×

Funcții vacante

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului Anunţă desfăşurarea probei scrise şi a interviului în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei de manager al Serviciului social Asistență personală

În baza dosarelor examinate, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, anunţă desfăşurarea probei scrise şi interviului.

Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei vacante de manager al Serviciului social Asistență personală:

 1. Bacalu Ana;
 2. Colomița Ana;

Proba scrisă se va desfăşura la data de 10.12.2019 cu începere de la ora 09.00, interviul se va desfăşura la data de 10.12.2019, cu începere de la ora 10.30, în incinta Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului.

 

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de manager al Serviciului social Asistență personală

I.Scopul general al funcţiei:

Coordonarea Serviciului în vederea oferirii asistenţei şi îngrijirii copiilor cu dizabilităţi severe, în vederea favorizării independenţei şi integrării lor în societate (în domeniile: protecţie socială, muncă, asistenţă medicală, instructiv-educativ, informaţional, acces la infrastructură etc.).

 Sarcinile de bază:

2.1. Promovarea şi dezvoltarea socială a copiilor şi tinerilor cu dezabilităţi;

2.2. Protecţia socială a persoanelor cu dezabilităţi;

2.3. Organizărea activităţilor pentru copii şi tineri cu dezabilităţi;

2.4. Facilitarea şi integrarea tinerilor cu dezabilităţi  în comunitate;

III. Atribuţiile de serviciu:

3.1. Coordonează activităţile de admitere a beneficiarilor în Serviciu, de evaluare complexă, de elaborare a planurilor individualizate de asistenţă, precum şi semnează acordurile cu beneficiarii;

3.2. Supervizează, monitorizează şi evaluează activitatea asistenţilor personali;

3.3. Elaborează rapoarte periodice privind activitatea serviciului;

3.4. Colaborează cu specialiştii din cadrul altor servicii implicate direct sau indirect în acordarea de asistenţă beneficiarilor Serviciului.

3.5. Respectarea cu strictețe a datelor cu caracter personal al beneficiarilor și angajaților din Serviciu, obținute pe parcursul conlucrării;

3.6. Coordonează activitatea personalului Serviciului din subordine.

Cerințe pentru a participa la concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;
 5. este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia respectivă;
 7. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 8. nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

   Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

3.Studii – superioare, asistență socială, psihopedagogie, pedagogie, psihologie;

4.Experenţă profesională-3 ani

5.Cunoştinţe:

– cunoaşterea legislaţiei naţionale şi internaţionale în domeniu protecţiei drepturilor copilului;

– cunoştinţe de operare la calculator;

6.Abilităţi- planificare, organizare, coordonare, instruire, control, comunicare eficientă, negociere, lucrul în echipă, computer;

7.Atitudini/comportamente- responsabilitate, respect, receptivitate, obiectivitate, colegialitate, loialitate, tendinţă către dezvoltare profesională;

  Documente ce urmează a fi prezentate:

– CV în format Europass;
– Copia buletinului de identitate;

– Cazier juridic;

– Copia carnetului de muncă;

– Certificat medical;

  – Alte documente necesare:  Copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de formare profesională şi/sau de specializare.

  Modalitatea de depunere a documentelor: Prin poștă sau personal.

Notă:

– Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

– Cazierul judiciar şi certificatul medical pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere, în acest caz, persoana are obligaţia să completeze dosarul personal de concurs cu originalul documentelor în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Data-limită de depunere a documentelor:

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este data de 29.11.2019.

Depunerea actelor de participare la concurs va avea loc la Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, Serviciul resurse umane, situat pe adresa mun. Chişinău, str. A. Vlăhuţă 3, bir. 14, telefon de contact 022 22 60 98.

Bibliografia concursului:

 1. Constituţia Republicii Moldova;
  2. Acte legislative specifice domeniului de specialitate:
 2. Codul Familiei al Republicii Moldova din 26.10.2000;
  2. Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală;
  3. Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;
 3. Legea nr. 140 din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi;
 4. Legea asistenței sociale nr. 547 din 25.12.2003;
 5. Legea nr. 338 din 15.12.1994 privind drepturile copilului;
 6. Legea nr. 315 din 23.12.2016 privind prestațiile sociale pentru copii;
 7. Legea nr. 60 din 30.03.2012 privind incluiunea socială a persoanelor cu dizabilități
 8. Hotărârea de Guvern nr. 314 din 23.05.2012 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Serviciului social ,,Asistență personală” și a standardelor minime de calitate.
Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de Asistent social în cadrul Serviciului ,,Centrul de resurse și suport pentru copii și tineri”

 

Scopul general al funcţiei: responsabil de asistenţa beneficiarilor serviciului.

Sarcini de bază:

 1. Participă la elaborarea şi adaptarea metodelor de lucru în asistenţă socială cu beneficiarii şi informează permanent echipa despre progresele realizate.
 2. Aplică managementul  de caz în lucrul cu beneficiarii, evaluarea cazurilor, întocmirea planului individual de asistență, determinarea reţelei sociale a beneficiarului, monitorizarea cazului, colectarea informaţiei despre beneficiar.
 3. Informează şi documentează progresele şi raportează persoanelor implicate precum despre evoluţia şi soluţionarea cazului.
 4. Participă la formularea şi înaintarea de propuneri de dezvoltare şi îmbunătăţire a  calităţii serviciilor prestate, prin înaintarea şi implimentarea  propunerilor de proiect la nivel local, naţional şi internaţional.

Cerinţe pentru participare la concurs:

Studii: superioare de specialitate în domeniu.

Experienţă profesională: preferabil 1 an.

Abilităţide planificare şi organizare a activităţii profesionale; de comunicare; de aplicare a tehnicilor de de dezoltare a beneficiarilor; de negociere şi aplanare a conflictelor; de activitate în echipă; abilităţi PC (Windows,Word) gândire critică, deductivă.

Atitudini/comportamenteToleranţă şi respect faţă de oameni, responsabilitate şi spirit de activitate în echipă, receptivitate la idei noi şi tendinţă spre perfecţionare profesională, obiectivitate şi loialitate faţă de cetăţeni şi colegii de serviciu.

Documente ce urmează a fi prezentate:

Copia buletinului de identitate, Copia carnetului de muncă, Copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare.

Date de contact:
Telefon: 022 22 71 37 , 067733139, Chişinău, str. A. Vlăhuţă 3, bir. 14

Cv-ul va fi expediat pe adresa electronică chisinaudmpdc@gmail.com, cu mențiunea asistent social.

 

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de Jurist din cadrul Serviciului ,,Centrul de resurse și suport pentru copii și tineri”

Scopul general al funcţiei: Asigurarea componentei juridice a sistemului de protecţie a drepturilor copiilor și tinerilor;

Sarcinile de bază:

 1. Acordă asistență juridică beneficiarilor Serviciului;
 2. Colaborarea cu reprezentanţii altor instituții întru soluţionarea problemelor beneficiarilor;
 3. Contribuirea la ridicarea cunoștințelor juridice a angajaţilor Serviciului;

Atribuţiile de serviciu:

 1. Consultă părinţii beneficiarilor pe domeniul juridic;
 2. Oferă consiliere juridică beneficiarilor;
 3. Informează și oferă suport pentru perfectarea actelor
 4. Acordă consultanţă juridică specialiştilor din sistem vis-a-vis de respectarea drepturilor copiilor/adolescenţilor/tinerilor aflaţi în dificultate;
 5. Organizează seminare / training-uri pe teme din domeniul juridic pentru angajaţii din Centru;

Cerinţe pentru participare la concurs:

   Studii: superioare de specialitate în domeniu.

Experienţă profesională: preferabil 1 an.

Abilităţide planificare şi organizare a activităţii profesionale; de comunicare; de aplicare a tehnicilor de de dezoltare a beneficiarilor; de negociere şi aplanare a conflictelor; de activitate în echipă; abilităţi PC (Windows,Word) gândire critică, deductivă.

Atitudini/comportamenteToleranţă şi respect faţă de oameni, responsabilitate şi spirit de activitate în echipă, receptivitate la idei noi şi tendinţă spre perfecţionare profesională, obiectivitate şi loialitate faţă de cetăţeni şi colegii de serviciu.

Documente ce urmează a fi prezentate:

Copia buletinului de identitate, Copia carnetului de muncă, Copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare.

Date de contact:
Telefon: 022 22 71 37 , 067733139, Chişinău, str. A. Vlăhuţă 3, bir. 14

Cv-ul va fi expediat pe adresa electronică: chisinaudmpdc@gmail.com, cu menţiunea jurist.

 

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de Pedagog social în cadrul Serviciului ,,Centrul de resurse și suport pentru copii și tineri”

 1. Scopul general al funcţiei: responsabil de asistenţa socio-pedagogică a beneficiarilor serviciului.
 • Sarcini de bază:
 • asigură asistenţa socio-pedagogică a beneficiarilor serviciului,,Centrul de resurse și suport pentru copii și tineri” (CRST);
 • metodelor pedagogice de lucru cu beneficiarii serviciului CRST;
 • asigură asistența beneficiarilor serviciului în baza Planurilor individuale de asistență.
 • Atribuţii de serviciu
 • participă la elaborarea Planului de activitate a serviciului CRST;
 • participă la implementarea Planului de activitate a serviciului CRST pentru atingerea scopului si obiectivelor, îndeplinește responsabilitățile delegate;
 • participă la elaborarea și revizuirea regulamentului intern al serviciului CRST;
 • participa la organizarea şi desfăşurarea şedinţelor de lucru ale echipei multidisciplinare în procesul de asistență a beneficiarilor;
 • completează dosarul beneficiarului cu actele necesare;
 • raportează periodic (săptămînal, lunar, trimestrial, anual) Managerului CRST despre rezultatele activităţii.
 • Responsabilităţi:
 •  asigură, în baza interviului şi a dosarului, evaluarea necesităților de asistență a beneficiarului;
 • informează beneficiarul despre drepturile acestuia şi prevederile legale privind funcționarea serviciului CRST;
 •  informează beneficiarii cu privire la posibilitățile de accesare şi valorificare a resurselor şi facilităților serviciilor din comunitate (educație, sănătate, juridice, asistență socială);
 •  elaborează și implementează Planurile individuale de asistență ale beneficiarilor;
 •  convoacă ședințele echipei multidisciplinare, în scopul adoptării deciziilor privind asistența beneficiarilor;
 •  asigură coordonarea și monitorizarea serviciilor prestate beneficiarilor în baza Planului individualizat de asistență, în cadrul LSA și CRST, altor servicii/structuri care oferă asistență şi suport beneficiarilor;
 •  întocmește rapoarte cu privire la rezultatele implementării Planului individual de asistență și a situației beneficiarului;
 •  asistă beneficiarii serviciului CRST în procesul de înscriere la studii, instruire profesională (consultanță, însoțire, mediere);
 • monitorizează insluziunea beneficiarilor în procesul instructiv-educativ;
 • asistă beneficiarii serviciului CRST în procesul de angajare și în perioada de adaptare la locul de muncăi (consultanță, însoțire, mediere);
 •  asistă beneficiarii în procesul de formare a deprinderilor de viață independentă;
 • respectă programul de lucru al CRST;
 • comunică eficient cu membrii echipei serviciilor Centru de resurse și suport pentru copii și tineri și Locuință socială asistată, beneficiarii acestor servicii, partenerii de implementare a PIA;
 •  participă la activități de formare continuă a personalului angajat în serviciul LSA.

   Cerinţe pentru participare la concurs:

   Studii: superioare de specialitate în domeniu.

Experienţă profesională: preferabil 1 an.

Abilităţide planificare şi organizare a activităţii profesionale; de comunicare; de aplicare a tehnicilor de de dezoltare a beneficiarilor; de negociere şi aplanare a conflictelor; de activitate în echipă; abilităţi PC (Windows,Word) gândire critică, deductivă.

Atitudini/comportamenteToleranţă şi respect faţă de oameni, responsabilitate şi spirit de activitate în echipă, receptivitate la idei noi şi tendinţă spre perfecţionare profesională, obiectivitate şi loialitate faţă de cetăţeni şi colegii de serviciu.

Documente ce urmează a fi prezentate:

Copia buletinului de identitate, Copia carnetului de muncă, Copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Pruteanu Alexandru, șef al Serviciului resurse umane, telefon: 022 22 60 98

Date de contact: mun. Chişinău, str. A. Vlăhuţă 3, bir. 14

Cv-ul va fi expediat pe adresa electronică: chisinaudmpdc@gmail.com , cu menţiunea Pedagog social.