Arhiva pentru categoria ‘Uncategorized’

Planul activităților desfășurate în Centrele comunitare pentru copii și tineri pentru perioada estivală 2019

Ordin nr. 53 din 04.06.2019 cu privire la instruirea copiilor privind regulile de securitate în perioada estivală

Relansarea campaniei de prevenire şi combatere a fenomenului cerşetoriei și copiilor în situație de stradă

„Nu le mai da bani! Ajutaţi-ne să-i protejăm!” – acesta este mesajul Direcţiei Municipale Protecţia Drepturilor Copiilor (DMPDC) adresat cetăţenilor Republicii Moldova în cadrul relansării Campaniei de informare pe care o lansează printr-o conferinţă de presă. 
„Implicarea copiilor în cerşetorie este o afacere ilegală!”, astfel ca fiecare cetăţean trebuie să sesizeze poliţia de fiecare dată când vede un copil cerşind în stradă sau mame care cerşesc cu bebeluşi în braţe.

În anul 2018, în urma raziilor comune ale specialiştilor de la DMPDC şi angajații Poliţiei, au fost identificaţi 12 copii implicaţi în cerşit și 2 mame cu copii.

Prin campania „Nu le mai da bani! Ajutaţi-ne să-i protejăm”, DMPDC dorește să atragă atenţia asupra fenomenului cerşitului, ca afacere ilegală în care sunt exploataţi copiii. Aceştia nu frecventează şcoala, sunt supuşi exploatării şi violenţei, care reprezintă forme grave de încălcare a drepturilor lor şi au nevoie de protecţie.

Conferinţa de presă de relansare a Campaniei va avea loc joi, 11 aprilie 2019, ora 11.00, în incinta Primăriei municipiul Chișinău (Sala rotundă).

Șeful interimar al Direcției, Lucia Caciuc, a convocat ședința lărgită a subdiviziunilor și serviciilor din cadrul sistemului de protecție a copilului din mun. Chișinău

Participanți: Şefii DPDC de sector
Managerii centrelor de plasament și de zi
Serviciile APP/SSAP/Echipa mobilă
Directorii Caselor Comunitare

ORDINEA DE ZI:

1. Raport privind evaluarea corectitudinii stabilirii și plății îndemnizațiilor zilnice, copiilor din serviciul tutelă/curatelă, DPDC Botanica, DPDC Buiucani.
Raportor: Ana Cușnir

2. Raport cu privire la corectitudinea stabilirii statutului de copil rămas temporar fără ocrotire părintească sau de statut de copil rămas fără ocrotire părintească, copiilor din serviciul tutelă/curatelă din DPDC Botanica, DPDC Buiucani.
Raportor: Ana Cușnir

3. Raport privind evaluarea dosarelor copiilor din evidență, aflați în plasamentul planificat, în Serviciul social Casa Comunitară pentru copii aflați în situație de risc, Centre de plasament temporar 7-17 ani, Gimnaziul internat nr. 3.
Raportor: Cristina Păduraru

4. Raport privind evaluarea dosarelor copiilor plasați în serviciu de plasament de tip familial APP din DPDC Botanica, DPDC Buiucani.
Raportor: Ana Bezobrazova

5. Raport privind evaluarea dosarelor copiilor din evidență, aflați în plasamentul planificat, în Centrele de plasament 0-6 ani.
Raportor: Mariana Săpescu

6. Diverse.

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist jurist al Serviciului resurse umane din cadrul DMPDC

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist jurist în resurse umane pe perioadă determinată.

Scopul general al funcţiei:

Eficientizarea activităţii autorităţii publice prin implimentarea politicii şi procedurilor moderne de lucru cu personalul, crearea unui corp de funcţionari publici profesionişti, în vederea realizării optime ale obiectivelor DMPDC, de asemenea recepţionarea şi evidenţa petiţiilor parvenite şi transmiterea lor spre examinarea preliminară conducerii Direcţiei, iar apoi executorilor.

Sarcinile de bază:

 • Implementarea şi promovarea politicii de personal  în domeniul recrutării, selectării şi integrării profesionale a personalului;
 • Implementarea procesului de dezvoltare profesională a angajaţilor DMPDC;
 • Implementarea procesului de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici din cadrul DMPDC;
 • Acordarea asistenţei informaţionale şi metodologice în domeniul procedurilor de personal;
 • Implimentarea procedurilor administrative de personal;
 • Îndeplinirea  lucrărilor de secretariat şi de evidenţă a bunurilor.
 • Întocmirea fişelor de post.

Cerințe pentru a participa la concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;
 5. este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 7. în ultimii 3 ani, nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 9. nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

   Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii: Superioare preferabil în domeniul administraţiei publice sau  dreptului.

Experienţă profesională: minimum 1 an în domeniu,   preferabil experienţă în serviciul public.

Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • Cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel,  Navigare Internet;
 • Cunoaşterea limbii ruse la nivel avansat citit/scris/vorbit.

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, instruire, motivare, mobilizare, soluţionare de probleme, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

  Documente ce urmează a fi prezentate:

  – Formularul de participare;
  – Copia buletinului de identitate;

  – Cazier juridic;

  – Copia carnetului de muncă;

  – Certificat medical;

  – Alte documente necesare:  Copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare.

  Modalitatea de depunere a documentelor:

  Prin poștă sau personal.

  Notă:

  – Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

  – Cazierul judiciar şi certificatul medical pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere, în acest caz, persoana are obligaţia să completeze dosarul personal de concurs cu originalul documentelor în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

  Data-limită de depunere a documentelor:

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este data de 20.03.2019.

Depunerea actelor de participare la concurs va avea loc la Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, Serviciul resurse umane, situat pe adresa mun. Chişinău, str. A. Vlăhuţă 3, bir. 14, telefon de contact 022 22 60 98.

Bibliografia concursului:

1. Constituţia Republicii Moldova;
2. Acte legislative specifice domeniului de specialitate:

1. Codul Muncii al Republicii Moldova din 28.03.2003.

2. Codul Civil al Republicii Moldova din 06.06.2002.
3. Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
4. Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public.
5. Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale.
6. Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală.
7. Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare.
8. Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.

9. Legea nr. 48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici.

10. Horărîrea Guvernului Nr. 201 din  11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

ANUNŢ pentru ocuparea funcţiei vacante de Asistent social în cadrul Serviciului Asistenţă Parentală Profesionistă

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de Asistent social.

Atribuţii de serviciu:

 1. Elaborează planul individual de asistenţă a copilului înainte de plasarea acestuia în serviciu, conform rezultatelor evaluării necesităţilor de asistenţă şi dezvoltare ale copilului;
 2. Realizează potrivirea competenţelor profesionale, a termenelor şi condiţiilor în care a fost aprobat asistentul parental profesionist cu necesităţile de asistenţă şi dezvoltare ale copilului;
 3. Pregătirea psihologică a familiei şi a copilului spre reintegrare şi monitorizarea acestora în perioada postreintegrare;
 4. Organizează activităţi cu beneficiarii serviciului APP (seminare, mese rotunde, şcoli de vară );
 5. Elaborează rapoarte periodice privind serviciului APP.

Cerinţe:

 • studii superioare în domeniul: asistenţei sociale, pedagogiei, psihologiei, psihopedagogiei;
 • experienţă profesională în domeniu cel puțin 1 an;
 • cunoştinţe de operare PC (calculator).

Pentru aplicare vor fi prezentate:

 • Copia Buletinului de identitate;
 • Copia Diplomei de studii superioare;
 • Copia Carnetului de muncă.

Date de contact: Chişinău str. A. Vlăhuţă, 3, telefon Serviciu resurse umane: (022) 22-60-98.

CV-ul va fi expediat pe adresa electronică chisinaudmpdc@gmail.com, cu menţiunea „asistent social în cadrul serviciului asistenţă parentală profesionistă”.

Întrevedere cu studenții Facultății Psihologie și Asistență Socială (USEM)

Astăzi, 18 februarie 2019, un grup de studenți, anul 3, ai Facultății de Psihologie și Asistență Socială din cadrul Universității de Studii Europene din Moldova au avut o întrevedere cu șeful interimar al Direcției, Lucia Caciuc și șeful Secției reintegrare familială și adopție, Natalia Terteac. În cadrul întrevederii șeful interimar le-a vorbit studenților despre posibilitatea angajării în Serviciul de asistență stradală (SAS). Studenții s-au arătat încântați de oferta propusă de doamna Caciuc, respectiv, în viitorul apropiat urmează să fie angajați în calitate de psihologi, asistenți sociali, iar o studentă care desfășoară activități de voluntariat va activa în calitate de animator.

S-a finalizat Campania de informare și sensibilizare în scopul prevenirii și combaterii neglijării copiilor „Sunt important, nu mă ignora”

Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului finalizează Campania de informare și sensibilizare în scopul prevenirii și combaterii neglijării copiilor prin desfășurarea Concursului municipal cu genericul „Sunt important, nu mă ignora”. Prin această campanie, autoritatea tutelară, cu susținerea Primăriei mun. Chișinău, dar și partenerii: Avocatul poporului pentru drepturile copilului, Direcția de Poliție a municipiului Chișinău, Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, Centrul Educativ, Cultural, Social, Economic și Francofon și-au propus să informeze opinia publică despre efectele negative pe care le are neglijarea asupra copilului, diminuarea numărului copiilor neglijați prin manifestarea spiritului civic și sesizarea DMPDC în cazul în care se depistează copii neglijați în familie, școală, comunitate.
La fel, ne-am dorit să atragem atenția și la rolul primordial pe care îl are copilul în societate, respectarea drepturilor acestuia, asigurarea protecției și asistenței necesare în cazul confirmării abuzului. 
Analizând și alte aspecte, precum migrația, sărăcia, întrebuințarea băuturilor alcoolice de către părinți, refuzul acestora de a se implica în viața copilului, de ai oferi hrană corespunzătoare, îmbrăcăminte, de ași manifesta emoțiile față de copil prin dragoste, înțelegere, sprijin, am considerat oportun să lansăm această campanie pentru a atrage un semn de alarmă și a evidenția problemele acestor copii, dar și a identifica soluțiile.

În cadrul campaniei am elaborat:
– 2 pliante cu mesajul campaniei „Sunt important, nu mă ignora”;
– 2 broșuri informative pentru copii și părinți în care se regăsesc numerele de contact al DMPDC și telefonul copilului; 
Am lansat Campania printr-o conferință de presă, alături de parteneri și mass-media, unde am prezentat date statistice despre fenomenul neglijării, am discutat despre formele de protecție a copilului și alte servicii de care poate beneficia copiii.
Totodată, am participat și la diverse emisiuni televizate și radiofonice, unde am informat societatea despre campanie, ignoranța copilului și altele.
Prin urmare, am desfășurat seminarii cu copiii, care frecventează centrele comunitare pentru copii și tineri, unde le-am explicat ce este neglijarea, cum se manifestă acest fenomen, efectele neglijării asupra dezvoltării fizice și psihice a copilului, factorii de risc, formele pe care le poate lua neglijarea, ș. a.

Am organizat o masă rotundă în parteneriat cu Liceul Teoretic “Vasile Alecsandri”, unde au participat specialiști din cadrul Centrului de asistență psihosocială a copilului și familiei “AMICUL”, Direcția de Poliție a mun. Chișinău, Oficiul Avocatului poporului pentru drepturile copilului și elevi.
Am încurajat copiii din CCCT și pedagogii să participe la Concursul municipal „Sunt important, nu mă ignora”, care cuprinde 3 secțiuni: 
Ø Arte plastice. Desenarea posterelor cu tema: „Sunt important, nu mă ignora”;
Ø Compoziție teatralizată cu genericul: „Sunt important, nu mă ignora”;
Ø Concurs de eseuri la tema „Copiii învață ceea ce trăiesc”.
Considerăm că împreună am reușit să facem auzită vocea copiilor, precum și să le înțelegem frământările prin desfășurarea activităților cultural-artistice din cadrul campaniei. Fiecare copil a avut posibilitatea să își exprime emoțiile prin joc actoricesc, elaborarea eseurilor sau desenarea posterelor.

Ședință de lucru în vederea soluționării situației celor 2 cetățeni străini depistați la Frontiera României

Astăzi, 05 februarie 2019, șeful interimar al Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului, Lucia Caciuc, s-a întrunit într-o ședință de lucru cu avocatul poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu,  președintele Asociației pentru reabilitarea copilului și familiei, Mariana Ianachevici, președintele Centrului educativ, cultural, social, economic și francofon, Luc J. G. von Francois, pentru a identifica formele optime de protecție acestor 2 emigranți.

30 ianuarie – Ziua Internațională a Nonviolenței în școli

Sursa foto: https://blog.eintegral.ro

Pe data de 30 ianuarie este marcată Ziua Internațională a Nonviolenței în școli. Această zi promovează o educaţie permanentă în şi pentru armonie, toleranţă, solidaritate, respect pentru drepturile omului, nonviolenţă şi pace.

În 2018, Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului a înregistrat și evaluat 599 sesizări privind cazuri suspecte de violență față de copii, dintre care în cazul a 338 copii abuzul s-a confirmat.

Cele mai multe cazuri sunt de neglijare (172), abuzul fizic (127) și cel psihologic (37). Cei mai expuși abuzului sunt copiii cu vârsta între 11-15 ani (203), urmați de copiii cu vârsta cuprinsă între 0-7 ani (183). În acest context, implementarea procesului de cooperarea intersectorială între specialiști (asistenți sociali, polițiști, lucrători medicali, cadre didactice, angajați ai serviciilor specializate etc.) este foarte importantă de la primele etape de intervenție până la soluționarea definitivă a cazului.

Pentru conștientizarea efectelor pe care le poate avea aplicarea abuzurilor asupra copiilor, DMPDC în colaborare cu reprezentanții Inspectoratelor de poliție din sector desfășoară ample campanii de informare referitor la fenomenul violenței, discuții/seminare/trainingu-ri cu copiii în centrele de plasament, centrele comunitare pentru copii și tineri și în instituțiile educaționale.

La moment, DMPDC desfășoară o Campanie de informare și sensibilizare a societății în scopul prevenirii și combaterii neglijării copiilor cu mesajul „Sunt important, nu mă ignora”.

În această campanie, DMPDC își propune să aducă la cunoștința societății despre efectele negative pe care le are neglijarea față de copil, diminuarea numărului de copii neglijați, schimbarea mentalității reprezentanților legali ai copiilor și actorilor sociali implicați în oferirea asistenței, grijii, afecțiunii în vederea excluderii neglijării copiilor.

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil
Arhiva articolelor