Arhiva pentru categoria ‘Uncategorized’

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef adjunct

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacantă prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, anunţă rezultatele concursului.

Lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante şef adjunct:

 1. Vacarciuc Vadim

Condoleanţe familiei Cireş

Colectivul Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului îşi exprimă cele mai dureroase regrete de compasiune provocată de trecerea în lumea celor drepţi a colegei noastre, doamna Felicia Cireş.

Adresăm sincere condoleanţe întregii familii, în speranţa că vor reuşi să treacă peste aceste momente de cumpănă, păstrând vie amintirea celei care a fost o personalitate a culturii distinse şi un  specialist remarcabil în domeniul său de activitate.

Doamna Felicia Cireş a activat în cadrul DMPDC timp de 17 ani în funcţia de specialist principal în problemele socio-educative comunitare.

Dumnezeu să o odihnească!

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist jurist al Serviciului resurse umane

 În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist jurist al Serviciului resurse umane.

     Scopul general al funcţiei:

Eficientizarea activităţii autorităţii publice prin implementarea politicii şi procedurilor moderne de lucru cu personalul;
     Sarcinile de bază:
1. Elaborarea  fişelor de post;

 1. Perfectarea acordurilor de colaborare cu organizaţiile neguvernamentale;
 2. Revizuirea şi actualizarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale subdiviziunilor autorităţii tutelare Chişinău;
 3. Elaborarea proiecte de ordine şi alte acte administrative în domeniul său de activitate.

     Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b) posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

c) are capacitate deplină de exerciţiu;

d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;

f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

  Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

  Studii: superioare în domeniul dreptului.
Cunoştinţe:  cunoaşterea legilor şi actelor normative ale RM; posedarea limbii de stat, limbile oficiale (după caz) de comunicare interetnice vorbite în teritoriu,  operare PC.
Abilităţi: operare PC (Word, Excel, Internet, programe), utilizarea echipamentelor tehnice de birou etc.;
Atitudini/comportamente: competenţă profesională, responsabilitate, disciplină, respect faţă de oameni, obiectivitate, loialitate, rezistenţă la efort, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, spirit de iniţiativă, diplomaţie, flexibilitate, capacitate de comunicare, de  lucru în echipă etc.;

Documente ce urmează a fi prezentate:

– Formularul de participare
– Copia buletinului de identitate

  – Cazier juridic

  – Copia carnetului de muncă

  – Certificat medical

  – Alte documente necesare:  Copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare.

Notă:

  – Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

  – Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii de proprie răspundere, în acest caz, persoana are obligaţia să completeze dosarul personal de concurs cu originalul documentelor în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

  Data-limită de depunere a documentelor:

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este de data de 31.05.2016.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Persoanele interesate sunt rugate să expedieze CV-ul pe adresa electronică dmpdcchisinau@mail.ru, cu menţiunea ,,specialist-jurist” sau să se prezinte personal la Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, adresa: mun. Chişinău, str. Al. Vlăhuţă, 3, bir. 14.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primire a documentelor:

Friniuc Elena, şef Serviciul Resurse Umane, telefon:  022 22 60 98;

  Bibliografia concursului:

1.Constituţia Republicii Moldova;

2. Acte legislative specifice domeniului de specialitate.

1. Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
2. Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public.
3. Legea nr.16-XVI din 15. 02.2008 cu privire la conflictul de interese.

4.Legea nr. 1264-XV din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere;
5. Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală.
6.Codul Civil al Republicii Moldova din 06.06.2002;
7. Codul Muncii al Republicii Moldova din 28.03.2003;

 1. Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;
  9. Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;
  10. Legea nr. 48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici
 2. Horărîrea Guvernului nr. 94 din 01.02.2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea performanţelor colective;
 3. Horărîrea GuvernuluiNr. 201 din  11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

Şedinţa de lucru cu pedagogii organizatori „Cu privire la totalurile Trecerii în revistă a Centrelor comunitare pentru copii şi tineri ”

088

Miercuri,  9 decembrie 2015, Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului a organizat o şedinţă de lucru cu pedagogii organizatori cu privire la totalurile trecerii în revistă a Centrelor comunitare pentru copii şi tineri din municipiul Chişinău. Read the rest of this entry »

Mesaj de felicitare pentru Svetlana Chifa – şefa Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului

jdkjsdjk

Seminar de instruire pentru asistenţii sociali comunitari

DSCN5881

La data de 3 decembrie 2015, Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului în parteneriat cu AO „CCF Moldova – Copil, Comunitate, Familie” şi „World Childhood Foundation” au organizat un seminar de instruire destinat asistenţilor sociali comunitari, având drept scop sporirea capacităţilor profesionale ale specialiştilor, consolidarea relaţiilor de colaborare intersectorială în vederea îmbunătăţirii calităţii serviciilor prestate şi monitorizării cazurilor copiilor în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi. Read the rest of this entry »

Atelier de lucru pentru psihologii din subdiviziunile DMPDC

DSCN5866

La data de 2 decembrie 2015, Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului în parteneriat cu AO „CCF Moldova – Copil, Comunitate, Familie” şi „World Childhood Foundation” au organizat un atelier de lucru pentru psihologii din DPDC de sectoare, centrele de plasament şi serviciile de zi specializate, având drept scop sporirea capacităţilor profesionale ale specialiştilor în vederea asigurării calităţii evaluărilor şi consilierilor psihologice realizate cu copiii în situaţie de risc, părinţii acestora şi potenţialii adoptatori. Read the rest of this entry »

Finalizarea seminarelor de instruire cu părinţii potenţiali adoptatori şi adoptativi

images (9)

Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului în parteneriat cu AO CCF Moldova – Copil, Comunitate, Familie au implementat în luna noiembrie o serie de 10 seminare de instruire şi capacitare cu părinţii potenţiali adoptatori şi adoptivi, pentru a discuta problemele cu care se confruntă adoptatorii din mun. Chişinău, pe parcursul perioadei de potrivire/încredinţare şi post adopţie.

Seminarele s-au organizat în cadrul DMPDC şi a Serviciului de asistenţă socială a copilului şi familiei al Centrului Municipal de Plasament şi Reabilitare pentru Copii de Vârstă Fragedă, fiind moderate de către Stela Vasluian, director în cadrul filialei AiBi Moldova şi Inga Rusu, psiholog în cadrul aceleaşi asociaţii. Read the rest of this entry »

Ziua Mondială a luptei împotriva virusului HIV/SIDA

015La data de 26 noiembrie 2015, s-a desfăşurat tradiţionala seară de caritate Red Ribbon Gala Award, prin care se marchează Ziua Mondială a luptei împotriva virusului HIV/SIDA. Concomitent a fost lansată şi o campanie de informare cu genericul ,,Te priveşte! Priveşte pe fiecare”, care se va desfăşura timp de o lună.

Potrivit organizatorilor, campania de informare și-a propus să atragă atenția oamenilor asupra necesității testării oportune la HIV și de asemenea, să accentueze că problema HIV/SIDA ne privește pe fiecare. Read the rest of this entry »

Masă rotundă: ,,Realizări şi constrângeri în aplicarea mecanismelor comune de intervenţie şi asistenţă a copiilor străzii”

043 (2) - с эффектами

Abandonul şcolar, vagabondajul şi cerşitul sunt probleme substanţiale de actualitate, cu care se confruntă societatea. Aceste chestiuni au fost puse în discuţii  miercuri, 25 noiembrie 2015, în cadrul unei mese rotunde cu genericul: ,,Realizări şi constrângeri în aplicarea mecanismelor comune de intervenţie şi asistenţă a copiilor străzii”, organizată de Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului.

Read the rest of this entry »

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil
Arhiva articolelor