social „Echipa mobilă”

Scopul general al funcţiei:

Şeful Serviciului social „Echipă mobilă” este un specialist în domeniul social cu competenţe teoretice şi experienţă practică de lucru, ce are ca scop organizarea şi monitorizarea serviciului social ”Echipă mobilă”. Şeful Serviciului social „Echipă Mobilă” administrează serviciul creat pe lângă Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului ce asigură prestarea serviciilor sociale persoanelor cu dizabilităţi din localităţile municipiului. Şeful Serviciului se conduce în activitatea sa de:

 1. Prevederile Constituţiei Republicii Moldova;
 2. Legea asistenţei sociale nr. 547-XV din 25.12.2003;
 3. Legea cu privire la serviciile sociale Nr.123 din 18.06.2010;
 4. Legea cu privire la ratificarea Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi 166 din 09.07.2010;
 5. Legea cu privire la aprobarea Strategiei de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi (2010-2013) Nr.169 din 09.07.2010;
 6. Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi Nr. 60 din 30.03.2012;
 7. Hotărârea Guvernului n722 din 22.09.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Echipă mobilă” şi Standardele minime de calitate.

Citește mai departe »

ANUNŢ pentru ocuparea funcţiei vacante de asistent social în cadrul Serviciului Asistenţă Parentală Profesionistă

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului  anunţă concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de Asistent social (2 unităţi).

                                                                                                                                   Atribuţii de serviciu:

 1. Elaborează planul individual de asistenţă a copilului înainte de plasarea acestuia în serviciu, conform rezultatelor evaluării necesităţilor de asistenţă şi dezvoltare ale copilului;
 2. Realizează potrivirea competenţelor profesionale, a termenelor şi condiţiilor în care a fost aprobat asistentul parental profesionist cu necesităţile de asistenţă şi devoltare ale copilului;
 3. Pregătirea psihologică a familiei şi a copilului spre reintegrare şi monitorizarea acestora în perioada postreintegrare;
 4. Organizează activităţi cu beneficiarii serviciului APP (seminare, mese rotunde, şcoli de vară ect.);
 5. Elaborează rapoarte periodice privind serviciului APP.

Cerinţe:

 • studii superioare în domeniul: pedagogiei, psihologiei, psihopedagogiei, asistenţei sociale;
 • experienţă profesională în domeniu cel puţin 1 an;
 • cunoştinţe de operare PC (calculator).

Pentru aplicare vor fi prezentate:

 • Copia Buletinului de identitate;
 • Copia Diplomei de studii superioare;
 • Carnetul de muncă.

Date de contact: Chişinău str. A. Vlăhuţă, 3, telefon:

(022) 22-60-98,  CV-ul va fi expediat pe adresa electronică dmpdcchisinau@mail.ru, cu menţiunea „asistent social responsabil de serviciul asistenţă parentală profesionistă”.

Oferă căldură și grijă unui copil rămas fără ocrotire părintească

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă desfășurarea probei scrise şi a interviului în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist în protecția familiei din cadrul DMPDC

În baza dosarelor examinate şi în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacantă prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, anunţă desfăşurarea probei scrise şi interviului.

Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei vacantă de specialist în protecția familiei din cadrul DMPDC:

 1. Mucan Irina;
 2. Proca Diana;
 3. Creanga Liliana;

Proba scrisă se va desfăşura la data de 24.07.2018, cu începere de la orele 09.30, interviul se va desfăşura la data de 24.07.2018, cu începere de la ora 10.30, în incinta Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului.

Vizită de studiu în județul Iași, România

La data de 19 iulie 2018, reprezentanții Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului și CCF Moldova – Copil, Comunitate, Familie au efectuat o vizită de studiu în județul Iași, România, pentru a se familiariza cu serviciile destinate copiilor depistați în situație de risc pe străzile din localitățile județului Iași. Membrii grupului de lucru au fost însoțiți în servicii de doamna Corina Mighiu, coordonator de programe al Asociației Obștești „Salvați Copii”, Filiala Iași.

În cadrul vizitei membrii grupului de lucru au avut o întrevedere cu specialiștii Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, unde doamna director adjunct, Niculina Karacsony a făcut o prezentare a serviciilor existențe în județul Iași, care este procedura aplicată din momentul depistării copiilor în stradă și oferirea asistenței necesare în vederea protecției acestora, a descris profilul specific al profesioniștilor care lucrează cu această categorie de copii, cum funcționează mecanismul intersectorial de cooperare în România, mecanismul de funcționare a membrilor echipei mobile stradale, totodată, a menționat și despre aspectele legislative care reglementează acest domeniu.

Șeful interimar al Direcției, doamna Lucia Caciuc, a intervenit cu diverse întrebări, întrucât în municipiul Chișinău problema copiilor depistați în stradă este acută, iar specialiștii DMPDC se află în imposibilitate de a le oferi acestor copii o formă de protecție potrivită, care ar contribui la producerea unor modificări semnificative în comportamentul copiilor având în vedere că nu există astfel de servicii specializate.

Prin urmare, în viitorul apropiat urmează să fie deschis în municipiul Chișinău un serviciu de zi pentru asistența copiilor depistați fără supraveghere în stradă, iar experiența României la acest capitol ar oferi un suport major în implementarea rigorilor necesare pentru constituirea serviciului respectiv.

După finalizarea întâlnirii cu reprezentanții DGASPC, delegația Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului au mers în vizite de informare privind activitatea serviciilor: Centrul de primire în regim de urgență și copiii străzii, Serviciul rezidențial pentru copilul care a săvârșit o faptă penală și nu răspunde penal, Complexul de servicii comunitare „Sf. Nicolae”, Complexul de Servicii Sociale „Mihai Sadoveanu”. În serviciile menționate membrii grupului de lucru al DMPDC au fost familiarizați cu aspecte importante ce țin de numărul specialiștilor, precum și despre pregătirea profesională specializată pe care ar trebuie să o aibă în lucru cu copiii cu comportament deviant sau cei cu risc de abandon școlar, dotarea serviciului cu dormitoare, băi, bucătărie, sală de sport și de festivități, cameră de joc, organizarea activităților culturale pentru educarea copiilor, consolidarea parteneriatului dintre instituția rezidențială și școală.

Vizita s-a finalizat cu o ședință de evaluare și concluzii asupra celor văzute, la care au participat delegația DMPDC și reprezentanții Asociației Obștești „Salvați Copiii”. În cadrul ședinței membrii grupului de lucru au fost informați despre o practică de succes implementată de reprezentanții asociației cu privire la apropierea specialiștilor de acești copii rebeli pentru a-i atrage ulterior în servicii și a avea posibilitatea de a le oferi suportul necesar în vederea reabilitării sociale ale acestora, școlarizarea copiilor, integrarea în comunitate. Colegii români din județul Iași s-au referit la oferirea asistenței copiilor în stradă de către specialiști (asistenți sociali, lucrători sociali, psihologi) prin jocuri, discuții, ș. a, în mediul lor de existență, fără a fi constrânși de circumstanțe în care ei să se simtă amenințați sau obligați să însușească anumite atitudini/valori. Acest proces trebuie să se desfășoare treptat și benevol, este primordial ca specialistul să-i câștige încrederea copilului, ca ulterior copilul să manifeste interes, receptivitate, deschidere în procesul reabilitării lui și reintegrării lui sociale.

Petru Dodu – medicul rezident care și-a împărtășit cu mult curaj povestea vieții beneficiarilor serviciilor DMPDC: „Eram foarte dornic să învăț, dar nu aveam posibilitate, luam o foaie de hârtie, o mâzgăleam și îi arătam mamei ce am scris”

Pe Petru Dodu l-am cunoscut acum câteva săptămâni în cadrul unei întrevederi cu șeful interimar al Direcției, doamna Lucia Caciuc, fiind invitat de către managerul Serviciului asistență parentală profesionistă, doamna Olga Zaharia, pentru a discuta posibilitatea organizării unei întâlniri de suflet cu copiii din centrele de plasament. Astăzi, l-am găsit pe Petru rătăcind plin de emoție printre rafturile inundate de cărți ale Bibliotecii Municipale B. P. Hașdeu și așteptând să sosească copiii pentru a le împărtăși file din istoria vieții lui. O poveste realistă, expusă cu sinceritate, cu amintiri și regrete, dar cel mai important o lecție de viață pentru fiecare. Petru și-a început discursul cu o modestie deosebită, fiind încurajat de șeful interimar al DMPDC, doamna Lucia Caciuc, care i-a fost alături pe parcursul evenimentului intervenind cu întrebări.

Petru este un fost beneficiar al serviciilor de plasament, a studiat Medicina Generală la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, este medic rezident în cadrul AMT Botanica, urmează să devină lector în cadrul Colegiului Național de Medicină și Farmacie, participă activ în cadrul conferințelor naționale și internaționale.

După divorțul părinților viața lui Petru și cei 2 frați ai săi s-a schimbat radical. A fost nevoit să își petreacă zile în șir cerșind în stradă pentru ași putea întreține mama și frații, a îndurat umilințe și foame, a locuit în Uzbekistan, ulterior a venit în Rusia, după care a ajuns din nou în Moldova, însă a știut mereu că Dumnezeu îl iubește și îi pregătește ceva frumos, care a avea să se întâmple la vârsta de 10 ani atunci când a fost inclus în cadrul unui program de asistență a copiilor depistați fără supraveghere în stradă și plasat într-o familie: „Mă culcam seara și îl rugam pe Dumnezeu să îmi schimbe viața, doream atât de mult să învăț pentru că la 10 ani încă nu eram școlarizat, dar nu aveam posibilitate, luam o foaie de hârtie, o mâzgăleam și îi arătam mamei ce am scris”.

Petru a îndemnat copiii să fie perseverenți, ambițioși și să lupte pentru ceia ce își doresc: „Indiferent cum este viața voi trebuie să luptați, să deveniți ceia ce visați, sunt sigur că dacă veți depune efort veți deveni buni profesori, avocați sau arheologi. Eu am luptat foarte mult să finisez studiile și eram gata să abandonez de multe ori, însă visul meu din copilărie a fost să devin medic pentru a vindeca copiii din Africa, mi-am propus ca acest vis să devină scop, astfel, azi am atins acest scop. La fel este important să spuneți mulțumesc persoanelor care au avut grijă de voi.

Doamna Caciuc a ținut să le comunice copiilor să fortifice relațiile cu persoanele care îi îngrijesc și să aprecieze grija pe care le-o poartă: „Este important să știți că persoanele de lângă voi vor să se bucure că ați reușit, viața este imprevizibilă, ne oferă diverse surprize și ocazii, important să știți cum să distingeți bine de rău”. 

Copiii au rămas impresionați de istoria lui Petru, au apreciat sinceritatea și deschiderea lui, dar și curajul de ași spune povestea vieții fără retușuri, așa cum este ea.

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă desfășurarea probei scrise şi a interviului în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist jurist al Serviciului resurse umane din cadrul DMPDC

În baza dosarelor examinate şi în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacantă prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, anunţă desfăşurarea probei scrise şi interviului.

Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei vacantă de speicialist jurist al Serviciului resurse umane din cadrul DMPDC:

 1. Bumbu Natalia;
 2. Pomana Natalia;

Proba scrisă se va desfăşura la data de 20.07.2018, cu începere de la orele 10.00, interviul se va desfăşura la data de 20.07.2018, cu începere de la ora 11.15, în incinta Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului.

Un nou Memorandum semnat de UNFPA Moldova va ajuta adolescenții și tinerii vulnerabili din Chișinău să adopte un mod de viață sănătos și sigur

Chișinău, 16 iulie, 2018 – Direcția Municipală pentru protecția Drepturilor Copilului din Chișinău și UNFPA, Fondul ONU pentru Populaţie, au semnat  luni, 16 iulie, un Memorandum de colaborare, pentru îmbunătățirea situației adolescenților, în special a celor mai vulnerabili, din mun. Chișinău. Scopul Memorandumului este de a promova în mod activ dreptul adolescenților la informații, educație și servicii de sănătate adecvate vârstei, pentru fete și băieți.

Vă mulțumim pentru inițiativa de a semna acest Memorandum, care setează liniile directoare pentru colaborarea dintre UNFPA și autoritățile publice locale, în scopul extinderii accesului adolescenților din grupurile vulnerabile la servicii de educație și sănătate de calitate și accesibile vârstei lor. În felul acesta mai facem un pas important spre realizarea agendei 2030 în Moldova, unde nimeni nu este lăsat în urmă, iar fiecare tânăr își poate realiza pe deplin potențialul,” a spus Rita Columbia, Reprezentanta UNFPA în Moldova.

Șefa interimară a DMPDC a consiliului municipal Chișinău, Lucia Caciuc, a menționat, în context, că subiectele ce țin de educația și sănătatea tinerilor și adolescenților sunt foarte importante pentru instituție. “Ne angajăm să ne implicăm plenar, împreună cu partenerii noștri, în toate activitățile și inițiativele ce vor urma. Posibilitățile noastre sunt modeste, dar dorința de a participa este foarte mare”, a precizat Lucia Caciuc.

Memorandumul între Direcția Municipală pentru protecția Drepturilor Copilului din Chișinău și UNFPA a fost semnat pentru o periodă de doi ani și stipulează domeniile de colaborare în contextul noului Program de Ţară al UNFPA (2018-2022).

Părțile vor colabora pentru a spori accesul adolescenților aflați în evidența Direcției la educaţie pentru sănătate calitativă, adecvată vârstei și sensibilă la gen în cadrul activităţilor educaţionale desfăşurate de subdiviziunile Direcției; a creşte gradul de conştientizare a personalului Direcţiei privind importanţa educaţiei pentru sănătate pentru adolescenţi; a consolida parteneriatul dintre Direcție și Centrele de sănătate prietenoase tinerilor, Centrele de tineret, Consiliile tinerilor, Reţeaua Y-PEER, și alte organizaţii ale societăţii civile, pentru promovarea comportamentelor sănătoase în rândul adolescenților, cu accent pe nevoile celor mai vulnerabili.

UNFPA este Agenţia ONU pentru drepturile și sănătatea reproductivă şi susţine promovarea modului sănătos de viaţă în rândul adolescenţilor şi tinerilor şi dezvoltarea politicilor demografice ajustate la realităţile ţării. Ca parte a Programului de Ţară 2013-2017, cu sprijinul organizaţiei, mai mult de 50 de mii de elevi din întreaga ţară au fost informaţi despre sănătatea şi drepturile lor prin intermediul campaniilor de informare şi evenimentelor de sensibilizare.

Instruire privind protecția datelor cu caracter personal

Astăzi, 13 iulie 2018, în incinta Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului s-a desfășurat instruirea privind protecția datelor cu caracter personal. La instruire au participat funcționarii publici și managerii de servicii din subordinea DMPDC. Instruirea a inițiat cu cuvântul de salut al șefului interimar al Direcției, doamna Lucia Caciuc, ulterior, formatorii Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, domnul Petru Istrati, controlor de stat din cadrul Direcției conformitate al Direcției generale supraveghere și conformitate al CNPDCP, doamna Olimpia Rotari, controlor de stat din cadrul Direcției juridice al CNPDCP și domnul Vitalie Pogribnoi, controlor de stat din cadrul Direcției conformitate al Direcției generale supraveghere și conformitate al CNPDCP, au prezentat diverse informații utile pentru participanții la instruire.

La activitate au fost puse în dezbatere următoarele subiecte: ce sunt date cu caracter personal (numele, prenumele, numărul unic de identificare, adresa, numărul de telefon, semnătura, imaginea, amprenta digitală, ș. a.), cadrul legal care reglementează acest domeniu (Constituția RM, art. 28; Legea nr. 133 privind protecția datelor cu caracter personal; Legea nr. 982 privind accesul la informație, ș. a). Totodată, formatorii au menționat și despre necesitatea cunoașterii Regulamentului general european privind protecția datelor cu caracter personal, care reprezintă un act normativ european important, cu impact deosebit în materie de protecție a datelor cu caracter personal. Prin urmare, participanții au fost familiarizați și cu drepturile subiectului datelor cu caracter personal, măsurile de securitate, cum se prelucrează categoriile speciale de date, dar și consimțământul privind accesul la datele cu caracter personal.

La final, doamna Rotari le-a sugerat specialiștilor să se informeze din Ordinul Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei (actualmente Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale) nr. 163 din 20 octombrie 2014 privind modul de comunicare a informațiilor ce se referă la copii de către personalul din sistemul de asistență socială cu competențe în domeniul protecției copilului și autoritățile tutelare locale.

Citește mai departe »

Se desfășoară cursul de formare pentru a doua grupă de angajați din cadrul DMPDC

Astăzi, 12 iulie 2018, continuă Cursul de formare a persoanelor de resurse la nivel comunitar în promovarea sănătății adolescenților cu participarea celei de a doua grupă de angajați din cadrul Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului. La activitate a participat și șeful interimar al Direcției, doamna Lucia Caciuc, care le-a relatat participanților la instruire despre importanța dezvoltării și promovării serviciilor de sănătate pentru tânăra generație, precum și necesitatea oferirii suportului de către specialiștii în relația acestora cu adolescenții.

Subiectele abordate în cadrul cursurilor de formare sunt: prevenirea problemelor sănătății mentale, principiile de comunicare și consiliere a adolescenților pentru schimbarea comportamentului, tulburărilor psiho-emoționale, inclusiv comportamentele de auto-vătămare, particularitățile de vârstă a adolescenților, ș. a.

Reiterăm că acest curs se desfășoară în cadrul Proiectului: „Generația Sănătoasă: servicii de sănătate prietenoase tinerilor din R. M.”,  implementat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Curs de formare pentru angajații DMPDC

Angajații Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului participă în perioada, 08 iulie -11 iulie 2018, la un Curs de formare a persoanelor de resurse la nivel comunitar în promovarea sănătății adolescenților din municipiul Chișinău, la Pensiunea Holercani Î. S. din s. Ustia, raionul Dubăsari. În cadrul cursului specialiștii autorității tutelare Chișinău sunt familiarizați cu diverse subiecte, precum: importanța sănătății adolescenților pentru sănătatea publică, noțiunea de adolescență și pubertate, dezvoltarea bio-psiho-socială a adolescenților, prevenirea problemelor sănătății sexual-reproductive (ITS/HIV, sarcina precoce), prevenirea problemelor sănătății mentale, principiile de comunicare și consiliere a adolescenților, importanța confidențialității și intimității. La finele activității, participanții vor completa un chestionar cu privire la însușirea informațiilor relatate în cadrul celor 6 module.

Acest curs se desfășoară în cadrul Proiectului: „Generația Sănătoasă: servicii de sănătate prietenoase tinerilor din R. M.”, finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare.

Citește mai departe »

La mulți ani, Stimată Doamnă Lucia Caciuc

Cu prilejul Zilei de naștere a șefului interimar al Direcției, doamna Lucia Caciuc, colectivul Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului îi exprimă cele mai sincere și cordiale urări de sănătate, dârzenie, bucurie și gânduri senine.

Personalitatea Dvs integră ne încurajează în fiecare zi să fim mai responsabili în exercitarea atribuțiilor de serviciu, iar în pofida greutăților cu care ne confruntăm zi de zi am reușit să construim o relație de serviciu bazată pe deschidere, receptivitate, implicare și respect, astfel, rezultatele obținute se datorează și aportului Dumneavoastră.

Vă dorim performanțe deosebite în domeniul profesional și să Vă bucurați de tot ce Vă oferă viața alături de cei dragi.

Cu deosebit respect,

Colectivul DMPDC

Cu privire la stabilirea și acordarea ajutorului material

În vederea asigurării bunei funcționări a sistemului protecției drepturilor copilului și executării deciziei Consiliului municipal Chișinău  nr. 2/5 din 27.02.2018 ,,Cu privire la aprobarea  Regulamentului și comisiei nominale privind stabilirea și acordarea ajutorului material”, Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului (în continuare – DMPDC) atenționează instituțiile din subordinea sa și comunitățile cointeresate.

Astfel, DMPDC, Vă aduce la cunoștință că ajutorul material pentru școlarizarea copiiilor din familiile social vulnerabile din municipiul Chișinău, a fost acordat de către Administrația Publică Locală prin intermediul Fondului municipal de susținere socială a populației.

Începând cu 01.01.2018, Fondul municipal de susținere socială a populației a fost absorbit de către Direcția Asistență Socială Teritorială.

Modul și categoriile de beneficiari de ajutor material sunt reglementate de ,,Regulamentul privind stabilirea și acordarea ajutorului material”, aprobat prin decizia sus nominalizată.

Totodată, Vă aducem la cunoștință categoriile beneficiarilor ocrotiți de către DMPDC (conform Legii Republicii Moldova nr. 140 din 14.06.2013 ,,Privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi”) :

 • Copiii rămaşi temporar fără ocrotire părintească.
 • Copiii rămaşi fără ocrotire părintească.

Elevii Școlii Sportive „Speranța” s-au implicat activ în colectarea deșeurilor de la Casa comunitară pentru copii cu dizabilități severe

Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului își exprimă recunoștința voluntarilor Școlii Sportive „Speranța”, domnului director, Petru Zaporojan, pentru contribuția adusă în facilitarea colectării și transportării deșeurilor de la Serviciul social Casa comunitară pentru copii cu dizabilități severe din subordinea DMPDC. Acțiunea s-a desfășurat la inițiativa șefului interimar al DMPDC, doamna Lucia Caciuc, și a reprezentat un ajutor necesar și important pentru angajații casei comunitare și administrației DMPDC. Totodată, este de admirat receptivitatea și curajul pentru implicarea în acțiuni sociale a voluntarilor, care nu au rămas indiferenți la necesitățile copiilor cu nevoi de speciale, rămași fără ocrotire părintească din evidența autorității tutelare Chișinău. Tinerii sunt campioni la diverse concursuri naționale/internaționale, fac sport cu regularitate, sunt disciplinați și ambițioși și s-au dovedit a fi sensibili în cauza socială inițiată de DMPDC.

Menționăm că această acțiune a fost posibilă datorită parteneriatului solid dintre Direcția generală educație, cultură, tineret și sport și Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului care și-au unit eforturile pentru ca beneficiarii serviciului social să se bucure de o priveliște frumoasă atunci când vor ieși să respire aer proaspăt în curtea instituției.

Citește mai departe »

Mesajul de felicitare a șefului interimar al Direcției, doamna Lucia Caciuc, cu prilejul Zilei funcționarului public

Stimați funcționari publici,

Cu ocazia zilei profesionale – ,,Ziua funcţionarului public”, în numele Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului, dar și personal, exprim tuturor angajaților din serviciul public cordiale felicitări. Sunteți cei care prin perseverență, dedicație, profesionalism și competență contribuiți la asigurarea unor servicii publice de calitate în interesul cetățenilor. De menționat aportul considerabil a funcționarilor publici pentru sporirea încrederii cetățenilor în instituțiile de stat, creșterea puterii statului și capacitatea fiecăruia de a face faţă riscurilor, provocărilor, de a realiza performanțe deosebite şi de a implementa reforme, care vor reprezenta un progres pentru generația nouă. În acest context, prețuind munca exigentă și responsabilitatea cu care Vă onorați atribuțiile de serviciu, transmit tuturor cuvinte de apreciere pentru activitatea riguroasă ce o realizați în fiecare zi. Vă doresc dârzenie, prosperitate, realizări frumoase, noi performanțe atinse în realizarea aspiraţiilor profesionale și în toate activitățile inițiate spre bunăstarea societății.

Cu respect,

Șef interimar al Direcției

Lucia CACIUC

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în problemele socio-educative şi comunitare în cadrul Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului sector Rîşcani

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în problemele socio-educative şi comunitare în cadrul Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului sector Rîşcani.

 Scopul general al funcţiei:

Exercitarea managementului activităţilor socio-educative comunitare, orientarea, coordonarea şi controlul activităţii pedagogilor din Centrele comunitare pentru copii şi tineri, pedagogilor responsabili de segmentul social şi conducătorilor de cerc din CCCT.

Sarcinile de bază:

 1. Elaborarea planul de activitate pe segmentul socio-educativ şi comunitar şi instructiv-metodic, sistematizarea planului Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului;
 2. Elaborarea rapoartelor de activitate pe segmentul socio-educativ şi comunitar şi instructiv-metodic, sistematizarea rapoartelor Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului;
 3. Coordonarea, monitorizarea şi evaluarea activităţii pedagogilor din centrele comunitare din sector şi pedagogilor responsabili de segmentul social şi conducătorilor de cerc;
 4. Organizează activităţi instructiv-metodice pe segmentul socio-educativ şi comunitar a Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului;
 5. Organizarea şi coordonarea activităţilor socio-educative şi comunitare pentru copii.

Citește mai departe »

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal jurist din DPDC sector Ciocana

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal jurist.

 1.Scopul general al funcţiei:

Organizarea activităţii serviciului juridic, efectuarea controlului asupra activităţii, servicii profesionalizate de prevenire şi protejare a drepturilor copiilor şi familiilor aflaţi în dificultate;

2.Sarcinile de bază:

 1. Acordă asistenţă juridică solicitanţilor, beneficiarilor din sistem, organizează audienţe, examinează petiţii întru apărarea drepturilor copilului;
 2. Reprezintă Direcţia în instanţele de judecată;
 3. Consultă şi coordonează actele întocmite de către colaboratorii Direcţiei;
 4. Înaintează propuneri la elaborarea proiectelor de decizii privind protecţia drepturilor copilului aprobate de Consiliul municipal Chişinău şi proiectelor de dispoziţii aprobate de Primarul general / viceprimarul al municipiului Chişinău;
 5. Recepţionează, prelucrează şi ţine în evidenţă documentaţia de profil, perfectează răspunsuri şi note informative către instanţele ierarhic superioare în termenii stabiliţi de lege.

   Cerinţe pentru participare la concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;
 5. este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 7. în ultimii 3 ani, nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 9. nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Citește mai departe »

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de specialist în protecţia copilului aflat în conflict cu legea din DPDC sector Buiucani şi Centru

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist în protecţia copilului în conflict cu legea.

  Scopul general al funcţiei:

Contribuie la prevenirea şi combaterea delincvenței juvenile în sector.

  Sarcinile de bază:

Depistează, ţine evidenţa şi determină situaţia copiilor aflaţi în situaţie de risc, în conflict cu legea;

Întreprinde acţiuni întru prevenirea şi combaterea delincvenţei juvenile în sector;

Organizează activitatea şi duce lucrul de secretariat al Consiliului pentru protecţia drepturilor copilului din sector;

Colaborează cu reprezentanţii instituţiilor statale şi nestatale întru soluţionarea problemelor copiilor aflaţi în dificultate;

Recepţionează, prelucrează şi ţine în evidenţă documentaţia de profil, perfectează răspunsuri, note informative către instanţele ierarhic   superioare, în termenii stabiliţi de lege;

Participă în activitatea serviciului de urgenţă socială şi asistenţă stradală, organizată de Direcţia municipală.

Citește mai departe »

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în protecţia familiei în cadrul DMPDC  

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în protecţia familiei din cadrul DMPDC.

1.Scopul general al funcţiei:

Asigurarea protecţiei sociale a familiilor defavorizate social, precum şi accesul acestora la serviciile sociale de calitate.

2.Sarcinile de bază:

1.Propagă legislaţia privind protecţia socială a familiei şi a copilului:

2.Coordonează, evaluează şi monitorizează activitatea specialiştilor în protecţia familiei şi a supervizorilor în relaţiile cu asistenţii sociali din localităţile suburbane:

3. Supraveghează, monitorizează activitatea Serviciului: Asistenţă parentală profesionistă, echipa mobilă, asistenţi personali şi serviciilor specializate pentru copii/tineri cu nevoi speciale statale / nestatale;

4. Asigură conlucrarea Direcţiei municipale şi subdiviziunilor acesteia în raport cu DGAS;

5.Colaborează cu instituţiile şi organizaţiile statale şi neguvernamentale care prestează serviciile sociale familiilor defavorizate social.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

   Studii: superioare în domeniul pedagogiei, asistenţei sociale, administraţiei publice, sau juridic.
 Experienţă profesională: minimum 1 an în domeniu, preferabil experienţă în serviciul public.

Citește mai departe »

Start Concursului ecologic „Arată că îţi pasă!”

Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului dă startul Concursului ecologic „Arată că îţi pasă!”. La concurs participă copiii care frecventează Centrele comunitare pentru copii și tineri și copiii care se află în plasament în centrele de plasament. Concursul se va desfășura pe parcursul lunilor iunie-iulie anului curent. În cadrul concursului fiecare instituție participantă va avea în gestiune o zonă, în cadrul cărora urmează să se întreprindă acțiunile de salubrizare şi amenajare: teritoriul instituției și teritoriul adiacent.

Întrevedere cu reprezentanții Asociației Obștești „Concordia. Proiecte sociale”

Astăzi, 20 iunie 2018, șeful interimar al Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului, doamna Lucia Caciuc și șeful Secției reintegrare familială și adopție, doamna Natalia Terteac, au avut o întrevedere cu vice-directorul Asociației Obștești „Concordia. Proiecte sociale”, doamna Viorica Matas și managerul de programe, doamna Rodica Marcinschi, cu privire la stabilirea unui parteneriat în cadrul proiectelor sociale în domeniul protecției copiilor și tinerilor care fac parte din grupurile de risc, incluziune socială, ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și reducerea sărăciei.

Proiectul va fi depus în cadrul programului „Provocări și soluții comune” lansat de Ministerul Regatului Norvegiei pentru Afaceri Europene și Spațiul Economic European (SEE), din noul fond pentru cooperare regională, parte a Granturilor SEE și norvegiene (EEA Grants and Norway Grants).

Scopul principal al proiectului fiind crearea și dezvoltarea unor servicii inovaționale în domeniul social, precum: serviciul social de intervenție în regim de urgență și a conceptului de lucrător stradal.

Fondul de 34,5 milioane Euro sprijină cooperarea sub forma schimbului de cunoștințe, a schimbului de bune practici și a consolidării capacităților în cadrul sectoarelor prioritare ale granturilor SEE și Norvegiei pentru perioada 2014-2021.

Menționăm că Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului colaborează cu Asociația Obștească „Concordia. Proiecte sociale” în vederea protecției copiilor și tinerilor rămași fără ocrotire părintească și asigurarea acestora cu necesitățile primare pentru creșterea și dezvoltarea armonioasă.

Citește mai departe »

Seminar informativ destinat studenților Facultății Sociologie și Asistență Socială și elevilor de la Colegiul ,,Alexei Mateevici”

Seminarul instructiv a avut loc în scopul desfășurării stagiului de practică a studenților și elevilor în serviciile DMPDC și a inițiat cu cuvântul de salut al șefului interimar al DMPDC, doamna Lucia Caciuc, ulterior, șeful Serviciului monitorizare, sinteză și strategii, doamna Valentina Canariov a familiarizat stagiarii cu formele de protecție a sistemului de protecție a copilului din municipiul Chișinău. Discuția s-a desfășurat interactiv, stagiarii acordând întrebări formatorului, totodată, aceștia au rămas perplecși de diversitatea serviciilor din subordinea DMDPC.

Întrevedere cu ambasadorul Italiei în Republica Moldova

Astăzi, 15 iunie 2018, șeful interimar al Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului, doamna Lucia Caciuc, a avut o întrevedere cu ambasadorul Italiei în Republica Moldova, doamna Valeria Biagiotti. În cadrul ședinței au fost puse în discuție modalitățile de plecare a copiilor din serviciile DMPDC în familiile gazdă din Italia, prelungirea acordului de colaborare cu Asociația de Voluntariat PUER Onlus cu sediul legal la Roma, preluarea experienței Italiei în soluționarea problemei copiilor depistați în situație de risc în stradă, precum și intensificarea colaborării dintre ambele instituții în vederea dezvoltării serviciilor sociale.

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de contabil

 1. Scopul general al funcţiei:

Asigurarea evidenței contabile, relaţii cu trezorăria şi terţi, evidenţa cheltuielilor şi executării bugetului în conformitate cu Legea contabilităţii RM nr.113 din 27.04.2007, Instrucțiunea cu privire la evidenţa contabilă în instituțiile publice nr.216 din 20.02.2017 şi alte acte normative în vigoare.

2. Sarcinile de bază:

1.Asigură calcularea salariului angajaților Direcţiei municipale şi subdiviziunilor acesteia.

2.Asigură si gestionează în mod eficient întregul patrimoniu al Direcţiei;

3.Evaluează, monitorizează corectitudinea executării bugetului aprobat, respectării actelor normative în domeniu;

4.Organizează instruirea metodică a specialiștilor responsabili de gestionarea bunurilor materiale din subdiviziunile Direcţiei municipale;

3. Condiții de participare la concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;
 5. este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia respectivă;
 7. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 8. nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

   4. Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

   Studii: superioare în domeniul economic.
 Experienţă profesională: preferabil minimum 1 an în domeniu..

   Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • Cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Navigare Internet, 1C;

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, instruire, motivare, mobilizare, soluţionare de probleme, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate,flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Citește mai departe »

Zi glorioasă pentru Polina, fetița găsită acum un an fără supraveghere la poarta Pieții Centrale din municipiul Chișinău

Astăzi, aceasta împreună cu asistentul parental profesionist și-au luat rămas bun de la specialiștii Direcției, care au întreprins acțiunile de rigoare în vederea identificării unei rude din partea tatălui din regiunea Celeabinsk, Federația Rusă ce și-a exprimat acordul să instituie tutela asupra copilului. Polina va fi însoțită în Federația Rusă de către domnul Valeriu Catană și preluată de tutorele și de șeful Autorității tutelare regiunea Celeabinsk. Șeful interimar al Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului a exprimat mulțumiri tuturor celor care au depus eforturi pentru identificarea rudelor Polinei, contribuind, astfel, la reintegrarea copilului în familia extinsă. De menționat și parteneriatul solid dintre Autoritatea tutelară Chișinău și Autoritatea tutelară din regiunea Celeabinsk, datorită căruia a fost posibilă soluționarea cu succes a situației Polinei. În cel mai scurt timp copilul își va cunoaște familia, va fi înconjurat de dragoste, afecțiune și căldură. Noi îi dorim o copilărie fericită și realizarea tuturor viselor!

Vizite de documentare la Tabăra de odihnă „Alunelul”

Șeful Secției reintegrare familială și adopție, doamna Natalia Terteac, împreună cu specialistul principal în tutelă/curatelă, doamna Ana Cușnir din cadrul Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului au evaluat situația copiilor din evidența DMPDC, care se odihnesc la Tabăra de odihnă „Alunelul”. 

Explozie de culoare în curtea DMPDC

Curtea Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului a prins culoare la propriu datorită voluntarilor care au pictat pereții. În acest context, DMPDC exprimă mulțumiri tuturor celor care au contribuit la amenajarea curții, astfel, beneficiarii Direcției vor fi plăcut surprinși, când vor păși pragul instituției, să privească pe pereți cele 4 anotimpuri ale anului redate prin culorile copilăriei.

Desfășurarea campaniei de informare a societății cu privire la proiectul „Bunicii Grijulii”

În vederea asigurării continuității procesului de implementare a proiectului „Bunicii Grijulii”, la data de 06.06.2018, angajații Secției Securitate Publică a IP Botanica, de comun cu reprezentanții Direcției pentru Protecția Drepturilor Copilului sect. Botanica, au desfășurat o campanie de sensibilizare a populației pentru vârsta a treia cu prevederile proiectului sus vizat. Activitatea s-a desfășurat pe str. Trandafirilor și în parcul de distracții. Persoanele în etate prezente le-au fost înmânate pliante de către copii și de către Președintele AO ,,Bunicii Grijulii” sect. Botanica, dna Raisa Rusu. La activitate au participat circa 80 copii din cadrul Centrelor Comunitare pentru Copii și Tineri a DPDC Botanica.

Ziua internațională a copilului 2018 – „Uite așa-i copilăria!”

Chişinău, 30 mai 2018, ora 16.00 – O activitate cultural-artistică, având drept scop promovarea și încurajarea tinerilor talente, fortificarea relațiilor de grup și de prietenie dintre copiii care frecventează Centrele comunitare pentru copii și tineri, copii din Centrele de plasament, Centrele de zi specializate și Serviciile sociale, precum și afirmarea copiilor prin limbajul universal al artei muzicii și dansului, are loc astăzi la Chişinău.

Împreună cu cei 400 de copii din serviciile sociale a DMPDC intenționăm să creăm o atmosferă feerică, plină de zâmbete și voie bună.

În cadrul activității cultural-artistice beneficiarii vor prezenta câte două numere artistice, vor participa la o sesiune foto, face painting, trucuri magice cu apa. Totodată, copiii vor avea ocazia să se joace într-un spațiu de joacă gonflabil special amenajat. Atmosfera va fi menținută de doi animatori.

Activitatea este organizată de Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului cu prilejul Zilei Internaţionale a Copilului, marcată în toată lumea pe data de 1 iunie și se va desfășura în Parcul „Dendrariu”.

Prin această activitate, DMPDC își propune să promoveze talentele beneficiarilor din serviciile autorității tutelare Chișinău, să sublinieze importanța creșterii și dezvoltării copilului într-un mediu prielnic, înconjurat de stimă și respect.

Ex.: Silvia Laşcu
Specialist Relaţii publice
Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului
tel. (022) 22-94-49
web: www.dmpdc.md

Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului îndeamnă toți cetățenii să participe la Maratonul solidarității „Viața din dragoste răsare”

Proiectul „Viaţa din dragoste răsare” este implementat de Senatul Studențesc al Academiei de Administrare Publică în contextul Zilei Internaționale a Copilului. Participanții pot dona orice sumă de bani, pentru copiii de la Spitalul Oncologic din Chişinău care suferă de boli hematologice. 

Maratonul solidarităţii „Viaţa din dragoste răsare” va avea loc pe 27 mai curent, în Parcul ”Valea Morilor”.

Startul va fi dat la ora 10:00.

Ședința lărgită a subdiviziunilor și serviciilor din cadrul DMPDC

Astăzi, 22 mai 2018, șeful interimar al Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului, doamna Lucia Caciuc, a convocat ședința operativă a subdiviziunilor și serviciilor din subordinea DMPDC. Pe ordinea de zi sunt următoarele chestiuni:

 1. Evaluarea corectitudinii acordării abonamentelor pentru călătoria în transportul urban de către specialiștii autorității tutelare.

      Raportor: Ana Cușnir

      Coraportori: Persoanele responsabile de acordarea abonamentelor

 1. Evaluarea centrelor de plasament/zi, serviciilor sociale Casele Comunitare și Centrelor Comunitare pentru Copii și Tineri.

     Raportori: Lucia Caciuc

 1. Evaluarea evenimentului consacrat Zilei Internaționale a Familiei din 15 mai.

     Raportori: Șefii DPDC de sector și specialiștii în domeniul socio-educativ

 1. Informație privind finalizarea procesului de atestare a cadrelor didactice.

     Raportori: Iulia Roșca

 1. Diverse.

Citește mai departe »

Competiția sportivă „Familia olimpică” în contextul Zilei Internaționale a Familiei 2018

La data de 15 mai 2018, Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului în parteneriat cu Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport și Asociația Obștească „New Hope Moldova” a desfășurat Competiția sportivă „Familia olimpică” cu prilejul Zilei Internaţionale a Familiei, având drept scop de a sensibiliza opinia publică şi de a sublinia importanţa familiei pentru dezvoltarea fizică, spirituală, morală, personală şi socială a copilului.

Prin organizarea acestei activități, Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului împreună cu partenerii săi a dorit să consolideze societățile incluzive pentru familie și copil, fortificarea respectului și unității între membrii familiei prin prisma jocurilor de grup, promovarea modului sănătos de viață în rândul copiilor și familiilor acestora.

În cadrul Competiției sportive „Familia olimpică” s-au desfășurat diverse aplicații demonstrative de grup cu implicarea copiilor care frecventează cercurile sportive și centrele comunitare pentru copii și tineri din subordinea DMPDC, precum și alte probe: starturi vesele, lupta națională „Trânta”, concursul familiilor, tragerea otgonului, unde au participat părinții împreună cu copiii lor, totodată copiii au fost distrați de 2 animatori, care au menținut atmosfera veselă și activă.

La eveniment au participat 250 de copii din serviciile sociale a DMPDC, precum și reprezentanți ai autorităților centrale: Guvernul Republicii Moldova; Inspectoratul general de poliție; Direcția generală educație, tineret și sport; Mitropolia Moldovei; ONG-uri care activează în domeniul protecţiei copilului; societăți pe acțiuni,  ș. a.

Activitatea a inițiat cu mesajul de felicitare a șefului interimar al DMPDC, doamna Lucia Caciuc, ulterior au fost prezentate echipele.

Cele mai pregătite echipe s-au ales cu diplome, medalii și cupe, iar sponsorii evenimentului le-au oferit cadouri. Surpriza cea mare a fost o tortă personalizată, oferită cadou, de către Compania Panilino”.

Activitatea respectivă a contribuit la eficientizarea relaţiilor copil – părinte, a consolidat, de asemenea, suportul comunitar format din familie și autoritățile responsabile pentru crearea unui mediu favorabil de dezvoltare a copilului în mediul familial.

Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului exprimă mulțumiri partenerilor – Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport și Asociația Obștească „New Hope Moldova” pentru suport și susținere în organizarea activității dedicate Zilei internaționale a familiei, precum și sponsorilor – Compania de construcție „Basconflux”, Fabrica Viorica Cosmetics, ONG Rotary Club, Compania Neocomputer Grup SRL, Compania Panilino, Compania Acvila grup carpet, Compania Maicom, Agenția Moldsilva, AO Concordia. Proiecte sociale, Asociația obștească S.O.S. Minor, Asociația obștească Asociația Surzilor din RM, Librăria On-line Bestseller, Centru educativ- cultural francofon din Chișinău, Compania Alfa-Nistru, Ari-Dami SRL, Compania OM, Compania Insecurity, Moldiconbank, Toyland.md, Întreprinderea municipală Piața Centrală, pentru ajutorul material și financiar, astfel împreună am reușit să aducem zâmbete și clipe de fericire copiilor și părinților acestora.

Citește mai departe »

FAMILIILE ȘI SOCIETĂȚILE INCLUSIVE

Chişinău,15 mai 2018 – O Competiție sportivă „Familia olimpică” cu scopul de a sensibiliza opinia publică şi de a sublinia importanţa familiei pentru dezvoltarea fizică, spirituală, morală, personală şi socială a copilului, are loc astăzi la Chişinău.

Prin desfășurarea acestei activități, și pornind de la motto-ul Zilei Internaționale a Familiei din acest an – FAMILIILE ȘI SOCIETĂȚILE INCLUSIVE, Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului împreună cu partenerii săi dorește să consolideze societățile incluzive pentru familie și copil, fortificarea respectului și unității între membrii familiei prin prisma jocurilor de grup, promovarea modului sănătos de viață în rândul copiilor și familiilor acestora, a valorilor pe care sportul le reprezintă: oportunitățile egale, solidaritate, fair – play  (etică comportamentală bazată pe respectul persoanei, acceptarea și respectarea loială a regulilor în sport), cunoașterea importanței formării și susținerii grupului, cultivarea deprinderii de a participa activ în cadrul jocurilor de grup.

În cadrul Competiției sportive „Familia olimpică” vor avea loc diverse aplicații demonstrative de grup cu implicarea copiilor care frecventează cercurile sportive și centrele comunitare pentru copii și tineri din subordinea DMPDC, precum și alte probe: starturi vesele, lupta națională „Trânta”, concursul familiilor, tragerea otgonului, unde vor participa părinții împreună cu copiii lor.

Activitatea este organizată de Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului în parteneriat, Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport și Asociația Obștească „New Hope Moldova” cu contribuția materială și financiară a Companiei de construcție „Basconflux”, Fabrica Viorica Cosmetics, ONG Rotary Club, Compania Neocomputer Grup SRL, Compania Panilino, Compania Acvila grup carpet, Compania Maicom, Agenția Moldsilva, AO Concordia. Proiecte sociale, Asociația obștească S.O.S. Minor, Asociația obștească Asociația Surzilor din RM, Librăria On-line Bestseller, Centru educativ- cultural francofon din Chișinău, Compania Alfa-Nistru, Ari-Dami SRL, Compania OM, Compania Insecurity, Moldiconbank, Întreprinderea municipală Piața Centrală în contextul Zilei Internaţionale a Familiei, marcată în toată lumea din anul 1995 pe data de 15 mai.

La eveniment vor participa 250 de copii din serviciile sociale a DMPDC, precum și reprezentanți ai autorităților centrale: Guvernul Republicii Moldova; Avocatul poporului pentru drepturilor copilului; Ministerul Sănătății Muncii și Protecţiei Sociale; Ministerul Justiției; Reprezentanța UNICEF în Moldova; Primăria municipiului Chişinău; Inspectoratul general de poliție; Direcția generală educație, tineret și sport; ONG-uri care activează în domeniul protecţiei copilului; societăți pe acțiuni, ș. a.

Activitatea respectivă va contribui la eficientizarea relaţiilor copil – părinte, va consolida, de asemenea, suportul comunitar format din familie și autoritățile responsabile pentru crearea unui mediu favorabil de dezvoltare a copilului în mediul familial.

Informăm opinia publică asupra faptului că cel mai favorabil mediu pentru creşterea şi dezvoltarea copilului este cel familial, în conformitate cu Strategia naţională pentru protecţia copilului pe anii 2014-2020, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului întreprinde măsuri pentru prevenirea abandonului, separării copilului de familie şi (re)integrarea lor în familia biologică sau extinsă.

Programul de prevenire a separării copilului de familie este implementat de DMPDC în parteneriat cu organizaţiile neguvernamentale. Astfel, în anul 2017 în Program sunt incluse 268 de familii, care beneficiază de asistenţă socială, materială, juridică şi psihologică pentru a preveni instituţionalizarea copiilor.

În anul 2017 numai 3 copii au fost abandonaţi în maternități, după naștere, acest lucru a fost posibil datorită conlucrării dintre instituţiile medicale, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor Copilului şi serviciile sociale. Eficienţa măsurilor întreprinse este vizibilă, dacă facem o analiză comparativă a cazurilor de abandon / refuz a copiilor la naştere pe parcursul 2001-2017 observăm o descreştere vizibilă şi lăudabilă – 2001 – 217; 2005 – 106; 2011 – 44; 2015 – 15; 2016 – 4; 2017 – 3. Prin urmare, în același an, pentru 27 de copii au fost identificate familii adoptive.

Împreună sărbătorim familia

Protecția antiincendiară în subdiviziunile și serviciile DMPDC

Astăzi, 11 mai 2018, administrația Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului a desfășurat seminarul instructiv: „Protecția antiincendiară în subdiviziunile și serviciile DMPDC”, având drept scop familiarizarea angajaților cu metodele și acțiunile de minimalizare a riscului de producere a incendiilor și altor situații excepționale, precum și cu acțiunile necesare pentru salvarea vieților copiilor și bunurilor materiale de la incendii. Activitatea a inițiat cu cuvântul de salut al șefului interimar al Direcției, doamna Lucia Caciuc, ulterior, șeful adjunct al Direcției Situații Excepționale a municipiului Chișinău, domnul Liviu Merzîncu, a informat angajații referitor la cauzele apariției incendiilor, asigurarea încăperilor cu găuri de ventilare naturală, normele cu privire la planul de evacuare, instalarea detectoarelor care semnalează concentrația de gaz, achiziționarea stingătoarelor speciale pentru odaia în care se află cazanul. Totodată, domnul Merzîncu a menționat și câteva sugestii, precum: evitarea includerii într-o priză electrică a diverselor aparate electrice, care poate duce la suprasolicitarea firelor electrice, în cazul identificării unei scurgere de gaz să se apeleze specialistul licențiat, verificarea minuțioasă a aparatelor electrice înainte de a fi conectate la rețeaua electrică. La finele instruirii, domnul Liviu Merzîncu, a relatat și despre Serviciul Naţional Unic Pentru Apelurile de Urgenţă 112 din Republica Moldova.

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de psiholog în cadrul Centrului de plasament pentru copii

Scopul general al funcţiei:

Asigurarea componentei psihologice a sistemului de protecţie a drepturilor copilului la Centrul de plasament pentru copii;

Sarcinile de bază:

 1. Evaluarea psihologică primară a copiilor şi tinerilor orfani în perioada postinstituţională aflaţi în dificultate;
 2. Colaborarea cu reprezentanţii colectivelor didactice întru soluţionarea problemelor copiilor în dificultate;
 3. Contribuirea la ridicarea culturii psihologice a angajaţilor Centrului;

Cerinţe pentru participare la concurs:

Studii: superioare de specialitate; specializări în domeniul asistenţei psihologice şi consilierii copiilor aflaţi în dificultate.

Experienţă profesională: experienţă profesională în domeniul

Cunoştinţe: cunoaşterea psihologiei şi tehnicilor de evaluare psihologică a copiilor/părinţilor, a legislaţiei naţionale şi internaţionale din domeniul protecţiei copilului, a cadrului normativ-legislativ republican care reglementează activitatea funcţionarilor publici; cunoştinţe operare la calculator.

Abilităţi: de planificare şi organizare a activităţii profesionale; de comunicare; de aplicare a tehnicilor de evaluare psihologică; de negociere şi aplanare a conflictelor; de activitate în echipă; abilităţi PC (Windows,Word) gândire critică, deductivă.

Atitudini/comportamente: Toleranţă şi respect faţă de oameni, responsabilitate şi spirit de activitate în echipă, receptivitate la idei noi şi tendinţă spre perfecţionare profesională, obiectivitate şi loialitate faţă de cetăţeni şi colegii de serviciu.

Citește mai departe »

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de dădacă în cadrul Centrului de plasament pentru copii

Sarcinile de bază:

 1. Integrarea şi adaptarea copilului la specificul Centrului de plasament;
 2. Familiarizarea copilului cu Copii din Centru;
 3. Cunoaşterea regimului zilnic din Centru şi obişnuirea copilului cu respectarea lui;
 4. Cunoaşterea Regulamentului Centrului de Plasament, a cerinţelor şi exigenţelor faţă de conduită atât din interiorul, cât şi din exteriorul Centrului;
 5. Crearea unui climat afectiv şi moral corespunzător desfăşurării în bune condiţii a activităţilor;

Atribuţiile de serviciu:

 1. Rerspectă strict instrucţiunea despre ocrotirea vieţii şi sănătăţii copiilor, regulile de protecţie a muncii;
 2. Acordă ajutor educatorului în organizarea procesului educativ-instructiv, formarea deprinderilor cultural-igienice în timpul mesei, spălatului, îmbrăcării etc., în fortificarea sănătăţii şi dezvoltarea fizică a copiilor;
 3. Asigură păstrarea şi menţinerea bunurilor materiale, restabilirea, completarea şi evidenţa strictă a acestora;
 4. Primeşte hrana de la blocul alimentar în echipament special, conform graficului şi o transportă în grupă în vase acoperite;
 5.  E categoric interzis să ia cu sine copii la blocul alimentar;
 6. Se interzice să lase hrana fără supraveghere în locuri accesibile copiilor;
 7. Spală geamurile după necesitate;
 8. Acordă ajutor educatorului la pregătirea copiilor de plecarea şi venirea de la plimbare;
 9. Este responsabil de menţinerea ordinii şi curăţeniei în sală, dormitor, antreu şi alte spaţii, efectuînd curăţenia umedă de două ori pe zi,
 10. Verifică sistematic şi respectă strict regulile sanitaro-epidemiologice;
 11. Airisirea încăperile conform graficului, efectuiază prelucrarea veselei cu soluţii dezinfectante şi respectă regimul de dezinfecţie în timpul carantinei;
 12. Efectuiază schimbul lengeriei de pat o dată la 10 zile şi a ştergarelor în dependenţă de necesitate, marchează lengeria împreună cu educatorul;
 13. Pentru situaţii de excepţii, cunoaşte numerele de telefon ale managerului, adjunctului managerului, pompierilor, poliţiei de sector, salvării, medicului de familie de sector;
 14. Consemnează cu regularitate în Registrul de mesaje toate informaţiile care s-au petrecut în timpul turei;
 15. Păstrează confidenţialitatea informaţiei privind viaţă intimă a copiilor şi familiilor pe care o obţin în urma exercitării de serviciu, conform Codului Deontologic de Etică Profesională;

   Cerinţe pentru participare la concurs: Citește mai departe »

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de asistent social în cadrul Centrului de plasament pentru copii

Scopul general al funcţiei:

Asistentul social se conduce în activitatea sa de Constituţia Republicii Moldova, Legea privind drepturile copilului, hotărârile Parlamentului, actele normative ale Guvernului, deciziile APL, Legea în asistenţă socială a Republicii Moldova, Convenţia ONU privind drepturile Copilului, tratatele internaţionale şi regulamentul de activitate al Centrului.

Asistentul social se află în subordinea managerul și managerului adjunct al Centrului

Atribuţiile de serviciu:

 1. Folosirea la maxim a calităţilor umane şi competențelor profesionale pentru a acorda suport beneficiarilor;
 2. Perfecţionarea continuă a  cunoştinţelor în domeniul protecţiei  sociale;
 3. Colaborarea în activitatea cu grupul de specialişti – responsabili pentru soluţionarea problemelor sociale a beneficiarilor.
 4. Adaptabilitate la locul de muncă.
 5. Capacitate relaţională.
 6. Se deplasează în teren pentru a-şi îndeplini atribuţiile funcţionale, la necesitate;
 7. Contribuie la dezvoltarea serviciilor sociale comunitare și specializate;
 8. Asigurarea realizării legislaţiei privind protecţia copilului şi protecţia socială;
 9. Promovarea unui sistem coerent de programe, măsuri și activităţi de prevenire şi suport pentru copiii şi familiile aflate temporar în situații de risc.

 Cerinţe pentru participare la concurs:

Studii: Superioare în domeniul asistenţei sociale şi psihopedagogie.

Citește mai departe »

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de șef de gospodărie în cadrul Centrului de plasament pentru copii

Scopul general al funcţiei:

Şeful de gospodărie se conduce în activitatea sa de Constituţia Republicii Moldova, Legea privind drepturile copilului, hotărârile Parlamentului, actele normative ale Guvernului, deciziile APL, tratatele internaţionale, deciziile Consiliului municipiului Chişinău, dispoziţiile Primarului general, alte acte normative şi legislative  şi regulamentul de activitate al Centrului.

Titularul postului asigură aprovizionarea cu mijloace fixe, consumabile şi pentru desfăşurarea eficientă a activităţii Centrului şi soluţionează aspectele de ordin administrativ.

Şeful de gospodărie se află în subordinea managerul Centrului şi contabilității DGPDC;

Atribuţiile de serviciu:

 1. Folosirea la maxim a calităţilor umane şi abilităţilor profesionale pentru realizarea sarcinilor de serviciu;
 2. Adaptabilitate la locul de muncă
 3. Capacitate relaţională
 4. Se deplasează în teren pentru a-şi îndeplini atribuţiile funcţionale, la necesitate;
 5. Contribuie la dezvoltarea serviciilor sociale specializate;
 6. Centralizează necesarul de mijloace fixe şi consumabile
 7. Contactează furnizori şi negociază condiţii financiare favorabile CENTRULUI
 8. Asigură respectarea bugetului alocat
 9. Organizează activitatea de transport şi recepţie a materialelor
 10. Raportează neconcordanţele între bugetul de consumabile şi necesar
 11. Identifică furnizori, analizează şi prezintă Directorului Administrativ oferte favorabile CENTRULUI
 12. Asigură fluxul de documente necesare perfectării contractelor
 13. Arhivează copii de contracte
 14. Urmăreşte derularea contractelor cu furnizorii de servicii
 15. Monitorizează consumul şi propune măsuri de reducere.

Cerinţe pentru participare la concurs:

Studii:  Studii superioare tehnice sau economice

Citește mai departe »

Administrația Direcției participă la Forumul municipal al tinerilor din Chișinău

Astăzi, 21 aprilie 2018, șeful interimar al Direcției, doamna Lucia Caciuc, împreună cu șeful Secției reintegrare familială și adopție, doamna Natalia Terteac, și pedagogul organizator responsabil de protecția copilului aflat în conflict cu legea, domnul Ianâș Jitari, participă la Forumul municipal al tinerilor din Chișinău. În cadrul forumului sunt tratate diverse subiecte, precum: prezentarea rezultatelor sondajului sociologic cu participarea tinerilor în vederea identificării necesităților, aspiraților și dificultăților cu care se confruntă tinerii din municipiul Chișinău, prioritizarea obiectivelor și identificarea soluțiilor pentru rezolvarea problemelor identificate, responsabilizarea tinerilor în scopul implicării active în elaborarea și implementarea politicilor publice în domeniu.

Vizita viceprimarului municipiului Chișinău, domnul Ruslan Codreanu, în cadrul Serviciului social ,,Casa comunitară”

La data de 20 aprilie 2018, viceprimarul municipiului Chișinău, domnul Ruslan Codreanu și șeful interimar al Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului, doamna Lucia Caciuc, au vizitat Serviciul social ,,Casa comunitară”.
În cadrul vizitei domnul Codreanu s-a familiarizat cu condițiile de viață a celor 10 copii cu dizabilități severe, care trăiesc în centru, ulterior, a purtat discuții cu angajații serviciului despre dificultățile și problemele cu care se confruntă.
Serviciul social „Casa comunitară” este destinat copiilor cu necesități speciale severe, care necesită asigurarea continuă a condiţiilor minime de existenţă, protecţie, îngrijire şi asistenţă, pentru a se dezvolta şi a se încadra în comunitate. 

Întrevedere cu Asociația Obștească ,,Inițiativa Pozitivă”

Astăzi, 19 aprilie 2018, șeful interimar al Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului, doamna Lucia Caciuc, a avut o întrevedere cu președintele Asociației Obștești ,,Inițiativa Pozitivă”, doamna Aliona Gârbu. În cadrul întrevederii s-a pus în discuție posibilitățile de inițiere a unui parteneriat între ambele instituții, totodată, doamna Gârbu, a vorbit despre serviciile pe care le prestează AO ,,Inițiativa Pozitivă”, menționând, în special, despre serviciul ,,Clinica mobilă”, care oferă următoarele servicii: consilierea și testarea HIV și ITS (hepatita C și sifilis), referirea la terapia ARV (pentru beneficiarii HIV – pozitiv), oferirea echipamentelor sterile de injectare, prevenirea cazurilor de supradozaj, terapia de substituție cu metadonă, ș. a.

Șeful interimar al DMPDC a salutat inițiativa reprezentanților asociației obștești de a colabora în domeniul prevenirii abuzului de stupefiante, alcool, violenței domestice, a infecțiilor sexual-transmisibile.

În viitorul apropiat, reprezentanții AO ,,Inițiativa Pozitivă” urmează să organizeze o activitate în incinta DMPDC, unde vor fi prezentate serviciile pe care le desfășoară, concomitent, ambele părți lucrează și la încheierea unui acord de colaborare.

,,Inițiativa Pozitivă” reprezintă o reţea a organizaţiilor neguvernamentale cu o experienţă bogată în domeniul HIV, care prestează servicii cu risc sporit de infectare a populației, persoanelor care trăiesc cu HIV, UDI, femeilor şi copiilor HIV+ sau afectați de HIV.

Citește mai departe »

Ședința lărgită a subdiviziunilor și serviciilor din cadrul Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului

Astăzi, 13 aprilie 2018, șeful interimar al DMPDC, doamna Lucia Caciuc, a convocat ședința lărgită cu participarea șefilor Direcților pentru protecția drepturilor copilului de sector, managerilor centrelor de plasament și de zi, managerului APP/SSAP, directorilor Caselor Comunitare pentru copii cu dizabilități și pentru copii în situație de risc.

Ordinea de zi:

1. Cu privire la organizarea sărbătorilor: Ziua Internațională a Familiei și Ziua Internațională a Copiilor. Identificarea propunerilor și sugestiilor

2.  Protecția antiincendiară în subdiviziunile și serviciile DMPDC

3. Perfectarea documentației în centrele de plasament conform actelor normative în vigoare.

Citește mai departe »

Examinarea bugetului pe anul 2018 a centrelor de plasament

Astăzi, 11 aprilie 2018, s-a desfășurat ședința de lucru cu privire la examinarea bugetului pe anul 2018, alocat pentru funcționarea centrelor de plasament din subordinea Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului. La ședință au participat șeful interimar al DMPDC, doamna Lucia Caciuc; șeful adjunct, domnul Vadim Vacarciuc; șeful secției evidență contabilă și analiză economică, doamna Ecaterina Șevcenco; economistul, doamna Angela Todorov și managerii Centrului pentru reabilitare socială „Casa Gavroche”, Serviciului social casa comunitară pentru copii aflați în situații de risc, Serviciului social „Casa comunitară”, Centrului de plasament pentru copii, Centrului pentru Copilărie, Adolescență și Familie.

Citește mai departe »

Vizite de documentare în cadrul Centrului de plasament pentru copii și Centrul pentru Copilărie, Adolescență și Familie

Astăzi, 11.04.2018, șeful interimar al Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului, doamna Lucia Caciuc, împreună cu șeful adjunct al DMPDC, domnul Vadim Vacarciuc, au efectuat vizite inopinate în cadrul Centrului de plasament pentru copii și Centrul pentru Copilărie, Adolescență și Familie din subordinea autorității tutelare din mun. Chișinău. În cadrul vizitei de documentare administrația DMPDC au verificat condițiile de trai a copiilor, alimentația, au examinat meniul, curățenia, starea depozitelor, precum și salubrizarea teritoriilor adiacente instituțiilor, ș. a.

În discuție cu managerii centrelor au fost abordate probleme și dificultăți cu care se confruntă, ulterior, doamna Caciuc a propus managerilor să se întrunească în ședințe de lucru pentru discuții și identificarea soluțiilor.

Centrul de plasament pentru copii (cu capacitatea – 20 de locuri) și Centrul pentru Copilărie, Adolescență și Familie (cu capacitatea – 17 locuri) desfășoară activități în vederea asigurării protecției temporară a copilului aflat în situație de risc, socializarea, reabilitarea și (re)integrarea acestuia în familia biologică, precum și formarea abilităților de autoservire și a deprinderilor de viață.

Citește mai departe »

S-a desfășurat ședința Comisiei municipale de atestare a cadrelor didactice

Astăzi, 10 aprilie 2018, în sala de ședințe a Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului s-a desfășurat ședința Comisiei municipale de atestare a cadrelor didactice. În cadrul ședinței au participat șeful interimar al DMPDC, doamna Lucia Caciuc, președinții și secretarii Comisiilor de atestare a cadrelor didactice de sector/teritoriale. La ședință s-a discutat despre ordinul ministrului educației, culturii și cercetării nr. 62 din 23 ianuarie 2018 cu privire la aprobarea regulamentului de atestare a cadrelor didactice din învățământul general, profesional tehnic și din serviciile de asistență psihopedagogică, ulterior, doamna Iulia Roșca, specialist principal în problemele socio-educative comunitare, a evidențiat importanța ordonării actelor în portofoliu, precum și completarea și elaborarea corectă a acestora.

Citește mai departe »

Administrația DMPDC a semnat contractul colectiv de muncă

Astăzi, 5 aprilie 2018, în incinta Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului s-a desfășurat o ședință de lucru cu privire la încheierea contractului colectiv de muncă a angajaților din cadrul DMPDC. La ședință au participat șeful interimar al DMPDC, doamna Lucia Caciuc, președintele Comitetului sindical al DMPDC, doamna Valentina Volontir, precum și angajații din aparatul Direcției. În cadrul ședinței au fost puse în dezbatere prevederile contractului colectiv de muncă, facilitățile de care pot beneficia angajații, drepturile și obligațiunile angajaților ce decurg din raporturile de muncă conform legislației în vigoare. Activitatea s-a finalizat cu semnarea contractului colectiv de muncă dintre administrație (șeful interimar al Direcției) și președintele Comitetului sindical DMPDC.

Citește mai departe »

Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului a încheiat un acord de colaborare cu Colegiul pedagogic „Alexei Mateevici”

Astăzi, 5 aprilie 2018, șeful interimar al Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului, doamna Lucia Caciuc, a semnat un acord de colaborare cu directorul adjunct instruire practică și producere în cadrul Colegiului pedagogic „Alexei Mateevici” din municipiul Chișinău, domnul Veaceslav Botea.

Conform acordului, părțile semnatare vor coopera în vederea organizării, efectuării și evaluării stagiilor de practică a elevilor în cadrul DMPDC. Acordul stabilește, de asemenea, cadrul în care se organizează și se desfășoară stagiul de practică pentru consolidarea cunoștințelor teoretice, formarea abilităților practice ale elevului pentru aplicarea acestora în activitate.

Copiii din serviciile Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului dau startul sărbătorilor de Paște

Astăzi, 4 aprilie 2018, a fost inaugurată expoziția pascală cu vânzări a lucrărilor confecţionate manual de copiii din familii social-vulnerabile, aflaţi în situaţii de risc, rămași fără ocrotire părintească care frecventează Centrele comunitare pentru copii și tineri, Centrele de zi specializate, Serviciul social „Asistență personală” sau copiii care se află în plasament în Centrele de plasament, Serviciul asistență parentală profesionistă. Expoziția a fost vernisată de primarul general interimar al municipiului Chișinău, doamna Silvia Radu, viceprimarul, domnul Ruslan Codreanu, șeful interimar al Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului, doamna Lucia Caciuc și șeful adjunct al DMPDC, doamna Cristina Aparatu.

Reiterăm că evenimentul a fost organizat de Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului în colaborare cu Primăria municipiului Chișinău, cu scopul de a promova tinerele talente şi oferirea șanselor egale și nondiscriminării, precum și evidențierea eforturilor depuse de specialiștii care activează în centrele comunitare pentru copii și tineri, centrele de zi specializate și centrele de plasament din municipiul Chișinău.

Citește mai departe »

Activitate cultural-educativă cu genericul „Învierea lui Hristos – bunătate și lumină”

În contextul sărbătorilor pascale, șeful interimar al Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului, doamna Lucia Caciuc, împreună cu specialistul în problemele socio-educative comunitare, doamna Iulia Roșca, au participat la activitatea cultural-educativă Învierea lui Hristos – bunătate și lumină”. În cadrul activității, copiii care frecventează Centrul comunitar pentru copii și tineri Vatra” din sectorul Buiucani, au adus atmosferă feerică în instituție, bucurând cu cântece și poezii și ceilalți invitați: șeful DPDC sectorul Buiucani, doamna Mija Olesea, reprezentanții societății cu răspundere limitată, Fidesco, AGRI-Proiect și Moldretail Group. Prin activitatea desfășurată copiii și-au dorit să transmită oaspeților căldură, speranță, bucurie și un Paște fericit alături de cei dragi.

Expoziţie a lucrărilor confecţionate de copiii aflaţi în situaţii de risc

În contextul sărbătorilor de Paşte, Primăria municipiului Chişinău de comun cu Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului organizează  o expoziţie pascală cu vânzare a lucrărilor confecţionate manual de copiii din familii social-vulnerabile, aflaţi în situaţii de risc sau rămași fără ocrotire părintească.

Inaugurarea expoziţiei va avea loc miercuri, 4 aprilie 2018, cu începere de la ora 10.00, în holul sediului Primăriei municipiului Chişinău (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83).

Evenimentul se organizează în scopul promovării tinerelor talente şi oferirea șanselor egale și nondiscriminării, precum și evidențierea eforturilor depuse de pedagogii care activează în centrele comunitare pentru copii și tineri, centrele de zi specializate și centrele de plasament din municipiul Chișinău.

Ziua Internaţională de conştientizare a autismului marcată de Serviciul social „Asistență Personală” din subordinea DMPDC

Ziua Internațională de conștientizare a autismului (World Autism Awareness Day) se desfășoară cu scopul de a dinamiza eforturile mondiale de promovare a unei mai bune înțelegeri a autismului şi de a creşte nivelul de informare al publicului larg privind nevoile speciale ale persoanelor cu autism şi ale familiilor acestora.
Pentru marcarea acestei zile Serviciul social „Asistență Personală” din subordinea Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului, în colaborare cu Centrul de zi de resocializare și dezvoltare a copiilor cu nevoi speciale „Atenție” a organizat diverse activități distractive pentru copii, cu implicarea animatorilor. Activitatea a inițiat cu cuvântul de salut a șefului interimar al Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului, doamna Lucia Caciuc.
Copiii au fost receptivi, au participat activ în activități și au creat o atmosferă pozitivă, iar la final au primit cadouri oferite de Misiunea Biblică „Micul Samaritean”.

Citește mai departe »

Expoziție pascală în incinta Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului

Astăzi, 2 aprilie 2018, specialistul în problemele socio-educative comunitare însoțit de pedagogii, care activează în centrele comunitare pentru copii și tineri din cadrul Direcției pentru protecția drepturilor copilului sectorul Buiucani, au expus diverse lucrări cu tematică pascală în holul DMPDC. Angajații, vizitatorii, beneficiarii, ș. a., care vor păși pragul instituției vor avea posibilitatea să admire lucrări efectuate manual de copiii care frecventează centrele comunitare pentru copii și tineri.

Ziua Internațională a Conștientizării Autismului 2018

Foto-simbol: http://oficialmedia.com
În fiecare an, pe data de 2 aprilie, Organizația Națiunilor Unite dedică această zi autismului, în speranță că va creşte astfel nivelul de informare a oamenilor cu privire la nevoile speciale pe care le au pacienții şi familiile lor.
Autismul este o tulburare severă de dezvoltare, de natură neurobiologică, care poate apărea la naştere sau până în jurul vârstei de doi ani. Autismul este un sindrom comportamental caracterizat prin dificultăţi în comunicare şi limbaj.
Afecțiunea nu se poate vindeca, dar printr-o intervenție timpurie până la jumătate dintre copiii diagnosticați ajung să aibă o viață independentă. Fără terapie, însă, simptomele se agravează în timp, iar implicarea familiei, precum și a specialiștilor specializați în lucru cu copiii care suferă de această afecțiune în terapie se dovedește și ea vitală pentru recuperare.

Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului a generalizat raportul pe anul 2017 cu privire la asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului

Foto-simbol: ghanatalksbusiness.com

În 2017, Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului a înregistrat și evaluat 594 sesizări privind cazuri suspecte de violență față de copii, dintre care în cazul a 332 copii abuzul s-a confirmat.
Cele mai multe cazuri sunt de neglijare (45%), urmate de abuzul fizic (33%) și cel psihologic (21%). Cei mai expuși abuzului sunt copiii cu vârsta între 11-15 ani (42%), urmați de copiii cu vârsta cuprinsă între 0-7 ani (30%). De cele mai multe ori abuzatorii sunt persoane apropiate copiilor: 57% – părinți și 12% -rude.
Cooperarea între specialiști, membri ai echipelor multidisciplinare (asistenți sociali, polițiști, lucrători medicali, cadre didactice, angajați ai serviciilor specializate etc.) este foarte importantă de la primele etape de intervenție până la soluționarea definitivă a cazului.
Pentru a eficientiza procesul de cooperare intersectorială, DMPDC în parteneriat cu instituțiile responsabile din domeniul sănătății și securității publice, a asigurat protecția copiilor și în afara orelor de program.
La fel, au fost revizuite acordurile de colaborare cu un șir de organizații neguvernamentale ce prestează servicii de plasament temporar pentru copii în municipiul Chișinău, asigurând astfel plasamentul de urgență pentru toți copiii care s-au aflat în pericol iminent pentru viața și sănătatea lor. Pe parcursul anului 2017 au fost plasați de urgență în familia extinsă sau în serviciile sociale din mun. Chișinău 94 copii, dintre care doar (2%) sunt din municipiu.
În rezultatul aplicării mecanismului intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului numărul copiilor victime identificați a crescut cu circa 30% în comparație cu anul precedent.

Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului a dat startul curățeniei de primăvară

Citește mai departe »

S-a finalizat cea de-a doua instruire destinată asistenților parentali profesioniști

 

La data de 29 martie 2018, s-a desfășurat cea de-a doua instruire cu genericul „Psihologia vârstelor” destinată asistenților parentali profesioniști care activează în sistemul de protecție a copilului din municipiul Chișinău . În cadrul instruirii doamna Aurelia Pospai, psiholog în cadrul DMPDC a informat asistenții parentali profesioniști despre importanța dezvoltării copilului conform vârstei, precum și realizarea recomandărilor privind educația acestuia. Participanții s-au implicat activ și cu interes în atelierele practice, dând dovadă de inițiativă și lucru în grup eficient. Șeful interimar al DMPDC, doamna Lucia Caciuc, a decernat certificate de participare asistenților parentali profesioniști, exprimând mulțumiri și recunoștință pentru munca nobilă depusă zi de zi în creșterea și educarea copiilor rămași temporar fără ocrotire părintească/rămași fără ocrotire părintească.

Ședință cu specialiștii în problemele socio-educative comunitare

Specialiștii în problemele socio-educative comunitare din cadrul Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului și Direcției pentru protecția drepturilor copilului de sector s-au întrunit într-o ședință comună pentru a pune în dezbatere rezultatele totalizării în urma efectuării vizitelor în centrele comunitare pentru copii și tineri din municipiul Chișinău a specialistului principal în problemele socio-educative comunitare, doamna Iulia Roșca. În cadrul ședinței au fost abordate și alte subiecte, precum: atestarea cadrelor didactice, conferirea certificatelor de grad didactic, termenul de depunere a portofoliului, ș. a.

Citește mai departe »

Activitățile inițiate de subdiviziunile DMPDC în contextul sărbătorilor pascale

Planul activităților subdiviziunilor din cadrul Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului consacrat sărbătorilor de Paște în perioada 26 martie – 17 aprilie 2018

Instruire continuă destinată asistenților parentali profesioniști

Asistenții parentali profesioniști din cadrul Serviciului asistență parentală profesionistă din subordinea Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului au participat la instruirea cu tema „Psihologia vârstelor”, formator doamna Aurelia Pospai, psiholog în cadrul DMPDC. La activitate participanții au fost familiarizați cu particularitățile generale ale dezvoltării cognitive și dezvoltării psihosociale a copiilor, nevoile copilului specifice fiecărei etape/stadiu de vârstă și cerințele psihopedagogice pentru intervenții educaționale profesioniste. Totodată, asistenții parentali au fost implicați în lucru în grup și ateliere practice.

La finele activității participanții la instruire au primit certificate de participare decernate de Vera Crudu, metodist DMPDC.

Citește mai departe »

Atestarea cadrelor didactice din cadrul sistemului de protecție a copilului din municipiul Chișinău

La data de 28 martie 2018, s-a desfășurat Consiliul pedagogic, organizat în cadrul Direcției pentru protecția drepturilor copilului sectorul Botanica, cu privire la atestarea cadrelor didactice, conferirea gradului didactic ll pentru pedagogii, Dina Petrova-Cozac, Lucia Găleanu, Vera Grozavu. La ședință au participat specialistul în problemele socio-educative comunitare din cadrul DMPDC, șeful DPDC sectorul Botanica, pedagogii din centrele comunitare pentru copii și tineri.

Citește mai departe »

Serviciu de zi pentru copii până la 3 ani (Creșă) pentru mamele din familiile social-vulnerabile care doresc să se angajeze în câmpul muncii

Foto-simbol:mama.md

Serviciul de zi pentru copii până la 3 ani (Creșă) din cadrul Centrului Municipal de Plasament și Reabilitare a Copiilor de Vârstă Fragedă (subdiviziune a Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului) este un serviciu social destinat familiilor social-vulnerabile în vederea prevenirii separării copilului de familie. Scopul Serviciului Creșă este prevenirea copilului cu vârsta cuprinsă între 4 luni – 3 ani de mediul familial, proveniți din familii social-vulnerabile, prin asigurarea serviciilor de îngrijire și educare.

Obiectivele Serviciului Creșă sunt:

 • promovarea interesului superior al copilului
 • susținerea familiei în depășirea situațiilor de risc și prevenirea separării copilului de familie
 • consolidarea competențelor parentale
 • protecție împotriva oricărei forme de abuz
 • crearea condițiilor de creștere și dezvoltare a copilului conform vârstei.

Serviciul Creșă este un serviciu de zi și activează de luni până vineri, de la orele 7.00 – 19.00.

Pentru înscrierea în serviciu reprezentantul legal al copilului trebuie să depună o cerere cu privire la admiterea în Serviciul Creșă la Direcția pentru protecția copilului de sector sau autoritatea tutelară locală, în dependență de caz, în urma căreia specialistul responsabil din cadrul DPDC de sector sau ATL evaluează timp de 30 de zile familia, conform managementului de caz. În baza evaluării, DPDC de sector / autoritatea tutelară locală prezintă un set de acte la Comisia DMPDC, care după examinarea cazului decide asupra înmatriculării copilului în Serviciu Creșă.

Serviciul maternal – o alternativă a separării copilului de mamă

Poza-simbol: superbebe.ro

Serviciul maternal din cadrul Centrului Municipal de Plasament și Reabilitare a Copiilor de Vârstă Fragedă (subdiviziune a Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului) reprezintă un serviciu social destinat cuplului mamă-copil, aflat în situație de risc, în vederea prevenirii abandonului sau instituționalizării copilului, dezvoltarea abilităților parentale ale mamei, precum și reintegrarea socială a copilului.

Serviciul activează în regim 24/24 ore, cu durata de plasament în serviciu de până la 6 luni. Termenul de aflare în serviciu poate fi prelungit în baza deciziei Comisiei pentru protecția copilului.

Centrul maternal prestează următoarele servicii, în funcție de specificul vârstei și necesitățile copiilor, precum și necesitățile cuplului mamă-copil:

 • plasament temporar pentru cuplurile mamă-copil aflate în situații de risc:
 • asigurarea alimentației pentru cuplul mamă-copil
 • îngrijiri igienice și medicale
 • activități educaționale individuale și de grup
 • activități recreaționale și de socializare
 • consiliere psihologică
 • activități de formare a deprinderilor de viață
 • activități de consolidare a capacităților parentale a părinților.

Beneficiarele care doresc să se în scrie în serviciu trebuie să:

 1. depună o cerere la Direcția pentru protecția copilului de sector sau autoritatea tutelară locală;
 2. ulterior DPDC prezintă un aviz DMPDC despre posibilitatea plasării cuplului mamă-copil în serviciu;
 3. în temeiul avizului, șeful DMPDC eliberează dispoziția de plasament;
 4. DPDC sau ATL informează mama despre admiterea în serviciu;
 5. mama se prezintă personal cu dosarul întocmit de DPDC de sector/ATL la Centrului Municipal de Plasament și Reabilitare a Copiilor de Vârstă Fragedă.

De serviciile respective pot beneficia cuplurile mamă-copil, în care copilul nu depășește vârsta de 7 ani.

Ziua mondială a sindromului Down 2018

Ziua mondială a sindromului Down este dedicată conștientizării problemelor cu care se confruntă cei care suferă de acest sindrom.

Pornind de la logo-ul „Ce aduc Eu în Comunitatea Mea”, campania se concentrează pe manifestări care să permită persoanelor cu sindrom Down și celor care pledează pentru ei, să vorbească, iar vocile lor să fie auzite. Este îndreptată, de asemenea, spre a informa și a atrage atenția societății, pentru dezvoltarea toleranței și deschiderii față de incluziunea socială a persoanelor cu sindrom Down.

Serviciul social „Asistență personală” din subordinea Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului a marcat astăzi Ziua mondială a sindromului Down cu genericul: „Vreau să fiu și eu o stea”. În cadrul activității specialiștii serviciului împreună cu asistenții personali le-au creat beneficiarilor o zi veselă, cu multe zâmbete și voie bună, iar cei mai curajoși au participat la concursuri și ștafete.

În fiecare an, pe 21 martie, este marcată „Ziua Internaţională a Copiilor Străzii”

Foto-simbol: www.google.com

Pentru Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului, copiii care sunt depistați în situație de risc pe străzile municipiului Chișinău reprezintă o problemă majoră, în acest scop specialiștii DMPDC organizează cu regularitate razii pentru ai identifica, astfel, conform raportului statistic al DMPDC, în anul 2017 au fost depistați în stradă 94 de copii, dintre care doar (2%) sunt din municipiu. După depistare, aceşti copii  sunt plasaţi în plasament de urgență în cadrul centrelor de plasament din municipiul Chișinău, la orice oră 24/24. Totodată, pentru a preveni exploatarea copiilor care vagabondează și cerșesc în stradă, DMPDC a demarat diverse acțiuni sociale, ședințe, mese rotunde cu participarea factorilor de decizie, precum și o campanie de prevenire a exploatării copiilor prin cerșetorie în 2016, care a continuat și în 2017.

În pofida măsurilor pe care le întreprinde Direcţia, lipsa serviciilor specializate atât la nivel de municipiu, cât şi la nivel de republică, împiedică soluţionarea problemei copiilor ce practică un mod de viaţă stradal, cerşesc, au un comportament deviant, întrebuinţează substanţe nocive. În consecinţă, acţiunile de depistare şi plasamentu de urgenţă, întreprinse de autorităţile tutelare şi organele de drept nu se soldează cu rezultate şi nu produc schimbări esenţiale în comportamentul acestor copii.

Având la bază necesitatea respectării dreptului fundamental al copilului privind asigurarea securităţii şi condiţiilor de îngrijire adecvată conform vârstei, optăm pentru crearea în mun. Chişinău a unui Centru republican de plasament temporar specializat, cu un program educaţional adaptat necesităţilor acestei categorii de copii.

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în protecţia familiei în cadrul DMPDC

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în protecţia familiei din cadrul DMPDC.

1. Scopul general al funcţiei:

Asigurarea protecţiei sociale a familiilor defavorizate social, precum şi accesul acestora la serviciile sociale de calitate.

2. Sarcinile de bază:

1. Propagă legislaţia privind protecţia socială a familiei şi a copilului;

2. Coordonează, evaluează şi monitorizează activitatea specialiştilor în protecţia familiei şi a supervizorilor în relaţiile cu asistenţii sociali din localităţile suburbane:

3. Supraveghează, monitorizează activitatea Serviciului: asistenţă parentală profesionistă, echipa mobilă, asistenţi personali şi serviciilor specializate pentru copii/tineri cu nevoi speciale statale / nestatale;

4. Asigură conlucrarea Direcţiei municipale şi subdiviziunilor acesteia în raport cu DGAS;

5. Colaborează cu instituţiile şi organizaţiile statale şi neguvernamentale care prestează serviciile sociale familiilor defavorizate social.

3. Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

   Studii: superioare în domeniul pedagogiei, asistenţei sociale, administraţiei publice, sau juridic.
 Experienţă profesională: minimum 1 an în domeniu, preferabil experienţă în serviciul public.

   Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • Cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Navigare Internet;

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, instruire, motivare, mobilizare, soluţionare de probleme, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate,flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate:

– Formularul de participare;
– Copia buletinului de identitate;

– Cazier juridic;

– Copia carnetului de muncă;

– Certificat medical;

  – Alte documente necesare:  Copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare.

  Modalitatea de depunere a documentelor:

Citește mai departe »

Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului a generalizat raportul pe anul 2017 cu privire la asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului

În 2017, Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului a înregistrat și evaluat 594 sesizări privind cazuri suspecte de violență față de copii, dintre care în cazul a 332 copii abuzul s-a confirmat.

Cele mai multe cazuri sunt de neglijare (45%), urmate de abuzul fizic (33%) și cel psihologic (21%). Cei mai expuși abuzului sunt copiii cu vârsta între 11-15 ani (42%), urmați de copiii cu vârsta cuprinsă între 0-7 ani (30%).  De cele mai multe ori abuzatorii sunt persoane apropiate copiilor: 57% – părinți și 12% -rude.

Cooperarea între specialiști, membri ai echipelor multidisciplinare (asistenți sociali, polițiști, lucrători medicali, cadre didactice, angajați ai serviciilor specializate etc.) este foarte importantă de la primele etape de intervenție până la soluționarea definitivă a cazului.

Pentru a eficientiza procesul de cooperare intersectorială, DMPDC în parteneriat cu instituțiile responsabile din domeniul sănătății și securității publice, a asigurat protecția copiilor și în afara orelor de program.

La fel, au fost revizuite acordurile de colaborare cu un șir de organizații  neguvernamentale ce prestează servicii de plasament temporar pentru copii în municipiul Chișinău, asigurând astfel plasamentul de urgență pentru toți copiii care s-au aflat în pericol iminent pentru viața și sănătatea lor. Pe parcursul anului 2017 au fost plasați de urgență în familia extinsă sau în serviciile sociale din mun. Chișinău – 94 copii, dintre care doar (2%) sunt din municipiu.

În rezultatul aplicării mecanismului intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului numărul copiilor victime identificați a crescut cu circa 30% în comparație cu anul precedent.

Seminar pentru specialiștii recent angajați

Astăzi, 16.03 2018, Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului a organizat cel de-al doilea seminar de instruire pentru noii angajaţi ai sistemului de protecţie a copilului din municipiul Chişinău, având drept scop familiarizarea cu sistemul şi formele de protecţie a copilului în mun. Chişinău, precum şi cu aspectele legislative ce reglementează acest domeniu.

Seminarul a inițiat cu cuvântul de salut al șefului adjunct al DMPDC, doamna Cristina Aparatu, ulterior, au fost puse în discuţie mai multe subiecte  utile pentru specialişti, precum istoricul creării Direcţiei şi dezvoltării tuturor serviciilor existente în sistemul de protecţie a copilului, precum și legislația cu privire la domeniul protecția copiluui, informaţie prezentată de doamna Valentina Canariov – şefa Serviciului monitorizare, sinteză şi strategii din cadrul DMPDC.

De instruiri în total au beneficiat 39 de persoane.

Citește mai departe »

Instruire continuă destinată asistenților parentali profesioniști

Astăzi, 15 martie 2017, Serviciul asistență parentală profesionistă din subordinea Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului în parteneriat cu Filiala Fundației Children’s Emergency Relief International (CERI) din Moldova a organizat o instruire continuă destinată asistenților parentali profesioniști „Particularitățile de vârstă ale adolescenților și preadolescenților”. „Lucrul cu copiii ce manifestă comportament dificil”. În cadrul instruirii doamna,Tatiana Mînăscurtă, psiholog Fundația „CERI” a familiarizat asistenții parentali profesioniști cu particularitățile de vârstă ale adolescenților și preadolescenților și le-a oferit informații utile cu referire la identificarea tulburărilor de comportament a copiilor. Doamna Olga Zaharia, manager SAPP le-a oferit participanților un chestionar pentru completare. La finele activității doamna Valentina Canariov, șef serviciu monitorizare, sinteză și strategii din cadrul DMPDC, le-a decernat asistenților parentali profesioniști certificate de participare și a mulțumit tuturor celor care s-au implicat în organizarea instruirii.

Amânarea desfășurării probei scrise și a interviului în cadrul concursului pentru ocuparea funcției publice vacantă de șef al DPDC sectorul Buiucani

Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului anunță amânarea desfășurării probei scrise și a interviului din data de 20 martie 2018 în cadrul concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Direcției pentru protecția drepturilor copilului din sectorul Buiucani.

Data și ora desfășurării concursului vor fi anunțate preventiv pe site-ul www.dmpdc.md.

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă desfăşurarea probei scrise şi a interviului în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al DPDC sectorul Buiucani

În baza dosarelor examinate şi în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacantă prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, anunţă desfăşurarea probei scrise şi interviului.

Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei vacantă de şef al DPDC sectorul Buiucani:

 1. Oceretnîi Sergiu;
 2. Bezuşca Neli;
 3. Jitari Ianîş;
 4. Ciobanu Igor;
 5. Mija Olesea;
 6. Plotnic Serghei.

Proba scrisă se va desfăşura la data de 20.03.2018 cu începere de la orele 10.00, interviul se va desfăşura la data de 20.03.2018, cu începere de la ora 11.45, în incinta Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului.

Specialiștii Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului au participat la trainingul cu genericul: „Cunoaște, iubește, acționează – împreună pentru viață!”

Luând în considerație colaborarea fructuoasă dintre direcția mitropolitană și autoritatea tutelară Chișinău, precum și alte activități desfășurate în parteneriat, reprezentanții Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului au participat la trainingul pentru viaţă cu genericul „Cunoaște, iubește, acționează – împreună pentru viață!”. Trainingul a fost susținut de Alexandra Nadane, președinta Asociației „Studenți pentru viață” din București în parteneriat cu Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove.

Formatorul, Alexandra Nadane, a abordat numeroase aspecte referitoare la criza de sarcină, sindromul post-avort, sprijinirea femeilor care au trecut prin criza de sarcină, istoria mișcării pentru viață. „Ne dorim ca prin activitățile pe care le vom desfășura în România și în Republica Moldova să transmitem mesajul că viaţa fiecărei persoane are o valoare infinită, iar societatea are de câştigat dacă sprijină femeile aflate în criză de sarcină şi protejează viaţa copiilor nenăscuţi”, – a spus Alexandra Nadane, pre­ședinta Asocia­ției „Studenți pentru viață” din București.

Mitropolia Moldovei va susţine Marşul pentru viaţă 2018, organizat în ziua de sâmbătă, 24 martie 2018, în numeroase oraşe din ţară, pentru a accentua importanţa vieți și a familiei.

Sursa-foto: altarulcredintei.md

Mesajul de felicitare a șefului interimar al DMPDC, doamna Rodica Terehovschi, cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii

Stimate doamne,

Cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii Vă exprim cele mai calde și sincere urări de sănătate, bucurii și gânduri senine.

8 martie este ziua în care scoate în evidență rolul primordial pe care îl are femeia în societate, dar și în sistemul de protecție a copilului din municipiul Chișinău.

Voi sunteți cele care acordați grijă, protecție, educație, atenție și multă dragoste copiilor rămași fără ocrotire părintească, astfel Vă concentrați toate eforturile ca fiecare copil din serviciile DMPDC să simtă că trăiește într-o familie.

Acest eveniment reprezintă o deosebită ocazie să îmi expun mulțumirea și recunoștința pentru contribuția considerabilă pe care o aveți în consolidarea autorității tutelare Chișinău, iar calitățile Voastre personale și profesionale au demonstrat încă o dată că în sistemul de protecție a copilului fără noblețe și bunătate nu poate activa nimeni.

Sunt ferm convinsă că împreună am devenit pilonul de sprijin pentru copii și am reușit să câștigăm încrederea și căldura lor. Aprecierea beneficiarilor ne motivează să mergem înainte, să implementăm mai multe proiecte și să creăm servicii pentru dezvoltarea acestora.

Dragi femei!

Să Vă Binecuvânteze Bunul Dumnezeu cu generozitate, iubire și multe realizări frumoase, iar primăvara lui 2018 să Vă inunde cu mireasma incântătoare a florilor sale.

Cu respect,

Şef interimar al Direcţiei,

Rodica TEREHOVSCHI

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcției vacante de psihopedagog din cadrul Casei comunitare pentru copii cu dizabilităţi severe

Denumirea funcţiei: Psihopedagog

Scopul general al funcţiei: Desfăşoară activităţi de stimulare senzorio-motorie, cognitivă si de limbaj, de educaţie şi reabilitare comportamentală pentru copii;

Atribuțiile de serviciu și responsabilitățile:

 • Utilizează terapii specifice psihopedagogice adecvate fiecărui copil;
 • Desfăşoară activităţi de educaţie şi reabilitare comportamentală precum şi terapii specifice pentru copii;
 • Colaboreaza cu ceilalţi specialişti şi cu alţi angajaţi în vederea evaluării, desfăşurării de programe de consiliere şi terapii specifice psihopedagogice; Elaborează recomandări psihopedagogice menite să faciliteze progresul copilului în toate ariile de dezvoltare;
 • Face rapoarte privind progresele fiecărui copil în parte, în urma şedinţelor individuale sau de grup;
 • Asigură supravegherea copiilor;
 • Participă la activităţile de educaţie non-formală;
 • Participă la activităţi de formare a deprinderilor pentru viaţa independentă;
 • Participă la cursurile de formare;
 • Acordă îngrjirile zilnice grupului copii din centru, menţinând un mediu relaxant şi stimulativ pentru dezvoltarea copiilor pe toate planurile : fizic, intelectual şi socio-emoţional; Însoţeşte copiii la masă;
 • Interacţionează cu copiii în timpul îngrijirii;
 • Încurajează autonomia copiilor în timpul îngrijirilor în funcţie de vârsta şi nivelul de dezvoltare oferindu-le ocazii frecvente de practicare a abilităţilor de autoîngrijire ; Asigură securitatea mediului atât în interior, cât şi în exterior, identificând şi semnalând pericolele potenţiale;

Citește mai departe »

Mesajul de felicitare al șefului interimar al DMPDC, doamna Rodica Terehovschi, cu ocazia sosirii primăverii

Stimaţi colegi, parteneri, APC, APL,

Cu prilejul sosirii primăverii Vă exprim cele mai sincere și calde urări de sănătate, dârzenie și prosperitate.

Fie ca acest început mirific de primăvară să Vă mângâie duios coardele sufletului, să vă deschidă noi oportunități de colaborare și să Vă ofere entuziasm în realizarea scopurilor propuse.

Sunt bucuroasă că am reușit să aduc speranță în inimile beneficiarilor din sistemul de protecție a copilului din municipiul Chișinău, astfel, fiind alături de copii, cărora uneori le ținem locul părinților, am identificat necesitățile acestora și împreună cu echipa am depus eforturi pentru îmbunătățirea calității serviciilor prestate.

Minunea renașterii să Vă vibreze în acordurile dragostei de viață! O primăvară fericită!

Cu respect,

Şef interimar al Direcţiei,

Rodica TEREHOVSCHI

Activitate de totalizare a rundelor de seminare: „Promovarea valorilor naţionale prin intermediul mijloacelor şi metodelor artelor marţiale (lupta GRO-DO) ca element al educaţiei fizice”

Federaţia Naţională de Luptă GRO-DO din Republica Moldova în colaborare cu Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului a organizat o activitate artistică de totalizare a rundelor de seminare educativ-formative, desfășurate în perioada 19-23 februarie 2018, pentru beneficiarii Centrelor de plasament din municipiul Chişinău, având drept scop diseminarea aspectelor educaţionale ale practicării luptei GRO-DO, promovarea modului sănătos de viaţă, ajustarea devierilor de comportament la complexul de bune maniere, precum şi integrarea copiilor în societatea modernă prin elementele educaţionale şi spirituale ale luptei GRO-DO.

În cadrul evenimentului, șeful interimar al DMPDC, doamna Rodica Terehovschi, a adresat un mesaj de felicitare pentru toți copiii care s-au implicat activ la seminare: „Exercițiile fizice sunt la fel de importante în viață ca apa, aerul, lumina și hrana, iar o minte sănătoasă se dezvoltă într-un corp sănătos. Este esențial să mențineți acest echilibru pe parcursul vieții…”.

Totodată, la inițiativa administrației DMPDC o beneficiară care își sărbătorea ziua de naștere a avut parte de o surpriză neașteptată a fost invitată în scenă, astfel, toți cei prezenți la eveniment i-au cântat „La mulți ani”.

La finele activității beneficiarilor li s-a adresat o diplomă pentru participare activă în desfășurarea activităților sportive, interes sporit manifestat în promovarea și valorificarea prodigioasă a artei Luptei GRO-DO.

Citește mai departe »