ANUNŢ/INVITAŢIE DE PARTICIPARE la procedura de achiziţie a lucrărilor prin licitaţie publică

1. Denumirea autorităţii contractante: Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor copilului

2.   IDNO: 1007601009543

3. Tip procedura achiziţie: Licitaţie Publică

4. Obiectul achizitiei:  Lucrări  de  reparaţie

Acest anunţ de participare este întocmit in scopul achiziţionarii Lucrări  de  reparaţie în Centrul de zi de plasament temporar pentru copii şi tineri orfani în perioada postinstituţională „Vatra”, adresa: I. Botezătorul, nr. 1, conform  necesităţilor  autorităţii  contractante  (în  continuare   — Cumpărator) pentru anul 2017, este alocată suma necesară din bugetul local, Primăria municipiului Chisinau.

5. Modalităţi de plată: 100 %   după  executarea  contractului  conform  procesului  verbal  si facturii fiscale  până  la finele anului 2017.

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, sa participe la procedura de achizitie privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor lucrari:

Nr.

d/o

Cod CPV Denumire:  Bunuri solicitate Unitate de măsură Cantitatea Specificarea tehnicii deplinii, Standarde  de referinţe
1 45000000-7 Lucrări de reparaţie în Centrul de zi de plasament temporar pentru copii şi tineri orfani în perioada postinstituţională „Vatra” Buc. 1 Conform  listei  cantităţilor de
             lucrări prevăzut în caietul de
            sarcini. Condiţiile speciale de care
          depinde îndeplinirea contractului:
          a) preţul lucrărilor include toate
          cheltuielile,  inclusiv  TVA si
          trebuie sa fie fix pe toata perioada
          de executare a contractului; b)
          preţu1 ofertei se stabileşte de catre
          ofertant in baza cerinţe1or care le-
          a primit de la organizatorul
          procedurii de achizitie.
          Cheltuielile suplimentare,
          volumul lucrarilor incluse in
          sarcina de lucru dar care nu au
          fost luate in consideraţie de
          ofertant la prezentarea preţu1ui, nu
          se acopera de catre Beneficiar; c)
          Participanţii  asigura efectuarea
          lucrărilor in conformitate cu
          documentaţia de deviz şi se vor
          conduce de Legea privind
          calitatea in construcţii nr.721 din

 

          02.02.1996 şi Legea privind

protecţia consumatorilor nr.105 din 13.03.2003; Informaţiei Ministerului Dezvoltarii regionale

şi Constructiei nr.864 din 01.05.2017 cu privire la determinarea valorii obiectelor de constructii; MO din 12.05.2017

d)  Contractul se incheie intre beneficiarul de stat şi ofertantul câştigator in termen de 3 zile de la data la care i-a fost remis spre semnare; e) Lucrarile vor lncepe in decurs de 3 zile de la semnarea contractului  si  primirii  ordinului de incepere a execuţiei lucrarilor.

f)Termenul  de garanţie a lucrarilor prestate este de 6 ani din momentul recepţiei lucrarilor; g) Agentul economic va garanta executarea contractului, depunind o garanţie de asigurare a executarii contractului in sumă de 10 % din suma contractului, in timpul incheierii contractului. Garanţia de asigurare a executarii contractului se constituie de catre ofertant in scopul asigurarii autoritaţii

contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa şi in perioada convenita a contractului.

Daca oferta, inclusiv documentele de calificare care o insoţesc, nu corespund cerinţe1or prestabilite in prezentul caiet de sarcini sau aceastea nu sunt completate, semnate şi confirmate prin ştampila umeda in modul corespunzător, ea va fi respinsa de catre autoritatea contractanta, şi nu poate fi rectificata in scopul corespunderii  cerinţelor inaintate.

6. Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţiei restrânse sau al procedurii negociate:_______27.10.2017_____________________

7. Adresa la care ofertele şi cererile trebuie transmise: [Denumirea autorităţii contractante şi locul concret de depunere a ofertelor] Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului, str. A. Vlahuţă 3, mun. Chişinău, 022-24-27-02

8. Denumirea şi adresa organismului competent de soluţionare a contestaţiilor: Agenţia Naţională de soluţionare a contestaţiilor

Conducătorul grupului de lucru: Vadim Vacarciuc

Ex.: Angela Todorov

Tel.: 022 22-60-93; 022 24-27-02

 

Scrie un comentariu

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil

Arhiva articolelor