Arhiva pentru categoria ‘Uncategorized’

Spectacol gratuit pentru beneficiarii DMPDC cu genericul: „Poveste de iarnă”

În ajunul sărbătorilor de iarnă beneficiarii din evidența Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului au avut ocazia să urmărească gratuit spectacolul  „Poveste de iarnă” desfășurat la Teatrul de Revistă „Ginta Latină”. Spectacolul cu adevarat a fost o feerie de iarna pe placul celor mici și celor mari, întrucât beneficiarii au întâlnit aproape toate personajele din toate poveștile. DMPDC aduce mulțumiri administrației Teatrului de Revistă „Ginta Latină” pentru gestul nobil și generozitate.

DMPDC demarează tradiţionala campanie „Dăruieşte copiilor căldură”

Read the rest of this entry »

Condoleanţe familiei Sanduţa

Angajaţii Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului îşi exprimă cele mai dureroase regrete de compasiune provocată de trecerea în lumea celor drepţi a colegei noastre, doamna Nelly Sanduţa.

Adresăm sincere condoleanţe întregii familii, în speranţa că vor reuşi să treacă peste aceste momente de cumpănă, păstrând vie amintirea celei care a fost o soţie devotată, o mamă iubitoare şi un specialist remarcabil în domeniul său de activitate.

Doamna Nelly Sanduţa a activat în cadrul Direcţiei pentru Protecţia Drepturilor Copilului sectorul Botanica timp de 18 ani în funcţia de specialist principal în problemele socio-educative comunitare.

Dumnezeu să o odihnească!

Instruire destinată beneficiarilor Centrului de reabilitare socială a copiilor „Casa Gavroche” – „Pericolele străzii”

În incinta Centrului de reabilitare socială a copiilor „Casa Gavroche”, s-a desfăşurat atelierul de instruire cu genericul „Pericolele străzii”. În cadrul instruirii au participat beneficiarii centrului, echipa de zi a centrului şi reprezentanţi ai Inspectoratului de poliţie sectorul Rîşcani. Instruirea a fost ghidată de către poliţistul de sector, domnul Eugen Chipăruş şi psihologul instituţiei. Beneficiarii au fost informaţi cu privire la cadrul legal al infracţiunilor săvârşite de către minori, pericolele străzii, vagabondajul, cerşitul, furtul, traficul de fiinţe umane, violenţa fizică şi sexuală. La finele activităţii, copiii au fost îndemnaţi să reprezinte prin desen cum îşi văd ei securitatea şi siguranţa vieţii.

 

Mesajul de felicitare a şefului interimar al Direcţiei, doamna Rodica Terehovschi, cu ocazia creării Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului

Dragi colegi,

Serviciile sociale întotdeauna au constituit o forţă motrică în activitatea şi dezvoltarea sferei sociale.

Anume crearea sistemului de protecţie a copilului în municipiul Chişinău, acum 20 de ani prin decizia Consiliului municipal Chişinău din 26 iunie 1997, a constituit cadrul multilateral pentru a consolida relaţia dintre beneficiari şi serviciile sociale gratuite oferite de autoritatea tutelară teritorială.

Astăzi, DMPDC îşi revendică rolul de a interveni şi de a acorda asistenţă, protecţie copilului aflat în situaţie de risc şi familiei acestuia şi copilului separat de părinţi, prin toate formele şi mijloacele înserate în aria sa de competenţă.

Împreună am contribuit la crearea unui sistem ferm, iar în 2016 am completat şi dezvoltat structura Direcţiei cu noi servicii sociale (Casa comunitară pentru copii cu dizabilităţi şi Casa comunitară pentru copii aflaţi în situaţie de risc), pentru a preveni abandonul nou-născuţilor am stabilit parteneriate cu instituţiile medicale. Eficienţa măsurilor întreprinse este vizibilă, dacă facem o analiză comparativă a cazurilor de abandon / refuz a copiilor la naştere pe parcursul anilor 2001-2016 observăm o descreștere vizibilă și lăudabilă – 2001 – 217;  2005 – 106;  2011 – 44;  2015 – 15;  2016 – 4.

DMPDC promovează în continuare serviciile de tip familial, având următoarele obiective: creşterea copilului în condiţiile unui mediu familial, îngrijirea şi dezvoltarea copilului corespunzător particularităţilor sale de vârstă, facilitarea socializării şi (re)integrării copilului în familia biologică / extinsă / adoptivă. Astfel, din 1997 până în prezent 400 de familii au dăruit căldură şi dragoste adoptând copii.

Exprim înalta mea recunoştinţă pentru specialiştii care au contribuit la dezvoltarea sistemului de protecţie a copilului din municipiul Chişinău, astfel, susţin cu certitudine mottoul că: „Doar împreună putem crea o lume mai bună pentru copii”.

Desfășurarea atelierului de lucru: „Eficientizarea colaborării dintre autoritățile tutelare teritoriale, autoritățile tutelare locale și Asociația Obștească CCF Moldova – Copil, Comunitate, Familie”

Astăzi, 04 mai 2017 în incinta Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului s-a desfășurat un atelier de lucru cu participarea Direcțiilor pentru Protecția Drepturilor Copilului de sector și asistenții sociali din suburbiile municipiului Chișinău, având ca temă: „Eficientizarea colaborării dintre Autoritățile tutelare teritoriale , Autoritățile tutelare locale și Asociația Obștească CCF Moldova – Copil, Comunitate, Familie” prin stabilirea unui mecanism sigur și durabil de conlucrare”. În cadrul atelierului au fost puse în discuție diverse subiecte, precum: rolul autorităţilor locale şi teritoriale în contextul implementării mecanismului de prevenire a separării copiilor de familii, aspectele noi parvenite în legislație, situația copiilor luați la evidența ATT și APL din programele de prevenire/reintegrare/rezidențial, dar și identificarea dificultăților de colaborare dintre ATT, ATL (comune) și CCF Moldova în scopul optimizării procesului de prevenire și reintegrare, stabilirea statutului.

Read the rest of this entry »

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef adjunct

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacantă prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, anunţă rezultatele concursului.

Lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante şef adjunct:

 1. Vacarciuc Vadim

Condoleanţe familiei Cireş

Colectivul Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului îşi exprimă cele mai dureroase regrete de compasiune provocată de trecerea în lumea celor drepţi a colegei noastre, doamna Felicia Cireş.

Adresăm sincere condoleanţe întregii familii, în speranţa că vor reuşi să treacă peste aceste momente de cumpănă, păstrând vie amintirea celei care a fost o personalitate a culturii distinse şi un  specialist remarcabil în domeniul său de activitate.

Doamna Felicia Cireş a activat în cadrul DMPDC timp de 17 ani în funcţia de specialist principal în problemele socio-educative comunitare.

Dumnezeu să o odihnească!

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist jurist al Serviciului resurse umane

 În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist jurist al Serviciului resurse umane.

     Scopul general al funcţiei:

Eficientizarea activităţii autorităţii publice prin implementarea politicii şi procedurilor moderne de lucru cu personalul;
     Sarcinile de bază:
1. Elaborarea  fişelor de post;

 1. Perfectarea acordurilor de colaborare cu organizaţiile neguvernamentale;
 2. Revizuirea şi actualizarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale subdiviziunilor autorităţii tutelare Chişinău;
 3. Elaborarea proiecte de ordine şi alte acte administrative în domeniul său de activitate.

     Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b) posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

c) are capacitate deplină de exerciţiu;

d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;

f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

  Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

  Studii: superioare în domeniul dreptului.
Cunoştinţe:  cunoaşterea legilor şi actelor normative ale RM; posedarea limbii de stat, limbile oficiale (după caz) de comunicare interetnice vorbite în teritoriu,  operare PC.
Abilităţi: operare PC (Word, Excel, Internet, programe), utilizarea echipamentelor tehnice de birou etc.;
Atitudini/comportamente: competenţă profesională, responsabilitate, disciplină, respect faţă de oameni, obiectivitate, loialitate, rezistenţă la efort, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, spirit de iniţiativă, diplomaţie, flexibilitate, capacitate de comunicare, de  lucru în echipă etc.;

Documente ce urmează a fi prezentate:

– Formularul de participare
– Copia buletinului de identitate

  – Cazier juridic

  – Copia carnetului de muncă

  – Certificat medical

  – Alte documente necesare:  Copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare.

Notă:

  – Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

  – Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii de proprie răspundere, în acest caz, persoana are obligaţia să completeze dosarul personal de concurs cu originalul documentelor în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

  Data-limită de depunere a documentelor:

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este de data de 31.05.2016.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Persoanele interesate sunt rugate să expedieze CV-ul pe adresa electronică dmpdcchisinau@mail.ru, cu menţiunea ,,specialist-jurist” sau să se prezinte personal la Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, adresa: mun. Chişinău, str. Al. Vlăhuţă, 3, bir. 14.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primire a documentelor:

Friniuc Elena, şef Serviciul Resurse Umane, telefon:  022 22 60 98;

  Bibliografia concursului:

1.Constituţia Republicii Moldova;

2. Acte legislative specifice domeniului de specialitate.

1. Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
2. Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public.
3. Legea nr.16-XVI din 15. 02.2008 cu privire la conflictul de interese.

4.Legea nr. 1264-XV din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere;
5. Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală.
6.Codul Civil al Republicii Moldova din 06.06.2002;
7. Codul Muncii al Republicii Moldova din 28.03.2003;

 1. Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;
  9. Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;
  10. Legea nr. 48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici
 2. Horărîrea Guvernului nr. 94 din 01.02.2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea performanţelor colective;
 3. Horărîrea GuvernuluiNr. 201 din  11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

Şedinţa de lucru cu pedagogii organizatori „Cu privire la totalurile Trecerii în revistă a Centrelor comunitare pentru copii şi tineri ”

088

Miercuri,  9 decembrie 2015, Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului a organizat o şedinţă de lucru cu pedagogii organizatori cu privire la totalurile trecerii în revistă a Centrelor comunitare pentru copii şi tineri din municipiul Chişinău. Read the rest of this entry »

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil